ده است. لطفا دوباره اقدام به خرید کنید.','The search term definition failed.'=>'تعیین عبارت جستجو ناموفق بود.','Your order was refunded %s.'=>'سفارش شما در %s بازگردانده شد.','The Order Confirmation template serves as a receipt and confirmation of a successful purchase. It includes a summary of the ordered items, shipping, billing, and totals.'=>'قالب تایید سفارش به عنوان رسید و تایید یک خرید موفق عمل می‌کند. این شامل خلاصه‌ای از اقلام سفارش داده شده، حمل و نقل، صورتحساب و مجموع است.','Limit result set to products with specified attributes.'=>'مجموعه نتایج را به محصولات با ویژگی‌های مشخص محدود کنید.','Failed to fetch the site ID: The site is not registered.'=>'شناسه سایت واکشی نشد: سایت ثبت نشده است.','Failed to fetch the site ID: try again later.'=>'شناسه سایت واکشی نشد: بعداً دوباره امتحان کنید.','Failed to connect with the AI endpoint: try again later.'=>'اتصال با نقطه پایانی هوش مصنوعی انجام نشد: بعداً دوباره امتحان کنید.','Learn about new products and discounts'=>'با محصولات جدید و تخفیف ها آشنا شوید','Failed to generate the JWT token'=>'تولید توکن JWT ناموفق بود','Placeholder image used to represent products being showcased under the social media icons. 2 out of 4.'=>'تصویر نمایشی برای نشان دادن محصولات نمایش داده شده زیر آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی. ۲ از ۴.','Placeholder image used to represent products being showcased under the social media icons. 3 out of 4.'=>'تصویر نمایشی برای نشان دادن محصولات نمایش داده شده زیر آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی. ۳ از ۴.','Placeholder image used to represent products being showcased under the social media icons. 4 out of 4.'=>'تصویر نمایشی برای نشان دادن محصولات نمایش داده شده زیر آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی. ۴ از ۴.','Placeholder image used to represent products being showcased under the social media icons. 1 out of 4.'=>'تصویر نمایشی برای نشان دادن محصولات نمایش داده شده زیر آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی. ۱ از ۴.','Failed to retrieve the JWT token: Try again later.'=>'بازیابی توکن JWT ناموفق بود: بعدا دوباره امتحان کنید.','Placeholder image used to represent a product being showcased in the featured products pattern. 1 out of 4.'=>'تصویر نمایشی برای نشان دادن محصولی که در الگوی محصولات ویژه نمایش داده می‌شود. ۱ از ۴.','Placeholder image used to represent a product being showcased in the featured products pattern. 4 out of 4.'=>'تصویر نمایشی برای نشان دادن محصولی که در الگوی محصولات ویژه نمایش داده می‌شود. ۴ از ۴.','Placeholder image used to represent a product being showcased in the featured products pattern. 3 out of 4.'=>'تصویر نمایشی برای نشان دادن محصولی که در الگوی محصولات ویژه نمایش داده می‌شود. ۳ از ۴.','Placeholder image used to represent a product being showcased in the featured products pattern. 2 out of 4.'=>'تصویر نمایشی برای نشان دادن محصولی که در الگوی محصولات ویژه نمایش داده می‌شود. ۲ از ۴.','Default values for generated variations.'=>'مقادیر پیش‌فرض برای تنوع‌های تولید شده.','Placeholder image used in the right column.'=>'نگهدارنده مکان تصویر، در ستون سمت راست استفاده شده.','Placeholder image used in the left column.'=>'نگهدارنده مکان تصویر، در ستون سمت چپ استفاده شده.','Legacy'=>'قدیمی','Page where shoppers go to finalize their purchase'=>'برگه‌ای که خریداران برای نهایی کردن خرید خود به آنجا مراجعه می‌کنند','Page where shoppers review their shopping cart'=>'برگه‌ای که در آن خریداران سبد خرید خود را بررسی می‌کنند','WooCommerce webhooks that use the Legacy REST API will be unsupported soon'=>'به زودی وب‌هوک‌های ووکامرس که از REST API قدیمی استفاده می‌کنند، پشتیبانی نمی‌شوند','The WooCommerce Legacy REST API will be removed in WooCommerce 9.0, and this will cause webhooks on this site that are configured to use the Legacy REST API to stop working. A separate WooCommerce extension is available to allow these webhooks to keep using the Legacy REST API without interruption. You can also edit these webhooks to use the current REST API version to generate the payload instead. Learn more about this change.'=>'REST API قدیمی ووکامرس در ووکامرس ۹.۰ حذف خواهد شد و این باعث می‌شود وب‌هوک‌های موجود در این سایت که برای استفاده از REST API قدیمی پیکربندی شده‌اند کارشان متوقف شود. افزودنی ووکامرس جداگانه‌ای در دسترس خواهد بود تا به این وب‌هوک‌ها اجازه دهد بدون وقفه به استفاده از REST API قدیمی ادامه دهند. هم‌چنین می‌توانید ااین وبک‌هوک‌ها را ویرایش کنید تا به جای آن از نسخۀ REST API فعلی برای تولید بار استفاده کنید. دربارۀ این تغییر بیشتر بیاموزید.','The WooCommerce Legacy REST API, currently enabled in this site, will be removed in WooCommerce 9.0. A separate WooCommerce extension is available to keep it enabled. Learn more about this change.'=>'REST API قدیمی ووکامرس، که اکنون در این سایت فعال است، در ووکامرس ۹.۰ حذف خواهد شد. یک افزودنی ووکامرس جداگانه برای فعال نگه داشتن آن در دسترس خواهد بود. درباره این تغییر بیشتر بیاموزید.','The WooCommerce Legacy REST API will be removed soon'=>'REST API قدیمی ووکامرس به زودی حذف خواهد شد','block titleNext/Previous Buttons'=>'دکمه‌های قبلی/بعدی','block keywordtaxonomy'=>'طبقه‌بندی','block titleProduct Tag'=>'برچسب محصول','block titleTaxonomy'=>'طبقه‌بندی','block descriptionA block that displays a taxonomy field, allowing searching, selection, and creation of new items'=>'بلوکی که یک فیلد طبقه بندی را نمایش می دهد و امکان جستجو، انتخاب و ایجاد موارد جدید را می دهد','block titleProduct Collection (Beta)'=>'مجموعه محصول (بتا)','block titlePager'=>'پیجر','block descriptionDisplay the gallery pager.'=>'نمایش گالری پیجر.','block descriptionDisplay next and previous buttons.'=>'نمایش دکمه‌های بعدی و قبلی.','Classic'=>'کلاسیک','New, faster way to find extensions and themes for your WooCommerce store'=>'راه جدید و سریع‌تر برای یافتن افزودنی‌ها و پوسته‌ها برای فروشگاه ووکامرسی شما','Search results for: %s'=>'نتایج جستجو برای: %s','Sync could not be disabled.'=>'همگام‌سازی را نمی‌توان غیرفعال کرد.','Sync is already disabled.'=>'همگام‌سازی قبلا غیرفعال شده است.','HPOS disabled.'=>'HPOS غیرفعال شد.','Sync disabled.'=>'همگام‌سازی غیرفعال شد.','HPOS could not be disabled.'=>'HPOS را نمی‌توان غیرفعال کرد.','HPOS is already disabled.'=>'HPOS قبلا غیرفعال شده است.','HPOS could not be enabled.'=>'HPOS را نمی‌توان فعال کرد.','HPOS enabled.'=>'HPOS فعال شد.','HPOS is already enabled.'=>'HPOS قبلا فعال شده است.','Sync enabled.'=>'همگام‌سازی فعال شد.','Sync is already enabled.'=>'همگام‌سازی قبلا فعال شده است.','[Failed] The orders table does not exist and this is not a new shop. Please create the table by going to WooCommerce > Settings > Advanced > Features and enabling sync.'=>'[ناموفق] جدول سفارشات وجود ندارد و این فروشگاه جدیدی نیست. لطفاً جدول را با رفتن به ووکامرس > تنظیمات > پیشرفته > ویژگی ها و فعال کردن همگام سازی ایجاد کنید.','[Failed] Orders table could not be created.'=>'[ناموفق] جدول سفارشات ایجاد نشد.','HPOS pre-checks failed, please see the errors above'=>'بررسی های قبلی HPOS انجام نشد، لطفاً خطاهای بالا را ببینید','Running pre-disable checks...'=>'اجرای بررسی‌های پیش‌غیرفعال...','WordPress posts storage (legacy)'=>'ذخیره‌سازی نوشته‌های وردپرس (قدیمی)','[Failed] There are orders pending sync. Please run `%s` to sync pending orders.'=>'[ناموفق] سفارشاتی در انتظار همگام‌سازی وجود دارد. لطفا %s را برای همگام‌سازی سفارشات معلق اجرا کنید.','High-performance order storage (recommended)'=>'ذخیره‌سازی سفارش با کارایی بالا (توصیه شده)','Orders table created.'=>'جدول سفارشات ایجاد شد.','Enable compatibility mode (synchronizes orders to the posts table).'=>'فعال‌سازی حالت سازگاری (سفارش‌ها را با جدول نوشته‌ها همگام می‌کند).','There\'s %d order pending sync. You can switch order data storage only when the posts and orders tables are in sync.'=>'%d سفارش در انتظار همگام‌سازی است. می‌توانید ذخیره‌سازی داده‌های سفارش را فقط زمانی که نوشته‌ها و جداول سفارش‌ها همگام هستند تغییر دهید.','Orders table does not exist. Creating...'=>'جدول سفارشات وجود ندارد. در حال ایجاد...','[Failed] This is not a new shop, but --for-new-shop flag was passed.'=>'[ناموفق بود] این یک فروشگاه جدید نیست، اما پرچم ‎--for-new-shop تنظیم شده است.','Order data storage'=>'ذخیره‌سازی داده‌های سفارش','[Failed] Some installed plugins are incompatible. Please review the plugins by going to WooCommerce > Settings > Advanced > Features and see the "Order data storage" section.'=>'[ناموفق] برخی از افزونه‌های نصب شده ناسازگار هستند. لطفا افزونه‌ها را با رفتن به ووکامرس > پیکربندی > پیشرفته > امکانات مرور کنید و بخش «ذخیره‌سازی داده‌های سفارش» را ببینید.','Choose your theme'=>'پوسته خود را انتخاب کنید','Simple Product Template'=>'قالب تک محصول','Create new category'=>'ایجاد دسته‌بندی تازه','Join the community'=>'به انجمن بپیوندید','Learn about new products and discounts!'=>'با محصولات جدید و تخفیف‌ها آشنا شوید!','The theme you are currently using is not compatible.'=>'پوسته‌ای که در حال حاضر استفاده می‌کنید، سازگار نیست.','Choose a theme that best fits your brand\'s look and feel, then make it your own. Change the colors, add your logo, and create pages.'=>'پوسته‌ای را انتخاب کنید که به بهترین وجه با ظاهر و احساس برند شما مطابقت داشته باشد، سپس آن را برای خود بسازید. رنگ‌ها را تغییر دهید، لوگوی خود را اضافه کنید و برگه ایجاد کنید.','Shown to customers on the product page.'=>'در صفحه محصول به مشتریان نشان داده می شود.','Template for the simple product form'=>'الگویی برای فرم ساده محصول','Limit result set to products with or without price.'=>'مجموعه نتایج را به محصولات با قیمت یا بدون قیمت محدود کنید.','These account details will be displayed within the order thank you page and confirmation email.'=>'این جزئیات حساب در صفحه تشکر سفارش و ایمیل تأیید نمایش داده می شود.','Placeholder image with the avatar of the user who is writing the testimonial.'=>'نگهدارنده مکان تصویر با نیم‌رخ کاربری که در حال نوشتن توصیه‌نامه است.','Select values'=>'انتخاب مقادیر','Orders table does not exist.'=>'جدول سفارشات وجود ندارد.','Per your %1$sstore settings%2$s, inventory management is disabled.'=>'طبق %1$sتنظیمات فروشگاه%2$s شما، مدیریت موجودی غیرفعال است.','Venezuelan bolívar (2008–2018)'=>'بولیوار ونزوئلا (2008–2018)','Discover ways of extending your store with a tour of the Woo Marketplace'=>'راه‌های گسترش فروشگاه خود را با گشت و گذار در Woo Marketplace کشف کنید','Running pre-enable checks...'=>'اجرای بررسی‌های پیش‌از فعال‌سازی...','Enter some descriptive text. Use “%s” to separate different values.'=>'مقداری متن توصیفی وارد کنید. از "%s" برای جدا کردن مقادیر مختلف استفاده کنید.','Request to the Pexels API failed.'=>'درخواست به Pexels API ناموفق بود.','Custom order tables could not be created.'=>'جدول‌های سفارش مخصوص نمی‌تواند ایجاد شود.','Custom order tables were created successfully.'=>'جدول‌های سفارش مخصوص با موفقیت ایجاد شد.','Custom order tables does not exist, creating...'=>'جدول‌های سفارش مخصوص وجود ندارند؛ در حال ایجاد...','block titleThumbnails'=>'تصاویر بندانگشتی','block descriptionDisplay the Large Image of a product.'=>'نمایش تصویر بزرگ یک محصول.','block descriptionDisplay the Thumbnails of a product.'=>'نمایش تصاویر بندانگشتی یک محصول.','block keywordProducts (Beta)'=>'محصولات (بتا)','block titleLarge Image'=>'تصویر بزرگ','block titleProduct Rating Counter'=>'شمارنده امتیاز محصول','block descriptionDisplay the review count of a product'=>'نمایش تعداد بررسی‌های یک محصول','block descriptionDisplay a button for shoppers to quickly view their cart.'=>'یک دکمه برای خریداران نمایش دهید تا به سرعت سبد خرید خود را مشاهده کنند.','block titleMini-Cart'=>'سبد خرید کوچک','block descriptionAllow customers to breeze through with quick payment options.'=>'به مشتریان اجازه دهید با گزینه‌های پرداخت سریع، سروکار داشته باشند.','block keywordpassword'=>'رمز عبور','block titleProduct password'=>'رمز محصول','block keywordcatalog'=>'کاتالوگ','block titleProduct catalog visibility'=>'قابلیت مشاهده کاتالوگ محصول','block titleProduct Average Rating (Beta)'=>'میانگین امتیاز محصول (بتا)','block descriptionDisplay the average rating of a product'=>'نمایش میانگین امتیاز یک محصول','block titleProduct variations options'=>'گزینه‌های تنوع‌های محصول','block descriptionThe product variations items.'=>'موارد تنوع‌های محصول.','block descriptionThe product variations options.'=>'گزینه‌های تنوع‌های محصول.','block titleProduct variations items'=>'موارد تنوع‌های محصول','block descriptionA checkbox and an input to type a password to view a product.'=>'یک چک‌باکس و یک ورودی برای تایپ رمز عبور برای مشاهده یک محصول.','block descriptionA checkbox to manage the catalog visibility of the product.'=>'یک چک باکس برای مدیریت نمایان بودن کاتالوگ محصول.','block keywordnotice'=>'اعلان','block descriptionNotice description'=>'توضیح اعلان','block titleNotice'=>'اعلان','Save time on content creation — unlock high-quality blog posts and pages using AI.'=>'در زمان تولید محتوا صرفه‌جویی کنید — نوشته‌ها و برگه‌های وبلاگ با کیفیت بالا را با استفاده از هوش مصنوعی داشته باشید.','Hide in product catalog'=>'در کاتالوگ محصولات پنهان باشد','Hide from search results'=>'در نتایج جستجو پنهان باشد','Boost content creation with Jetpack AI Assistant'=>'تولید محتوا را با Jetpack AI Assistant تقویت کنید','This product has options, such as size or color. You can now manage each variation\'s price and other details individually.'=>'این محصول دارای گزینه‌هایی مانند اندازه یا رنگ است. اکنون می‌توانید قیمت هر تنوع و سایر جزئیات را به صورت جداگانه مدیریت کنید.','Product catalog'=>'کاتالوگ محصول','Organization'=>'سازمان','Require a password'=>'یک رمز عبور لازم است','Go to Variations'=>'به تنوع‌ها بروید','Customize your store '=>'فروشگاه خود را شخصی‌سازی کنید ','Speed up your store and improve your SEO with performance-boosting tools from Jetpack. Learn more'=>'با ابزارهای افزایش عملکرد Jetpack، فروشگاه خود را سرعت بخشید و سئوی خود را بهبود بخشید. بیشتر بدانید','Optimize store performance with Jetpack Boost'=>'عملکرد فروشگاه را با Jetpack Boost بهینه کنید','Status of the order.'=>'وضعیت سفارش.','This order belongs to a different customer.'=>'این سفارش متعلق به مشتری دیگری است.','%s in cart'=>'%s در سبد خرید','Order totals.'=>'مجموع سفارش.','Unique identifier for the fee within the cart'=>'شناسه منحصربه‌فرد برای مبلغ داخل سبد خرید','If the quantity is editable or fixed.'=>'اگر مقدار قابل ویرایش یا ثابت باشد.','Quantity of this item.'=>'تعداد این مورد','Invalid billing email provided.'=>'ایمیل صورتحسابی که ارائه شده نامعتبر است.','Total tax on items in the order.'=>'کل مالیات بر اقلام سفارش.','Total price of items in the order.'=>'قیمت کل اقلام سفارش.','Unique identifier for the item.'=>'شناسه منحصر به فرد برای مورد.','This order cannot be paid for.'=>'این سفارش قابل پرداخت نیست.','The item product or variation ID.'=>'شناسه محصول یا تنوع کالا.','Total tax applied to the order.'=>'کل مالیات اعمال شده برای سفارش.','Subtotal of the order.'=>'جمع جزء سفارش.','Invalid order ID or key provided.'=>'شناسه یا کلید سفارش ارائه شده نامعتبر است.','The Mini-Cart template allows shoppers to see their cart items and provides access to the Cart and Checkout pages.'=>'قالب سبد خرید کوچک به خریداران این امکان را می‌دهد که اقلام سبد خرید خود را ببینند و دسترسی به صفحات سبد خرید و پرداخت را فراهم می‌کند.','The maximum quantity allowed for this line item.'=>'حداکثر مقدار مجاز برای این خط مورد.','The minimum quantity allowed for this line item.'=>'حداقل مقدار مجاز برای این خط مورد.','Total refund applied to the order.'=>'استرداد وجه کل برای سفارش اعمال شد.','database errorunknown'=>'ناشناخته','Shop Now'=>'اکنون خرید کنید','Post password.'=>'رمز ِ عبور نوشته.','Installation date of the WooCommerce mobile app.'=>'تاریخ نصب اپلیکیشن موبایل ووکامرس.','Built with %s'=>'ساخته شده با %s','from $1.49'=>'از 1.49 دلار','from $0.99'=>'از 0.99 دلار','from $2.99'=>'از 2.99 دلار','from $1.99'=>'از 1.99 دلار','Deletes unused variations.'=>'تنوع‌های استفاده نشده را حذف می‌کند.','Shop All'=>'خرید همه','Unable to claim actions. Database error: %s.'=>'قادر به مطالبه اقدامات نیست. خطای پایگاه داده: %s.','Action Scheduler was unable to delete action %1$d. Reason: %2$s'=>'برنامه زمان‌بندی اقدام نتوانست اقدام %1$d را حذف کند. دلیل: %2$s','block keywordMy Account'=>'حساب کاربری من','block descriptionShowcase your products relevant images and media.'=>'تصاویر و رسانه‌های مرتبط با محصولات خود را به نمایش بگذارید.','block descriptionDisplay the average rating of a product with stars'=>'نمایش میانگین امتیاز یک محصول با ستاره','block keywordvariations'=>'تنوع‌ها','block descriptionThe product subsection.'=>'زیربخش محصول.','block titleProduct Rating Stars'=>'ستاره‌های امتیاز محصولات','block titleProduct Filter'=>'فیلتر محصول','%1$sView and manage%2$s'=>'%1$sمشاهده و مدیریت%2$s','⚠ Incompatible plugins detected (%1$s, %2$s and %3$d other).'=>'⚠ افزونه‌های ناسازگار شناسایی شدند (%1$s، %2$s و %3$d افزونه دیگر).','Get paid with WooPayments'=>'با WooPayments پول دریافت کنید','⚠ 2 Incompatible plugins detected (%1$s and %2$s).'=>'⚠ ۲ افزونه ناسازگار شناسایی شد (%1$s و %2$s).','⚠ 1 Incompatible plugin detected (%s).'=>'⚠ ۱ افزونه ناسازگار شناسایی شد (%s).','Currently syncing orders... %d pending'=>'در حال همگام‌سازی سفارشات... %d در انتظار','High-Performance order storage'=>'ذخیره‌سازی سفارش با کارایی بالا','Klaviyo'=>'Klaviyo','Grow and retain customers with intelligent, impactful email and SMS marketing automation and a consolidated view of customer interactions.'=>'با خودکارسازی بازاریابی ایمیلی و پیامکی هوشمند و تاثیرگذار و دیدگاه تلفیقی از تعاملات مشتری، مشتریان را رشد و حفظ کنید.','Save big with WooPayments'=>'با WooPayments صرفه جویی زیادی کنید','Payments made simple with WooPayments'=>'پرداخت‌ها با WooPayments ساده می‌شوند','Filter out results where any of the passed fields are empty'=>'در جایی که هر یک از فیلدهای ارسال شده خالی است، نتایج را فیلتر کنید','Template nameCheckout Header'=>'سربرگ تسویه حساب','Template nameOrder Confirmation'=>'تاییدیه سفارش','The Checkout template guides users through the final steps of the purchase process. It enables users to enter shipping and billing information, select a payment method, and review order details.'=>'قالب صورت‌حساب، کاربران را در مراحل نهایی فرآیند خرید راهنمایی می‌کند. به کاربران این امکان را می‌دهد که اطلاعات حمل و نقل و صورت‌حساب را وارد کنند، روش پرداخت را انتخاب کنند و جزئیات سفارش را بررسی کنند.','Template used to display the simplified Checkout header.'=>'قالب مورد استفاده برای نمایش سربرگ ساده شده پرداخت.','Order confirmation'=>'تأییدیۀ سفارش','Collection from %s:'=>'مجموعه از %s:','Error when setting property \'%1$s\' for order %2$d: %3$s'=>'خطا هنگام تنظیم ویژگی "%1$s" برای سفارش %2$d: %3$s','User #%d was deleted by WooCommerce in accordance with the site\'s personal data retention settings. Any content belonging to that user has been retained but unassigned.'=>'کاربر #%d مطابق با تنظیمات حفظ اطلاعات شخصی سایت توسط ووکامرس حذف شد. هر محتوایی که به آن کاربر تعلق دارد حفظ شده است اما اختصاص داده نشده است.','The Cart template displays the items selected by the user for purchase, including quantities, prices, and discounts. It allows users to review their choices before proceeding to checkout.'=>'قالب سبد خرید اقلامی را که کاربر برای خرید انتخاب کرده است، شامل تعداد، قیمت و تخفیف نمایش می دهد. این امکان را به کاربران می دهد تا انتخاب های خود را قبل از اقدام به پرداخت بررسی کنند.','Order number used for display.'=>'شماره سفارش برای نمایش استفاده می‌شود.','block titleProduct Template'=>'قالب محصول','block titleNewest Products'=>'جدیدترین محصولات','block descriptionDisplay a grid of your newest products.'=>'شبکه‌ای از جدیدترین محصولات خود را نمایش دهید.','block titleTop Rated Products'=>'محصولات برتر','block descriptionDisplay a grid of your top rated products.'=>'یک شبکه از محصولات برتر شما را نمایش دهید.','block descriptionContains the block elements used to render a product.'=>'شامل عناصر بلوک مورد استفاده برای ارائه یک محصول است.','block descriptionDisplay a collection of products from your store.'=>'مجموعه ای از محصولات فروشگاه خود را نمایش دهید.','block titleProduct subsection'=>'زیربخش محصول','block descriptionDisplay the average rating of a product.'=>'نمایش میانگین امتیاز یک محصول','block titleProduct Rating'=>'امتیاز محصول','WooPayments'=>'WooPayments','Automatically calculate how much sales tax should be collected – by city, country, or state.'=>'به طور خودکار محاسبه کنید که چقدر مالیات بر فروش باید جمع‌آوری شود - بر اساس شهر، کشور یا ایالت.','Get automated tax rates with WooCommerce Tax'=>'با WooCommerce Tax نرخ‌های مالیاتی را خودکار دریافت کنید','Reach millions of active shoppers across Google with free product listings and ads.'=>'با listings and ads رایگان به میلیون‌ها خریدار فعال در سراسر گوگل دسترسی پیدا کنید.','Invalid taxonomy: %s.'=>'Invalid taxonomy: %s.','Attempting to remigrate...'=>'در حال تلاش برای انتقال مجدد...','Drive sales with Google Listings & Ads'=>'با Google Listings & Ads، فروش را افزایش دهید','Create advertising campaigns and reach one billion global users.'=>'کمپین‌های تبلیغاتی ایجاد کنید و به یک میلیارد کاربر جهانی دسترسی پیدا کنید.','Create ad campaigns with TikTok'=>'در تیک‌تاک کمپین‌های تبلیغاتی ایجاد کنید','Send purchase follow-up emails, newsletters, and promotional campaigns.'=>'ایمیل‌های پیگیری خرید، خبرنامه‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی را ارسال کنید.','Showcase your products with Pinterest'=>'محصولات خود را در پینترست به نمایش بگذارید','Print shipping labels with WooCommerce Shipping'=>'چاپ برچسب‌های حمل و نقل با WooCommerce Shipping','%s is not available for this order—please choose a different payment method'=>'%s برای این سفارش در دسترس نیست—لطفا روش پرداخت دیگری را انتخاب کنید','Placeholder image used to represent a product being showcased in a product gallery as a main image'=>'نگهدارنده مکان تصویر، برای نمایش محصولی که در گالری محصول به‌عنوان تصویر اصلی نمایش داده می‌شود، استفاده می‌شود','Reach your customers with MailPoet'=>'با MailPoet به مشتریان خود برسید','Get your products in front of a highly engaged audience.'=>'محصولات خود را در مقابل یک مخاطب بسیار فعال قرار دهید.','Print USPS and DHL labels directly from your dashboard and save on shipping.'=>'برچسب های USPS و DHL را مستقیماً از داشبورد خود چاپ کنید و در هزینه حمل و نقل صرفه جویی کنید.','Securely accept payments and manage payment activity straight from your store\'s dashboard'=>'پرداخت ها را ایمن بپذیرید و فعالیت پرداخت را مستقیماً از داشبورد فروشگاه خود مدیریت کنید','Sorry, you cannot view these options, please remember to update the option permissions in Options API to allow viewing these options in non-production environments.'=>'متأسفیم، شما نمی توانید این گزینه ها را مشاهده کنید، لطفاً به یاد داشته باشید که مجوزهای گزینه را در گزینه‌های API به روز کنید تا امکان مشاهده این گزینه ها در محیط های غیر تولیدی وجود داشته باشد.','%1$s #%2$s ‹ %3$s — WordPress'=>'%1$s #%2$s ‹ %3$s — وردپرس','%1$s ‹ %2$s — WordPress'=>'%1$s ‹ %2$s — وردپرس','%1$d error found: %2$s when re-migrating order. Please review the error above.'=>'%1$d خطا پیدا شد: %2$s هنگام انتقال مجدد سفارش. لطفا خطای بالا را بررسی کنید.','%s must be called after the current_screen action.'=>'%s must be called after the current_screen action.','%s is not a valid order type.'=>'%s is not a valid order type.','status labelsAll'=>'همه','Are you sure you want to delete this shipping method?'=>'آیا مطمئن هستید که می‌خواهید این روش ارسال را حذف کنید؟','Shipping method could not be removed. Please retry.'=>'روش ارسال قابل حذف نیست. لطفاً دوباره امتحان کنید.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a product gallery. Secondary image - 3 out of 3.'=>'نگهدارنده مکان تصویر مورد استفاده برای نمایش محصولی که در گالری محصول به نمایش گذاشته می‌شود. تصویر فرعی - ۳ از ۳.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a product gallery. Secondary image - 2 out of 3.'=>'نگهدارنده مکان تصویر مورد استفاده برای نمایش محصولی که در گالری محصول به نمایش گذاشته می‌شود. تصویر فرعی - ۲ از ۳.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a product gallery. Secondary image - 1 out of 3.'=>'نگهدارنده مکان تصویر مورد استفاده برای نمایش محصولی که در گالری محصول به نمایش گذاشته می‌شود. تصویر فرعی - ۱ از ۳.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a product details banner. 3 out of 3.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولی که در بنر جزئیات محصول به نمایش گذاشته می‌شود استفاده می‌شود. ۳ از ۳.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a product details banner. 2 out of 3.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولی که در بنر جزئیات محصول به نمایش گذاشته می‌شود استفاده می‌شود. ۲ از ۳.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a product details banner. 1 out of 3.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولی که در بنر جزئیات محصول به نمایش گذاشته می‌شود استفاده می‌شود. ۱ از ۳.','Placeholder image used to represent products being showcased in a right side of a banner. 2 out of 2.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولاتی که در سمت راست یک بنر نمایش داده می‌شوند استفاده می‌شود. ۲ از ۲.','Placeholder image used to represent products being showcased in a right side of a banner. 1 out of 2.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولاتی که در سمت راست یک بنر نمایش داده می‌شوند استفاده می‌شود. ۱ از ۲.','Placeholder image used to represent products being showcased in a left side of a banner. 2 out of 2.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولاتی که در سمت چپ یک بنر نمایش داده می‌شوند استفاده می‌شود. ۲ از ۲.','Placeholder image used to represent products being showcased in a left side of a banner. 1 out of 2.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولاتی که در سمت چپ یک بنر نمایش داده می‌شوند استفاده می‌شود. ۱ از ۲.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a hero section. 2 out of 2.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولی که در بخش اصلی نمایش داده می‌شود، استفاده می‌شود. ۲ از ۲.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a hero section. 1 out of 2.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولی که در بخش اصلی نمایش داده می‌شود، استفاده می‌شود. ۱ از ۲.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a hero section.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولی که در بخش اصلی نمایش داده می‌شود، استفاده می‌شود.','Placeholder image used to represent products being showcased in featured categories banner. 3 out of 3'=>'نگهدارنده مکان تصویر مورد استفاده برای نمایش محصولاتی که در بنر دسته‌های ویژه به نمایش گذاشته می‌شوند. ۳ از ۳','Placeholder image used to represent products being showcased in featured categories banner. 2 out of 3.'=>'نگهدارنده مکان تصویر مورد استفاده برای نمایش محصولاتی که در بنر دسته‌های ویژه به نمایش گذاشته می‌شوند. ۲ از ۳','Placeholder image used to represent products being showcased in featured categories banner. 1 out of 3.'=>'نگهدارنده مکان تصویر مورد استفاده برای نمایش محصولاتی که در بنر دسته‌های ویژه به نمایش گذاشته می‌شوند. ۱ از ۳','Placeholder image used to represent products being showcased in a featured category section.'=>'نگهدارنده مکان تصویر مورد استفاده برای نمایش محصولاتی که در بنر دسته‌های ویژه به نمایش گذاشته می‌شوند، استفاده می‌شود.','Placeholder image used to represent products being showcased in a banner.'=>'نگهدارنده مکان تصویر، برای نمایش محصولاتی که در بنر به نمایش گذاشته می‌شود، استفاده می‌شود.','%d action deleted.'=>'%d اقدام حذف شد.','There was an error deleting an action: %s'=>'هنگام حذف اقدام، خطایی رخ داد: %s','%d batch processed.'=>'%d دسته پردازش شد.','Unable to update the status of action %1$d to %2$s.'=>'امکان به روز رسانی وضعیت عملکرد %1$d تا %2$s وجود ندارد.','status labelsPast-due'=>'معوقه','It was not possible to determine a valid cut-off time: %s.'=>'It was not possible to determine a valid cut-off time: %s.','An integer was expected but "%1$s" (%2$s) was received.'=>'An integer was expected but "%1$s" (%2$s) was received.','Saint Thomas Lowland'=>'سنت توماس لولند','Trinity Palmetto Point'=>'ترینیتی پالمئتو پوینت','Saint Peter Basseterre'=>'سنت پیتر باستر','Saint Paul Charlestown'=>'سنت پل چارلستون','Saint Paul Capisterre'=>'سنت پل کپیستر','Saint Mary Cayon'=>'سنت مری کیون','Saint John Figtree'=>'سنت جان فیگتری','Saint John Capisterre'=>'سنت جان کپیستر','Saint James Windward'=>'سنت جیمز ویندوارد','Saint George Gingerland'=>'سنت جرج جینجرلند','Saint Anne Sandy Point'=>'سنت ان سندی پوینت','Saint George Basseterre'=>'سنت جرج باستر','Nevis'=>'نویس','Saint Kitts'=>'سنت کیتس','Saint Thomas Middle Island'=>'جزیره سنت توماس میدل','Christ Church Nichola Town'=>'کرایست چرچ نیکلا تاون','We were unable to verify the email address you provided. Please try again.'=>'ما نتوانستیم آدرس ایمیلی که ارائه کرده‌اید را تأیید کنیم. لطفا دوباره تلاش کنید.','Please log in to your account to view this order.'=>'لطفا برای مشاهده این سفارش وارد حساب کاربری خود شوید.','To view this page, you must either %1$slogin%2$s or verify the email address associated with the order.'=>'برای مشاهده این صفحه، باید %1$sورود%2$s یا آدرس ایمیل مرتبط با سفارش را تأیید کنید.','Verify'=>'تایید','block descriptionBlock that displays the \'Your cart\' part of the Mini-Cart Title block.'=>'بلوکی که بخش «سبد خرید شما» از بلوک عنوان سبد خرید کوچک را نشان می‌دهد.','block keyworddescription'=>'توضیح','block keywordquantity'=>'تعداد','block titleProduct regular price'=>'قیمت عادی محصول','block descriptionDisplay a product’s SKU, categories, tags, and more.'=>'نمایش شناسه محصول، دسته‌ها، برچسب‌ها و موارد دیگر.','block titleAdd to Cart with Options'=>'افزودن به سبد خرید با گزینه ها','block descriptionThe product toggle.'=>'تعویض محصول','block titleProduct toggle control'=>'کنترل تعویض محصول','block descriptionThe product available quantity.'=>'مقدار محصول موجود','block titleProduct inventory quantity available'=>'مقدار موجودی محصول موجود است','block titleMini-Cart Title Label'=>'برچسب عنوان سبد خرید کوچک','block descriptionBlock that displays the items counter part of the Mini-Cart Title block.'=>'بلوکی که قسمت شمارندۀ اقلام بلوک عنوان سبد خرید کوچک را نمایش می‌دهد.','block titleMini-Cart Title Items Counter'=>'شمارندۀ اقلام عنوان سبد خرید کوچک','block titleProduct sale price'=>'قیمت حراج محصول','block descriptionDisplay a product\'s description, attributes, and reviews.'=>'توضیحات، ویژگی‌ها و بررسی‌های محصول را نمایش دهید.','block keywordattributes'=>'ویژگی‌ها','block titleProduct description'=>'توضیح محصول','block descriptionThe product description.'=>'توضیح محصول.','block descriptionThe product attributes.'=>'ویژگی‌های محصول.','block titleProduct attributes'=>'ویژگی های محصول','block descriptionA field to select product tags.'=>'فیلدی برای انتخاب برچسب‌های محصول.','After that they can be reassigned to the logged-in user by going to the WooCommerce webhooks settings page and re-saving them.'=>'پس از آن می‌توان با رفتن به صفحه تنظیمات وب هوک های ووکامرس و ذخیره مجدد آنها را به کاربر وارد شده مجدداً اختصاص داد.','The affected WooCommerce webhooks will not be deleted and will be attributed to user id 0.
'=>'وب‌قلاب‌های ووکامرس تحت تأثیر حذف نمی‌شوند و به شناسه کاربر 0 نسبت داده می‌شوند.
','If the "Delete all content" option is selected, the affected WooCommerce webhooks will not be deleted and will be attributed to user id 0.
'=>'اگر گزینه "حذف تمام محتوا" انتخاب شود، وب هوک های ووکامرس تحت تأثیر حذف نمی شوند و به شناسه کاربر 0 نسبت داده می شوند.
','⚠ This feature is compatible with WordPress version 6.2 or higher.'=>'⚠ این ویژگی با وردپرس نسخه 6.2 یا بالاتر سازگار است.','user webhook countUser #%1$s %2$s has created %3$d WooCommerce webhook.'=>'کاربر #%1$s %2$s ساخته است %3$d WooCommerce webhook.','%s is currently editing this order. Do you want to take over?'=>'%s در حال ویرایش این سفارش است. میخوای تحویل بگیری؟','Passed order type does not match any registered order types. Following order types are registered: %s'=>'نوع سفارش پاس شده با هیچ نوع سفارش ثبت شده مطابقت ندارد. انواع سفارش های زیر ثبت می شوند: %s','Order %s is locked.'=>'سفارش %s قفل شده است.','Take over'=>'به عهده بگیرید','%s has taken over and is currently editing.'=>'%s مسئولیت را بر عهده گرفته و در حال ویرایش است.','Go back'=>'برگرد','held stock noteStock hold of %1$s minutes applied to: %2$s'=>'نگهداری سهام %1$s دقیقه روی %2$s اعمال شد','What makes this product unique? What are its most important features? Enrich the product page by adding rich content using blocks.'=>'چه چیزی این محصول را منحصر به فرد می کند؟ مهم ترین ویژگی های آن چیست؟ با افزودن محتوای غنی با استفاده از بلوک ها، صفحه محصول را غنی کنید.','held stock note- ...and %d more item.'=>'- ...و %d اقلام بیشتر','held stock note- %1$s × %2$d'=>'- %1$s × %2$d','Invalid product slug.'=>'عدد slug صحیح نیست','Slug of the resource.'=>'عدد Slug منبع.','Limit result set to products with specific slug(s). Use commas to separate.'=>'محدود کردن نتایج به محصولاتی که slug(s) مد نظر شما را دارند. برای جدا کردن شروط از کاما ی انگلیسی استفاده کنید.','(%s customer review)'=>'(%s customer review)','Name of credit cardJCB'=>'JCB','Name of credit cardDiners'=>'Diners','Name of credit cardAmerican Express'=>'آمریکن اکسپرس','Name of credit cardDiscover'=>'دیسکاور','Name of credit cardVisa'=>'ویزاکارت','Name of credit cardMasterCard'=>'مسترکارت','Log out'=>'بیرون رفتن','Adding new attribute failed.'=>'افزودن ویژگی جدید ناموفق بود.','This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page'=>'این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند','%qty% variations added'=>'%qty% متغیر اضافه شد','%s variations imported'=>'%s تغییر درون‌ریزی شد','Powered by %1$s with %2$s'=>'قدرت گرفته از %1$s توسط %2$s','block titleSingle Product'=>'تک محصول','block descriptionDisplay a single product.'=>'نمایش یک تک محصول.','block descriptionBlock that displays the checkout button when the Mini-Cart has products.'=>'بلوکی که وقتی مینی سبد دارای محصولات است، دکمه پرداخت را نشان می دهد.','block titleMini-Cart Proceed to Checkout Button'=>'مینی سبد خرید ادامه به دکمه پرداخت','block keywordtab'=>'زبانه','block keywordexcerpt'=>'چکیده','block keywordsummary'=>'خلاصه','block titleProduct Reviews'=>'بررسی‌های محصول','block style labelFill'=>'تو پر','block keywordgroup'=>'گروه','block keywordsection'=>'بخش','block keywordprice'=>'قیمت','block keywordtitle'=>'عنوان','block keywordname'=>'نام','block descriptionThe product name.'=>'نام محصول.','block titleProduct name'=>'نام محصول','block keywordgallery'=>'گالری','block keywordimages'=>'تصاویر','block keywordimage'=>'تصویر','block descriptionThe product images.'=>'تصاویر محصول.','block titleProduct images'=>'تصاویر محصول','block keywordemail'=>'ایمیل','block titleCollapsible'=>'تاشو','block titleProduct section'=>'بخش محصول','block descriptionThe product section.'=>'بخش محصول.','block descriptionA block that shows the reviews for a product.'=>'بلوکی که نظرات یک محصول را نشان می‌دهد.','block keyworddimensions'=>'ابعاد','block keywordshipping'=>'حمل و نقل','block keywordsale'=>'حراج','block keywordschedule'=>'زمان‌بندی','block descriptionThe product schedule sale fields.'=>'فیلدهای زمانبندی حراج محصول.','block titleProduct schedule sale fields'=>'فیلدهای زمانبندی حراج محصول','block keywordminimum'=>'حداقل','block descriptionStock management minimum quantity.'=>'مدیریت حداقل تعداد موجودی.','block keywordinput'=>'ورودی','block titleStock level threshold'=>'آستانه سطح موجودی','block titleConditional'=>'شرطی','block descriptionThe product tab.'=>'زبانۀ محصول.','block titleProduct tab'=>'زبانۀ محصول','block descriptionThe product summary.'=>'خلاصۀ محصول.','block keywordproducts'=>'محصولات','block titleProduct summary'=>'خلاصۀ محصول','block titleProduct pricing'=>'قیمت گذاری محصول','block descriptionThe product sku.'=>'شناسه محصول.','block keywordsku'=>'شناسه محصول','block descriptionA product price block with currency display.'=>'بلوک قیمت محصول با نمایش ارز.','block descriptionContainer with collapsible inner blocks.'=>'ظرف با بلوک های داخلی تاشو.','block titleProduct text control'=>'کنترل متن محصول','block descriptionThe product shipping dimensions fields.'=>'فیلدهای ابعاد حمل و نقل محصول','block titleProduct shipping dimensions fields'=>'فیلدهای ابعاد حمل و نقل محصول','block keywordradio'=>'رادیو','block style labelOutline'=>'خارج خط','block keywordinventory'=>'موجودی کالا','block keywordcheckbox'=>'چک‌باکس','block titleProduct checkbox control'=>'کنترل چک باکس محصول','block descriptionContainer to only conditionally render inner blocks.'=>'ظرفی که فقط بلوک های داخلی را به صورت مشروط ارائه می کند.','block keywordclass'=>'کلاس','block titleProduct shipping class field'=>'فیلد کلاس حمل و نقل محصول','block descriptionThe product shipping class field.'=>'فیلد کلاس حمل و نقل محصول.','block titleProduct radio control'=>'کنترل رادیو محصول','block descriptionThe product radio.'=>'رادیو محصول','block keywordtag'=>'برچسب','block titleMini-Cart View Cart Button'=>'دکمه مشاهده سبدخرید جزئی','block descriptionBlock that displays the cart button when the Mini-Cart has products.'=>'بلوکی که دکمه سبد خرید را زمانی که مینی سبد محصولاتی دارد نمایش می دهد.','Give your customers the power to pay later, interest free and watch your sales grow.'=>'به مشتریان خود این قدرت را بدهید که بدون بهره، بعداً پرداخت کنند و رشد فروش خود را تماشا کنید.','Zip Co - Buy Now, Pay Later'=>'Zip Co - الان بخرید، بعداً پرداخت کنید','Payoneer Checkout is the next generation of payment processing platforms, giving merchants around the world the solutions and direction they need to succeed in today’s hyper-competitive global market.'=>'Payoneer Checkout is the next generation of payment processing platforms, giving merchants around the world the solutions and direction they need to succeed in today’s hyper-competitive global market.','Payoneer Checkout'=>'سبد خرید پایونیر','Fees & dimensions'=>'هزینه‌ها و ابعاد','Is store connected to WooCommerce.com?'=>'آیا فروشگاه به WooCommerce.com متصل است؟','Is HPOS enabled?'=>'آیا HPOS فعال است؟','HPOS enabled:'=>'HPOS فعال شد:','Set a competitive price, put the product on sale, and manage tax calculations. %1$sHow to price your product?%2$s'=>'قیمت رقابتی تعیین کنید، محصول را در معرض فروش بگذارید و محاسبات مالیاتی را مدیریت کنید. %1$sچگونه محصول خود را قیمت گذاری کنیم؟%2$s','The following problems were found:'=>'مشکلات زیر پیدا شد:','Enforce approved download directories?'=>'مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری اجرا شود؟','Visit product category %1$s'=>'از دسته محصول بازدید نمایید %1$s','Download for support'=>'دریافت برای پشتیبانی','Drag images, upload new ones or select files from your library. For best results, use JPEG files that are 1000 by 1000 pixels or larger. %1$sHow to prepare images?%2$s'=>'تصاویر را بکشید، تصاویر جدید آپلود کنید یا فایل‌هایی را از کتابخانه خود انتخاب کنید. برای بهترین نتیجه، از فایل‌های JPEG با ابعاد ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ پیکسل یا بزرگتر استفاده کنید. %1$sچگونه تصاویر را آماده کنیم؟%2$s','List of available payment method IDs that can be used to process the order.'=>'فهرست شناسه‌های روش پرداخت موجود که می‌توان از آنها برای پردازش سفارش استفاده کرد.','Set up shipping costs and enter dimensions used for accurate rate calculations. %1$sHow to get started?%2$s.'=>'هزینه های حمل و نقل را تنظیم کنید و ابعاد مورد استفاده برای محاسبه دقیق نرخ را وارد کنید. %1$sچگونه شروع کنیم؟%2$s.','When checked, customers will be able to purchase only 1 item in a single order. This is particularly useful for items that have limited quantity, like art or handmade goods.'=>'در صورت بررسی، مشتریان می توانند تنها 1 مورد را در یک سفارش خریداری کنند. این به ویژه برای اقلامی مفید است که تعداد محدودی دارند، مانند هنر یا کالاهای دست ساز.','Set up and manage inventory for this product, including status and available quantity. %1$sManage store inventory settings%2$s'=>'موجودی این محصول از جمله وضعیت و مقدار موجود را تنظیم و مدیریت کنید. %1$sتنظیمات موجودی فروشگاه%2$s را مدیریت کنید','Order datastore.'=>'فروشگاه داده را سفارش دهید.','Apply a tax rate if this product qualifies for tax reduction or exemption. %1$sLearn more%2$s'=>'اگر این محصول واجد شرایط کاهش یا معافیت مالیاتی باشد، نرخ مالیاتی را اعمال کنید. %1$sبیشتر بیاموزید%2$s','Is HPOS feature screen enabled?'=>'آیا صفحه نمایش ویژگی HPOS فعال است؟','HPOS feature screen enabled:'=>'صفحه نمایش ویژگی HPOS فعال شده است:','No variations yet. Generate them from all added attributes or add a new variation manually.'=>'هنوز تنوعی وجود ندارد. آنها را از تمام ویژگی های اضافه شده ایجاد کنید یا به صورت دستی یک تنوع جدید اضافه کنید.','Generate variations'=>'تولید تنوع','Add some attributes in the Attributes tab to generate variations. Make sure to check the Used for variations box. Learn more'=>'ویژگی در ویژگی‌ها ایجاد کنید تا تنوع تولید شود.مطمئن شوید که گزینه استفاده برای تنوع را انتخاب کرده باشد.اطلاعات بیشتر','Is HPOS sync enabled?'=>'آیا همگام سازی HPOS فعال است؟','New attribute'=>'ویژگی تازه','Create value'=>'ایجاد مقدار','Add existing'=>'ویژگی موجود','If you remove this attribute, customers will no longer be able to purchase some variations of this product.'=>'اگر این ویژگی را حذف کنید، مشتریان دیگر نمی توانند برخی از متغیر این محصول را خریداری کنند.','block titleProduct Details'=>'جزئیات محصول','block titleProduct Meta'=>'متای محصول','block titleRelated Products'=>'محصولات مرتبط','block descriptionDisplay related products.'=>'نمایش محصولات مرتبط.','block descriptionDisplay a button so the customer can add a product to their cart. Options will also be displayed depending on product type. e.g. quantity, variation.'=>'یک دکمه نمایش دهید تا مشتری بتواند محصولی را به سبد خرید خود اضافه کند. بسته به نوع محصول، گزینه ها نیز نمایش داده می شوند. به عنوان مثال، کمیت، تنوع','block titleAdd to Cart Button'=>'دکمۀ افزودن به سبد خرید','placeholder for search fieldSearch products…'=>'جستجوی محصولات...','Save time and money by printing your shipping labels right from your computer with WooCommerce Shipping. Try WooCommerce Shipping for free.'=>'با چاپ برچسب های حمل و نقل مستقیماً از رایانه خود با حمل و نقل ووکامرس در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید. ارسال رایگان ووکامرس را امتحان کنید.','Optimize for faster checkout'=>'برای تسویه حساب سریعتر بهینه سازی کنید','Campaign'=>'کمپین','Cart & Checkout Blocks'=>'بلوک های سبد خرید و پرداخت','Available layouts -- single, dual, or both'=>'طرح‌بندی‌های موجود -- تک، دوتایی یا هر دو','Learn more link .'=>'لینک بیشتر بدانید','Plugin slug used in https://wordpress.org/plugins/{slug}.'=>'پلاگین اسلاگ استفاده شده در https://wordpress.org/plugins/{slug}.','Return the default shipping partner suggestions when woocommerce_show_marketplace_suggestions option is set to no'=>'وقتی گزینه woocommerce_show_marketplace_suggestions روی no تنظیم شده است، پیشنهادات پیش‌فرض شریک حمل و نقل را برگردانید','Array of transaction processors and their images.'=>'مجموعه ای از پردازنده های تراکنش و تصاویر آنها.','Shop'=>'فروشگاه','Coupon applied: "%s".'=>'کوپن اعمال شد: "%s".','Message explaining that there are no products returned from a searchNo products were found matching your selection.'=>'هیچ محصولی مطابق با انتخاب شما یافت نشد.','Basic details'=>'جزئیات اولیه','Coupon removed: "%s".'=>'کوپن حذف شد: "%s".','Stock management disabled in store settings'=>'مدیریت سهام در تنظیمات فروشگاه غیرفعال است','Track stock quantity for this product'=>'ردیابی مقدار موجودی این محصول','Stock management'=>'مدیریت سهام','Autodetect'=>'شناسایی خودکار','Make sure you enter the name and values for each attribute.'=>'مطمئن شوید که نام و مقادیر هر ویژگی را وارد کرده اید.','Character encoding of the file'=>'رمزگذاری کاراکتر فایل','Disabled in store settings.'=>'غیرفعال شد در تنظیمات فروشگاه.','Enter options for customers to choose from, f.e. “Blue” or “Large”. Use “%s” to separate different options.'=>'گزینه‌هایی را وارد کنید تا مشتریان از بین آنها انتخاب کنند، برای مثال "آبی" یا "بزرگ". از "%s" برای جدا کردن گزینه‌های مختلف استفاده کنید.','f.e. size or color'=>'برای مثال اندازه یا رنگ','Settings below apply to all variations without manual stock management enabled. '=>'تنظیمات زیر برای همه متغیر‌ها بدون فعال بودن مدیریت انبار دستی اعمال می‌شود. ','block titleStore Notices'=>'اطلاعیه‌های فروشگاه','block descriptionDisplay the number of products on the archive page or search result page.'=>'نمایش تعداد محصولات در صفحه آرشیو یا صفحه نتایج جستجو.','block titleProduct Results Count'=>'تعداد نتایج محصول','block descriptionEnable customers to change the sorting order of the products.'=>'مشتریان را قادر می سازد تا ترتیب مرتب سازی محصولات را تغییر دهند.','block titleCatalog Sorting'=>'مرتب سازی کاتالوگ','block descriptionDisplay a product\'s images.'=>'نمایش تصاویر یک محصول','block titleProduct Image Gallery'=>'گالری تصاویر محصول','block descriptionEnable customers to keep track of their location within the store and navigate back to parent pages.'=>'به مشتریان امکان دهید موقعیت مکانی خود را در فروشگاه پیگیری کنند و به صفحات والد (سرآغاز) برگردند.','block descriptionDisplay shopper-facing notifications generated by WooCommerce or extensions.'=>'اعلان‌های خریدار را که توسط ووکامرس یا افزونه‌ها تولید می‌شوند، نمایش دهید.','block titleStore Breadcrumbs'=>'مسیر راهنمای فروشگاه','Powerful yet easy-to-use solution:'=>'راه حل قدرتمند و در عین حال آسان برای استفاده:','30-days free trial'=>'30 روز استفاده آزمایشی رایگان','Advance automated workflows'=>'خودکار سازی گردش کار پیشرفته','Access competitive shipping prices'=>'دسترسی به قیمت های رقابتی حمل و نقل','Quickly bulk print labels'=>'به سرعت لیبل ها را به صورت عمده چاپ کنید','Free shipping platform'=>'پلت فرم حمل و نقل رایگان','Optimize your full shipping process:'=>'فرآیند حمل و نقل کامل خود را بهینه کنید:','Print labels from Royal Mail, Parcel Force, DPD, and many more'=>'چاپ برچسب ها از رویال میل، Parcel Force، DPD، و بسیاری دیگر','Keep your customers informed with tracking notifications.'=>'با اعلان های ردیابی مشتریان خود را در جریان بگذارید.','Shop for the best shipping rates, and access pre-negotiated discounted rates.'=>'بهترین نرخ‌های حمل و نقل را خریداری کنید و به نرخ‌های تخفیفی از قبل مذاکره شده دسترسی داشته باشید.','Save money'=>'پس انداز کنید','Automatically import order information to quickly print your labels.'=>'اطلاعات سفارش را به صورت خودکار وارد کنید تا به سرعت برچسب های خود را چاپ کنید.','Save time'=>'صرفه جویی در زمان','Date created'=>'تاریخ ایجاد','Database date field considered for Revenue and Orders reports'=>'فیلد تاریخ پایگاه داده برای گزارش‌های درآمد و سفارش‌ها در نظر گرفته شده است','Date Type'=>'نوع تاریخ','You are missing required arguments of WooCommerce ProductForm Tab: %1$s'=>'شما آرگومان های مورد نیاز برگه WooCommerce ProductForm را از دست داده اید: %1$s','🌟‎ ‎ Thanks for the feedback. We’ll put it to good use!'=>'🌟 با تشکر از بازخورد. ما از آن به خوبی استفاده خواهیم کرد!','Shop for the best rates, in real-time'=>'بهترین نرخ ها را در زمان واقعی خرید کنید','Direct access to leading carriers'=>'دسترسی مستقیم به اپراتورهای پیشرو','All-in-one shipping tool:'=>'ابزار حمل و نقل همه کاره:','Start with a free plan'=>'با یک طرح رایگان شروع کنید','Self-service tracking & returns'=>'ردیابی و بازگشت سلف سرویس','Process orders in just a few clicks'=>'سفارشات را تنها با چند کلیک پردازش کنید','Print labels from 80+ carriers'=>'چاپ برچسب از 80+ حامل','Automated, real-time order import'=>'درون‌ریزی بی‌درنگ و خودکار سفارش','Connect selling channels easily'=>'کانال‌های فروش را به راحتی متصل کنید','Customize checkout options'=>'سفارشی‌سازی گزینه‌های پرداخت','Invalid parameter.'=>'پارامتر نامعتبر.','Invalid parameter(s): %s'=>'پارامتر(های) نامعتبر: %s','Add descriptive pieces of information that customers can use to search for this product on your store, such as “Material” or “Brand”.'=>'اطلاعات توصیفی را اضافه کنید که مشتریان می توانند از آنها برای جستجوی این محصول در فروشگاه خود استفاده کنند، مانند "مواد" یا "برند".','formatted dimensions%1$s %2$s'=>'%1$s %2$s','formatted weight%1$s %2$s'=>'%1$s %2$s','block titleCustomer account'=>'حساب مشتری','block descriptionA block that allows your customers to log in and out of their accounts in your store.'=>'بلوکی که به مشتریان شما این امکان را می‌دهد تا به حساب‌های خود در فروشگاه شما وارد یا از آن خارج شوند.','block descriptionDisplay shipping options and rates for your store.'=>'گزینه‌ها و نرخ‌های حمل و نقل را برای فروشگاه خود نمایش دهید.','block descriptionSelect between shipping or local pickup.'=>'بین حمل و نقل یا دریافت حضوری انتخاب کنید.','block titleShipping Method'=>'روش ارسال','block descriptionShows local pickup options.'=>'گزینه‌های دریافت حضوری را نمایش می‌دهد.','block titlePickup Method'=>'روش دریافت حضوری','Remove %s from cart'=>'حذف %s از سبد خرید','Local Pickup'=>'دریافت حضوری','Only shipping'=>'فقط ارسال','Don\'t charge tax'=>'مالیات نگیرید','Product and shipping'=>'محصول و ارسال','Charge sales tax on'=>'گرفتن مالیات فروش روی','Try the new product editor (Beta)'=>'امتحان ویرایشگر محصول جدید (بتا)','New product editor'=>'ویرایشگر جدید محصول','%1$s class does not exist.'=>'کلاس %1$s وجود ندارد.','Invalid meta_query clause key: %s.'=>'کلید عبارت meta_query نامعتبر: %s.','Sorry, you cannot view marketing channels.'=>'با عرض پوزش، شما نمی‌توانید کانال‌های بازاریابی را مشاهده کنید.','Number of channel issues/errors (e.g. account-related errors, product synchronization issues, etc.).'=>'تعداد مشکلات/خطاهای کانال (به عنوان مثال، خطاهای مربوط به حساب، مشکلات همگام‌سازی محصول و غیره).','Sorry, you are not allowed to retrieve product form data.'=>'متأسفیم، شما مجاز به دریافت داده‌های فرم محصول نیستید.','Marketing channel cannot be registered because there is already a channel registered with the same slug!'=>'کانال بازاریابی را نمی‌توان ثبت کرد زیرا قبلاً یک کانال با همان نامک ثبت شده است!','You are missing required arguments of WooCommerce ProductForm Field: %1$s'=>'شما آرگومان‌های مورد نیاز فیلد فرم محصول ووکامرس را از فراموش کرده‌اید: %1$s','You are missing required arguments of WooCommerce ProductForm Section: %1$s'=>'شما آرگومان های مورد نیاز بخش WooCommerce ProductForm را ندارید: %1$s','You have attempted to register a duplicate form %1$s with WooCommerce Form: %2$s'=>'شما سعی کرده اید یک فرم تکراری %1$s را با فرم WooCommerce ثبت کنید: %2$s','The specified category for recommendations is invalid. Allowed values: "channels", "extensions".'=>'دسته مشخص شده برای توصیه ها نامعتبر است. مقادیر مجاز: "channels"، "extensions".','Unable to load child product %1$d while adjusting download permissions for product %2$d.'=>'هنگام تنظیم مجوزهای دانلود برای محصول %2$d، محصول فرزند %1$d بارگیری نشد.','Status of the marketing channel\'s product listings.'=>'وضعیت لیست محصولات کانال بازاریابی.','URL to the settings page, or the link to complete the setup/onboarding if the channel has not been set up yet.'=>'نشانی وب صفحه تنظیمات یا پیوند تکمیل راه‌اندازی/عضویت اگر کانال هنوز راه‌اندازی نشده است.','Whether or not the marketing channel is set up.'=>'این که آیا کانال بازاریابی راه اندازی شده است یا خیر.','Path to the channel icon.'=>'مسیر به نماد کانال.','Unique identifier string for the marketing channel extension, also known as the plugin slug.'=>'رشته شناسه منحصر به فرد برای پسوند کانال بازاریابی، که به عنوان Slug افزونه نیز شناخته می شود.','URL to an image/icon for the campaign type.'=>'URL به یک تصویر/نماد برای نوع کمپین.','Name of the marketing campaign type.'=>'نام نوع کمپین بازاریابی','Description of the marketing campaign type.'=>'شرح نوع کمپین بازاریابی','Name of the marketing channel.'=>'نام کانال بازاریابی.','Description of the marketing channel.'=>'توضیحات کانال بازاریابی.','My Account'=>'حساب کاربری من','Cost of the marketing campaign.'=>'هزینه کمپین بازاریابی','async'=>'غیر همزمان','Invalid Rate ID.'=>'شناسه نرخ نامعتبر است.','Title of the marketing campaign.'=>'عنوان کمپین بازاریابی.','The unique identifier of the marketing channel that this campaign type belongs to.'=>'شناسه منحصر به فرد کانال بازاریابی که این نوع کمپین به آن تعلق دارد.','The name of the marketing channel that this campaign type belongs to.'=>'نام کانال بازاریابی که این نوع کمپین به آن تعلق دارد.','URL to the create campaign page for this campaign type.'=>'نشانی اینترنتی ایجاد صفحه کمپین برای این نوع کمپین.','Permalink template for the product.'=>'قالب پیوند یکتا برای محصول.','Slug automatically generated from the product name.'=>'نامک بصورت خودکار از نام محصول تولید گردید.','The unique identifier for the marketing campaign.'=>'شناسه منحصر به فرد برای کمپین بازاریابی.','The unique identifier for the marketing channel that this campaign belongs to.'=>'شناسه منحصر به فرد کانال بازاریابی که این کمپین به آن تعلق دارد.','URL to the campaign management page.'=>'نشانی اینترنتی صفحه مدیریت کمپین','The unique identifier for the marketing campaign type.'=>'شناسه منحصر به فرد برای نوع کمپین بازاریابی.','shipping packagesShipment 1'=>'حمل و نقل 1','shipping packagesShipment %d'=>'حمل و نقل %d','This action appears to be consistently failing. A new instance will not be scheduled.'=>'به نظر می رسد این اقدام به طور مداوم در حال شکست است. نمونه جدیدی برنامه ریزی نمی شود.','The marketing channel that this campaign type belongs to.'=>'کانال بازاریابی که این نوع کمپین به آن تعلق دارد.','If enabled, this method will appear on the block based checkout.'=>'اگر فعال باشد، این روش در پرداخت مبتنی بر بلوک، نمایش داده می‌شود.','The ID of the package being shipped. Leave blank to apply to all packages.'=>'شناسه بسته در حال ارسال. خالی بگذارید تا برای همه بسته‌ها اعمال شود.','Unable to create or write to %s during CSV export. Please check file permissions.'=>'ایجاد یا نوشتن در %s در حین خروجی گرفتن از CSV ممکن نیست. لطفا مجوزهای فایل را بررسی کنید.','Allow customers to choose a local pickup location during checkout.'=>'به مشتریان اجازه دهید در حین تسویه‌حساب، محل دریافت حضوری را انتخاب کنند.','Optional cost to charge for local pickup.'=>'مبلغ اختیاری برای هزینه دریافت حضوری.','Pickup address'=>'آدرس دریافت حضوری','Pickup location'=>'موقعیت دریافت حضوری','If a cost is defined, this controls if taxes are applied to that cost.'=>'اگر قیمتی تعریف شده باشد، این فیلد اعمال مالیات بر آن قیمت را کنترل می‌کند.','Unable to release actions from claim id %d.'=>'حذف اقدامات از شناسه مطالبه شده %d ممکن نیست.','shipping country prefixto'=>'به','shipping country prefixto the'=>'به','Select stock status'=>'وضعیت انبار را انتخاب کنید','block titleActive Filters Controls'=>'کنترل صافی‌های فعال','Summarize this product in 1-2 short sentences. We\'ll show it at the top of the page.'=>'این محصول را در ۱ تا ۲ جمله کوتاه خلاصه کنید. ما آن را در بالای برگه نشان خواهیم داد.','Manage individual product combinations created from options.'=>'ترکیبات محصول جداگانۀ ایجاد شده از گزینه‌ها را مدیریت کنید.','Thanks for your order. It’s on-hold until we confirm that payment has been received.'=>'با تشکر از سفارش شما. تا زمانی که تایید کنیم که پرداخت دریافت شده است، در حالت انتظار است.','%1$s was called but no order types were registered: it may have been called too early.'=>'%1$s فراخوانی شد اما هیچ نوع سفارشی ثبت نشد: ممکن است خیلی زود فراخوانی شده باشد.','Unable to load the post record for order %1$d'=>'بارگیری رکورد نوشته برای سفارش %1$d ممکن نیست','Template nameProducts by Attribute'=>'محصولات بر اساس ویژگی','The product import process meets my needs.'=>'فرآیند درون‌ریزی محصول، نیازهای من را برآورده می‌کند.','The product import process is easy to complete.'=>'فرآیند درون‌ریزی محصول به راحتی تکمیل می‌شود.','Order type mismatch.'=>'عدم تطابق نوع سفارش','The product update process meets my needs.'=>'فرآیند به روز رسانی محصول نیازهای من را برآورده می‌کند.','The product update process is easy to complete.'=>'فرآیند به روز رسانی محصول به راحتی تکمیل می‌شود.','The search feature in WooCommerce is easy to use.'=>'استفاده از قابلیت جستجو در ووکامرس آسان است.','Invalid order type: %s.'=>'نوع سفارش نامعتبر است: %s.','Product attributes are easy to use.'=>'استفاده از ویژگی‌های محصول آسان است.','The settings screen is easy to use.'=>'استفاده از صفحه تنظیمات آسان است.','The order details screen is easy to use.'=>'استفاده از صفحه جزئیات سفارش آسان است.','The product creation screen is easy to use.'=>'استفاده از صفحه ایجاد محصول آسان است.','The product category details screen is easy to use.'=>'استفاده از صفحه جزئیات دسته محصول آسان است.','The product tag details screen is easy to use.'=>'استفاده از صفحه جزئیات برچسب محصول آسان است.','The search\'s functionality meets my needs.'=>'عملکرد جستجو نیازهای من را برآورده می‌کند.','Displays products filtered by an attribute.'=>'نمایش محصولات فیلتر شده بر اساس یک ویژگی.','The settings screen\'s functionality meets my needs.'=>'عملکرد صفحه تنظیمات نیازهای من را برآورده می‌کند.','Product attributes\' functionality meets my needs.'=>'عملکرد ویژگی‌های محصول نیازهای من را برآورده می‌کند.','The product tag details screen\'s functionality meets my needs.'=>'عملکرد صفحه جزئیات برچسب محصول نیازهای من را برآورده می‌کند.','The product category details screen\'s functionality meets my needs.'=>'عملکرد صفحه جزئیات دسته محصول نیازهای من را برآورده می‌کند.','The order details screen\'s functionality meets my needs.'=>'عملکرد صفحه جزئیات سفارش نیازهای من را برآورده می‌کند','The product creation screen\'s functionality meets my needs.'=>'عملکرد صفحه ایجاد محصول نیازهای من را برآورده می‌کند.','This will delete the custom orders tables. To create them again enable the "High-Performance order storage" feature (via Settings > Advanced > Features).'=>'با این کار جداول سفارشات سفارشی حذف می شود. برای ایجاد مجدد آنها، ویژگی «ذخیره‌سازی سفارش با عملکرد بالا» را فعال کنید (از طریق تنظیمات > پیشرفته > ویژگی‌ها).','This will delete the custom orders tables. The tables can be deleted only if the "High-Performance order storage" is not authoritative and sync is disabled (via Settings > Advanced > Features).'=>'با این کار جداول سفارشات سفارشی حذف می شود. جداول را می توان تنها در صورتی حذف کرد که "ذخیره سازی سفارش با کارایی بالا" معتبر نباشد و همگام سازی غیرفعال باشد (از طریق تنظیمات > پیشرفته > ویژگی ها).','Get your products in front of Pinners searching for ideas and things to buy.'=>'محصولات خود را در مقابل Pinners در جستجوی ایده ها و چیزهایی برای خرید قرار دهید.','Attempted to determine the edit URL for order %d, however the order does not exist.'=>'تلاش برای تعیین URL ویرایش برای سفارش %d، اما ترتیب وجود ندارد.','Product updated. %1$sView Product%2$s'=>'محصول به‌روزرسانی شد. %1$sمشاهده محصول%2$s','Product published. %1$sView Product%2$s'=>'محصول منتشر شد. %1$sمشاهده محصول%2$s','For best results, upload JPEG or PNG files that are 1000 by 1000 pixels or larger. Maximum upload file size: %1$s.'=>'برای بهترین نتیجه، فایل‌های JPEG یا PNG را با ابعاد 1000 در 1000 پیکسل یا بزرگتر آپلود کنید. حداکثر اندازه فایل آپلود: %1$s.','Chernihivshchyna'=>'Chernihivshchyna','Cherkashchyna'=>'Cherkashchyna','Khmelnychchyna'=>'Khmelnychchyna','Khersonshchyna'=>'Khersonshchyna','Kharkivshchyna'=>'Kharkivshchyna','Ternopilshchyna'=>'Ternopilshchyna','Sumshchyna'=>'Sumshchyna','Rivnenshchyna'=>'Rivnenshchyna','Poltavshchyna'=>'Poltavshchyna','Odeshchyna'=>'Odeshchyna','Mykolayivschyna'=>'Mykolayivschyna','Lvivshchyna'=>'Lvivshchyna','Crimea'=>'Crimea','Sevastopol'=>'Sevastopol','Kirovohradschyna'=>'Kirovohradschyna','Kyivshchyna'=>'Kyivshchyna','Kyiv'=>'Kyiv','Prykarpattia'=>'Prykarpattia','Zaporizhzhya'=>'Zaporizhzhya','Zakarpattia'=>'Zakarpattia','Zhytomyrshchyna'=>'Zhytomyrshchyna','Donechchyna'=>'Donechchyna','Dnipropetrovshchyna'=>'Dnipropetrovshchyna','Luhanshchyna'=>'Luhanshchyna','Volyn'=>'Volyn','Vinnychchyna'=>'Vinnychchyna','block titleFilter by Rating Controls'=>'صافی بر اساس کنترل‌های رتبه‌بندی','Summary'=>'خلاصه','Restrictions'=>'محدودیت‌ها','When out of stock'=>'هنگامی که موجود نیست','Allow purchases'=>'اجازه خرید دهید','Don\'t allow purchases'=>'اجازه خرید ندهید','Allow purchases, but notify customers'=>'اجازه خرید دهید، اما به مشتریان اطلاع دهید','Add price'=>'افزودن قیمت','Ziguinchor'=>'Ziguinchor','Thiès'=>'Thiès','Tambacounda'=>'Tambacounda','Saint-Louis'=>'Saint-Louis','Sédhiou'=>'Sédhiou','Matam'=>'Matam','Louga'=>'Louga','Kaolack'=>'Kaolack','Kédougou'=>'Kédougou','Kolda'=>'Kolda','Kaffrine'=>'Kaffrine','Fatick'=>'Fatick','Dakar'=>'Dakar','Diourbel'=>'Diourbel','Learn more here'=>'اینجا بیشتر بیاموزید','Add prices'=>'افزودن قیمت‌ها',' says'=>' می‌گوید','We recently asked you if you wanted more information about WooPayments. Run your business and manage your payments in one place with the solution built and supported by WooCommerce.'=>'اخیرا از شما پرسیدیم که آیا اطلاعات بیشتری در مورد WooPayments می‌خواهید. با راه حل ساخته شده و پشتیبانی شده توسط ووکامرس، کسب و کار خود را اجرا کنید و پرداخت‌های خود را در یک مکان مدیریت کنید.','Is data sync enabled for HPOS?'=>'آیا همگام سازی داده ها برای HPOS فعال است؟','HPOS data sync enabled:'=>'همگام سازی داده های HPOS فعال شد:','Add price to all variations that don\'t have a price'=>'قیمت را به همه تنوع‌هایی که قیمت ندارند اضافه کنید','List of attributes (taxonomy terms) assigned to the product. For variable products, these are mapped to variations (see the `variations` field).'=>'فهرست ویژگی‌های (موارد طبقه‌بندی) اختصاص داده شده به محصول. برای محصولات متغیر، اینها به تنوع‌ها نگاشت شدند (به قسمت `تنوع‌ها` مراجعه کنید).','You may be interested in…'=>'ممکن است علاقه‌مند باشید به …','block titleFilter by Attribute Controls'=>'صافی بر اساس کنترل‌های ویژگی','Filter by rating'=>'صافی بر اساس امتیاز','block titleFilter by Price Controls'=>'صافی بر اساس کنترل قیمت','block titleFilter by Stock Controls'=>'صافی بر اساس کنترل موجودی','block descriptionEnable customers to filter the product grid by rating.'=>'مشتریان را قادر می‌سازد تا جدول محصول را بر اساس رتبه‌بندی فیلتر کنند.','block descriptionShows the Cross-Sells products.'=>'محصولات Cross-Sells را نشان می دهد.','block titleCart Cross-Sells Products'=>'سبد خرید متقابل محصولات','block descriptionShows the Cross-Sells block.'=>'بلوک Cross-Sells را نشان می دهد.','block titleCart Cross-Sells'=>'سبد خرید متقابل','Product quantity'=>'تعداد محصول','Incompatible with \'%s\''=>'ناسازگار با \'%s\'','Manage WooCommerce features'=>'مدیریت امکانات ووکامرس','⚠ This plugin is incompatible with the enabled WooCommerce features \'%1$s\', \'%2$s\' and %3$d more, it shouldn\'t be activated.'=>'⚠ این افزونه با ویژگی‌های WooCommerce فعال «%1$s»، «%2$s» و %3$d دیگر سازگار نیست، نباید فعال شود.','Incompatible with WooCommerce features'=>'با ویژگی‌های ووکامرس ناسازگار است','⚠ This plugin is incompatible with the enabled WooCommerce features \'%1$s\' and \'%2$s\', it shouldn\'t be activated.'=>'⚠ این افزونه با ویژگی‌های فعال ووکامرس \'%1$s\' و \'%2$s\' ناسازگار است، نباید فعال شود.','View all plugins - Manage WooCommerce features'=>'مشاهده همه افزونه‌ها - مدیریت ویژگی‌های ووکامرس','You are viewing the active plugins that are incompatible with the \'%s\' feature.'=>'شما در حال مشاهده افزونه‌های فعالی هستید که با ویژگی \'%s\' ناسازگار هستند.','You are viewing active plugins that are incompatible with currently enabled WooCommerce features.'=>'شما در حال مشاهده افزونه‌های فعالی هستید که با ویژگی‌های ووکامرس فعال‌شده ناسازگار هستند.','WooCommerce has detected that some of your active plugins are incompatible with currently enabled WooCommerce features. Please review the details.'=>'ووکامرس تشخیص داده است که برخی از افزونه‌های فعال شما با ویژگی‌هایی از ووکامرس که در حال حاضر فعال هستند ناسازگار هستند. لطفا جزئیات را مرور کنید.','⚠ This plugin is incompatible with the enabled WooCommerce feature \'%s\', it shouldn\'t be activated.'=>'⚠ این افزونه با ویژگی فعال ووکامرس \'%s\' ناسازگار است، نباید فعال شود.','Manage orders synchronization'=>'همگام‌سازی سفارش‌ها را مدیریت کنید','Experimental features'=>'امکانات آزمایشی','These features are either experimental or incomplete, enable them at your own risk!'=>'این ویژگی‌ها آزمایشی یا ناقص هستند، آنها را با مسئولیت خودتان فعال کنید!','WooCommerce Admin has been disabled'=>'مدیر ووکامرس غیرفعال شده','⚠ There\'s one order pending sync from the posts table to the orders table. The feature shouldn\'t be disabled until this order is synchronized.'=>'⚠ %1$d سفارش در انتظار همگام‌سازی از جدول پست‌ها به جدول سفارش‌ها وجود دارد. این ویژگی نباید تا زمانی که این سفارش‌ها همگام‌سازی شوند، غیرفعال شود.','⚠ There\'s one order pending sync from the orders table to the posts table. The feature shouldn\'t be disabled until this order is synchronized.'=>'⚠ %1$d سفارش در انتظار همگام‌سازی از جدول سفارش‌ها به جدول نوشته‌ها وجود دارد. تا زمانی که سفارش همگام‌سازی نشود، این ویژگی نباید غیرفعال شود.','%1$s should be called inside the %2$s action.'=>'%1$s should be called inside the %2$s action.','Sync completed.'=>'همگام‌سازی تکمیل شد.','No orders were synced.'=>'هیچ سفارشی همگام‌سازی نشد.','Migrate command is deprecated. Please use `sync` instead.'=>'دستور انتقال منسوخ شده است. لطفا به جای آن از «همگام‌سازی» استفاده کنید.','Create ad campaigns and reach one billion global users with %1$sTikTok for WooCommerce%2$s'=>'%1$sTikTok for WooCommerce%2$s کمپین‌های تبلیغاتی ایجاد کنید و به یک میلیارد کاربر جهانی دسترسی پیدا کنید','block titleFilter Block'=>'بلوک فیلتر','block descriptionHighlight a product or variation.'=>'یک محصول یا متغیر را برجسته کنید.','block descriptionEnable customers to filter the product grid by stock status.'=>'مشتریان را قادر می‌سازد تا شبکه محصول را بر اساس وضعیت موجودی فیلتر کنند.','block descriptionEnable customers to filter the product grid by choosing a price range.'=>'مشتریان را قادر می‌سازد تا با انتخاب محدوده قیمت، شبکه محصول را فیلتر کنند.','block descriptionContains blocks that display the content of the Mini-Cart.'=>'حاوی بلوک‌هایی است که محتوای سبد خرید کوچک را نشان می‌دهد.','block descriptionDisplay the currently active filters.'=>'نمایش صافی‌های درحال‌حاضر فعال.','block descriptionEnable customers to filter the product grid by selecting one or more attributes, such as color.'=>'مشتریان را قادر می‌سازد تا با انتخاب یک یا چند ویژگی، مانند رنگ، شبکه محصول را فیلتر کنند.','Select %s'=>'انتخاب %s','List price'=>'فهرست قیمت','Process your orders on the go. %1$sGet the app%2$s.'=>'سفارشات خود را در حال حرکت پردازش کنید. %1$sبرنامه%2$s را دریافت کنید.','%1$sManage the order%2$s with the app.'=>'%1$sسفارش%2$s را با برنامه مدیریت کنید.','Jetpack is not connected.'=>'چت‌پک متصل نشده است.','Get the free WooCommerce mobile app'=>'اپلیکیشن موبایل ووکامرس را رایگان دریافت کنید','The previous status of order %1$d ("%2$s") is invalid. It could not be restored.'=>'وضعیت قبلی سفارش %1$d ("%2$s") نامعتبر است. قابل بازیابی نبود.','The previous status of order %1$d ("%2$s") is invalid. It has been restored to "pending" status instead.'=>'وضعیت قبلی سفارش %1$d ("%2$s") نامعتبر است. در عوض به وضعیت "در انتظار" بازیابی شد.','Order %1$d cannot be restored from the trash: it has already been restored to status "%2$s".'=>'سفارش %1$d از زباله‌دان قابل بازیابی نیست: به وضعیت "%2$s" بازیابی شد.','Something went wrong when trying to restore order %d from the trash. It could not be restored.'=>'هنگام تلاش برای بازیابی سفارش %d از زباله‌دان، مشکلی پیش آمد. قابل بازیابی نبود.','“New Account” emails are sent when a customer signs up via the checkout flow.'=>'ایمیل‌های «حساب کاربری جدید» زمانی ارسال می‌شوند که مشتری از طریق جریان پرداخت، ثبت‌نام کند.','%1$sCollect payments easily%2$s from your customers anywhere with our mobile app.'=>'با اپلیکیشن تلفن همراه ما در هر جایی، از مشتریان خود %1$sپرداخت‌ها را به راحتی جمع‌آوری کنید%2$s.','Registers whether the note is read or not'=>'ثبت می‌کند که آیا یادداشت خوانده شده است یا خیر','Connection password:'=>'رمز عبور اتصال:','Your store is already connected.'=>'فروشگاه شما از قبل متصل است.','Open in browser'=>'در مرورگر باز کنید','Invalid password. Generate a new one from %s.'=>'رمز عبور نامعتبر. یکی جدید در %s ایجاد کنید.','If you don\'t have an application password (not your account password), generate a password from %s'=>'اگر اپلیکیشن رمز عبور ندارید (نه رمز عبور حساب خود)، یک رمز عبور در %s ایجاد کنید','Summarize this product in 1-2 short sentences. We’ll show it at the top of the page.'=>'این محصول را در ۱ تا ۲ جمله کوتاه خلاصه کنید. ما آن را در بالای صفحه نشان خواهیم داد.','Customers can still save the file to their device, but by default file will be opened instead of being downloaded (does not work with redirects).'=>'مشتریان همچنان می‌توانند فایل را در دستگاه خود ذخیره کنند، اما به طور پیش‌فرض، فایل به جای دانلود، باز می‌شود (با تغییر مسیرها کار نمی‌کند).','Open downloadable files in the browser, instead of saving them to the device.'=>'فایل‌های قابل دانلود را به جای ذخیره در دستگاه، در مرورگر باز کنید.','Empty Mini-Cart Message'=>'پیام سبد خرید کوچک خالی','Limit meta_data to specific keys.'=>'meta_data را به کلیدهای خاص محدود کنید.','Your store is not connected to WooCommerce.com. Run `wp wc com connect` command.'=>'فروشگاه شما به WooCommerce.com متصل نیست. دستور `wp wc com connect` را اجرا کنید.','Are you sure you want to disconnect your store from WooCommerce.com?'=>'آیا مطمئنید که می‌خواهید ارتباط فروشگاه خود را با WooCommerce.com قطع کنید؟','Ensure meta_data excludes specific keys.'=>'اطمینان حاصل کنید که meta_data کلیدهای خاصی را حذف نمی‌کند.','Product types define available product details and attributes, such as downloadable files and variations. They’re also used for analytics and inventory management.'=>'انواع محصول جزئیات و ویژگی های محصول موجود را تعریف می کنند، مانند فایل ها و تغییرات قابل دانلود. آنها همچنین برای تجزیه و تحلیل و مدیریت موجودی استفاده می شوند.','Describe this product. What makes it unique? What are its most important features?'=>'این محصول را توضیح دهید. چه چیزی آن را منحصر به فرد می کند؟ مهم ترین ویژگی های آن چیست؟','Variable – a product with variations, each of which may have a different SKU, price, stock option, etc. For example, a t-shirt available in different colors and/or sizes.'=>'تنوع - محصولی با تنوع، که هر یک ممکن است شناسه، قیمت، گزینه موجودی و غیره متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، یک تی‌شرت موجود در رنگ‌ها و/یا اندازه‌های مختلف.','Grouped – a collection of related products that can be purchased individually and only consist of simple products. For example, a set of six drinking glasses.'=>'گروه‌بندی‌شده – مجموعه‌ای از محصولات مرتبط که می‌توان آنها را به‌صورت جداگانه خریداری کرد و فقط از محصولات ساده تشکیل شده است. به عنوان مثال، مجموعه ای از شش لیوان نوشیدنی.','External or Affiliate – one that you list and describe on your website but is sold elsewhere.'=>'خارجی یا افیلیت - موردی که در وب‌سایت خود فهرست و توصیف می‌کنید اما در جای دیگری فروخته می‌شود.','Simple – covers the vast majority of any products you may sell. Simple products are shipped and have no options. For example, a book.'=>'ساده - اکثر محصولاتی را که ممکن است بفروشید پوشش می دهد. محصولات ساده ارسال می شوند و هیچ گزینه ای ندارند. مثلا یک کتاب.','Sofia District'=>'مناطق صوفیه','block titleBest Selling Products'=>'پرفروش‌ترین محصولات','block titleAll Products'=>'همه محصولات','block titleProducts by Category'=>'محصولات بر اساس دسته‌بندی','block titleProduct Categories List'=>'لیست دسته‌های محصول','block descriptionDisplay products from your store in a grid layout.'=>'محصولات فروشگاه خود را به صورت شبکه ای نمایش دهید.','block descriptionDisplay a grid of products from your selected categories.'=>'شبکه ای از محصولات را از دسته های انتخابی خود نمایش دهید.','block descriptionShow all product categories as a list or dropdown.'=>'همه دسته بندی های محصول را به صورت لیست یا کشویی نمایش دهید.','block descriptionDisplay a grid of your all-time best selling products.'=>'شبکه ای از پرفروش ترین محصولات تاریخ خود را نمایش دهید.','Postcode / ZIP:'=>'کد پستی:','City:'=>'شهر:','You cannot edit this item because it is in the Trash. Please restore it and try again.'=>'شما نمی‌توانید این مورد را ویرایش کنید زیرا در زباله‌دان است. لطفا آن را بازیابی کنید و دوباره امتحان کنید.','Buy one of this item'=>'از این کالا یکی بخرید','This info will be displayed on the product page, category pages, social media, and search results.'=>'این اطلاعات در صفحه محصول، صفحات دسته بندی، رسانه های اجتماعی و نتایج جستجو نمایش داده می شود.','Country / region:'=>'کشور / منطقه:','Thumbnail image'=>'تصویر بند انگشتی ','Key'=>'کلید','Add Custom Field'=>'افزودن زمینهٔ سفارشی','Value'=>'مقدار','Add New Custom Field:'=>'افزودن زمینهٔ سفارشی تازه:','https://wordpress.org/support/article/custom-fields/'=>'https://wordpress.org/support/article/custom-fields/','Custom Fields'=>'زمینه‌های سفارشی','You don\'t have permission to create a new order'=>'شما اجازه ایجاد یک سفارش جدید را ندارید','You do not have permission to edit this order'=>'شما اجازه ویرایش این سفارش را ندارید','Invalid table id: %s.'=>'شناسه جدول نامعتبر است: %s.','Enter new'=>'وارد کردن جدید','— Select —'=>'— انتخاب —','%s can not be used as a table alias in OrdersTableQuery'=>'%s را نمی توان به عنوان نام مستعار جدول در OrdersTableQuery استفاده کرد','List products and create ads on Facebook and Instagram.'=>'لیست محصولات و ایجاد تبلیغات در فیس بوک و اینستاگرام.','You attempted to edit an order that does not exist. Perhaps it was deleted?'=>'شما سعی کردید سفارشی را ویرایش کنید که وجود ندارد. شاید حذف شده؟','With WooPayments, you can securely accept major cards, Apple Pay, and payments in over 100 currencies – with no setup costs or monthly fees – and you can now accept in-person payments with the Woo mobile app.'=>'با WooPayments، می‌توانید کارت‌های اصلی، اپل پی و پرداخت‌ها را با بیش از ۱۰۰ ارز - بدون هزینه راه‌اندازی یا کارمزد ماهانه - به‌طور ایمن بپذیرید و اکنون می‌توانید پرداخت‌های حضوری را با برنامه تلفن همراه وو بپذیرید.','Can not re-use table alias "%s" in OrdersTableQuery.'=>'امکان استفاده مجدد از نام مستعار جدول "%s" در OrdersTableQuery وجود ندارد.','Invalid order IDs in call to read_multiple()'=>'شناسه‌های سفارش نامعتبر در فراخوانی read_multiple()','With WooPayments, you can securely accept major cards, Apple Pay, and payments in over 100 currencies. Track cash flow and manage recurring revenue directly from your store’s dashboard - with no setup costs or monthly fees.'=>'با WooPayments، می‌توانید کارت‌های اصلی، اپل پی و پرداخت‌های بیش از ۱۰۰ ارز را به‌طور امن بپذیرید. جریان نقدی را ردیابی کنید و درآمدهای مستمر را مستقیماً از داشبورد فروشگاه خود مدیریت کنید - بدون هزینه راه اندازی یا کارمزد ماهانه.','List products and create ads on Facebook and Instagram with Facebook for WooCommerce'=>'فهرست محصولات و ایجاد تبلیغات در فیس‌بوک و اینستاگرام با Facebook for WooCommerce','Payment method is missing.'=>'روش پرداخت وجود ندارد.','1 term'=>'۱ مورد','Displays a single product.'=>'یک محصول را نمایش می‌دهد.','Order status is missing.'=>'وضعیت سفارش وجود ندارد.','Displays search results for your store.'=>'نتایج جستجو را برای فروشگاه شما نمایش می‌دهد.','Displays products filtered by a tag.'=>'نمایش محصولات فیلتر شده براساس یک برچسب.','Displays products filtered by a category.'=>'نمایش محصولات فیلتر شده بر اساس یک دسته.','Displays your products.'=>'محصولات شما را نمایش می‌دهد.','%s terms'=>'%s مورد','%1$s... (%2$s more)'=>'%1$s... (%2$s بیشتر)','Add New (MVP)'=>'افزودن جدید (MVP)','Return the default payment suggestions when woocommerce_show_marketplace_suggestions and woocommerce_setting_payments_recommendations_hidden options are set to no'=>'وقتی گزینه‌های woocommerce_show_marketplace_suggestions و woocommerce_setting_payments_recommendations_hidden روی no تنظیم شده‌اند، پیشنهادات پرداخت پیش‌فرض را برگردانید.','Could not find classname for order ID %d'=>'نام کلاس برای شناسه سفارش %d یافت نشد','Order date, hour, minute and/or second are missing.'=>'تاریخ سفارش، ساعت، دقیقه و/یا ثانیه وجود ندارد.','Could not register file "%s" as a block pattern ("Slug" field missing)'=>'Could not register file "%s" as a block pattern ("Slug" field missing)','Could not register file "%1$s" as a block pattern (invalid slug "%2$s")'=>'Could not register file "%1$s" as a block pattern (invalid slug "%2$s")','Could not register file "%s" as a block pattern ("Title" field missing)'=>'Could not register file "%s" as a block pattern ("Title" field missing)','Template nameProduct Search Results'=>'نتایج جستجوی محصول','Template nameProducts by Tag'=>'محصولات براساس برچسب','Template nameProducts by Category'=>'محصولات بر اساس دسته‌بندی','Template nameProduct Catalog'=>'کاتالوگ محصول','Template nameSingle Product'=>'تک محصول','Wow your shoppers'=>'خریداران خود را تحت تأثیر قرار دهید','Finish set up'=>'پایان راه‌اندازی','Print at home'=>'در خانه چاپ کنید','Discounted rates'=>'نرخ‌های تخفیف‌دار','Order status changed by bulk edit.'=>'وضعیت سفارش با ویرایش گروهی تغییر کرد.','Template nameMini-Cart'=>'سبد خرید کوچک','The %1$s plugin has been deactivated as the latest improvements are now included with the %2$s plugin.'=>'افزونه %1$s غیرفعال شده است زیرا جدیدترین پیشرفت‌ها اکنون در افزونه %2$s گنجانده شده است.','Review shipping options'=>'گزینه‌های حمل و نقل را بررسی کنید','Access discounted shipping rates with DHL and USPS.'=>'با DHL و USPS به نرخ‌های حمل و نقل با تخفیف دسترسی داشته باشید.','Discover other payment providers'=>'سایر ارائه‌دهندگان پرداخت را کشف کنید','Discover additional payment providers'=>'ارائه‌دهندگان پرداخت اضافی را کشف کنید','%s order status changed.'=>'وضعیت %s سفارش تغییر کرد.','Choose a default form value if you want a certain variation already selected when a user visits the product page.'=>'اگر می‌خواهید زمانی که کاربر از صفحه محصول بازدید می‌کند، تنوع خاصی از قبل انتخاب شده باشد، یک مقدار فرم پیش‌فرض را انتخاب کنید.','A valid event name must be specified.'=>'یک نام رویداد معتبر باید مشخص شود.','Batch %1$d (%2$d orders) completed in %3$d seconds'=>'دسته %1$d (%2$d سفارش) در %3$d ثانیه تکمیل شد','Buy postage when you need it'=>'در صورت نیاز هزینه پست بخرید','Order date parsed by DateTime::formatM d, Y @ h:i A'=>'M d, Y @ h:i A','Template used to display the Mini-Cart drawer.'=>'الگوی مورد استفاده برای نمایش کشوی سبد خرید کوچک.','Could not create order in posts table.'=>'نمی‌توان سفارش را در جدول نوشته‌ها ایجاد کرد.','Pick up an order, then just pay, print, package and post.'=>'یک سفارش را بردار، بعد فقط پرداخت کن، چاپ کن، بسته‌بندی کن و پستش کن.','Webhook created on date parsed by DateTime::formatM d, Y @ h:i A'=>'M d, Y @ h:i A','Limit purchases to 1 item per order'=>'خریدها را به 1 مورد در هر سفارش محدود کنید','Check to let customers to purchase only 1 item in a single order. This is particularly useful for items that have limited quantity, for example art or handmade goods.'=>'علامت بزنید تا مشتریان بتوانند تنها ۱ مورد را در هر سفارش خریداری کنند. این بیشتر برای اقلامی مفید است که تعداد محدودی دارند، مانند آثار هنری یا کالاهای دست ساز.','block descriptionDisplay a grid of products with selected tags.'=>'نمایش شبکه‌ای از محصولات با برچسب‌های انتخاب شده.','block descriptionDisplay a grid of products with selected attributes.'=>'نمایش شبکه‌ای از محصولات با ویژگی‌های انتخاب شده.','block descriptionDisplay a selection of hand-picked products in a grid.'=>'منتخبی از محصولات دست‌چین‌شده را در یک شبکه نمایش دهید.','block titleProducts by Attribute'=>'محصولات براساس ویژگی','block titleProducts by Tag'=>'محصول براساس برچسب','block keywordHandpicked Products'=>'محصولات دست‌چین شده','block titleHand-picked Products'=>'محصولات دست‌چین شده','All ratings'=>'همه امتیازات','Approve this review'=>'پذیرفتن این دیدگاه','verbTrash'=>'حذف کردن','Delete Permanently'=>'پاک کردن برای همیشه','verbSpam'=>'جفنگ','Unapprove'=>'نپذیرفتن','Unapprove this review'=>'نپذیرفتن این دیدگاه','Visit new location'=>'بازدید از مکان جدید','Search Reviews'=>'جست‌وجوی دیدگاه‌ها','Moderate Review'=>'مدیریت دیدگاه','review typeType'=>'نوع','Author'=>'نویسنده','reviewNot spam'=>'هرزنامه نیست','reviewMark as spam'=>'نشانه‌گذاری به عنوان هرزنامه','column nameSubmitted on'=>'ارسال شده در','Reply'=>'پاسخ دادن','In reply to %s.'=>'در پاسخ به %s.','Replies'=>'پاسخ‌ها','All types'=>'همهٔ گونه‌ها','Empty Spam'=>'خالی کردن هرزنامه','g:i a'=>'g:i a','Edit Review'=>'ویرایش دیدگاه','No reviews'=>'بدون نقد و بررسی','No pending reviews'=>'هیچ نقد و بررسی‌ای در انتظار بررسی نیست','No approved reviews'=>'هیچ نقد و بررسی‌ای تأیید نشده است','Filter by review rating'=>'صافی بر اساس امتیاز نقد و بررسی','Filter by review type'=>'صافی بر اساس نوع نقد و بررسی','Select review'=>'انتخاب نقد و بررسی','No reviews found.'=>'نقد و بررسی‌ای یافت نشد.','No reviews awaiting moderation.'=>'نقد و بررسی‌ای برای مدیریت کردن وجود ندارد.','column nameReview'=>'نقد و بررسی','Reply to this review'=>'پاسخ دادن به‌این نقد و بررسی','Restore this review from the spam'=>'بازیابی این نقد و بررسی از جفنگیات','Mark this review as spam'=>'نشانه‌گذاری این نقد و بررسی به عنوان جفنگ','Quick Edit'=>'ویرایش سریع','Edit this review'=>'ویرایش این نقد و بررسی','Edit Review Reply'=>'ویرایش پاسخ نقد و بررسی','Moderate Review Reply'=>'مدیریت پاسخ نقد و بررسی','All dates'=>'همهٔ تاریخ‌ها','Product reviews have moved!'=>'نقد و بررسی‌های محصول جابه‌جا شده!','Error: Please type your reply text.'=>'خطا: لطفاً متن نقد و بررسیتان را بنویسید.','Sorry, you must be logged in to reply to a review.'=>'با عرض پوزش، شما باید وارد شوید تا بتوانید به نقد و بررسی پاسخ دهید.','Error: You can\'t reply to a review on a draft product.'=>'خطا: نمی‌توانید به نقد و بررسی محصولی که در پیش‌نویس است پاسخ دهید.','Error: Please type your review text.'=>'خطا: لطفاً متن نقد و بررسیتان را بنویسید.','order dates dropdown%1$s %2$d'=>'%1$s %2$d','%1$d out of 5'=>'%1$d از 5','%s-star rating'=>'%s-امتیاز ستاره‌ای','%s pending review'=>'%s نقد و بررسی در انتظار بررسی','%s approved review'=>'%s نقد و بررسی تأیید شده','%s review'=>'%s نقد و بررسی','%s review permanently deleted'=>'%s نقد و بررسی برای همیشه پاک شد.','%s review restored from the Trash'=>'%s نقد و بررسی از زباله‌دان بازیابی شد','%s review moved to the Trash.'=>'%s نقد و بررسی به زباله‌دان منتقل شد.','%s review restored from the spam'=>'%s نقد و بررسی از هرزنامه بازیابی شد','%s review marked as spam.'=>'%s نقد و بررسی به عنوان هرزنامه نشانه‌گذاری شد.','%s review unapproved'=>'%s نقد و بررسی رد شد','%s review approved'=>'%s نقد و بررسی پذیرفته شد','%s Review in moderation'=>'%s نقد و بررسی در انتظار بررسی','%s Review'=>'%s نقد و بررسی','product reviewsTrash (%s)'=>'پاک کردن (%s)','product reviewsSpam (%s)'=>'هرزنامه (%s)','product reviewsApproved (%s)'=>'تأییدشده (%s)','product reviewsPending (%s)'=>'در انتظار تأیید (%s)','product reviewsAll (%s)'=>'همه (%s)','reviewNot Spam'=>'هرزنامه نیست','Quick edit this review inline'=>'ویرایش سریع این بررسی درون خطی','Product reviews can now be managed from Products > Reviews.'=>'اکنون می‌توانید نقد و بررسی‌های محصول را از محصولات > نقد و بررسی‌ها مدیریت کنید.','%1$d error found: %2$s. Please review the error above.'=>'%1$d خطا پیدا شد: %2$s. لطفا خطای بالا را بررسی کنید.','You added %1$s'=>'شما %1$s را اضافه کردید','Limit result to items with specified user ids.'=>'نتیجه را به مواردی با شناسه های کاربری مشخص شده محدود کنید.','Force retrieval of fresh data instead of from the cache.'=>'بازیابی اجباری داده های تازه به جای کش.','Add %1$s and %2$d more product to my store'=>'%1$s و %2$d محصول دیگر را به فروشگاه من اضافه کنید','You added %1$s and %2$d other product'=>'%1$s و %2$d محصول دیگر را اضافه کردید','Registered schema for %s'=>'اسکیمای ثبت شده برای %s','action marked as failed after %s seconds. Unknown error occurred. Check server, PHP and database error logs to diagnose cause.'=>'عملیات پس از %s ثانیه به عنوان ناموفق علامت‌گذاری شد. خطای ناشناخته رخ داد. گزارش‌های خطای سرور، PHP و پایگاه داده را برای تشخیص علت، بررسی کنید.','Enable guided mode'=>'فعال‌سازی حالت راهنما','Caught exception while cancelling action "%1$s": %2$s'=>'در حین لغو اقدام، استثنا گرفت: "%1$s": %2$s','block titleFeatured Product'=>'محصول ویژه','block descriptionVisually highlight a product category and encourage prompt action.'=>'به صورت بصری یک دسته محصول را برجسته و اقدام سریع را تشویق کنید.','block titleFeatured Category'=>'دستهٔ ویژه','Notes'=>'یادداشت‌ها','Admin'=>'مدیر','Options'=>'گزینه‌ها','Disabled Features'=>'امکانات غیرفعال','Which features are enabled?'=>'چه امکاناتی فعال هستند؟','Enabled Features'=>'امکانات فعال','Admin menu nameHome'=>'خانه','TikTok for WooCommerce'=>'TikTok برای ووکامرس','Not scheduled'=>'برنامه‌ریزی نشده','Which features are disabled?'=>'کدام امکانات غیرفعال هستند؟','Verification completed.'=>'تاییدیه کامل شد.','Grow your online sales by promoting your products on TikTok to over one billion monthly active users around the world.'=>'با تبلیغ محصولات خود در TikTok به بیش از یک میلیارد کاربر فعال ماهانه در سراسر جهان، فروش آنلاین خود را افزایش دهید.','PIN Code'=>'کد پین','There is %1$d order to be verified.'=>'%1$d سفارش برای تایید کردن وجود دارد.','There is %1$d order to be synced.'=>'%1$d سفارش برای انتقال وجود دارد.','%1$d order was verified in %2$d seconds.'=>'%1$d سفارش در %2$d ثانیه تایید شد.','%1$d order was synced in %2$d seconds.'=>'%1$d سفارش در %2$d ثانیه همگام سازی شد.','How many notes in the database?'=>'چند یادداشت در پایگاه‌داده است؟','Properties of the main product image.'=>'ویژگی های تصویر محصول اصلی.','Failed to initialise WC_Filesystem API while trying to update the MaxMind Geolocation database.'=>'هنگام تلاش برای به روز رسانی پایگاه داده MaxMind Geolocation، راه اندازی API WC_Filesystem انجام نشد.','Do the important options return expected values?'=>'آیا گزینه های مهم مقادیر مورد انتظار را برمی گرداند؟','Is the daily cron job active, when does it next run?'=>'آیا کار روزانه cron فعال است، بعد کی اجرا می شود؟','Daily Cron'=>'کرون روزانه','This section shows details of WC Admin.'=>'این بخش جزئیات مدیریت WC را نشان می دهد.','Infinite loop detected, aborting. No errors found.'=>'حلقه بی‌نهایت شناسایی شد، در حال متوقف کردن. هیچ خطایی پیدا نشد.','Whether an order needs processing before it can be completed.'=>'اینکه آیا یک سفارش قبل از تکمیل نیاز به پردازش دارد یا خیر.','Whether an order needs payment, based on status and order total.'=>'اینکه آیا یک سفارش بر اساس وضعیت و کل سفارش نیاز به پرداخت دارد یا خیر.','Whether an order can be edited.'=>'آیا می توان یک سفارش را ویرایش کرد.','Batch %1$d (%2$d orders) completed in %3$d seconds.'=>'دسته %1$d (%2$d سفارش) در %3$d ثانیه تکمیل شد.','There are no orders to verify, aborting.'=>'هیچ دستوری برای تأیید وجود ندارد، لغو می‌شود.','There are no orders to sync, aborting.'=>'هیچ دستوری برای همگام‌سازی وجود ندارد، لغو می‌شود.','Limit results to those with a SKU that partial matches a string.'=>'نتایج را به آنهایی که دارای SKU هستند که تا حدی با یک عبارت مطابقت دارد، محدود کنید.','String processors must be an array of valid callbacks.'=>'String processors must be an array of valid callbacks.','Not all expected'=>'همه‌ی چیزی که مورد انتظار بود نیست','Onboarding'=>'آماده سازی','Was onboarding completed or skipped?'=>'آماده سازی کامل شد یا نادیده گرفته شد؟','block titleCart Items'=>'اقلام سبد خرید','block descriptionShows cart items.'=>'اقلام سبد خرید را نشان می‌دهد.','block descriptionShows the cart taxes row.'=>'ردیف مالیات سبد خرید را نشان می‌دهد.','block titleShipping'=>'حمل و نقل','block descriptionShows the cart shipping row.'=>'ردیف حمل و نقل سبد خرید را نشان می‌دهد.','block titleFees'=>'هزینه‌ها','block titleDiscount'=>'تخفیف','block titleCoupon Form'=>'فرم کد تخفیف','block titleTaxes'=>'مالیات‌ها','block titleHeading'=>'سرتیتر','block descriptionShows the cart discount row.'=>'ردیف تخفیف سبد خرید را نشان می‌دهد.','block descriptionShows the heading row.'=>'ردیف تیتر سبد خرید را نشان می‌دهد.','block descriptionShows the apply coupon form.'=>'فرم اعمال کدتخفیف را نشان می‌دهد.','block descriptionShows the cart fee row.'=>'ردیف هزینۀ سبد خرید را نشان می‌دهد.','block descriptionShows the cart subtotal row.'=>'ردیف جمع جزء را نمایش می‌دهد.','block titleSubtotal'=>'جمع جزء','Approved Directory URLsSearch'=>'جستجو','Approved product download directoriesEnable All'=>'فعال‌سازی همه','Approved product download directoriesDisable All'=>'غیرفعال کردن همه','Product downloads listEdit'=>'ویرایش','Approved product download directoriesEnabled'=>'فعال','Approved product download directoriesURL'=>'آدرس','Product downloads listDelete permanently'=>'پاک کردن‌ برای همیشه','Approved product download URLs migrationinvalid URL'=>'نشان اینترنتی نا معتبر است','URL was successfully updated.'=>'آدرس با موفقیت به روز شد.','URL was successfully added.'=>'نشانی با موفقیت افزوده شد.','%s is not a valid URL.'=>'%s نشانی معتبری نیست.','Approved product download directoriesDirectory URL'=>'نشانی پوشه','Add New Approved Directory'=>'افزودن پوشۀ تأیید شده جدید','Edit Approved Directory'=>'ویرایش پوشۀ تأیید شده','Approved product download directoriesThe provided ID was invalid.'=>'شناسۀ ارائه شده نامعتبر است.','Enable rule'=>'فعال‌سازی قاعده','Disable rule'=>'غیرفعال‌سازی قاعده','Synchronize approved download directories'=>'همگام‌سازی مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری','Cancel synchronization of approved directories'=>'لغو همگام‌سازی مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری','Empty the approved download directories list'=>'پاک کردن لیست مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری','It was not possible to synchronize download directories following the most recent update.'=>'همگام‌سازی پوشه‌های دانلود، پس از به روز رسانی به ۶.۴.۰ امکان پذیر نبود.','Approved product download directoriesStop Enforcing Rules'=>'اجرای قوانین را متوقف کنید','Approved download directories'=>'مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری','Approved Download Directories'=>'مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری','Approved Download Directories sync: scan has been cancelled.'=>'همگام‌سازی مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری: اسکن لغو شده است.','Approved Download Directories sync: new scan scheduled.'=>'همگام‌سازی مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری: اسکن جدید برنامه‌ریزی شده.','Approved Download Directories sync: scan is complete!'=>'همگام‌سازی مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری: اسکن کامل شد!','Approved Download Directories sync: completed batch %1$d (%2$d%% complete).'=>'همگام‌سازی مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری: دسته کامل شده %1$d (%2$d%% کامل).','Approved product download directoriesStart Enforcing Rules'=>'شروع اجرای قوانین','%d URL could not be updated.'=>'%d نشانی نمی‌تواند به‌روزرسانی شود.','Approved product download directory viewsDisabled (%s)'=>'(%s) غیرفعال','Approved product download directory viewsEnabled (%s)'=>'فعال (%s)','Approved product download directory viewsAll (%s)'=>'همه (%s)','URL could not be updated (probable database error).'=>'URL نمی‌تواند به‌روز شود (خطای احتمالی پایگاه‌داده).','URL could not be added (probable database error).'=>'URL نمی‌تواند اضافه شود (خطای احتمالی پایگاه‌داده).','"%s" could not be saved. Please review, ensure it is a valid URL and try again.'=>'"%s" ذخیره نشد. لطفا بررسی کنید، مطمئن شوید که یک URL معتبر است و دوباره امتحان کنید.','You do not have permission to modify the list of approved directories for product downloads.'=>'شما اجازه تغییر فهرست دایرکتوری های تایید شده برای دانلود محصول را ندارید.','The Approved Product Download Directories list is currently being synchronized with the product catalog (%d%% complete). If you need to, you can cancel it.'=>'فهرست راهنماهای دانلود محصول تأیید شده در حال حاضر با کاتالوگ محصول همگام سازی می شود (%d%% کامل شده است). در صورت نیاز می توانید آن را لغو کنید.','Removes all existing entries from the Approved Product Download Directories list.'=>'تمام ورودی‌های موجود را از فهرست فهرست راهنمای دانلود محصول تأیید شده حذف می‌کند.','Updates the list of Approved Product Download Directories. Note that triggering this tool does not impact whether the Approved Download Directories list is enabled or not.'=>'لیست فهرست راهنمای دانلود محصولات تایید شده را به روز می کند. توجه داشته باشید که فعال کردن این ابزار بر فعال بودن یا نبودن لیست دایرکتوری های دانلود تایید شده تأثیری ندارد.','Synchronization of approved product download directories is already in progress.'=>'همگام سازی فهرست های دانلود محصول تایید شده در حال حاضر در حال انجام است.','Approved directory URLs cannot be longer than 256 characters.'=>'URL های دایرکتوری تایید شده نمی توانند بیشتر از 256 کاراکتر باشند.','No approved directory URLs found.'=>'هیچ نشانی وب دایرکتوری تأیید شده ای یافت نشد.','%d approved directory URL disabled.'=>'%d URL دایرکتوری تایید شده، غیرفعال است.','%d approved directory URL enabled.'=>'%d URL دایرکتوری تایید شده، فعال است.','%d approved directory URL deleted.'=>'%d URL دایرکتوری تایید شده، حذف شد.','Product download migration: %1$s (for product %1$d) could not be added to the list of approved download directories.'=>'انتقال بارگیری محصول: %1$s (برای محصول %1$d) نمی‌تواند به فهرست دانلود دایرکتوری‌های تایید شده اضافه شود.','Amazon Pay'=>'Amazon Pay','Affirm'=>'Affirm','Afterpay'=>'Afterpay','Pinterest for WooCommerce'=>'پینترست برای ووکامرس','You created %s'=>'شما %s را ایجاد کردید','You added store details'=>'شما جزئیات فروشگاه را اضافه کردید','Get your products in front of Pinterest users searching for ideas and things to buy. Get started with Pinterest and make your entire product catalog browsable.'=>'محصولات خود را در مقابل کاربران پینترست که در جستجوی ایده‌ها و چیزهایی برای خرید هستند قرار دهید. با پینترست شروع کنید و کل کاتالوگ محصولات خود را قابل مرور کنید.','Affirm’s tailored Buy Now Pay Later programs remove price as a barrier, turning browsers into buyers, increasing average order value, and expanding your customer base.'=>'برنامه‌های سفارشی Affirm Buy Now Pay Later قیمت را به عنوان یک مانع حذف می‌کند، مرورگرها را به خریداران تبدیل می‌کند، میانگین ارزش سفارش را افزایش می‌دهد و پایگاه مشتری شما را گسترش می‌دهد.','Enable a familiar, fast checkout for hundreds of millions of active Amazon customers globally.'=>'یک تسویه حساب سریع و آشنا را برای صدها میلیون مشتری فعال آمازون در سراسر جهان فعال کنید.','Afterpay allows customers to receive products immediately and pay for purchases over four installments, always interest-free.'=>'پس از پرداخت به مشتریان این امکان را می دهد که محصولات را بلافاصله دریافت کنند و برای خریدهای خود در چهار قسط و همیشه بدون بهره پرداخت کنند.','Gateway title.'=>'عنوان درگاه پرداخت','Gateway image.'=>'تصویر درگاه پرداخت','Suggestion ID.'=>'شناسۀ پیشنهاد','Suggestion description.'=>'توضیح پیشنهاد.','(no ID)'=>'(بدون شناسه)','Eswatini'=>'Eswatini','Only show meta which is meant to be displayed for an order.'=>'فقط متای را نشان دهید که برای سفارش نمایش داده می شود.','Suggestion visibility.'=>'قابلیتِ مشاهدۀ پیشنهاد','Sorry, experiment_name is required.'=>'متأسفیم، experiment_name ضروری است.','Error saving order ID %1$s.'=>'خطا در هنگام ذخیره‌سازی سفارش با شناسۀ %1$s.','Priority of recommendation.'=>'اولویت توصیه','Array of plugin slugs.'=>'آرایه‌ای از نامک‌های افزونه','Are you sure you wish to delete this item?'=>'مطمئنید که مایل به حذف این مورد هستید؟','The indicated downloads have been disabled (invalid location or filetype—%1$slearn more%2$s).'=>'دانلودهای مشخص شده غیرفعال شده اند (مکان یا نوع فایل نامعتبر & mdash;%1$s بیشتر بدانید %2$s).','The downloadable file %s cannot be used as it has been disabled.'=>'فایل قابل دانلود %s نمی تواند استفاده شود زیرا غیرفعال شده است.','Headers already sent when generating download error message.'=>'Headers already sent when generating download error message.','The %1$sApproved Product Download Directories list%2$s has been updated. To protect your site, please review the list and make any changes that might be required. For more information, please refer to %3$sthis guide%2$s.'=>'فهرست %1$s فهرست راهنماهای دانلود محصول تأییدشده%2$s به‌روزرسانی شده است. برای محافظت از سایت خود، لطفاً فهرست را مرور کنید و هر گونه تغییری که ممکن است لازم باشد را انجام دهید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به %3$sاین راهنما%2$s مراجعه کنید.','Is your site enforcing the use of Approved Product Download Directories?'=>'آیا سایت شما از دایرکتوری های دانلود محصول تایید شده استفاده می کند؟','Enforce Approved Product Download Directories'=>'دایرکتوری های دانلود محصول تایید شده را اجرا کنید','Our request to the search API got response code %s.'=>'درخواست ما برای جستجوی API کد پاسخ %s را دریافت کرد.','How easy was it to edit your product?'=>'چگونه به سادگی محصول خود را ویرایش کنیم؟','block titleMini-Cart Shopping Button'=>'دکمه سبد خرید کوچک','block descriptionBlock that displays the shopping button when the Mini-Cart is empty.'=>'بلوکی که وقتی مینی سبد خالی است، دکمه خرید را نمایش می دهد.','Custom orders tables have been deleted.'=>'جدول‌های سفارش‌های سفارشی حذف شده است.','Delete the custom orders tables'=>'جداول سفارشات سفارشی را حذف کنید','Plugin activation has been scheduled.'=>'فعال سازی افزونه برنامه ریزی شده است.','Plugin installation has been scheduled.'=>'نصب پلاگین برنامه ریزی شده است.','Optional parameter to get only specific task lists by id.'=>'پارامتر اختیاری برای دریافت فقط لیست وظایف خاص با شناسه.','Order payment URL.'=>'آدرس پرداخت سفارش','Shows if the product needs to be configured before it can be bought.'=>'نشان می دهد که آیا محصول قبل از خرید نیاز به پیکربندی دارد یا خیر.','Nonce is invalid.'=>'کلید سرّی نامعتبر است.','Missing the Nonce header. This endpoint requires a valid nonce.'=>'فاقد کلید سرّی سربرگ. این نقطۀ پایانی به یک کلید سرّی معتبر نیاز دارد.','The maximum quantity that can be added to the cart.'=>'حداکثر مقداری که می‌توان به سبد خرید اضافه کرد.','The minimum quantity that can be added to the cart is %s'=>'حداقل مقداری که می‌توان به سبد خرید اضافه کرد %s است','The minimum quantity that can be added to the cart.'=>'حداقل مقداری که می‌توان به سبد خرید اضافه کرد.','Received PDT notification for another account: %1$s. Order ID: %2$d.'=>'اعلان PDT برای حساب دیگر دریافت شد: %1$s. شناسه سفارش: %2$d.','Received PDT notification for order %1$d on endpoint for order %2$d.'=>'اعلان PDT برای سفارش %1$d در نقطه پایانی برای سفارش %2$d دریافت شد.','block titleCheckout'=>'تسویه حساب','block titleMini-Cart Items'=>'موارد سبد خرید کوچک','block descriptionDisplay a checkout form so your customers can submit orders.'=>'یک فرم تسویه حساب را نمایش دهید تا مشتریان شما بتوانند سفارشات خود را ارسال کنند.','block keywordWooCommerce'=>'ووکامرس','block descriptionContains the products table and other custom blocks of filled mini-cart.'=>'شامل جدول محصولات و سایر بلوک های سفارشی مینی سبد خرید پر شده است.','This means that the table is probably in an inconsistent state. It\'s recommended to run a new regeneration process or to resume the aborted process (Status - Tools - Regenerate the product attributes lookup table/Resume the product attributes lookup table regeneration) before enabling the table usage.'=>'این به این معنی است که جدول احتمالاً در وضعیت ناهماهنگی قرار دارد. توصیه می شود قبل از فعال کردن استفاده از جدول، یک فرآیند بازسازی جدید را اجرا کنید یا روند متوقف‌شده را از سر بگیرید (وضعیت > ابزارها > ایجاد مجدد جدول جستجوی ویژگی‌های محصول/ازسرگیری بازسازی جدول جستجوی ویژگی‌های محصول).','Email address (optional)'=>'آدرس ایمیل (اختیاری)','Resume'=>'ادامه دادن','WARNING: The product attributes lookup table regeneration process was aborted.'=>'هشدار: فرآیند بازسازی جدول جستجوی ویژگی‌های محصول متوقف شد.','Product attributes lookup table regeneration process has been resumed.'=>'روند بازسازی جدول جستجوی ویژگی‌های محصول از سر گرفته شده است.','This tool will resume the product attributes lookup table regeneration at the point in which it was aborted (%1$s products were already processed).'=>'این ابزار بازسازی جدول جستجوی ویژگی‌های محصول را در نقطه‌ای که در آن لغو شده است (%1$s محصولات قبلاً پردازش شده بودند) از سر می‌گیرد.','Resume the product attributes lookup table regeneration'=>'بازسازی جدول جستجوی ویژگی‌های محصول را از سر بگیرید','Product attributes lookup table regeneration process has been aborted.'=>'فرآیند بازسازی جدول جستجوی ویژگی‌های محصول متوقف شده است.','This tool will abort the regenerate product attributes lookup table regeneration. After this is done the process can be either started over, or resumed to continue where it stopped.'=>'این ابزار بازسازی مجدد جدول جستجوی ویژگی‌های محصول را لغو می‌کند. پس از انجام این کار، فرآیند می‌تواند از نو شروع شود، یا از سر گرفته شود تا جایی که متوقف شده است ادامه یابد.','Abort the product attributes lookup table regeneration'=>'بازسازی جدول جستجوی ویژگی‌های محصول را لغو کنید','The quantity added to the cart must be a multiple of %s'=>'مقدار اضافه شده به سبد خرید باید مضربی از %s باشد','This item is already in the cart and its quantity cannot be edited'=>'این کالا از قبل در سبد خرید موجود است و تعداد آن قابل ویرایش نیست','The amount that quantities increment by. Quantity must be an multiple of this value.'=>'مقداری که مقادیر افزایش می‌یابد. مقدار باید مضربی از این مقدار باشد.','How the quantity of this item should be controlled, for example, any limits in place.'=>'چگونه مقدار این مورد باید کنترل شود، به عنوان مثال، هرگونه محدودیت در محل.','Quantity of this item to add to the cart.'=>'تعداد این کالا برای افزودن به سبد خرید','Changing platforms might seem like a big hurdle to overcome, but it is easier than you might think to move your products, customers, and orders to WooCommerce. This article will help you with going through this process.'=>'تغییر پلتفرم‌ها ممکن است مانع بزرگی برای غلبه بر آن به نظر برسد، اما انتقال محصولات، مشتریان و سفارشاتتان به ووکامرس آسان تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید. این مقاله به شما کمک می‌کند تا این روند را طی کنید.','Hesse'=>'Hesse','Hamburg'=>'Hamburg','Bremen'=>'Bremen','Brandenburg'=>'Brandenburg','Berlin'=>'Berlin','Bavaria'=>'Bavaria','Baden-Württemberg'=>'Baden-Württemberg','Mecklenburg-Vorpommern'=>'Mecklenburg-Vorpommern','Lower Saxony'=>'Lower Saxony','Thuringia'=>'Thuringia','Schleswig-Holstein'=>'Schleswig-Holstein','Saxony-Anhalt'=>'Saxony-Anhalt','Saxony'=>'Saxony','Saarland'=>'Saarland','Rhineland-Palatinate'=>'Rhineland-Palatinate','North Rhine-Westphalia'=>'North Rhine-Westphalia','How to Migrate from Magento to WooCommerce'=>'نحوۀ مهاجرت از مجنتو به ووکامرس','When creating an account, send the new user a link to set their password'=>'هنگام ایجاد یک حساب کاربری، برای کاربر جدید پیوندی برای تنظیم رمز عبور ارسال کنید','block descriptionBlock that displays the title of the Mini-Cart block.'=>'بلوکی که عنوان بلوک سبد خرید کوچک را نمایش می‌دهد.','block descriptionBlock that displays the products table of the Mini-Cart block.'=>'بلوکی که جدول محصولات بلوک سبد خرید کوچک را نمایش می‌دهد.','block titleMini-Cart Title'=>'عنوان سبد خرید کوچک','block titleFilled Mini-Cart view'=>'نمای سبد خرید کوچکِ پُر','block descriptionBlocks that are displayed when the Mini-Cart is empty.'=>'بلوک‌هایی که وقتی سبد خرید کوچک خالی است نمایش داده می‌شوند.','block titleEmpty Mini-Cart view'=>'نمای سبد خرید کوچک خالی','block titleMini-Cart Footer'=>'پابرگ سبد خرید کوچک','block titleMini-Cart Products Table'=>'مینی سبد محصولات جدول','block descriptionBlock that displays the footer of the Mini-Cart block.'=>'بلوکی که پابرگ بلوک سبد خرید کوچک را نمایش می‌دهد.','Built by WooCommerce'=>'ساخته شده توسط ووکامرس','The status of the coupon. Should always be draft, published, or pending review'=>'وضعیت کدتخفیف. همیشه باید پیش‌نویس، منتشرشده یا در انتظار بررسی باشد','Please provide a valid promo note name.'=>'لطفاً یک نام یادداشت تبلیغاتی معتبر ارائه دهید.','Save up to $800 in fees by managing transactions with WooPayments. With WooPayments, you can securely accept major cards, Apple Pay, and payments in over 100 currencies.'=>'با مدیریت تراکنش‌ها از طریق WooPayments تا ۸۰۰ دلار در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید. با WooPayments می‌توانید کارت‌های اصلی، Apple Pay و پرداخت‌های بیش از ۱۰۰ ارز را به‌طور امن بپذیرید.','Accept credit cards and other popular payment methods with %1$sWooPayments%2$s'=>'کارت‌های اعتباری و سایر روش‌های پرداخت محبوب را با %1$sWooPayments%2$s بپذیرید','Dismiss the gateway'=>'رد کردن درگاه','Number of employees of the store.'=>'تعداد کارمندان فروشگاه','Shop country/region'=>'کشور/منطقه فروشگاه','The database version for WooCommerce. This should be the same as your WooCommerce version.'=>'نسخه دیتابس ووکامرس. این نسخه باید برابر نسخه ووکامرس فعلی باشد.','Oh no! We\'re having trouble connecting to the extensions catalog right now.'=>'ای وای! متاسفانه در اتصال به کاتالوگ افزودنی ها مشکلی وجود دارد.','Task is not a subclass of `Task`'=>'Task زیر کلاس «Task» نیست','To start growing your business, head over to WooCommerce.com, where you\'ll find the most popular WooCommerce extensions.'=>'برای شروع رشد کسب و کارتان، به WooCommerce.com سر بزنید، جایی که معروفترین افزودنی‌های ووکامرس را خواهید یافت.','You have installed a development version of WooCommerce which requires files to be built and minified. From the plugin directory, run pnpm install and then pnpm --filter=\'@woocommerce/plugin-woocommerce\' build to build and minify assets.'=>'شما یک نسخه توسعه‌یافته از ووکامرس را نصب کرده‌اید که نیاز به ساخت و کوچک‌سازی فایل‌ها دارد. از فهرست پلاگین، pnpm install را اجرا کنید و سپس pnpm --filter=\'@woocommerce/plugin-woocommerce\' build را برای ساخت و کوچک سازی دارایی‌ها اجرا کنید.','La Guaira (Vargas)'=>'La Guaira (Vargas)','Treinta y Tres'=>'Treinta y Tres','Tacuarembó'=>'Tacuarembó','Soriano'=>'Soriano','Salto'=>'Salto','Rocha'=>'Rocha','Rivera'=>'Rivera','Paysandú'=>'Paysandú','Montevideo'=>'Montevideo','Maldonado'=>'Maldonado','Lavalleja'=>'Lavalleja','Flores'=>'Flores','Durazno'=>'Durazno','Colonia'=>'Colonia','Cerro Largo'=>'Cerro Largo','Canelones'=>'Canelones','Artigas'=>'Artigas','Usulután'=>'Usulután','La Unión'=>'La Unión','San Vicente'=>'San Vicente','San Salvador'=>'San Salvador','Sonsonate'=>'Sonsonate','San Miguel'=>'San Miguel','Santa Ana'=>'Santa Ana','Morazán'=>'Morazán','Cuscatlán'=>'Cuscatlán','Chalatenango'=>'Chalatenango','Cabañas'=>'Cabañas','Ahuachapán'=>'Ahuachapán','Ngöbe-Buglé'=>'Ngöbe-Buglé','Guna Yala'=>'Guna Yala','Emberá'=>'Emberá','West Panamá'=>'West Panamá','Veraguas'=>'Veraguas','Panamá'=>'Panamá','Los Santos'=>'Los Santos','Herrera'=>'Herrera','Darién'=>'Darién','Chiriquí'=>'Chiriquí','Coclé'=>'Coclé','Bocas del Toro'=>'Bocas del Toro','Río San Juan'=>'Río San Juan','Rivas'=>'Rivas','Nueva Segovia'=>'Nueva Segovia','Matagalpa'=>'Matagalpa','Masaya'=>'Masaya','Managua'=>'Managua','Madriz'=>'Madriz','Jinotega'=>'Jinotega','Estelí'=>'Estelí','Chontales'=>'Chontales','Chinandega'=>'Chinandega','Carazo'=>'Carazo','Boaco'=>'Boaco','Atlántico Sur'=>'Atlántico Sur','Atlántico Norte'=>'Atlántico Norte','Yoro'=>'Yoro','Santa Bárbara'=>'Santa Bárbara','Olancho'=>'Olancho','Ocotepeque'=>'Ocotepeque','Lempira'=>'Lempira','Intibucá'=>'Intibucá','Gracias a Dios'=>'Gracias a Dios','Francisco Morazán'=>'Francisco Morazán','El Paraíso'=>'El Paraíso','Cortés'=>'Cortés','Copán'=>'Copán','Comayagua'=>'Comayagua','Colón'=>'Colón','Choluteca'=>'Choluteca','Bay Islands'=>'Bay Islands','Atlántida'=>'Atlántida','Zamora-Chinchipe'=>'Zamora-Chinchipe','Tungurahua'=>'Tungurahua','Sucumbíos'=>'Sucumbíos','Santo Domingo de los Tsáchilas'=>'Santo Domingo de los Tsáchilas','Our request to the search API got a malformed response.'=>'درخواست ما به API جستجو با پاسخ ناقص مواجه شد.','Our request to the featured API got a malformed response.'=>'درخواست ما به API افزودنی های برجسته با پاسخ ناقص مواجه شد.','Our request to the featured API got error code %d.'=>'درخواست ما به API افزودنی های برجسته با کد خطای %d مواجه شد.','We encountered an SSL error. Please ensure your site supports TLS version 1.2 or above.'=>'ما با خطای SSL مواجه شدیم، لطفا مطمئن شوید سایت شما از TLS نسخه 1.2 یا بالاتر پشتیبانی می‌کند. ','Santa Elena'=>'Santa Elena','Pichincha'=>'Pichincha','Pastaza'=>'Pastaza','Orellana'=>'Orellana','Napo'=>'Napo','Morona-Santiago'=>'Morona-Santiago','Manabí'=>'Manabí','Loja'=>'Loja','Imbabura'=>'Imbabura','Guayas'=>'Guayas','Galápagos'=>'Galápagos','Esmeraldas'=>'Esmeraldas','El Oro'=>'El Oro','Cotopaxi'=>'Cotopaxi','Chimborazo'=>'Chimborazo','Carchi'=>'Carchi','Cañar'=>'Cañar','Azuay'=>'Azuay','Yuma'=>'Yuma','Valdesia'=>'Valdesia','Ozama'=>'Ozama','Higüamo'=>'Higüamo','Enriquillo'=>'Enriquillo','El Valle'=>'El Valle','Cibao Sur'=>'Cibao Sur','Cibao Norte'=>'Cibao Norte','Cibao Noroeste'=>'Cibao Noroeste','Cibao Nordeste'=>'Cibao Nordeste','San José'=>'San José','Puntarenas'=>'Puntarenas','Limón'=>'Limón','Heredia'=>'Heredia','Guanacaste'=>'Guanacaste','Cartago'=>'Cartago','Alajuela'=>'Alajuela','Vichada'=>'Vichada','Vaupés'=>'Vaupés','Valle del Cauca'=>'Valle del Cauca','Tolima'=>'Tolima','San Andrés & Providencia'=>'San Andrés & Providencia','Santander'=>'Santander','Risaralda'=>'Risaralda','Quindío'=>'Quindío','Putumayo'=>'Putumayo','Norte de Santander'=>'Norte de Santander','Nariño'=>'Nariño','Meta'=>'Meta','Magdalena'=>'Magdalena','La Guajira'=>'La Guajira','Huila'=>'Huila','Guaviare'=>'Guaviare','Guainía'=>'Guainía','Capital District'=>'Capital District','Cundinamarca'=>'Cundinamarca','Chocó'=>'Chocó','Cesar'=>'Cesar','Cauca'=>'Cauca','Casanare'=>'Casanare','Caquetá'=>'Caquetá','Caldas'=>'Caldas','Boyacá'=>'Boyacá','Atlántico'=>'Atlántico','Arauca'=>'Arauca','Antioquia'=>'Antioquia','Vlorë'=>'Vlorë','Tirana'=>'Tirana','Shkodër'=>'Shkodër','Lezhë'=>'Lezhë','Kukës'=>'Kukës','Korçë'=>'Korçë','Gjirokastër'=>'Gjirokastër','Fier'=>'Fier','Elbasan'=>'Elbasan','Durrës'=>'Durrës','Berat'=>'Berat','Dibër'=>'Dibër','block titleAccepted Payment Methods'=>'روش‌های پرداخت قابل قبول','block descriptionDisplay accepted payment methods.'=>'نمایش روش‌های پرداخت قابل قبول','A link to set a new password will be sent to your email address.'=>'یک لینک برای تعیین رمز عبور جدید به آدرس ایمیل شما ارسال می‌شود.','No theme is defined for this template.'=>'هیچ پوسته‌ای برای این الگو تعریف نشده است.','List of extended deprecated tasks from the client side filter.'=>'فهرست کارهای منسوخ شده از فیلتر سمت سرویس گیرنده.','This is an order notification sent to customers containing order details after an order is placed on-hold from Pending, Cancelled or Failed order status.'=>'این یک اعلان سفارش است که حاوی جزئیات سفارش پس از توقف سفارش از وضعیت سفارش در حال تعلیق، لغو شده یا ناموفق برای مشتریان ارسال می‌شود.','Drive sales with %1$sGoogle Listings and Ads%2$s'=>'هدایت فروش‌ها با %1$sGoogle Listings and Ads%2$s','Valparaíso'=>'Valparaíso','Tarapacá'=>'Tarapacá','Región Metropolitana de Santiago'=>'Región Metropolitana de Santiago','Ñuble'=>'Ñuble','Maule'=>'Maule','Magallanes'=>'Magallanes','Los Ríos'=>'Los Ríos','Los Lagos'=>'Los Lagos','Libertador General Bernardo O\'Higgins'=>'Libertador General Bernardo O\'Higgins','Coquimbo'=>'Coquimbo','Biobío'=>'Biobío','Atacama'=>'Atacama','La Araucanía'=>'La Araucanía','Arica y Parinacota'=>'Arica y Parinacota','Antofagasta'=>'Antofagasta','Aisén del General Carlos Ibañez del Campo'=>'Aisén del General Carlos Ibañez del Campo','Product Reviews'=>'بررسی‌های محصول','Browse categories'=>'کاوش دسته‌ها','There was an error generating your API Key.'=>'هنگام ایجاد کلید API شما خطایی روی داد.','Use `array_key_exists` to check for meta_data on WC_Shipping_Rate to get the correct result.'=>'Use `array_key_exists` to check for meta_data on WC_Shipping_Rate to get the correct result.','block titleTerms and Conditions'=>'شرایط و ضوابط','block titleShipping Options'=>'گزینه‌های ارسال','block titlePayment Options'=>'گزینه‌های پرداخت','block descriptionAllow customers to add a note to their order.'=>'به مشتریان اجازه دهید یک یادداشت به سفارش خود اضافه کنند.','block titleOrder Note'=>'یادداشت سفارش','block titleContact Information'=>'اطلاعات تماس','block titleShipping Address'=>'آدرس ارسال محموله','block descriptionPayment options for your store.'=>'گزینه‌های پرداخت برای فروشگاه شما.','block descriptionColumn containing the checkout totals.'=>'ستون حاوی مجموع تسویه حساب.','block titleCheckout Totals'=>'مجموع تسویه حساب','block titleBilling Address'=>'آدرس صورت‌حساب','block titleActions'=>'عملیات‌ها','block titleProceed to Checkout'=>'ادامه دادن به پرداخت','block titleCheckout Fields'=>'زمینه‌های پرداخت','block descriptionAllow customers proceed to Checkout.'=>'به مشتریان اجازه دهید تا پرداخت را ادامه دهند.','block descriptionContains blocks that are displayed when the cart contains products.'=>'حاوی بلوک‌هایی است که وقتی سبد خرید حاوی محصول است نمایش داده می‌شود.','block descriptionCollect your customer\'s shipping address.'=>'آدرس حمل و نقل مشتری خود را جمع آوری کنید.','block descriptionColumn containing checkout address fields.'=>'ستون حاوی فیلدهای آدرس پرداخت.','block descriptionCollect your customer\'s contact information.'=>'اطلاعات تماس مشتری خود را جمع آوری کنید.','block descriptionCollect your customer\'s billing address.'=>'آدرس صورتحساب مشتری خود را جمع آوری کنید.','block descriptionAllow customers to place their order.'=>'به مشتریان اجازه دهید سفارش خود را ثبت کنند.','block descriptionEnsure that customers agree to your Terms & Conditions and Privacy Policy.'=>'اطمینان حاصل کنید که مشتریان با شرایط و ضوابط و سیاست‌های حریم خصوصی شما موافقت می‌کنند.','If this is a default attribute'=>'اگر این یک ویژگی پیش‌فرض است','Eway'=>'Eway','block titleOrder Summary'=>'خلاصه سفارش','block titleEmpty Cart'=>'خالی کردن سبدخرید','block titleFilled Cart'=>'سبد خرید پُرشده','block descriptionContains blocks that are displayed when the cart is empty.'=>'حاوی بلوک‌هایی است که وقتی سبد خرید خالی است نمایش داده می‌شوند.','block descriptionColumn containing the cart totals.'=>'ستون حاوی مجموع سبد خرید.','block titleCart Totals'=>'جمع سبد','block titleCart Line Items'=>'سطر موارد سبد خرید','block descriptionColumn containing cart items.'=>'ستون حاوی موارد سبد خرید.','block descriptionShow customers a summary of their order.'=>'به مشتریان خلاصه‌ای از سفارششان نمایش می‌دهد.','block titleExpress Checkout'=>'پرداخت سریع','Sorry, this order requires a shipping option.'=>'با عرض پوزش، این سفارش به گزینۀ حمل و نقل نیاز دارد.','block descriptionBlock containing current line items in Cart.'=>'بلوک حاوی موارد خط فعلی در سبد خرید.','Google Listings & Ads'=>'Google Listings & Ads','Task list ID does not exist'=>'شناسۀ لیست وظیفه موجود نیست','Task list ID already exists'=>'شناسۀ لیست وظیفه از قبل موجود است','Sorry, you are not allowed to hide task lists.'=>'متاسفانه شما مجاز نیستید وظایف(کارها) را ویرایش کنید.','Sorry, that task list was not found'=>'با عرض پوزش، لیست وظایف(کارها) پیدا نشد','Reach more shoppers and drive sales for your store. Integrate with Google to list your products for free and launch paid ad campaigns.'=>'به خریداران بیشتری دسترسی پیدا کنید و فروش را برای فروشگاه خود افزایش دهید. با گوگل ادغام شوید تا محصولات خود را به صورت رایگان فهرست کنید و کمپین های تبلیغاتی پولی راه اندازی کنید.','The Eway extension for WooCommerce allows you to take credit card payments directly on your store without redirecting your customers to a third party site to make payment.'=>'افزونه Eway برای ووکامرس به شما این امکان را می دهد که پرداخت های کارت اعتباری را مستقیماً در فروشگاه خود بدون هدایت مشتریان خود به سایت شخص ثالث برای پرداخت انجام دهید.','Developed by %s'=>'توسعه یافته توسط %s','Platform to track.'=>'پلتفرم برای رهگیری.','See more'=>'مشاهده بیشتر','Promoted'=>'تبلیغی','Platform version to track.'=>'نسخۀ سکو برای ردیابی.','Sorry, you post telemetry data.'=>'با عرض پوزش، شما داده‌های دورسنجی را ارسال می‌کنید.','Sorry, could not find anything. Try searching again using a different term.'=>'با عرض پوزش، چیزی پیدا نشد. با استفاده از عبارت دیگری دوباره جستجو کنید.','Stock Status'=>'وضعیت موجودی','Mini-Cart'=>'سبد خرید کوچک','Returns number of products with each stock status.'=>'تعداد محصولات را در هر وضعیت انبار نشان بده.','If true, calculates stock counts for products in the collection.'=>'اگر درست باشد، تعداد موجودی محصولات موجود در مجموعه را محاسبه می کند.','Time period to snooze the task.'=>'دوره زمانی برای به تعویق انداختن کار.','Store email address.'=>'آدرس ایمیل فروشگاه.','Sorry, no dismissable task with that ID was found.'=>'متاسفانه کار غیرواجبی با آن شناسه پیدا نشد.','Sorry, no snoozeable task with that ID was found.'=>'متاسفیم، هیچ کاری که قابل به تعویق انداختن باشد با آن شناسه پیدا نشد.','Sorry, no task with that ID was found.'=>'متاسفیم، هیچ کاری برای آن شناسه پیدا نشد.','Optional parameter to query specific task list.'=>'پارامتر اختیاری برای پرس و جو لیست وظایف خاص.','Whether to consider GMT post dates when limiting response by published or modified date.'=>'آیا برای محدود کردن پاسخ بر اساس تاریخ انتشار یا تغییر، تاریخ پست GMT را در نظر بگیرید یا خیر.','Limit response to resources modified before a given ISO8601 compliant date.'=>'محدود کردن پاسخ به منابعی که قبل از تاریخ انطباق با ISO8601 اصلاح شده اند.','Limit response to resources modified after a given ISO8601 compliant date.'=>'محدود کردن پاسخ به منابع اصلاح شده پس از تاریخ انطباق با ISO8601.','Whether or not this store agreed to receiving marketing contents from WooCommerce.com.'=>'آیا این فروشگاه با دریافت محتوای بازاریابی از WooCommerce.com موافقت کرده یا نه.','Sorry, you are not allowed to snooze onboarding tasks.'=>'متاسفیم، شما اجازه به تعویق انداختن وظایف آماده‌سازی را ندارید.','Sorry, you are not allowed to retrieve onboarding tasks.'=>'متاسفیم، شما اجازه بازیابی وظایف آماده‌سازی را ندارید.','This is where you can browse products in this store.'=>'اینجاست که می توانید محصولات این فروشگاه را مشاهده کنید.','Are you sure you want to remove the selected fees?'=>'آیا مطمئن هستید که می‌خواهید هزینه‌های انتخاب شده را حذف کنید؟','Are you sure you want to remove the selected shipping?'=>'آیا بابت حذف شیوه حمل و نقل انتخاب شده، اطمینان دارید؟','Add recommended marketing tools to reach new customers and grow your business'=>'ابزارهای بازاریابی توصیه شده را برای دستیابی به مشتریان جدید و رشد کسب و کار خود اضافه کنید','International'=>'بین‌المللی','ZIP Code'=>'کد پستی','View details'=>'مشاهده جزئیات','Chernivtsi Oblast'=>'Chernivtsi Oblast','per year'=>'در سال','Search for extensions'=>'جستجوی افزودنی‌ها','Browse Categories'=>'کاوش دسته‌ها','Grow your business with hundreds of free and paid WooCommerce extensions.'=>'با صدها افزونه رایگان و پولی ووکامرس، کسب و کار خود را توسعه دهید.','Level up your email marketing with %1$sMailPoet%2$s'=>'با %1$sMailPoet%2$s سطح ایمیل مارکتینگ خود را ارتقا دهید','Enhance speed and security with %1$sJetpack%2$s'=>'افزایش سرعت و امنیت با %1$sجت‌پک%2$s','My Subscriptions %s'=>'اشتراک‌های من %s','WooCommerce Marketplace'=>'فروشگاه ووکامرس','Reach out to customers'=>'با مشتریان تماس بگیرید','Get automated sales tax with %1$sWooCommerce Tax%2$s'=>'با %1$sمالیات WooCommerce%2$s مالیات بر فروش خودکار دریافت کنید','Print shipping labels with %1$sWooCommerce Shipping%2$s'=>'چاپ برچسب های حمل و نقل با %1$sWooCommerce Shipping%2$s','Locations outside all other zones'=>'مکان‌های خارج از تمام مناطق دیگر','%1$1sExplore our docs%2$2s for more information, or just get started!'=>'برای اطلاعات بیشتر %1$1sاسناد ما را کاوش کنید%2$2s، یا فقط شروع کنید!','Potentially unsecured files were found in your uploads directory'=>'فایل‌های بالقوه ناامن در پوشه بارگذاری شما یافت شد','Files that may contain %1$sstore analytics%2$s reports were found in your uploads directory - we recommend assessing and deleting any such files.'=>'فایل‌هایی که ممکن است حاوی گزارش‌های %1$sstore analytics%2$s باشند در فهرست راهنمای آپلودهای شما یافت شدند - توصیه می‌کنیم چنین فایل‌هایی را ارزیابی و حذف کنید.','Direct updates'=>'به‌روزرسانی‌های مستقیم','Billing Phone Number'=>'شماره تلفن صورتحساب','Page titleRefund and Returns Policy'=>'سیاست مرجوعی و عودت','Page slugrefund_returns'=>'refund_returns','Edit page'=>'ویرایش برگه','Enable WooCommerce Analytics'=>'فعال‌سازی تجزیه و تحلیل ووکامرس','Shipping Phone Number'=>'شماره تلفن ارسال','Update the table directly upon product changes, instead of scheduling a deferred update.'=>'به جای زمان‌بندی به‌روزرسانی به تعویق افتاده، جدول را مستقیماً با تغییرات محصول به‌روز کنید.','Use the product attributes lookup table for catalog filtering.'=>'از جدول جستجوی ویژگی‌های محصول برای صافی کاتالوگ استفاده کنید.','Enable table usage'=>'فعال کردن استفاده از جدول','These settings are not available while the lookup table regeneration is in progress.'=>'این تنظیمات در حالی که بازسازی جدول جستجو در حال انجام است در دسترس نیست.','Product attributes lookup table'=>'جدول جستجوی ویژگی‌های محصول','%1$s at %2$s %3$s'=>'%1$s در %2$s %3$s','We have created a sample draft Refund and Returns Policy page for you. Please have a look and update it to fit your store.'=>'ما یک نمونه پیش‌نویس صفحه سیاست بازپرداخت و بازگشت برای شما ایجاد کرده‌ایم. لطفاً نگاه کنید و آن را به‌روز کنید تا متناسب با فروشگاه شما باشد.','When true, refunded items are restocked.'=>'در صورت فعال بودن، موارد بازپرداخت شده دوباره موجود می‌شوند.','Net total revenue (formatted).'=>'کل درآمد خالص (قالب بندی شده).','Extension\'s name - this will be used to ensure the data in the request is routed appropriately.'=>'نام افزودنی - این مورد برای اطمینان از مسیریابی مناسب داده‌های درخواست استفاده می‌شود.','Additional data to pass to the extension'=>'داده‌های اضافی برای انتقال به افزودنی','Select a product to regenerate the data for, or leave empty for a full table regeneration:'=>'محصولی را برای بازسازی داده‌ها انتخاب کنید یا برای بازسازی کامل جدول خالی بگذارید:','N. Revenue (formatted)'=>'کل درآمد خالص (قالب بندی شده).','Save time and money with WooCommerce Shipping'=>'با ارسال ووکامرس در زمان و هزینه خود صرفه‌جویی کنید','Setup a Refund and Returns Policy page to boost your store\'s credibility.'=>'برای افزایش اعتبار فروشگاه خود، صفحه سیاست بازپرداخت و بازگشت را تنظیم کنید.','Print discounted USPS and DHL labels straight from your WooCommerce dashboard and save on shipping.'=>'برچسب های USPS و DHL با تخفیف را مستقیماً از داشبورد ووکامرس خود چاپ کنید و در هزینه ارسال صرفه جویی کنید.','%1$s could not be served using the Force Download method. A redirect will be used instead.'=>'%1$s با استفاده از روش دانلود اجباری قابل ارائه نیست. به جای آن از یک تغییر مسیر استفاده می‌شود.','%1$s could not be served using the X-Accel-Redirect/X-Sendfile method. A Force Download will be used instead.'=>'%1$s با استفاده از روش X-Accel-Redirect/X-Sendfile قابل ارائه نیست. به جای آن از دانلود اجباری استفاده خواهد شد.','Limit result set to products that are low or out of stock. (Deprecated)'=>'نتیجه را محدود به محصولاتی کنید که کم یا موجود نیستند. (منسوخ)','If the "Force Downloads" or "X-Accel-Redirect/X-Sendfile" download method is selected but does not work, the system will use the "Redirect" method as a last resort. See this guide for more details.'=>'اگر روش بارگیری «دانلودهای اجباری» یا «X-Accel-Redirect/X-Sendfile» انتخاب شده باشد اما کارساز نباشد، سیستم از آخرین روش «تغییر مسیر» استفاده خواهد کرد. برای جزئیات بیشتر این راهنما را مشاهده کنید.','Allow using redirect mode (insecure) as a last resort'=>'اجازۀ استفاده از حالت تغییر مسیر (ناامن) به عنوان آخرین چاره','Set your store location and where you\'ll ship to.'=>'مکان فروشگاه خود و اینکه به کجا ارسال می کنید را مشخص کنید.','You\'re only one step away from getting paid. Verify your business details to start managing transactions with WooPayments.'=>'شما تنها یک قدم با کسب درآمد فاصله دارید. برای شروع مدیریت تراکنش‌ها با WooPayments، جزئیات کسب و کار خود را تأیید کنید.','Choose payment providers and enable payment methods at checkout.'=>'ارائه دهندگان پرداخت را انتخاب کرده و روش‌های پرداخت را در هنگام پرداخت فعال کنید.','Set your store location and configure tax rate settings.'=>'مکان فروشگاه خود و تنظیمات نرخ مالیات را پیکربندی کنید.','Grow your store'=>'فروشگاه خود را رشد دهید','Start by adding the first product to your store. You can add your products manually, via CSV, or import them from another service.'=>'با افزودن اولین محصول به فروشگاه خود شروع کنید. می‌توانید محصولات خود را به صورت دستی، از طریق فایل CSV اضافه کنید یا آنها را از سرویس دیگری وارد کنید.','Your store address is required to set the origin country for shipping, currencies, and payment options.'=>'آدرس فروشگاه شما برای تعیین کشور مبدا برای حمل و نقل، ارزها و گزینه‌های پرداخت لازم است.','Good choice! You chose to add %1$s and %2$s to your store.'=>'انتخاب خوب! شما تصمیم گرفتید %1$s و %2$s را به فروشگاه خود اضافه کنید.','Get backups'=>'پشتیبان گیری کنید','Protect your WooCommerce Store with Jetpack Backup.'=>'از فروشگاه ووکامرس خود با پشتیبان‌گیر جت‌پک محافظت کنید.','Store downtime means lost sales. One-click restores get you back online quickly if something goes wrong.'=>'تعطیلی فروشگاه به معنای از دست دادن فروش است. اگر مشکلی پیش بیاید، با یک کلیک بازیابی می‌شود.','Notes are unavailable because the "admin-note" data store cannot be loaded.'=>'یادداشت‌ها در دسترس نیستند زیرا ذخیره داده «یادداشت مدیریت» بارگیری نمی‌شود.','The rate at which tax is applied.'=>'نرخ که مالیات اعمال می شود.','Mollie'=>'Mollie','The Payfast extension for WooCommerce enables you to accept payments by Credit Card and EFT via one of South Africa’s most popular payment gateways. No setup fees or monthly subscription costs. Selecting this extension will configure your store to use South African rands as the selected currency.'=>'افزونه Payfast برای ووکامرس شما را قادر می سازد تا از طریق یکی از محبوب ترین درگاه های پرداخت آفریقای جنوبی، پرداخت با کارت اعتباری و EFT را بپذیرید. بدون هزینه راه اندازی یا هزینه اشتراک ماهانه. با انتخاب این افزونه، فروشگاه شما برای استفاده از راند آفریقای جنوبی به عنوان ارز انتخابی پیکربندی می‌شود.','Source of note.'=>'منبع یادداشت.','Recently Viewed Products list'=>'فهرست محصولات مشاهده‌شدۀ اخیر','Change status to cancelled'=>'تغییر وضعیت به لغو شده','Data store:'=>'ذخیره داده‌ها:','This section shows details of Action Scheduler.'=>'این بخش جزئیات برنامه زمان‌بندی عملکرد را نشان می‌دهد.','Download %d ID'=>'بارگیری %d شناسه','Number of product items sold.'=>'تعداد محصولات فروخته‌شده','Products sold'=>'محصولات فروخته شده','Products by Rating list'=>'محصولات بر اساس لیست امتیاز','Number of variation items sold.'=>'تعداد موارد تغییر فروخته‌شده','Variations Sold'=>'متغیر فروخته‌شده','Things to do next'=>'کارهای بعدی','Manage transactions without leaving your WordPress Dashboard. Only with WooPayments.'=>'تراکنش‌ها را بدون خروج از پیشخوان وردپرس خود مدیریت کنید. فقط با WooPayments.','How easy was it to add a product tag?'=>'افزودن برچسب محصول چقدر آسان بود؟','Product Link'=>'پیوند محصول','Product Category Link'=>'لینک دسته‌بندی محصول','A link to a product tag.'=>'یک پیوند به یک برچسب محصول.','A link to a product.'=>'یک پیوند به یک محصول.','Product Tag Link'=>'پیوند برچسب محصول','A link to a product category.'=>'یک پیوند به یک دسته محصول.','To ensure your store’s notifications arrive in your and your customers’ inboxes, we recommend connecting your email address to your domain and setting up a dedicated SMTP server. If something doesn’t seem to be sending correctly, install the WP Mail Logging Plugin or check the Email FAQ page.'=>'برای اطمینان از اینکه اعلان‌های فروشگاه شما به شما و مشتریانتان می‌رسد ’صندوق ورودی ، توصیه می کنیم آدرس ایمیل خود را به دامنه خود متصل کرده و یک سرور اختصاصی SMTP راه اندازی کنید. اگر به نظر می رسد چیزی به درستی ارسال نمی شود ، افزونه ثبت ایمیل WP را نصب کنید یا صفحه سوالات متداول ایمیل را بررسی کنید.','Invalid path provided.'=>'مسیر نامعتبر ارائه شده است.','Create and send purchase follow-up emails, newsletters, and promotional campaigns straight from your dashboard.'=>'ایمیل‌های پیگیری خرید، خبرنامه‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی را مستقیماً از داشبورد خود ایجاد و ارسال کنید.','Delta Amacuro'=>'دلتا آماکورو','Federal Dependencies'=>'وابستگی‌های فدرال','Zulia'=>'زولیا','Yaracuy'=>'یاراکوی','Trujillo'=>'تروخیو','Táchira'=>'تاچیرا','Sucre'=>'سوکره','Portuguesa'=>'پورتوگسا','Nueva Esparta'=>'نوئوا اسپارتا','Monagas'=>'موناگاس','Miranda'=>'میراندا','Mérida'=>'مریدا','Lara'=>'لارا','Guárico'=>'گوآریکو','Falcón'=>'فالکون','Cojedes'=>'کوخدس','Carabobo'=>'کارابوبو','Bolívar'=>'بولیوار','Barinas'=>'باریناس','Aragua'=>'آراگوآ','Apure'=>'آپوره','Anzoátegui'=>'آنسوآتگی','Capital'=>'پایتخت','Regenerate the product attributes lookup table'=>'بازسازی جدول جستجوی ویژگی‌های محصول','Filling in progress (%d)'=>'در حال تکمیل (%d)','Product attributes lookup table data is regenerating'=>'داده‌های جدول جستجوی ویژگی‌های محصول در حال بازسازی است','This tool will regenerate the product attributes lookup table data from existing product(s) data. This process may take a while.'=>'این ابزار داده‌های جدول جستجوی ویژگی‌های محصول را از داده‌های محصول(ها) موجود بازسازی می کند. این روند ممکن است مدتی طول بکشد.','MailPoet'=>'میل‌پوئت','Paystack'=>'پی‌ستک','Paystack helps African merchants accept one-time and recurring payments online with a modern, safe, and secure payment gateway.'=>'Paystack به بازرگانان آفریقایی کمک می کند تا با یک درگاه پرداخت مدرن، ایمن و مطمئن، پرداخت های یک بار و تکراری را به صورت آنلاین بپذیرند.','How easy was it to add a product attribute?'=>'اضافه کردن ویژگی محصول چقدر آسان بود؟','How easy was it to add product category?'=>'افزودن دسته محصول چقدر آسان بود؟','How easy was it to use search?'=>'استفاده از جستجو چقدر آسان بود؟','%s connected successfully'=>'%s با موفقیت متصل شد','Hi there,'=>'درود،','Nice one; you\'ve created a WooCommerce store! Now it\'s time to add your first product and get ready to start selling.%s'=>'احسنت؛ شما یک فروشگاه ووکامرس ایجاد کردید! اکنون وقت آن است که اولین محصول خود را اضافه کرده و آماده شروع فروش شوید.%s','%s (optional)'=>'%s (اختیاری)','Enable PayU’s exclusive plugin for WooCommerce to start accepting payments in 100+ payment methods available in India including credit cards, debit cards, UPI, & more!'=>'افزونه انحصاری PayU را برای ووکامرس فعال کنید تا پرداخت‌ها را با بیش از 100 روش پرداخت موجود در هند از جمله کارت‌های اعتباری، کارت‌های نقدی، UPI و موارد دیگر آغاز کنید!','Get ready to start selling'=>'آیا برای شروع فروش آماده‌اید؟','PayU for WooCommerce'=>'PayU برای ووکامرس','%1$s and %2$s'=>'%1$s و %2$s','There was an error with an item in your cart.'=>'ایرادی در یکی از موارد سبد خریدتان وجود دارد.','There are not enough %s in stock. Please reduce the quantities in your cart.'=>'«%s» موجودی کافی ندارند. لطفا تعداد آنها را در سبد خریدتان کاهش دهید.','There is not enough %s in stock. Please reduce the quantity in your cart.'=>'«%s» موجودی کافی ندارد. لطفا تعداد آن را در سبد خریدتان کاهش دهید.','There are too many %s in the cart. Only 1 of each can be purchased. Please reduce the quantities in your cart.'=>'تعداد زیادی «%s» در سبد خرید شما وجود دارد. فقط یکی از هر کدام قابل خریداری است. لطفاً تعداد را در سبد خریدتان کاهش دهید.','There are too many %s in the cart. Only 1 can be purchased. Please reduce the quantity in your cart.'=>'تعداد زیادی «%s» در سبد خرید شما وجود دارند. فقط یکی از هر کدام قابل خریداری است. لطفاً تعداد را در سبد خریدتان کاهش دهید.','%s cannot be purchased. Please remove them from your cart.'=>'امکان خرید «%s» وجود ندارد. لطفاً آن را از سبد خریدتان حذف کنید.','%s are out of stock and cannot be purchased. Please remove them from your cart.'=>'%s ناموجودند و امکان خریداری ندارند. لطفاً از سبد خریدتان حذفشان کنید.','%s is out of stock and cannot be purchased. Please remove it from your cart.'=>'%s ناموجود است و امکان خریداری ندارد. لطفاً از سبد خریدتان حذفش کنید.','%s cannot be purchased. Please remove it from your cart.'=>'امکان خرید «%s» وجود ندارد. لطفاً آن را از سبد خریدتان حذف کنید.','Block name is required.'=>'Block name is required.','Integration registry requires an identifier.'=>'Integration registry requires an identifier.','"%s" is already registered.'=>'"%s" is already registered.','Integration "%s" is not registered.'=>'Integration "%s" is not registered.','Start selling'=>'فروشتان را آغاز کنید','of'=>'از','Step'=>'گام','WooCommerce Setup'=>'راه‌اندازی ووکامرس','Favorite already exists'=>'قبلاً به لیست علاقه‌مندی‌ها اضافه شده است.','Tax class slug is invalid'=>'نامک کلاس مالیات معتبر نیست','Adds the new WooCommerce settings UI.'=>'افزودن تنظیمات جدید طراحی واسط کاربری ووکامرس.','Favorite item not found'=>'مورد دلخواه یافت نشد','Invalid user_id provided'=>'user_id وارد شده معتبر نیست','City name, it doesn\'t support multiple values. Deprecated as of WooCommerce 5.3, \'cities\' should be used instead.'=>'نام شهر، از چندین مقدار پشتیبانی نمی کند. از ووکامرس 5.3 منسوخ شده است، به جای آن باید از «cities» استفاده شود.','Postcode/ZIP, it doesn\'t support multiple values. Deprecated as of WooCommerce 5.3, \'postcodes\' should be used instead.'=>'کدپستی، از چندین مقدار پشتیبانی نمی کند. از ووکامرس 5.3 منسوخ شده است، به جای آن باید از «postcodes» استفاده شود.','List of city names. Introduced in WooCommerce 5.3.'=>'لیست نام شهرها در ووکامرس 5.3 معرفی شده است.','List of postcodes / ZIPs. Introduced in WooCommerce 5.3.'=>'لیست کدهای پستی در ووکامرس 5.3 معرفی شده است.','Amount that will be refunded for this tax.'=>'مبلغی که بابت این مالیات مسترد خواهد شد.','Amount that will be refunded for this line item (excluding taxes).'=>'مبلغی که برای این مورد مسترد می شود (بدون مالیات).','Coupon item ID is readonly.'=>'شناسه کدتخفیف قابل ویرایش نیست.','Low Stock amount for the product.'=>'حداقل تعداد موجودی محصول','Search for a page…'=>'جستجوی یک برگه…','You\'re almost there! Once you complete store setup you can start receiving orders.'=>'تقریباً تمام است! با راه‌اندازی فروشگاه، می توانید سفارشات خود را دریافت کنید.','Low Stock amount for the variation.'=>'حداقل تعداد موجودی برای این متغیر.','When variation stock reaches this amount you will be notified by email. The default value for all variations can be set in the product Inventory tab. The shop default value can be set in Settings > Products > Inventory.'=>'وقتی موجودی متغیر به این مقدار رسید، از طریق ایمیل به شما اطلاع داده می شود. مقدار پیش‌فرض برای هر متغیر را می توان در برگه موجودی محصول تنظیم کرد. مقدار پیش‌فرض فروشگاه را می توان در پیکربندی > محصولات > موجودی تنظیم کرد.','Limit result set to resources assigned to a specific parent. Applies to hierarchical taxonomies only.'=>'مجموعه نتایج را به منابع اختصاص داده شده به یک والدین خاص محدود کنید. فقط برای طبقه بندی های سلسله مراتبی اعمال می شود.','Offset the result set by a specific number of items. Applies to hierarchical taxonomies only.'=>'نتیجه تنظیم شده توسط تعداد خاصی از موارد را جبران کنید. فقط برای طبقه بندی های سلسله مراتبی اعمال می شود.','Additional tax class "%1$s" couldn\'t be saved. %2$s.'=>'کلاس مالیاتی اضافی "%1$s" ذخیره نشد. %2$s.','%1$s (ID: %2$s)'=>'%1$s (شناسه: %2$s)','When product stock reaches this amount you will be notified by email. It is possible to define different values for each variation individually. The shop default value can be set in Settings > Products > Inventory.'=>'وقتی موجودی محصول به این مقدار رسید، از طریق ایمیل به شما اطلاع داده می شود. مقدار پیش‌فرض برای هر محصول را می توان در برگه موجودی محصول تنظیم کرد. مقدار پیش‌فرض فروشگاه را می توان در پیکربندی > محصولات > موجودی تنظیم کرد.','Store-wide threshold (%d)'=>'آستانه موجودی فروشگاه (%d)','Parent product\'s threshold (%d)'=>'آستانه موجودی محصول والد (%d)','The selected product isn\'t a variation of %2$s, please choose product options by visiting %2$s.'=>'محصول انتخاب شده یک تنوع از %2$s نیست, لطفا گزینه‌های محصول را با مراجعه به %2$s انتخاب کنید.','PayPal Payments'=>'پرداخت‌های پی‌پال','Effortless payments by Mollie: Offer global and local payment methods, get onboarded in minutes, and supported in your language.'=>'پرداخت‌های بدون دردسر توسط Mollie: روش‌های پرداخت جهانی و محلی را ارائه دهید، در عرض چند دقیقه سوار شوید و به زبان شما پشتیبانی شود.','%s is required'=>'%s اجباری است','shipping address'=>'آدرس گیرنده','Value of the metadata.'=>'مقدار فراداده','Name of the metadata.'=>'نام فراداده','List of cart fees.'=>'فهرست هزینه‌های سبد خرید.','The provided postcode / ZIP is not valid'=>'کدپستی / ZIP ارائه‌شده نامعتبر است','Invalid country code provided. Must be one of: %s'=>'کد کشور ارائه‌شده نامعتبر است. باید یکی از این موارد باشد: %s','Total tax amount for this fee.'=>'مجموع بهای مالیات برای این هزینه.','Total amount for this fee.'=>'مجموع بهای این هزینه.','billing address'=>'نشانی صورتحساب','The provided phone number is not valid'=>'شماره تلفن ارائه شده معتبر نیست','The provided email address is not valid'=>'نشانی ایمیل ارائه شده معتبر نیست','There was a problem with the provided %s:'=>'مشکلی در %s ارائه شده وجود داشت:','Sorry, we do not allow orders from the provided country (%s)'=>'متأسفیم، ما سفارشات از کشور مشخص شده را مجاز نمی دانیم (%s)','Optionally, how the metadata value should be displayed to the user.'=>'اختیاری، نحوه نمایش مقادیر فراداده به کاربر.','List of required payment gateway features to process the order.'=>'لیست ویژگی‌های درگاه پرداخت مورد نیاز برای پردازش سفارش.','Fee total amounts provided using the smallest unit of the currency.'=>'کل مبالغ ارائه شده با استفاده از کوچکترین واحد پول.','The provided state (%1$s) is not valid. Must be one of: %2$s'=>'حالت ارائه‌شده (%1$s) نامعتبر است. باید یکی از این موارد باشد: %2$s','Add manually'=>'افزودن','Metadata related to the item'=>'فرادادهٔ مربوط به مورد مورد','A valid email address is required'=>'یک نشانی ایمیل معتبر لازم است.','The provided email address (%s) is not valid—please provide a valid email address'=>'نشانی ایمیل (%s) ارائه شده معتبر نیست—لطفا یک نشانی ایمیل معتبر ارائه کنید','Sorry, we do not ship orders to the provided country (%s)'=>'متأسفیم، ما سفارشات را به کشور مشخص نشده ارسال نمی کنیم (%s)','Script with handle %s had a dependency on itself which has been removed. This is an indicator that your JS code has a circular dependency that can cause bugs.'=>'اسکریپت با دسته %s یک وابستگی به خودش داشت که حذف شد. این نشانگر این است که کد JS شما وابستگی دایره ای دارد که می تواند باعث ایجاد اشکال شود.','Sorry, creating the product with template failed.'=>'با عرض پوزش، ایجاد محصول با الگو انجام نشد.','Extended task List'=>'لیست وظایف گسترده','How to customize your product catalog'=>'نحوۀ سفارشی‌سازی فهرست محصول','Product template name.'=>'نام قالب محصول.','You want your product catalog and images to look great and align with your brand. This guide will give you all the tips you need to get your products looking great in your store.'=>'شما می خواهید کاتالوگ محصولات و تصاویر شما عالی به نظر برسند و با نام تجاری شما هماهنگ باشند. این راهنما تمام نکاتی را که برای به نمایش گذاشتن محصولاتتان در فروشگاهتان نیاز دارید به شما ارائه می دهد.','Zacapa'=>'Zacapa','Totonicapán'=>'Totonicapán','Santa Rosa'=>'Santa Rosa','San Marcos'=>'San Marcos','Sacatepéquez'=>'Sacatepéquez','Retalhuleu'=>'Retalhuleu','Quiché'=>'Quiché','Quetzaltenango'=>'Quetzaltenango','Petén'=>'Petén','Jutiapa'=>'Jutiapa','Jalapa'=>'Jalapa','Izabal'=>'Izabal','Huehuetenango'=>'Huehuetenango','Escuintla'=>'Escuintla','El Progreso'=>'El Progreso','Chiquimula'=>'Chiquimula','Chimaltenango'=>'Chimaltenango','Suchitepéquez'=>'Suchitepéquez','Sololá'=>'Sololá','Baja Verapaz'=>'Baja Verapaz','Alta Verapaz'=>'Alta Verapaz','Generated at'=>'تولید شده در','Status report information'=>'اطلاعات گزارش وضعیت','\'%s\' is not a valid country code.'=>'\'%s\' یک کد کشور معتبر نیست.','Page does not contain the %1$s shortcode or the %2$s block.'=>'برگه حاوی کد کوتاه %1$s یا بلوک %2$s نیست.','This section shows information about this status report.'=>'این بخش، اطلاعات مربوط به این گزارش وضعیت را نشان می‌دهد.','Get the basics'=>'اصول اولیه را دریافت کنید','There are three ways to add your products: you can create products manually, import them at once via CSV file, or migrate them from another service.

'=>'سه راه برای افزودن محصولاتتان وجود دارد: می‌توانید محصولات را به‌صورت دستی ایجاد کنید، آن‌ها را از طریق فایل CSV به طور یکجا درون‌ریزی کنید، یا آن‌ها را از سرویس دیگری منتقل کنید.

','Visit the theme marketplace'=>'مشاهده قالب فروشگاهی','Check out the themes that are compatible with WooCommerce and choose one aligned with your brand and business needs.'=>'پوسته‌های سازگار با ووکامرس را بررسی کنید و یکی را انتخاب کنید که مطابق با نیازهای برند و تجارت شما باشد.','Choosing a theme?'=>'یک پوسته انتخاب میکنید؟','Odisha'=>'Odisha','Santo Domingo'=>'Santo Domingo','San José de Ocoa'=>'San José de Ocoa','Hato Mayor'=>'Hato Mayor','Monte Plata'=>'Monte Plata','Monseñor Nouel'=>'Monseñor Nouel','Valverde'=>'Valverde','Santiago Rodríguez'=>'Santiago Rodríguez','Santiago'=>'Santiago','Sánchez Ramírez'=>'Sánchez Ramírez','San Pedro de Macorís'=>'San Pedro de Macorís','San Cristóbal'=>'San Cristóbal','Samaná'=>'Samaná','Hermanas Mirabal'=>'Hermanas Mirabal','Barahona'=>'Barahona','Baoruco'=>'Baoruco','Azua'=>'Azua','Distrito Nacional'=>'Distrito Nacional','Puerto Plata'=>'Puerto Plata','Peravia'=>'Peravia','Pedernales'=>'Pedernales','Monte Cristi'=>'Monte Cristi','María Trinidad Sánchez'=>'María Trinidad Sánchez','La Vega'=>'La Vega','Duarte'=>'Duarte','Dajabón'=>'Dajabón','La Romana'=>'La Romana','La Altagracia'=>'La Altagracia','Independencia'=>'Independencia','Espaillat'=>'Espaillat','El Seibo'=>'El Seibo','Elías Piña'=>'Elías Piña','You\'re invited to share your experience'=>'شما برای اشتراک گذاری تجربه‌تان دعوت شدید','Store management insights'=>'تحلیل‌های مدیریت فروشگاه','Enable email insights'=>'فعال سازی تحلیل‌های ایمیل','%1$s: %2$s'=>'%1$s: %2$s','Search by similar attribute name.'=>'جستجو بر اساس نام ویژگی مشابه.','Slug identifier for the resource.'=>'نامک منحصر به فرد برای منبع.','No product attribute with that slug was found.'=>'هیچ ویژگی محصولی با این نامک پیدا نشد','%1$s %2$sUpdate WordPress to enable the new navigation%3$s'=>'%1$s %2$sوردپرس را به‌روزرسانی کنید تا پیمایش جدید%3$s را فعال کنید','I don\'t know how to get a date from a %s'=>'من نمی دانم چگونه از %s تاریخ بگیرم','Receive email notifications with additional guidance to complete the basic store setup and helpful insights'=>'اعلان‌های ایمیل را همراه با راهنمایی بیشتر برای تکمیل راه‌اندازی اولیه فروشگاه و اطلاعات بینش مفید دریافت کنید','With the release of WooCommerce 4.0, these reports are being replaced. There is a new and better Analytics section available for users running WordPress 5.3+. Head on over to the WooCommerce Analytics or learn more about the new experience in the WooCommerce Analytics documentation.'=>'با انتشار ووکامرس ۴.۰، این گزارش‌ها جایگزین شدند. بخش تجزیه و تحلیل جدید و بهتری برای کاربران در حال اجرا با وردپرس ۵.۳ و جدیدتر در دسترس است. به تجزیه و تحلیل ووکامرس بروید یا درباره تجربه جدید در مستندات تجزیه و تحلیل ووکامرس نگاهی بیندازید.','Department'=>'دپارتمان','Are you sure you\'re ready?'=>'آیا مطمئنی آماده ای؟','We strongly recommend creating a backup of your site before updating.'=>'ما به شدت توصیه می‌کنیم قبل از به‌روزرسانی از سایت خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.','Add %s to my store'=>'اضافه کنید %s به فروشگاه من','Razorpay'=>'ریزور پی','Whether the product is visible in the catalog'=>'این که آیا محصول در کاتالوگ قابل مشاهده است','The official Razorpay extension for WooCommerce allows you to accept credit cards, debit cards, netbanking, wallet, and UPI payments.'=>'افزونه رسمی Razorpay برای WooCommerce به شما امکان می‌دهد کارت‌های اعتباری، کارت‌های نقدی، Netbanking، کیف پول و پرداخت‌های UPI را بپذیرید.','Extension data registered by %s'=>'داده های برنامه افزودنی ثبت شده توسط %s','Total tax on shipping. If shipping has not been calculated, a null response will be sent.'=>'کل مالیات بر حمل و نقل اگر حمل و نقل محاسبه نشده باشد، پاسخ پوچ ارسال خواهد شد.','Total price of shipping. If shipping has not been calculated, a null response will be sent.'=>'قیمت کل حمل و نقل اگر حمل و نقل محاسبه نشده باشد، پاسخ پوچ ارسال خواهد شد.','True if the cart meets the criteria for showing shipping costs, and rates have been calculated and included in the totals.'=>'درست است اگر سبد خرید معیارهای نشان دادن هزینه های حمل و نقل را داشته باشد و نرخ ها محاسبه و در مجموع لحاظ شده باشد.','An account is already registered with your email address. Please log in before proceeding.'=>'یک حساب کاربری با آدرس ایمیل شما قبلا ثبت نام شده. لطفا ابتدا وارد شوید.','Unable to create order'=>'ایجاد سفارش مقدور نمیباشد.','Thank you for your feedback!'=>'از بازخوردتان سپاسگزاریم!','Coupon usage limit has been reached. Please try again after some time, or contact us for help.'=>'تعداد دفعات مجاز استفاده از این کد تخفیف به پایان رسیده است، لطفاً یا زمان دیگری دوباره امتحان کنید و یا با پشتیبانی ما تماس بگیرید.','Ladakh'=>'Ladakh','How easy was it to update your settings?'=>'به روزرسانی تنظیمات چقدر آسان بود؟','The coupon\'s unique code.'=>'کد یکتای کدتخفیف','Current set billing address for the customer.'=>'نشانی صورتحساب تنظیم شده فعلی برای مشتری.','The discount type for the coupon (e.g. percentage or fixed amount)'=>'نوع تخفیف برای کوپن (به عنوان مثال درصد یا مبلغ ثابت)','The date the last order for this product was placed, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ثبت آخرین سفارش برای این محصول، در منطقه زمانی سایت.','Limit result set to orders that have the specified customer_type'=>'مجموعه نتایج را به سفارشاتی محدود کنید که دارای نوع مشتری مشخص شده هستند','How easy was it to update an order?'=>'به‌روزرسانی یک سفارش چقدر آسان بود؟','Alias for customer_type (deprecated).'=>'نام مستعار برای customer_type (منسوخ شده)','The item ID %1$s attempted to register using an invalid option. The arguments `menuId` and `parent` are not allowed for add_setting_item()'=>'شناسه مورد %1$s با استفاده از یک گزینه نامعتبر اقدام به ثبت نام کرد. آرگومان های "menuId" و "parent" برای add_setting_item() مجاز نیستند.','Coupon usage limit has been reached. If you were using this coupon just now but your order was not complete, you can retry or cancel the order by going to the my account page.'=>'محدودیت استفاده از کوپن به پایان رسیده است. اگر همین الان از این کوپن استفاده کرده‌اید اما سفارش را تکمیل نکردید، می‌توانید با رفتن به صفحه حساب من دوباره امتحان کنید یا سفارش را لغو کنید.','You have attempted to register a duplicate item with WooCommerce Navigation: %1$s'=>'You have attempted to register a duplicate item with WooCommerce Navigation: %1$s','Back'=>'بازگشت','WooCommerce Home'=>'صفحه اصلی ووکامرس','Manchester'=>'منجستر','Saint Catherine'=>'سنت کاترین','Clarendon'=>'Clarendon','Westmoreland'=>'Westmoreland','Hanover'=>'Hanover','Saint James'=>'Saint James','Trelawny'=>'Trelawny','Saint Ann'=>'Saint Ann','Saint Mary'=>'Saint Mary','Portland'=>'Portland','Saint Thomas'=>'Saint Thomas','Saint Andrew'=>'Saint Andrew','Kingston'=>'Kingston','Saint Elizabeth'=>'Saint Elizabeth','How easy was it to import products?'=>'درون‌ریزی محصولات چقدر آسان بود؟','Manage your orders on the go'=>'سفارشات خود را در حال حرکت مدیریت کنید','Look for orders, customer info, and process refunds in one click with the Woo app.'=>'با برنامه Woo به دنبال سفارشات، اطلاعات مشتری و بازپرداخت با یک کلیک باشید.','This tool will reset the cached values used in WooCommerce Analytics. If numbers still look off, try %1$sReimporting Historical Data%2$s.'=>'این ابزار مقادیر کش شده مورد استفاده در تحلیل ووکامرس را بازنشانی می کند. اگر اعداد هنوز به نظر نمی رسند، %1$sوارد کردن مجدد داده های تاریخی%2$s را امتحان کنید.','How easy was it to add a product?'=>'افزودن یک محصول چقدر آسان بود؟','Navigation'=>'راهبری','Limit result set to variations in the specified categories.'=>'مجموعه نتایج را به تغییرات در دسته‌های مشخص شده محدود کنید.','Limit result set to variations that don\'t include the specified attributes.'=>'مجموعه نتایج را به تغییراتی که ویژگی‌های مشخص شده را شامل نمی‌شوند محدود کنید.','Limit result set to variations that include the specified attributes.'=>'مجموعه نتایج را به تغییراتی که شامل ویژگی های مشخص شده است محدود کنید.','Add additional piece of info about each variation to the report.'=>'اطلاعات بیشتری در مورد هر تغییر به گزارش اضافه کنید.','Limit result set to items that don\'t have the specified parent product(s).'=>'مجموعه نتایج را به مواردی محدود کنید که محصول(های) اصلی مشخص شده را ندارند.','Limit result set to items that have the specified parent product(s).'=>'مجموعه نتایج را به مواردی محدود کنید که دارای محصول(های) والد مشخص شده هستند.','Limit result set to variations not in the specified categories.'=>'مجموعه نتایج را به تغییراتی که در دسته‌های مشخص شده نیستند محدود کنید.','Securely accept cards in your store. See payments, track cash flow into your bank account, and stay on top of disputes – right from your dashboard.'=>'کارت ها را در فروشگاه خود به طور امن بپذیرید. پرداخت‌ها را مشاهده کنید، جریان نقدینگی را به حساب بانکی خود ردیابی کنید، و از اختلافات آگاه باشید - مستقیماً از داشبورد خود.','Stats about variations.'=>'آمار مربوط به متغیر‌ها.','Limit result set to items that have the specified variation(s) assigned.'=>'مجموعه نتایج را به مواردی محدود کنید که دارای متغیر(های) مشخص شده است.','Limit result set to items that don\'t have the specified variation(s) assigned.'=>'مجموعه نتایج را به مواردی محدود کنید که متغیر(های) مشخص شده را ندارند.','Variations detailed reports.'=>'گزارش‌های دقیق متغیرها.','Add the new WooCommerce navigation experience to the dashboard'=>'افزودن تجربه ناوبری جدید ووکامرس به پیشخوان','Payments made simple, with no monthly fees — exclusively for WooCommerce stores.'=>'پرداخت‌های ساده و بدون کارمزد ماهانه، — منحصرا برای فروشگاه‌های ووکامرس.','Parish'=>'Parish','Town / City / Post Office'=>'شهرک / شهر / اداره پست','Tags deleted.'=>'برچسب پاک شد.','Categories deleted.'=>'دسته‌ها حذف شدند.','WooCommerce Shipping'=>'حمل و نقل ووکامرس','(includes %1$s estimated for %2$s)'=>'(شامل %1$s تخمین زده شده برای %2$s)','Please choose product options by visiting %2$s.'=>'لطفا با بازدید از %2$s گزینه‌های محصول را انتخاب کنید.','Between %1$s and %2$s'=>'بین %1$s و %2$s','Click here to set your new password.'=>'برای بازنشناسی گذرواژه اینجا کلیک کنید.','Hello %s,'=>'درود %s،','Whether to create a new user account as part of order processing.'=>'امکان ایجاد یک حساب کاربری جدید بعنوان بخشی از روند سفارش.','Set password'=>'تنظیم گذرواژه','The slug for the resource.'=>'نامک این مبنع.','By clicking "Get started", you agree to our %1$sTerms of Service%2$s'=>'با کلیک روی «شروع کنید»، %1$sشرایط خدمات%2$s ما را می‌پذیرید','districtVojvodina'=>'Vojvodina','districtKosovo-Metohija'=>'Kosovo-Metohija','districtKosovo-Pomoravlje'=>'Kosovo-Pomoravlje','districtKosovska Mitrovica'=>'Kosovska Mitrovica','districtPrizren'=>'Prizren','districtPeć'=>'Peć','districtKosovo'=>'Kosovo','districtZlatibor'=>'Zlatibor','districtZaječar'=>'Zaječar','districtWest Bačka'=>'West Bačka','districtToplica'=>'Toplica','This password reset key is for a different user account. Please log out and try again.'=>'این کلید بازنشانی گذرواژه برای حساب کاربری دیگری است. لطفا خارج شده و دوباره امتحان کنید.','districtŠumadija'=>'Šumadija','Meta key for UI display.'=>'کلید متا برای نمایش UI','Meta value for UI display.'=>'مقدار متا برای نمایش UI.','Parent product name if the product is a variation.'=>'نام محصول والد اگر این محصول یک متغیر باشد.','districtMačva'=>'Mačva','districtKolubara'=>'Kolubara','districtJablanica'=>'Jablanica','districtDanube'=>'Danube','districtCentral Banat'=>'Central Banat','districtBraničevo'=>'Braničevo','districtBor'=>'Bor','districtBelgrade'=>'Belgrade','districtSrem'=>'Srem','districtSouth Banat'=>'South Banat','districtSouth Bačka'=>'South Bačka','districtRaška'=>'Raška','districtRasina'=>'Rasina','districtPomoravlje'=>'Pomoravlje','districtPirot'=>'Pirot','districtPčinja'=>'Pčinja','districtNorth Banat'=>'North Banat','districtNorth Bačka'=>'North Bačka','districtNišava'=>'Nišava','districtMorava'=>'Morava','Get in front of shoppers and drive traffic so you can grow your business with Smart Shopping Campaigns and free listings.'=>'جلوتر از خریداران قرار بگیرید و ترافیک را مدیریت کنید تا بتوانید با کمپین های خرید هوشمند و لیست های رایگان، تجارت خود را توسعه دهید.','Let\'s go'=>'بزن بریم','Abort'=>'صرف نظر','Setup Wizard'=>'استاد راه اندازی','Export ID.'=>'برون‌بری شناسه.','Export status.'=>'برون‌بری وضعیت.','Please provide an array of IDs through the noteIds param.'=>'لطفاً آرایه ای از شناسه ها را از طریق پارامتر noteIds ارائه دهید.','Limit result set to orders that don\'t include products with the specified attributes.'=>'نتیجه برای سفارشاتی که شامل محصولی با ویژگی های مشخص شده نیستند، محدود شود.','Limit result set to orders that include products with the specified attributes.'=>'نتیجه برای سفارشاتی که شامل محصولی با ویژگی های مشخص شده هستند، محدود شود.','Export status message.'=>'صدور پیام وضعیت.','Search by similar product name, sku, or attribute value.'=>'جستجو بر اساس نام محصول مشابه، شناسه، یا مقدار ویژگی.','Online courses are a great solution for any business that can teach a new skill. Since courses don’t require physical product development or shipping, they’re affordable, fast to create, and can generate passive income for years to come. In this article, we provide you more information about selling courses using WooCommerce.'=>'دوره های آنلاین یک راه حل عالی برای هر شغلی است که می تواند مهارت جدیدی را آموزش دهد. از آنجا که دوره ها به توسعه یا ارسال کالای فیزیکی نیاز ندارند، ایجاد آنها سریع است و می توانند برای سالهای آینده درآمد منفعل داشته باشند. در این مقاله، ما اطلاعات بیشتری در مورد فروش دوره های آموزشی با استفاده از ووکامرس به شما ارائه می دهیم.','Do you want to sell online courses?'=>'آیا می‌خواهید دوره‌های آنلاین بفروشید؟','Monitor your sales and high performing products with the Woo app.'=>'فروش و محصولات با عملکرد بالا را با Woo app کنترل کنید.','Track your store performance on mobile'=>'عملکرد فروشگاه خود را از طریق تلفن همراه پیگیری کنید','Edit products on the move'=>'ویرایش محصولات درحال انتقال','Edit and create new products from your mobile devices with the Woo app'=>'ویرایش و ایجاد محصولات جدید از طریق دستگاه موبایل خود با نرم افزار وو','Csongrád-Csanád'=>'Csongrád-Csanád','Biscay'=>'Biscay','New Valley'=>'New Valley','Suez'=>'Suez','North Sinai'=>'North Sinai','Al Sharqia'=>'Al Sharqia','Sohag'=>'Sohag','Port Said'=>'Port Said','Matrouh'=>'Matrouh','Monufia'=>'Monufia','Cairo'=>'Cairo','Beni Suef'=>'Beni Suef','Beheira'=>'Beheira','Red Sea'=>'Red Sea','Asyut'=>'Asyut','Aswan'=>'Aswan','Alexandria'=>'Alexandria','Zou'=>'Zou','Ouémé'=>'Ouémé','Mono'=>'Mono','Littoral'=>'Littoral','Donga'=>'Donga','Kouffo'=>'Kouffo','Collines'=>'Collines','Borgou'=>'Borgou','Dakahlia'=>'Dakahlia','Atlantique'=>'Atlantique','Atakora'=>'Atakora','Alibori'=>'Alibori','Minya'=>'Minya','Luxor'=>'Luxor','Qena'=>'Qena','Kafr el-Sheikh'=>'Kafr el-Sheikh','Qalyubia'=>'Qalyubia','South Sinai'=>'South Sinai','Ismailia'=>'Ismailia','Giza'=>'Giza','Gharbia'=>'Gharbia','Faiyum'=>'Faiyum','Damietta'=>'Damietta','Onboarding is maintained in WooCommerce Admin.'=>'آماده‌سازی در ادمین ووکامرس نگهداری می‌شود.','Nevşehir'=>'Nevşehir','Muş'=>'Muş','Muğla'=>'Muğla','Kahramanmaraş'=>'Kahramanmaraş','Kütahya'=>'Kütahya','Kırşehir'=>'Kırşehir','Kırklareli'=>'Kırklareli','İzmir'=>'İzmir','İstanbul'=>'İstanbul','İçel'=>'İçel','Gümüşhane'=>'Gümüşhane','Eskişehir'=>'Eskişehir','Elazığ'=>'Elazığ','Åland Islands'=>'Åland Islands','Düzce'=>'Düzce','Karabük'=>'Karabük','Iğdır'=>'Iğdır','Bartın'=>'Bartın','Şırnak'=>'Şırnak','Kırıkkale'=>'Kırıkkale','Uşak'=>'Uşak','Şanlıurfa'=>'Şanlıurfa','Tekirdağ'=>'Tekirdağ','Niğde'=>'Niğde','Diyarbakır'=>'Diyarbakır','Çorum'=>'Çorum','Çankırı'=>'Çankırı','Çanakkale'=>'Çanakkale','Bingöl'=>'Bingöl','Balıkesir'=>'Balıkesir','Aydın'=>'Aydın','Ağrı'=>'Ağrı','Adıyaman'=>'Adıyaman','Iași'=>'Iași','Dâmbovița'=>'Dâmbovița','Caazapá'=>'Caazapá','Caaguazú'=>'Caaguazú','Guairá'=>'Guairá','Concepción'=>'Concepción','Itapúa'=>'Itapúa','Boquerón'=>'Boquerón','Canindeyú'=>'Canindeyú','Ñeembucú'=>'Ñeembucú','Alto Paraná'=>'Alto Paraná','Paraguarí'=>'Paraguarí','Asunción'=>'Asunción','San Martín'=>'San Martín','Junín'=>'Junín','Huánuco'=>'Huánuco','Apurímac'=>'Apurímac','Hawke’s Bay'=>'Hawke’s Bay','Estado de México'=>'Estado de México','Ciudad de México'=>'Ciudad de México','Telenești'=>'Telenești','Ștefan Vodă'=>'Ștefan Vodă','Șoldănești'=>'Șoldănești','Chișinău'=>'Chișinău','Málaga'=>'Málaga','León'=>'León','Jaén'=>'Jaén','Castellón'=>'Castellón','Cádiz'=>'Cádiz','Cáceres'=>'Cáceres','Ávila'=>'Ávila','Almería'=>'Almería','Araba/Álava'=>'Araba/Álava','A Coruña'=>'A Coruña','Ghardaïa'=>'Ghardaïa','Aïn Témouchent'=>'Aïn Témouchent','Aïn Defla'=>'Aïn Defla','Boumerdès'=>'Boumerdès','Strășeni'=>'Strășeni','Sîngerei'=>'Sîngerei','Rîșcani'=>'Rîșcani','Ocnița'=>'Ocnița','Hîncești'=>'Hîncești','UTA Găgăuzia'=>'UTA Găgăuzia','Florești'=>'Florești','Fălești'=>'Fălești','Edineț'=>'Edineț','Dubăsari'=>'Dubăsari','Dondușeni'=>'Dondușeni','Cimișlia'=>'Cimișlia','Căușeni'=>'Căușeni','Călărași'=>'Călărași','Bălți'=>'Bălți','Bordj Bou Arréridj'=>'Bordj Bou Arréridj','Shaanxi / 陕西'=>'Shaanxi / 陕西','Guizhou / 贵州'=>'Guizhou / 贵州','Sichuan / 四川'=>'Sichuan / 四川','Chongqing / 重庆'=>'Chongqing / 重庆','Hainan / 海南'=>'Hainan / 海南','Guangxi Zhuang / 广西壮族'=>'Guangxi Zhuang / 广西壮族','Gansu / 甘肃'=>'Gansu / 甘肃','Sidi Bel Abbès'=>'Sidi Bel Abbès','Saïda'=>'Saïda','Sétif'=>'Sétif','Tébessa'=>'Tébessa','Béchar'=>'Béchar','Béjaïa'=>'Béjaïa','Xinjiang / 新疆'=>'Xinjiang / 新疆','Tibet / 西藏'=>'Tibet / 西藏','Macao / 澳门'=>'Macao / 澳门','Ningxia Hui / 宁夏'=>'Ningxia Hui / 宁夏','Qinghai / 青海'=>'Qinghai / 青海','M’Sila'=>'M’Sila','Médéa'=>'Médéa','Guangdong / 广东'=>'Guangdong / 广东','Hunan / 湖南'=>'Hunan / 湖南','Hubei / 湖北'=>'Hubei / 湖北','Henan / 河南'=>'Henan / 河南','Shandong / 山东'=>'Shandong / 山东','Jiangxi / 江西'=>'Jiangxi / 江西','Fujian / 福建'=>'Fujian / 福建','Anhui / 安徽'=>'Anhui / 安徽','Zhejiang / 浙江'=>'Zhejiang / 浙江','Jiangsu / 江苏'=>'Jiangsu / 江苏','Shanghai / 上海'=>'Shanghai / 上海','Heilongjiang / 黑龙江'=>'Heilongjiang / 黑龙江','Jilin / 吉林'=>'Jilin / 吉林','Liaoning / 辽宁'=>'Liaoning / 辽宁','Inner Mongolia / 內蒙古'=>'Inner Mongolia / 內蒙古','Rondônia'=>'Rondônia','Piauí'=>'Piauí','Paraná'=>'Paraná','Paraíba'=>'Paraíba','Pará'=>'Pará','Maranhão'=>'Maranhão','Goiás'=>'Goiás','Espírito Santo'=>'Espírito Santo','Ceará'=>'Ceará','Amapá'=>'Amapá','Tucumán'=>'Tucumán','Río Negro'=>'Río Negro','Neuquén'=>'Neuquén','Entre Ríos'=>'Entre Ríos','Córdoba'=>'Córdoba','Shanxi / 山西'=>'Shanxi / 山西','Hebei / 河北'=>'Hebei / 河北','Tianjin / 天津'=>'Tianjin / 天津','Beijing / 北京'=>'Beijing / 北京','Yunnan / 云南'=>'Yunnan / 云南','Zürich'=>'Zürich','Neuchâtel'=>'Neuchâtel','Graubünden'=>'Graubünden','São Paulo'=>'São Paulo','Ciudad Autónoma de Buenos Aires'=>'Ciudad Autónoma de Buenos Aires','Select an option'=>'گزینه‌ای را برگزینید','Paid'=>'پرداخت‌شده','Adrar'=>'آدرار','Chlef'=>'چلف','Laghouat'=>'لاغوات','Oum El Bouaghi'=>'اوم البواغی','Batna'=>'باتنا','Biskra'=>'بیسکرا','Blida'=>'بلیدا','Bouira'=>'بویرا','Tamanghasset'=>'تامانگهاست','Tlemcen'=>'تلمسن','Tiaret'=>'تیارت','Tizi Ouzou'=>'تيزي اوزو','Mascara'=>'ماسکارا','Ouargla'=>'اوارگلا','Illizi'=>'ایلیزی','El Tarf'=>'ال ترف','Tindouf'=>'تیندوف','El Oued'=>'ال اوود','Khenchela'=>'کنچلا','Tipasa'=>'تیپاسا','Kavango East'=>'کاوانگو شرقی','Epirus'=>'ایپیروس','Thessaly'=>'تسالالی','West Greece'=>'یونان غربی','Central Greece'=>'یونان مرکزی','Peloponnese'=>'پلوپونز','Crete'=>'کرت','Erongo'=>'ارونگو','Hardap'=>'هاردپ','Karas'=>'کاراس','Algiers'=>'الجزایر','Djelfa'=>'جلفا','Jijel'=>'جیژل','Net Payment'=>'پرداخت خالص','File uploaded: %s'=>'فایل آپلود شده: %s','%1$s via %2$s'=>'%1$s از طریق %2$s','West Macedonia'=>'مقدونیه غربی','Are you sure you want to run this tool?'=>'آیا مطمئن هستید که می‌خواهید این ابزار را اجرا کنید؟','Zambezi'=>'Zambezi','Otjozondjupa'=>'Otjozondjupa','Oshikoto'=>'Oshikoto','Oshana'=>'Oshana','Omusati'=>'Omusati','Omaheke'=>'Omaheke','Ohangwena'=>'Ohangwena','Kunene'=>'Kunene','Khomas'=>'Khomas','Kavango West'=>'Kavango West','South Aegean'=>'South Aegean','North Aegean'=>'North Aegean','Ionian Islands'=>'Ionian Islands','Annaba'=>'Annaba','Skikda'=>'Skikda','Central Macedonia'=>'Central Macedonia','East Macedonia and Thrace'=>'East Macedonia and Thrace','Attica'=>'Attica','Relizane'=>'Relizane','Naama'=>'Naama','Mila'=>'Mila','Souk Ahras'=>'Souk Ahras','Tissemsilt'=>'Tissemsilt','El Bayadh'=>'El Bayadh','Oran'=>'Oran','Mostaganem'=>'Mostaganem','Constantine'=>'Constantine','Guelma'=>'Guelma','This will change the stock status of all variations.'=>'این وضعیت موجودی را برای همه تغییرات تغییر می‌دهد.','Tag not updated.'=>'برچسب به‌روز نشد.','Tag not added.'=>'برچسب افزوده نشد.','taxonomy term messages%s not added'=>'%s افزوده نشد','taxonomy term messages%s updated'=>'%s به‌روز شد','taxonomy term messages%s deleted'=>'%s حذف شد','taxonomy term messages%s added'=>'%s افزوده شد','Tag updated.'=>'برچسب بروز شد.','Category updated.'=>'دسته بروز شد.','Category not added.'=>'دسته افزوده نـشد.','Category deleted.'=>'دسته پاک شد.','Category added.'=>'دسته افزوده شد.','taxonomy term messages%s not updated'=>'%s بروزرسانی نشد','Taxonomy nameProduct type'=>'نوع محصول','Tag deleted.'=>'برچسب پاک شد.','Tag added.'=>'برچسب افزوده شد.','The assigned attribute.'=>'ویژگی اختصاص داده شده.','The term slug.'=>'نامک رده.','The term name.'=>'نام رده.','List of assigned attribute terms.'=>'لیست رده های ویژگی اختصاص داده شده.','The attribute taxonomy, or null if the attribute is not taxonomy based.'=>'طبقه بندی ویژگی، یا null اگر صفت براساس طبقه بندی نباشد است.','The attribute name.'=>'نام ویژگی.','The attribute ID, or 0 if the attribute is not taxonomy based.'=>'شناسه ویژگی، یا 0 اگر ویژگی بر اساس طبقه بندی نباشد.','The term ID, or 0 if the attribute is not a global attribute.'=>'شناسه رده یا 0 اگر این ویژگی یک ویژگی عمومی نباشد.','Taxonomy nameProduct visibility'=>'نمایانی محصول','Community support'=>'پشتیبانی انجمن','Visit community forums'=>'بازدید فروم پشتیبانی','Add to cart URL.'=>'نشانی افزودن به سبد خرید','Category not updated.'=>'دسته بروزرسانی نشد.','Instance ID.'=>'شناسه نمونه.','The ID for the resource.'=>'شناسه برای منبع','An account is already registered with your email address. Please log in.'=>'در حال حاضر یک حساب کاربری ثبت شده با نشانی ایمیل شما وجود دارد. لطفا وارد شوید.','The attribute taxonomy name.'=>'نام ویژگی طبقه بندی.','Taxes applied to this shipping rate using the smallest unit of the currency.'=>'مالیات بر این نرخ حمل و نقل با استفاده از کوچکترین واحد پول اعمال می شود.','True if the product is on backorder.'=>'درست است اگر محصول در صورت سفارش مجدد باشد.','Is the product stock backordered? This will also return false if backorder notifications are turned off.'=>'آیا موجودی محصول دارای سفارش مجدد است؟ اگر اعلان‌های سفارش پشتیبان خاموش شوند، این گزینه false را نیز برمی‌گرداند.','Does the product have additional options before it can be added to the cart?'=>'آیا محصول قبل از اضافه شدن به سبد خرید گزینه های اضافی دارد؟','List of variation attributes.'=>'لیست ویژگی های متغیر.','True if this attribute is used by product variations.'=>'True اگر این ویژگی توسط متغیرهای محصول استفاده شود.','Tag name'=>'نام برچسب','Tag ID'=>'شناسه برچسب','Category link'=>'لینک دسته','Category slug'=>'نامک دسته','Category name'=>'نام دسته','Category ID'=>'شناسه دسته','Tag link'=>'پیوند برچسب','Tag slug'=>'نامک برچسب','List of tags, if applicable.'=>'لیستی از برچسب‌ها، اگر قابل اعمال باشند.','List of categories, if applicable.'=>'لیستی از دسته‌ها، اگر قابل اعمال باشند.','Education and learning'=>'آموزش و یادگیری','Bundles'=>'بسته‌ها','Total distinct customers.'=>'کل مشتریان متمایز.','Customizable products'=>'محصولات قابل سفارشی‌سازی','Clear analytics cache'=>'پاکسازی کش آنالیز','Analytics cache cleared.'=>'کش تجزیه و تحلیل‌ها پاکسازی شد.','Whether or not the profile was skipped.'=>'اینکه آیا نمایه نادیده گرفته شده است یا خیر.','With our blocks, you can select and display products, categories, filters, and more virtually anywhere on your site — no need to use shortcodes or edit lines of code. Learn more about how to use each one of them.'=>'با بلوک‌های ما، می‌توانید محصولات، دسته‌ها، فیلترها و موارد دیگر را به صورت مجازی در هر نقطه از سایت خود انتخاب و نمایش دهید – بدون نیاز به استفاده از کدهای کوتاه یا ویرایش خطوط کد. در مورد نحوه استفاده از هر یک از آنها بیشتر بدانید.','Ready to launch your store?'=>'آماده اجرای فروشگاه هستید؟','Customize your online store with WooCommerce blocks'=>'فروشگاه آنلاین خود را با بلوک‌های ووکامرس سفارشی‌سازی کنید','To make sure you never get that sinking "what did I forget" feeling, we\'ve put together the essential pre-launch checklist.'=>'برای اطمینان از اینکه هرگز آن احساس غرق شدن "چه فراموش کردم" را ندارید، چک لیست ضروری قبل از راه اندازی را گردآوری کرده ایم.','From your account dashboard you can view your recent orders, manage your billing address, and edit your password and account details.'=>'از پیشخوان حساب‌کاربری خود می‌توانید سفارش‌های اخیر خود را مشاهده کنید، آدرس صورت‌حساب خود را مدیریت کنید، و رمز عبور و جزئیات حساب خود را ویرایش کنید.','Set up additional payment options'=>'گزینه‌های پرداخت اضافی را تنظیم کنید','Invalid admin note'=>'یادداشت نامعتبر ادمین','Browse store'=>'مشاهده فروشگاه','Your cart is currently empty!'=>'سبد خریدتان در حال حاضر خالی است.','Remove item'=>'حذف آیتم','New in store'=>'تازه در فروشگاه','Phone (optional)'=>'شماره تماس (اختیاری)','Variation options'=>'گزینه‌های تنوع','Company (optional)'=>'نام شرکت (اختیاری)','Last name (optional)'=>'نام خانوادگی (اختیاری)','First name (optional)'=>'نام (اختیاری)','Postal code (optional)'=>'کد پستی (اختیاری)','State/County (optional)'=>'ایالت/شهرستان (اختیاری)','City (optional)'=>'شهر (اختیاری)','Country/Region (optional)'=>'کشور/منطقه (اختیاری)','Country/Region'=>'کشور / منطقه','Apartment, suite, etc. (optional)'=>'آپارتمان، واحد و غیره (اختیاری)','Address (optional)'=>'آدرس (اختیاری)','%d left in stock'=>'%d عدد در انبار باقی مانده است','Clear All Filters'=>'پاکسازی فیلترها','Add store details'=>'افزودن جزئیات فروشگاه','2 minutes'=>'۲ دقیقه','4 minutes'=>'۴ دقیقه','1 minute'=>'۱ دقیقه','Store details'=>'جزئیات فروشگاه','Word count type. Do not translate!words'=>'words','1 minute per product'=>'هر محصول 1 دقیقه','Order statusDraft'=>'پیش‌نویس','Line total tax.'=>'مجموع مالیات.','Undo'=>'بازگردانی','True if this is the rate currently selected by the customer for the cart.'=>'درست است اگر این نرخی باشد که در حال حاضر توسط مشتری برای سبد خرید انتخاب شده است.','Meta data attached to the shipping rate.'=>'داده های متا به نرخ حمل و نقل پیوست شده است.','Instance ID of the shipping method that provided the rate.'=>'شناسه نمونه روش حمل و نقل که نرخ را ارائه کرده است.','Line total (the price of the product after coupon discounts have been applied).'=>'خط کل (قیمت محصول بعد از تخفیف کوپن اعمال شده است).','Item total amounts provided using the smallest unit of the currency.'=>'مجموع اقلام با استفاده از کوچکترین واحد پول ارائه شده است.','Decimal precision of the returned prices.'=>'دقت اعشاری قیمت های برگشتی','Raw unrounded product prices used in calculations. Provided using a higher unit of precision than the currency.'=>'قیمت‌های خام بدون گرد در محاسبات استفاده می‌شود. ارائه شده با استفاده از واحد دقت بالاتر از واحد پول.','Price data for the product in the current line item, including or excluding taxes based on the "display prices during cart and checkout" setting. Provided using the smallest unit of the currency.'=>'داده‌های قیمت محصول در خط فعلی، شامل یا بدون احتساب مالیات بر اساس تنظیم «نمایش قیمت‌ها در حین سبد خرید و تسویه‌حساب». با استفاده از کوچکترین واحد پول ارائه می شود.','If true, only one item of this product is allowed for purchase in a single order.'=>'در صورت صحت، تنها یک مورد از این محصول در یک سفارش مجاز به خرید است.','True if backorders are allowed past stock availability.'=>'درست است اگر سفارشات پشتیبان در دسترس بودن سهام گذشته مجاز باشد.','The maximum quantity that can be added to the cart is %s'=>'حداکثر مقداری که می توان به سبد خرید اضافه کرد %s است','Line subtotal (the price of the product before coupon discounts have been applied).'=>'سطر جمع جزء (قیمت محصول قبل از تخفیف کوپن اعمال شده است).','Line subtotal tax.'=>'سطر جمع جزء مالیات.','Total price of shipping.'=>'مجموع هزینه ارسال','Category image.'=>'تصویر دسته','Error code'=>'کد خطا','Error message'=>'پیام خطا','List of applied cart coupons.'=>'لیست کدهای تخفیف اعمال شده.','The name of the tax.'=>'نام مالیات.','Name of the item.'=>'نام مورد.','Name of the package.'=>'نام بسته.','Shipping destination address.'=>'آدرس مقصد حمل و نقل','Description of the shipping rate, e.g. Dispatched via USPS.'=>'شرح روش حمل‌ونقل، به عنوان مثال از طریق خدمات پستی ایالات متحده آمریکا ارسال می‌شود.','ID of the shipping rate.'=>'شناسه شیوه حمل‌و‌نقل.','The ID of the payment method being used to process the payment.'=>'شناسه (ID) روش پرداختی که برای پردازش پرداخت استفاده می شود.','Apartment, suite, etc.'=>'آپارتمان ، سوئیت و غیره','State/County code, or name of the state, county, province, or district.'=>'کد ایالت / شهرستان ، یا نام ایالت ، شهرستان ، استان یا منطقه.','Total amounts provided using the smallest unit of the currency.'=>'کل مبالغ ارائه شده با استفاده از کوچکترین واحد پول.','Status of the payment returned by the gateway. One of success, pending, failure, error.'=>'وضعیت پرداختی که توسط دروازه برگشت داده شده است. یکی از موفقیت ها، در انتظار، شکست، خطا.','Current set shipping address for the customer.'=>'نشانی ارسال فعلی تنظیم شده برای مشتری.','Result of payment processing, or false if not yet processed.'=>'نتیجه پردازش پرداخت، یا اگر هنوز پردازش نشده است نادرست است.','Name of the shipping rate, e.g. Express shipping.'=>'نام شیوه حمل‌ونقل، به عنوان مثال حمل‌ونقل سریع.','Delivery time estimate text, e.g. 3-5 business days.'=>'متن تخمین زمان تحویل، به عنوان مثال 3-5 روز کاری.','List of cart item errors, for example, items in the cart which are out of stock.'=>'لیست خطاهای مورد سبد خرید، به عنوان مثال، موارد موجود در سبد خرید که موجودی ندارند.','List of shipping rates.'=>'فهرست شیوه‌های حمل‌و‌نقل.','List of available shipping rates for the cart.'=>'فهرست شیوه‌های حمل‌و‌نقل در دستری برای سبد خرید.','Total tax on fees.'=>'کل مالیات بر هزینه ها','Total tax removed due to discount applied by this coupon.'=>'کل مالیات به دلیل تخفیف اعمال شده توسط این کدحذف شد.','Total discount applied by this coupon.'=>'تخفیف کل اعمال شده توسط این کدتخفیف.','The coupons unique code.'=>'کد یکتای کدهای تخفیف','Total price of items in the cart.'=>'قیمت کل اقلام موجود در سبد خرید','Total tax on items in the cart.'=>'مالیات کل اقلام موجود در سبد خرید','Total discount from applied coupons.'=>'مجموع تخفیف از کوپن‌های اعمال شده.','Total tax applied to items and shipping.'=>'کل مالیات اعمال شده برای اقلام و حمل و نقل.','A URL to redirect the customer after checkout. This could be, for example, a link to the payment processors website.'=>'یک URL برای تغییر مسیر مشتری پس از پرداخت. به عنوان مثال، این می تواند پیوندی به وب سایت پردازشگرهای پرداخت باشد.','An array of data being returned from the payment gateway.'=>'آرایه ای از داده ها از درگاه پرداخت بازگردانده می شود.','Decimal separator for the currency which can be used to format returned prices.'=>'جداکنندۀ اعشاری برای واحد پول که می‌تواند برای قالب‌بندی قیمت‌ها استفاده شود.','Currency minor unit (number of digits after the decimal separator) for returned prices.'=>'واحد کوچک واحد پولی (تعداد ارقام بعد از اعشار) برای قیمت‌ها.','Currency symbol for the currency which can be used to format returned prices.'=>'نماد ارز برای واحد پولی که می‌تواند برای قالب‌بندی قیمت‌ها استفاده شود.','Min and max prices found in collection of products, provided using the smallest unit of the currency.'=>'حداقل و حداکثر قیمت موجود در مجموعه محصولات با استفاده از کوچکترین واحد ارز ارائه شده است.','Number of reviews for products in this category.'=>'تعداد نظرات برای محصولات در این دسته.','Returns number of products within attribute terms.'=>'تعداد محصولات را در شرایط مشخصه برمی‌گرداند.','Country/Region code in ISO 3166-1 alpha-2 format.'=>'کد کشور/منطقه در قالب ISO 3166-1 alpha-2.','Price prefix for the currency which can be used to format returned prices.'=>'پیشوند قیمت برای ارز که می تواند برای قالب بندی قیمت های برگشتی استفاده شود.','Thousand separator for the currency which can be used to format returned prices.'=>'جداکننده هزار برای ارز که می تواند برای قالب بندی قیمت های برگشتی استفاده شود.','Currency code (in ISO format) for returned prices.'=>'کد ارز (در فرمت ISO) برای قیمت های برگشتی.','ID of the shipping method that provided the rate.'=>'شناسه روش حمل و نقل که نرخ را ارائه کرده است.','Price of this shipping rate using the smallest unit of the currency.'=>'قیمت این نرخ حمل و نقل با استفاده از کوچکترین واحد ارز.','Quantity of the item in the current package.'=>'تعداد کالا در بسته فعلی.','List of cart items the returned shipping rates apply to.'=>'لیست اقلام سبد خرید که نرخ حمل و نقل برگشتی برای آنها اعمال می شود.','The ID of the package the shipping rates belong to.'=>'شناسه بسته ای که نرخ حمل و نقل به آن تعلق دارد.','The amount of tax charged.'=>'مقدار مالیات اخذ شده','Lines of taxes applied to items and shipping.'=>'خطوط مالیات اعمال شده برای اقلام و حمل و نقل.','Total price the customer will pay.'=>'کل قیمتی که مشتری پرداخت خواهد کرد.','Total tax removed due to discount from applied coupons.'=>'کل مالیات به دلیل تخفیف از کوپن های اعمال شده حذف شد.','Total price of any applied fees.'=>'قیمت کل هر هزینه اعمال شده','Cart total amounts provided using the smallest unit of the currency.'=>'کل مبالغ سبد خرید با استفاده از کوچکترین واحد ارز ارائه شده است.','True if the cart needs payment. False for carts with only free products and no shipping costs.'=>'درست است اگر سبد خرید نیاز به پرداخت داشته باشد. برای سبدهایی که فقط محصولات رایگان و بدون هزینه ارسال دارند، نادرست است.','%1$s requires an instance of %2$s or %3$s for the address'=>'%1$s به یک نمونه %2$s یا %3$s برای آدرس نیاز دارد','Invalid coupon code.'=>'کد تخفیف معتبر نیست.','Coupons are disabled.'=>'کدهای تخفیف غیرفعال هستند.','Sort by term property.'=>'ترتیب براساس شرایط ویژگی.','City of the address being shipped to.'=>'شهر آدرسی که به آن ارسال می شود.','The order ID to process during checkout.'=>'شناسه سفارش (ID) برای پردازش در هنگام پرداخت.','Unique identifier (key) for the cart item to update.'=>'شناسه (کلید) منحصر به فرد برای به روزرسانی کالای سبد خرید.','Unique identifier (key) for the cart item.'=>'شناسه (کلید) منحصر به فرد برای کالای خرید.','Method not implemented'=>'روش اجرا نشده است','No payment method provided.'=>'روش پرداختی ارائه نشده است.','Limit result set to reviews from specific category IDs.'=>'تنظیم نتیجه برای بررسی از شناسه های دسته خاص.','Limit result set to reviews from specific product IDs.'=>'تنظیم نتیجه برای بررسی از شناسه محصول خاص.','Zip or Postcode of the address being shipped to.'=>'کد پستی آدرسی که به آن ارسال می شود.','ISO code for the country of the address being shipped to.'=>'کد ISO برای کشوری که در آن آدرس ارسال می شود.','Order key used to check validity or protect access to certain order data.'=>'کلید سفارش برای بررسی اعتبار یا محافظت از دسترسی به داده های خاص سفارش استفاده می شود.','Note added to the order by the customer during checkout.'=>'یادداشت توسط مشتری در هنگام پرداخت به سفارش اضافه شده است.','Order status. Payment providers will update this value after payment.'=>'وضعیت سفارش. ارائه دهندگان پرداخت پس از پرداخت این مقدار را به روز می کنند.','Cannot create order from empty cart.'=>'نمی توان از سبد خرید خالی سفارش ایجاد کرد.','Sort ascending or descending.'=>'مرتب سازی صعودی یا نزولی.','Cart item is invalid.'=>'مورد سبد خرید نامعتبر است.','New quantity of the item in the cart.'=>'مقدار جدیدی از کالای موجود در سبد خرید.','Coupon code "%s" has already been applied.'=>'کدتخفیف «%s» قبلاً اعمال شده است.','"%s" is an invalid coupon code.'=>'کدتخفیف «%s» نامعتبر است.','Coupon cannot be removed because it is not already applied to the cart.'=>'امکان حذف کدتخفیف وجود ندارد زیرا قبلاً روی سبد خرید اعمال نشده است.','The %s payment gateway is not available.'=>'درگاه پرداخت %s موجود نیست.','The chosen rate ID for the package.'=>'شناسه نرخ انتخاب شده برای بسته.','Invalid payment result received from payment method.'=>'نتیجه پرداخت نامعتبر از روش پرداخت دریافت شد.','Data to pass through to the payment method when processing payment.'=>'داده‌هایی که باید هنگام پردازش پرداخت به روش پرداخت منتقل شوند.','Cart item no longer exists or is invalid.'=>'مورد سبد خرید دیگر وجود ندارد یا نامعتبر است.','If true, empty terms will not be returned.'=>'اگر درست باشد، عبارات خالی برگردانده نمی شوند.','Coupon does not exist in the cart.'=>'کوپن در سبد خرید وجود ندارد.','Unique identifier for the coupon within the cart.'=>'شناسه منحصر به فرد برای کوپن در سبد خرید.','ISO code, or name, for the state, province, or district of the address being shipped to.'=>'کد ISO یا نام ایالت، استان یا ناحیه آدرسی که به آن ارسال می شود.','Second line of the address being shipped to.'=>'خط دوم آدرس در حال ارسال به.','First line of the address being shipped to.'=>'خط اول آدرس در حال ارسال به.','Limit result set to products based on a maximum price, provided using the smallest unit of the currency.'=>'محدود کردن نتایج به محصولات بر اساس حداکثر قیمت، ارائه شده با استفاده از کوچکترین واحد پول.','Limit result set to products based on a minimum price, provided using the smallest unit of the currency.'=>'محدود کردن نتایج به محصولات بر اساس حداقل قیمت، ارائه شده با استفاده از کوچکترین واحد پول.','Customer ID if registered. Will return 0 for guests.'=>'شناسه مشتری در صورت ثبت نام برای مهمان 0 برمی گردد.','Parent term ID, if applicable.'=>'شناسه اصطلاح والد، در صورت وجود.','Quantity left in stock if stock is low, or null if not applicable.'=>'در صورت کم بودن موجودی، مقدار موجود در انبار باقی مانده است، یا اگر موجود نباشد، صفر است.','Price string formatted as HTML.'=>'رشته قیمت به صورت HTML قالب بندی شده است.','Product full description in HTML format.'=>'توضیحات کامل محصول در قالب HTML.','Product short description in HTML format.'=>'توضیحات کوتاه محصول در قالب HTML.','ID of the parent product, if applicable.'=>'شناسۀ محصول والد، در صورت وجود.','"%s" is not available for purchase.'=>'"%s" برای خرید موجود نیست.','The "%1$s" coupon has been removed from your cart: %2$s'=>'کد تخفیف «%1$s» از سبد خرید شما حذف شد: %2$s','"%s" has already been applied and cannot be used in conjunction with other coupons.'=>'کد تخفیف «%s» قبلاً اعمال شده است و نمی‌توان آن را همراه با کدهای تخفیف دیگر استفاده کرد.','Invalid coupons were removed from the cart: "%s"'=>'کدهای تخفیف نامعتبر از سبد خرید حذف شدند: «%s»','Price data provided using the smallest unit of the currency.'=>'داده های قیمت با استفاده از کوچکترین واحد پول ارائه شده است.','List of variation IDs, if applicable.'=>'فهرست شناسه‌های متغیر، در صورت وجود.','Verify database'=>'اعتبارسنجی پایگاه داده','Clear template cache'=>'حذف کَشِ الگو','Invalid category ID.'=>'شناسه دسته نامعتبر است.','You need WooCommerce 4.2 or newer to run this tool.'=>'شما به ووکامرس 4.2 یا تازه‌تر برای اجرا این ابزار نیاز دارید.','Verifying database... One or more tables are still missing: '=>'در حال تایید پایگاه داده ... یک یا چند جدول هنوز وجود ندارد:','Template cache cleared.'=>'حافظه پنهان الگو (Template) پاک شد.','Verify base database tables'=>'جداول پایگاه داده پایه را تأیید کنید','Verify if all base database tables are present.'=>'بررسی کنید که همه جداول پایگاه داده پایه وجود دارد.','This tool will empty the template cache.'=>'این ابزار حافظه پنهان الگو (Template) را خالی می کند.','First order received'=>'اولین سفارش دریافت شد','Database verified successfully.'=>'پایگاه‌داده با موفقیت تایید شد.','The active version of WooCommerce does not support template cache clearing.'=>'نگارش فعال ووکامرس از پاکسازی کش قالب پشتیبانی نمی‌کند.','Coupons can now be managed from Marketing > Coupons. Click the button below to remove the legacy WooCommerce > Coupons menu item.'=>'کدتخفیف اکنون در بخش بازاریابی > کدهای تخفیف. روی دکمه زیر کلیک کنید تا از مسیر ووکامرس > کدهای تخفیف حذف شود.','Remove legacy coupon menu'=>'حذف فهرست کدتخفیف قدیمی','If your store is based in the EU, we recommend using the EU VAT Number extension in addition to automated taxes. It provides your checkout with a field to collect and validate a customer\'s EU VAT number, if they have one.'=>'اگر فروشگاه شما در اتحادیه اروپا مستقر است، توصیه می‌کنیم علاوه بر مالیات‌های خودکار، از افزونه شماره مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپا نیز استفاده کنید. در صورت داشتن شماره VAT اتحادیه اروپا، فیلدی برای پرداخت شما فراهم می کند.','Get real-time order alerts anywhere'=>'هشدارهای سفارش بلادرنگ را در هر کجا دریافت کنید','Get notifications about store activity, including new orders and product reviews directly on your mobile devices with the Woo app.'=>'با برنامه Woo، اعلان‌های مربوط به فعالیت فروشگاه، از جمله سفارش‌های جدید و بررسی محصول را مستقیماً در دستگاه‌های تلفن همراه خود دریافت کنید.','Maximum number of items to be returned in result set. Defaults to no limit if left blank.'=>'حداکثر تعداد مواردی که باید در مجموعه نتیجه برگردانده شوند. در صورت خالی ماندن، بدون محدودیت پیش‌فرض می‌شود.','WooCommerce %1$s table creation failed. Does the %2$s user have CREATE privileges on the %3$s database?'=>',,;hlvs ایجاد جدول %1$s ناموفق بود. آیا کاربر %2$s دارای امتیازات CREATE در پایگاه داده %3$s است؟','Collect and validate EU VAT numbers at checkout'=>'شماره های مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپا را هنگام پرداخت جمع آوری و تأیید کنید','Start your online clothing store'=>'فروشگاه لباس آنلاین خود را راه اندازی کنید','Coupon management has moved!'=>'مدیریت کدتخفیف منتقل شد!','Do you need help with adding your first product?'=>'آیا برای افزودن اولین محصول خود به کمک نیاز دارید؟','This video tutorial will help you go through the process of adding your first product in WooCommerce.'=>'این فیلم آموزشی به شما کمک می کند تا مراحل اضافه کردن اولین محصول خود را در ووکامرس طی کنید.','Starting a fashion website is exciting but it may seem overwhelming as well. In this article, we\'ll walk you through the setup process, teach you to create successful product listings, and show you how to market to your ideal audience.'=>'راه‌اندازی یک وب‌سایت مد هیجان‌انگیز است، اما ممکن است سخت به نظر برسد. در این مقاله، شما را از طریق فرآیند راه‌اندازی راهنمایی می‌کنیم، به شما یاد می‌دهیم که فهرست‌های محصول موفقی ایجاد کنید، و به شما نشان می‌دهیم که چگونه برای مخاطبان ایده‌آل خود بازاریابی کنید.','The admin note layout has a wrong prop value.'=>'طرح یادداشت مدیریت دارای ارزش پایه اشتباه است.','Share feedback'=>'بازخورد را به اشتراک بگذارید','Watch tutorial'=>'آموزش تماشا کنید','Now that you’ve chosen us as a partner, our goal is to make sure we\'re providing the right tools to meet your needs. We\'re looking forward to having your feedback on the store setup experience so we can improve it in the future.'=>'اکنون که ما را به عنوان شریک انتخاب کرده اید، هدف ما این است که مطمئن شویم ابزارهای مناسبی را برای رفع نیازهای شما ارائه می کنیم. ما مشتاقانه منتظر نظرات شما در مورد تجربه راه اندازی فروشگاه هستیم تا بتوانیم آن را در آینده بهبود ببخشیم.','Changing eCommerce platforms might seem like a big hurdle to overcome, but it is easier than you might think to move your products, customers, and orders to WooCommerce. This article will help you with going through this process.'=>'تغییر پلتفرم‌های تجارت الکترونیک ممکن است مانع بزرگی برای غلبه بر آن به نظر برسد، اما انتقال محصولات، مشتریان و سفارش‌های خود به ووکامرس آسان‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید. این مقاله به شما کمک می کند تا این روند را طی کنید.','Do you want to migrate from Shopify to WooCommerce?'=>'آیا می‌خواهید از شاپیفای به ووکامرس مهاجرت کنید؟','WooCommerce Subscriptions allows you to introduce a variety of subscriptions for physical or virtual products and services. Create product-of-the-month clubs, weekly service subscriptions or even yearly software billing packages. Add sign-up fees, offer free trials, or set expiration periods.'=>'اشتراک های ووکامرس به شما امکان می دهد تا انواع اشتراک ها را برای محصولات و خدمات فیزیکی یا مجازی معرفی کنید. کلوپ های محصول ماهانه، اشتراک خدمات هفتگی یا حتی بسته های صورتحساب نرم افزاری سالانه ایجاد کنید. هزینه های ثبت نام را اضافه کنید، دوره های آزمایشی رایگان ارائه دهید یا دوره های انقضا را تعیین کنید.','West Pokot'=>'West Pokot','Wajir'=>'Wajir','Vihiga'=>'Vihiga','Tharaka-Nithi'=>'Tharaka-Nithi','Tana River'=>'Tana River','Taita-Taveta'=>'Taita-Taveta','Siaya'=>'Siaya','Samburu'=>'Samburu','Nyeri'=>'Nyeri','Nyandarua'=>'Nyandarua','Nyamira'=>'Nyamira','Narok'=>'Narok','Nandi'=>'Nandi','Nakuru'=>'Nakuru','Nairobi County'=>'Nairobi County','Murang’a'=>'Murang’a','Mombasa'=>'Mombasa','Migori'=>'Migori','Kakamega'=>'Kakamega','Kajiado'=>'Kajiado','Isiolo'=>'Isiolo','Homa Bay'=>'Homa Bay','Garissa'=>'Garissa','Embu'=>'Embu','Elgeyo-Marakwet'=>'Elgeyo-Marakwet','Bungoma'=>'Bungoma','Bomet'=>'Bomet','Baringo'=>'Baringo','Views'=>'بازدیدها','Uasin Gishu'=>'Uasin Gishu','Turkana'=>'Turkana','Trans Nzoia'=>'Trans Nzoia','Meru'=>'Meru','Marsabit'=>'Marsabit','Mandera'=>'Mandera','Makueni'=>'Makueni','Machakos'=>'Machakos','Lamu'=>'Lamu','Laikipia'=>'Laikipia','Kwale'=>'Kwale','Kitui'=>'Kitui','Kisumu'=>'Kisumu','Kisii'=>'Kisii','Kirinyaga'=>'Kirinyaga','Kilifi'=>'Kilifi','Kiambu'=>'Kiambu','Kericho'=>'Kericho','Visitors'=>'بازدید کنندگان','Features'=>'امکانات','The image of the note, if any.'=>'تصویر یادداشت، در صورت وجود.','Sorry, there is no note with that ID.'=>'با عرض پوزش، هیچ یادداشتی با آن شناسه وجود ندارد.','Plugins were successfully installed.'=>'پلاگین ها با موفقیت نصب شدند.','Plugins were successfully activated.'=>'پلاگین ها با موفقیت فعال شدند.','Start using new features that are being progressively rolled out to improve the store management experience.'=>'شروع به استفاده از ویژگی‌های جدیدی کنید که به تدریج برای بهبود تجربه مدیریت فروشگاه در حال گسترش است.','Plugins must be a non-empty array.'=>'افزونه‌ها باید آرایه‌ای تهی نباشد.','The layout of the note (e.g. banner, thumbnail, plain).'=>'طرح‌بندی یادداشت (به عنوان مثال بنر، تصویر کوچک، ساده).','"%s" is out of stock and cannot be purchased.'=>'"%s» موجود نیست و قابل خرید نیست.','One or more tables required for WooCommerce to function are missing, some features may not work as expected. Missing tables: %1$s.'=>'یک یا چند جدول مورد نیاز برای عملکرد ووکامرس وجود ندارد، برخی از ویژگی‌ها ممکن است آنطور که انتظار می‌رود کار نکنند. جداول موجود نیست: %1$s.','Do you need more info about WooCommerce Subscriptions?'=>'آیا به اطلاعات بیشتری در مورد اشتراک های ووکامرس نیاز دارید؟','There was a problem activating some of the requested plugins.'=>'مشکلی در فعال سازی برخی از افزونه های درخواستی وجود داشت.','The requested plugin `%s`. is not yet installed.'=>'افزونه درخواستی `%s`. هنوز نصب نشده است','There was a problem installing some of the requested plugins.'=>'مشکلی در نصب برخی از افزونه های درخواستی وجود داشت.','The requested plugin `%s` could not be installed. Upgrader install failed.'=>'افزونه درخواستی `%s` نصب نشد. نصب ارتقا دهنده انجام نشد.','Registers whether the note is deleted or not'=>'ثبت می کند که آیا یادداشت حذف شده است یا خیر','Not enough units of %s are available in stock to fulfil this order.'=>'میزان کافی از %s برای ثبت این سفارش در انبار موجود نیست.','Database tables missing'=>'جدول‌های پایگاه‌داده پیدا نشد','One or more tables required for WooCommerce to function are missing, some features may not work as expected. Missing tables: %1$s. Check again.'=>'یک یا چند جدول مورد نیاز برای عملکرد ووکامرس وجود ندارد، برخی از ویژگی‌ها ممکن است آنطور که انتظار می‌رود کار نکنند. جداول موجود نیست: %1$s. دوباره بررسی کنید.','Missing base tables: %s. Some WooCommerce functionality may not work as expected.'=>'جداول پایه وجود ندارد: %s. برخی از عملکردهای ووکارس ممکن است آنطور که انتظار می رود کار نکنند.','Home'=>'خانه','Utilities'=>'خدمات رفاهی','Marketplace'=>'بازار','Import / Export'=>'درون‌ریزی / برون‌بری','Overview'=>'بررسی اجمالی','Take payments with the provider that’s right for you - choose from 100+ payment gateways for WooCommerce.'=>'برای پرداخت با درگاه های مختلف آغاز کنید. از میان بیش از 100 درگاه پرداخت برای ووکامرس می‌توانید انتخاب کنید','Uh oh... There was a problem during the Jetpack and WooCommerce Shipping & Tax install. Please try again.'=>'اوه اوه ... هنگام نصب سرویس های Jetpack و WooCommerce مشکلی روی داد. لطفا دوباره تلاش کنید.','Install plugins'=>'نصب افزونه‌ها','We noticed that there was a problem during the Jetpack and WooCommerce Shipping & Tax install. Please try again and enjoy all the advantages of having the plugins connected to your store! Sorry for the inconvenience. The "Jetpack" and "WooCommerce Shipping & Tax" plugins will be installed & activated for free.'=>'ما متوجه شدیم که در هنگام نصب سرویس های Jetpack و WooCommerce مشکلی ایجاد شده است. لطفاً دوباره امتحان کنید و از تمام مزایای اتصال پلاگین ها به فروشگاه خود لذت ببرید! بابت این اتفاق متاسفیم. افزونه های "Jetpack" و "WooCommerce Services" به صورت رایگان نصب و فعال می شوند.','Start accepting payments on your store!'=>'شروع به پذیرش پرداخت‌ها در فروشگاه خود کنید!','Gaza'=>'غزه','Upper West'=>'خاورمیانه','Upper East'=>'خاور شرقی','User’s WooCommerce payment tokens data.'=>'اطلاعات توکن‌های پرداخت کاربران ووکامرس','User’s WooCommerce customer data.'=>'داده مشتری کاربران ووکامرس','User’s WooCommerce purchased downloads data.'=>'کاربران ووکامرس داده‌های دانلودی خریده‌اند.','User’s WooCommerce access to purchased downloads data.'=>'کاربران ووکامرس به داده‌های دانلودی خریداری شده، دسترسی دارند.','User’s WooCommerce orders data.'=>'داده‌های سفارش کاربران ووکامرس','Tete'=>'تته','Zambézia'=>'زامبزیا','Sofala'=>'Sofala','North East'=>'North East','Greater Accra'=>'Greater Accra','Bono East'=>'Bono East','Bono'=>'Bono','Brong-Ahafo'=>'Brong-Ahafo','Ashanti'=>'Ashanti','Ahafo'=>'Ahafo','Manica'=>'Manica','Inhambane'=>'Inhambane','Cabo Delgado'=>'Cabo Delgado','Western North'=>'Western North','Volta'=>'Volta','Savannah'=>'Savannah','Oti'=>'Oti','Niassa'=>'Niassa','Nampula'=>'Nampula','Maputo'=>'Maputo','Maputo Province'=>'Maputo Province','Your store\'s uploads directory is browsable via the web. We strongly recommend configuring your web server to prevent directory indexing.'=>'فهرست راهنمای آپلودهای فروشگاه شما قابل مرور از طریق وب است. ما قویاً توصیه می‌کنیم سرور وب خود را برای جلوگیری از نمایه‌سازی فهرست راهنما پیکربندی کنید.','%s() was called before the Action Scheduler data store was initialized'=>'%s() was called before the Action Scheduler data store was initialized','Finish setup'=>'پایان راه اندازی','Take payments via bank transfer.'=>'پرداخت ها را از طریق انتقال بانکی انجام دهید.','Take payments in cash upon delivery.'=>'پس از تحویل به صورت نقدی پرداخت کنید.','Payfast'=>'Payfast','WooCommerce.com support'=>'پشتیبانی WooCommerce.com','%1$s (update to version %2$s is available)'=>'%1$s (به‌روزرسانی به نسخه %2$s در دسترس است)','Coupons discounts'=>'کدهای تخفیف','Installed version not tested with active version of WooCommerce %s'=>'نسخه نصب شده با نسخه فعال ووکامرس %s تست نشده است','Apply minimum order rule before coupon discount'=>'حداقل شرایط سفارش را قبل از اعمال کدتخفیف را مشخص کنید','If checked, free shipping would be available based on pre-discount order amount.'=>'در صورت بررسی، حمل و نقل رایگان بر اساس مبلغ سفارش قبل از تخفیف در دسترس خواهد بود.','Please visit the subscriptions page and renew to continue receiving updates.'=>'لطفاً از صفحه اشتراک‌ها دیدن کنید و برای ادامه دریافت به‌روزرسانی‌ها را تمدید کنید.','Visit WooCommerce.com to learn more about getting started.'=>'برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شروع به کار، از WooCommerce.com دیدن کنید.','For further assistance with WooCommerce core, use the community forum. For help with premium extensions sold on WooCommerce.com, open a support request at WooCommerce.com.'=>'برای کمک بیشتر در مورد هسته ووکامرس، از تالار گفتمان انجمن استفاده کنید. برای راهنمایی در مورد افزونه های ممتاز فروخته شده در WooCommerce.com، یک درخواست پشتیبانی را در WooCommerce.com باز کنید.','Personalize homepage'=>'شخصی‌سازی صفحه اصلی','The plugin could not be activated.'=>'افزونه نمی‌تواند فعال شود.','Shipping Label'=>'برچسب حمل و نقل','Limit stats fields to the specified items.'=>'قسمت‌های آمار را به موارد مشخص محدود کنید.','Personalize your store\'s homepage'=>'صفحه اصلی فروشگاه خود را شخصی سازی کنید','Name of other platform used to sell (not listed).'=>'نام سکوی دیگر مورد استفاده برای فروش (در فهرست نیست).','The homepage is one of the most important entry points in your store. When done right it can lead to higher conversions and engagement. Don\'t forget to personalize the homepage that we created for your store during the onboarding.'=>'صفحه اصلی یکی از مهم ترین نقاط ورود به فروشگاه شما است. هنگامی که به درستی انجام شود می تواند منجر به تبدیل و تعامل بالاتر شود. فراموش نکنید که صفحه اصلی را که برای فروشگاه شما ایجاد کرده‌ایم شخصی کنید.','There was an error communicating with the WooPayments plugin.'=>'در برقراری ارتباط با افزونه WooPayments خطایی رخ داد.','Securely accept credit and debit cards on your site. Manage transactions without leaving your WordPress dashboard. Only with WooPayments.'=>'کارت‌های اعتباری و نقدی را در سایت خود به طور ایمن بپذیرید. معاملات را بدون ترک پیشخوان وردپرس خود مدیریت کنید. فقط با WooPayments.','Try the new way to get paid'=>'روش جدید پرداخت را امتحان کنید','It appears one or more database tables were missing. Attempting to re-create the missing table(s).'=>'به نظر می‌رسد یک یا بیش از یکی از جدول‌های پایگاه داده در دسترس نیست. در حال تلاش برای ساخت مجدد جدول‌های از دست رفته هستیم.','Your store is configured to serve digital products using "Redirect only" method. This method is deprecated, please switch to a different method instead.
If you use a remote server for downloadable files (such as Google Drive, Dropbox, Amazon S3), you may optionally wish to "allow using redirects as a last resort". Enabling that and/or selecting any of the other options will make this notice go away.'=>'فروشگاه شما برای ارائه محصولات دیجیتال با استفاده از روش «Redirect Only» پیکربندی شده است. این روش منسوخ شده، لطفا از روش دیگری استفاده کنید.
چنانچه شما از یک سرور ریموت برای فایل‌های دانلودی (مانند گوگل درایو، دراپ‌باکس و آمازون S3) استفاده می‌کنید، شاید با تشخیص خود دوست داشته باشید «مجاز به استفاده از redirects به عنوان آخرین حربه» را فعال کنید. فعال کردن آن و/یا انتخاب هر روش دیگر، باعث خواهد شد که این اخطار برطرف شود.','Mobile app'=>'اپ موبایل','Get started'=>'شروع','Choose theme'=>'انتخاب پوسته','Send targeted campaigns, recover abandoned carts and much more with Mailchimp.'=>'با Mailchimp کمپین‌های هدفمند ارسال، سبدهای خرید رها شده و موارد دیگر را بازیابی کنید.','Securely accept credit and debit cards with one low rate, no surprise fees (custom rates available). Sell online and in store and track sales and inventory in one place.'=>'کارت‌های اعتباری و نقدی را با یک نرخ پایین، بدون کارمزد تعجب‌آور (نرخ‌های سفارشی موجود) به‌طور امن بپذیرید. فروش آنلاین و در فروشگاه و پیگیری فروش و موجودی در یک مکان.','Choose the payment that you want, pay now, pay later or slice it. No credit card numbers, no passwords, no worries.'=>'پرداخت مورد نظر خود را انتخاب کنید، اکنون پرداخت کنید، بعدا پرداخت کنید یا آن را برش دهید. بدون شماره کارت اعتباری، بدون رمز عبور، بدون نگرانی.','Accept debit and credit cards in 135+ currencies, methods such as Alipay, and one-touch checkout with Apple Pay.'=>'کارت‌های نقدی و اعتباری را با بیش از 135 ارز، روش‌هایی مانند Alipay و پرداخت با یک لمس با Apple Pay بپذیرید.','Store connected successfully.'=>'فروشگاه با موفقیت متصل شد.','Purchase & install now'=>'بخرید و همین الان نصب کنید','Average order value'=>'میانگین مقدار سفارش','Customer type'=>'نوع مشتری','Gross sales'=>'فروش ناخالص','Plugin status.'=>'وضعیت افزونه.','Plugin name.'=>'نام افزونه.','There was an error connecting to Square.'=>'هنگام اتصال به Square خطایی رخ داد.','Food and drink'=>'غذا و نوشیدنی','Electronics and computers'=>'الکترونیک و رایانه','Home, furniture, and garden'=>'خانه، مبلمان و باغ','Fashion, apparel, and accessories'=>'مد، لباس و لوازم تزئینی','Health and beauty'=>'سلامت و زیبایی','Physical products'=>'محصولات فیزیکی','Edit Order'=>'ویرایش سفارش','Edit Product'=>'ویرایش محصول','CBD and other hemp-derived products'=>'کانابیدیول و سایر محصولات مشتقات گیاه کنف','Disable'=>'غیرفعال','Bookings'=>'رزروها','Analytics'=>'تجزیه و تحلیل','Memberships'=>'اعضا','Task List'=>'فهرست وظیفه','Download your %s Report'=>'دریافت گزارش %s شما','[deleted]'=>'[حذف شده]','IP address.'=>'نشانی آی‌پی','Plugin slug.'=>'نامک افزونه.','Edit Coupon'=>'ویرایش کدتخفیف','Profile Setup Wizard'=>'راه اندازی سریع نمایه','If you need to enable or disable the task lists, please click on the button below.'=>'در صورت نیاز به فعال یا غیرفعال کردن فهرست وظایف، لطفا روی دکمه زیر کلیک کنید.','Download your %1$s Report: %2$s'=>'گزارش %1$s خود را دانلود کنید: %2$s','If you need to enable or disable the extended task lists, please click on the button below.'=>'اگر نیاز به فعال یا غیرفعال کردن لیست وظایف توسعه یافته دارید، لطفاً روی دکمه زیر کلیک کنید.','A partial IP address can be passed and matching results will be returned.'=>'یک آدرس آی پی جزئی می تواند منتقل شود و نتایج منطبق برگردانده می شوند.','Invalid request. Please pass the match parameter.'=>'درخواست نامعتبر لطفاً پارامتر مطابقت را پاس کنید.','Action that should be completed to connect Jetpack.'=>'اقدامی که برای اتصال جت پک باید انجام شود.','Current page retrieval should be called on or after the `current_screen` hook.'=>'Current page retrieval should be called on or after the `current_screen` hook.','WooCommerce Onboarding'=>'آماده‌سازی ووکامرس','Sorry, you cannot manage plugins.'=>'متاسفیم، شما نمی‌توانید افزونه‌ها را مدیریت کنید.','There was an error connecting to WooCommerce.com. Please try again.'=>'هنگام اتصال به WooCommerce.com خطایی رخ داد. لطفا دوباره تلاش کنید.','Jetpack is not installed or active.'=>'Jetpack نصب یا فعال نیست.','Sign Up'=>'نام‌نویسی','Industry.'=>'صنعت.','The requested plugin `%s` could not be activated.'=>'افزونه‌های درخواستی `%s` قابل فعال‌سازی نیستند.','Invalid plugin.'=>'افزونهٔ نامعتبر.','Theme status.'=>'وضعیت پوسته.','Theme slug.'=>'نامک پوسته.','Invalid theme %s.'=>'پوسته نامعتبر %s.','The requested theme `%s` could not be installed.'=>'پوسته درخواستی `%s` قابل نصب نیست.','The requested theme could not be activated.'=>'پوسته درخواستی قابل فعال‌سازی نیست.','Content of the note.'=>'محتوای این یادداشت.','Title of the note.'=>'عنوان یادداشت.','Status of note.'=>'وضعیت یادداشت.','Type of note.'=>'نوع یادداشت.','Last Active'=>'آخرین فعالیت','Number of customers.'=>'تعداد مشتریان.','AOV'=>'AOV','Product parent name.'=>'نام والد محصول','Selected store theme.'=>'طرح زمینه انتخاب شده است.','The requested theme `%s` could not be installed. Theme API call failed.'=>'پوستۀ درخواستی «%s» قابل نصب نیست. اتصال API پوسته ناموفق بود.','Sorry, you cannot manage themes.'=>'با عرض پوزش، نمی توانید پوسته ها را مدیریت کنید.','Name of the note.'=>'نام یادداشت.','The type of the note (e.g. error, warning, etc.).'=>'نوع یادداشت (برای مثال: خطا، هشدار و...).','%s must contain 2 numbers.'=>'%s باید دارای ۲ عدد معتبر باشد.','%s must contain 2 valid dates.'=>'%s باید دارای ۲ تاریخ معتبر باشد.','Number of products to be added.'=>'تعداد محصولات اضافه شده.','Types of products sold.'=>'انواع محصولات فروخته شده.','Source of the note.'=>'منبع این یادداشت','Average total spend per customer.'=>'میانگین هزینۀ هر مشتری','Date the note was created.'=>'تاریخ ایجاد یادداشت.','Limit response to objects with a total order spend greater than or equal to given number.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با ترتیب کل بیشتر یا مساوی تعداد داده شده.','Limit response to objects with an order count between two given integers.'=>'پاسخ به اشیا را با تعداد مرتبه بین دو عدد صحیح محدود کنید.','Limit response to objects with an order count less than or equal to given integer.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با تعداد ترتیب کمتر یا مساوی با عدد صحیح داده شده.','Limit response to objects with an order count greater than or equal to given integer.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با تعداد ترتیب بیشتر یا مساوی با عدد صحیح داده شده.','Limit response to objects last active between two given ISO8601 compliant datetime.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء آخرین فعال بین دو زمان تاریخ مطابق با ISO8601.','Limit response to objects last active after (or at) a given ISO8601 compliant datetime.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء آخرین فعال بودن پس از (یا در) زمان تاریخ مطابق با ISO8601.','Limit response to objects last active before (or at) a given ISO8601 compliant datetime.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء آخرین فعال قبل از (یا در) زمان تاریخ مطابق با ISO8601.','ID of the note record.'=>'شناسه ثبت یادداشت.','Name of other platform used to sell.'=>'نام دیگر پلتفرم مورد استفاده برای فروش.','Extra business extensions to install.'=>'افزونه‌های تجاری اضافی برای نصب.','Whether or not this store was setup for a client.'=>'خواه‌ ناخواه این فروشگاه برای یک مشتری راه اندازی شده است.','Average number of orders.'=>'میانگین تعداد سفارش‌ها','Average AOV per customer.'=>'میانگین ارزش سفارش برای هر مشتری.','Limit response to objects with specific names.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با نام های خاص.','Limit response to objects with a customer field containing the search term. Searches the field provided by `searchby`.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء دارای فیلد مشتری حاوی عبارت جستجو. فیلد ارائه شده توسط `searchby` را جستجو می کند.','Limit result to items with specified customer ids.'=>'نتیجه را به مواردی با شناسه مشتری مشخص محدود کنید.','Limit response to objects with last order after (or at) a given ISO8601 compliant datetime.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با آخرین مرتبه پس از (یا در) زمان تاریخ مطابق با ISO8601.','Limit response to objects with last order before (or at) a given ISO8601 compliant datetime.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیا با آخرین مرتبه قبل از (یا در) زمان تاریخ مطابق با ISO8601.','Limit response to objects with an average order spend between two given numbers.'=>'پاسخ به اشیا را با ترتیب متوسط بین دو عدد معین محدود کنید.','Limit response to objects with an average order spend less than or equal to given number.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با ترتیب متوسط کمتر یا مساوی تعداد داده شده.','Limit response to objects with an average order spend greater than or equal to given number.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با ترتیب متوسط بیشتر یا مساوی تعداد داده شده.','Limit response to objects with a total order spend between two given numbers.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیا با سفارش کل بین دو عدد داده شده.','Limit response to objects with a total order spend less than or equal to given number.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیا با ترتیب کل کمتر یا مساوی تعداد داده شده.','Limit response to objects with specific countries.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با کشورهای خاص.','Limit response to objects excluding emails.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیا به استثنای ایمیل.','Limit response to objects including emails.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیا از جمله ایمیل.','Limit response to objects excluding specific countries.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء به استثنای کشورهای خاص.','Current annual revenue of the store.'=>'درآمد جاری سالانه فروشگاه','Other places the store is selling products.'=>'مکان های دیگری که فروشگاه در حال فروش محصولات است.','Whether or not the profile was completed.'=>'اینکه آیا نمایه تکمیل شده است یا خیر.','Onboarding profile data has been updated.'=>'داده‌های نمایه ورود به‌روزرسانی شده است.','An array of actions, if any, for the note.'=>'مجموعه ای از اقدامات، در صورت وجود، برای یادداشت.','Whether or not a user can request to be reminded about the note.'=>'اینکه آیا کاربر می تواند درخواست یادآوری در مورد یادداشت کند یا خیر.','Date after which the user should be reminded of the note, if any (GMT).'=>'تاریخی که پس از آن باید یادداشت را در صورت وجود (GMT) به کاربر یادآوری کرد.','Date after which the user should be reminded of the note, if any.'=>'تاریخی که پس از آن باید در صورت وجود یادداشت به کاربر یادآوری شود.','Date the note was created (GMT).'=>'تاریخ ایجاد یادداشت (GMT).','The status of the note (e.g. unactioned, actioned).'=>'وضعیت یادداشت (به عنوان مثال بدون عمل، عمل شده).','Content data for the note. JSON string. Available for re-localization.'=>'داده های محتوای یادداشت رشته JSON. برای محلی سازی مجدد موجود است.','Locale used for the note title and content.'=>'محلی برای عنوان و محتوای یادداشت استفاده می شود.','%1$s is not a numerically indexed array.'=>'%1$s یک آرایه شاخص عددی نیست.','The requested plugin `%s` could not be installed.'=>'افزونه درخواستی `%s` نصب نشد.','The requested plugin `%s` could not be installed. Plugin API call failed.'=>'افزونه درخواستی `%s` نصب نشد. تماس API افزونه انجام نشد.','Postal Code'=>'كد پستی','Limit response to objects excluding specific names.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء به استثنای نام‌های خاص.','Limit response to objects excluding specific usernames.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء به استثنای نام‌های کاربری خاص.','Limit response to objects with specific usernames.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با نام‌های کاربری خاص.','Whether or not the store was connected to WooCommerce.com during the extension flow.'=>'اینکه آیا فروشگاه طی روند افزودنی، به WooCommerce.com متصل بوده است یا خیر.','There was an error loading the WooCommerce.com Helper API.'=>'هنگام بارگذاری WooCommerce.com Helper API خطایی روی داد.','City.'=>'شهر.','Username.'=>'نام کاربری.','Name.'=>'نام.','User ID.'=>'شناسه کاربر.','(Deleted)'=>'(حذف شده)','%s (Deleted)'=>'%s (حذف شده)','Product(s)'=>'محصول(ها)','Region.'=>'منطقه.','%1$s× %2$s'=>'%1$s× %2$s','Avg order value.'=>'میانگین ارزش سفارش.','Total spend.'=>'مجموع هزینه ها','Order count.'=>'تعداد سفارش.','Date registered.'=>'تاریخ ثبت.','Product category IDs.'=>'شناسه های دسته محصول.','Date last active.'=>'آخرین تاریخ فعالیت.','Returning or new customer.'=>'مشتری بازگشتی یا جدید.','Average order value.'=>'میانگین مبلغ سفارش.','Number of distinct products sold.'=>'تعداد محصولات متمایز فروخته شده.','Average items per order'=>'میانگین موارد هر سفارش','Number of days to import.'=>'تعداد روزهای واردات','Net total revenue.'=>'مجموع درآمد خالص.','Date registered GMT.'=>'تاریخ ثبت شده منطقه زمانی گرینویچ','Order customer information.'=>'اطلاعات سفارش مشتری.','Limit result set to returning or new customers.'=>'مجموعه نتایج را به مشتریان بازگشتی یا جدید محدود کنید.','List of order coupons.'=>'فهرست کدهای تخفیف سفارش‌ها.','Skip importing existing order data.'=>'صرف نظر کردن از درون‌ریزی اطلاعات سفارش موجود.','Sorry, fetching downloads data failed.'=>'متأسفیم، واکشی داده دانلود ناموفق بود.','List of order product IDs, names, quantities.'=>'لیست شناسه های محصول سفارش، نام، تعداد.','Date the order was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد سفارش، به عنوان GMT.','Date the order was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد سفارش، در منطقه زمانی سایت.','All pending and in-progress import actions have been cancelled.'=>'همه اقدامات وارداتی در انتظار و در حال انجام لغو شده است.','Limit response to objects that don\'t have the specified customer ids.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیایی که شناسه مشتری مشخص شده را ندارند.','Limit response to objects that have the specified customer ids.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیایی که دارای شناسه مشتری مشخص شده هستند.','Indicates whether all the conditions should be true for the resulting set, or if any one of them is sufficient. Match affects the following parameters: status_is, status_is_not, product_includes, product_excludes, coupon_includes, coupon_excludes, customer, categories'=>'نشان می دهد که آیا تمام شرایط باید برای مجموعه حاصل درست باشد یا هر یک از آنها کافی است. مطابقت بر پارامترهای زیر تأثیر می‌گذارد: status_is، status_is_not، product_includes، product_excludes، coupon_includes، coupon_excludes، مشتری، دسته‌ها','Limit response to objects registered after (or at) a given ISO8601 compliant datetime.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء ثبت شده پس از (یا در) زمان تاریخ مطابق با ISO8601.','Limit response to objects registered before (or at) a given ISO8601 compliant datetime.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء ثبت شده قبل از (یا در) زمان تاریخ مطابق با ISO8601.','Date last active GMT.'=>'تاریخ آخرین GMT فعال.','Limit result to items from the specified categories.'=>'نتایج را به مواردی از دسته‌های مشخص شده محدود کنید.','Limit result set to specific types of refunds.'=>'مجموعه نتایج را به انواع خاصی از بازپرداخت محدود کنید.','Limit result set to items that don\'t have the specified tax rate(s) assigned.'=>'مجموعه نتایج را به مواردی محدود کنید که نرخ(های) مالیات مشخص شده را ندارند.','Limit result set to items that have the specified tax rate(s) assigned.'=>'محدود کردن مجموعه نتایج به مواردی که دارای نرخ(های) مالیات مشخص شده هستند.','Limit result set to items that don\'t have the specified coupon(s) assigned.'=>'محدود کردن مجموعه نتایج به مواردی که کوپن(های) مشخص شده را ندارند.','Limit result set to items that have the specified coupon(s) assigned.'=>'محدود کردن مجموعه نتایج به مواردی که دارای کوپن(های) مشخص شده هستند.','Human readable segment label, either product or variation name.'=>'برچسب بخش قابل خواندن توسط انسان، نام محصول یا نام متغیر.','Product variations IDs.'=>'شناسه‌های محصولات متغیر.','State.'=>'استان.','Number of downloads.'=>'تعداد دانلودها.','IP'=>'IP','User Name'=>'نام کاربری','Country / Region.'=>'کشور / منطقه.','Order Number.'=>'شماره سفارش.','Order #'=>'سفارش #','Total tax.'=>'کل مالیات.','Order tax.'=>'مالیات سفارش.','Shipping tax.'=>'مالیات حمل و نقل.','Stock status.'=>'وضعیت موجودی.','Manage stock.'=>'مدیریت موجودی.','Format of the stat.'=>'قالب هزینه.','Human readable label for the stat.'=>'برچسب قابل خواندن توسط انسان برای هزینه.','Product inventory quantity.'=>'موجودی محصول.','Product inventory status.'=>'وضعیت موجودی محصول.','Product attributes.'=>'ویژگی‌های محصول.','Product link.'=>'پیوند محصول.','Priority.'=>'اولویت.','Product image.'=>'تصویر محصول.','Number of low stock products.'=>'تعداد محصولات با موجودی کم','Number of items sold.'=>'تعداد آیتم های فروخته شده.','Limit result set to items assigned a stock report type.'=>'محدود نمودن تتیجه به موارد تخصیص یافته به یک نوع گزارش موجودی.','Number of %s products.'=>'تعداد %s محصول','N. Revenue'=>'درآمد','Tax code'=>'کد مالیات','User name of the downloader.'=>'نام کاربری دانلود کننده.','Order tax'=>'مالیات سفارش','Shipping tax'=>'مالیات حمل و نقل','Amount of tax codes.'=>'مبلغ کدهای مالیاتی.','Total Net sales of all items sold.'=>'مجموع فروش خالص تمام موارد فروخته شده.','User ID for the downloader.'=>'شناسه کاربری برای دانلود کننده.','Sorry, fetching revenue data failed.'=>'متأسفیم، واکشی داده‌های درآمد ناموفق بود.','Number of orders product appeared in.'=>'تعداد سفارش‌های محصول نمایش‌داده‌شده در.','Product / Variation title'=>'عنوان محصول / متغیر','Sorry, fetching tax data failed.'=>'متأسفیم، واکشی داده مالیات ناموفق بود.','Sorry, fetching performance indicators failed.'=>'متأسفیم، واکشی شاخص‌های عملکرد ناموفق بود.','IP address for the downloader.'=>'نشانی آی پی برای دانلود کننده.','Limit result set to all items that have the specified term assigned in the categories taxonomy.'=>'مجموعه نتایج محدود به همه مواردی که عبارت مشخص شده در طبقه بندی دسته بندی ها اختصاص داده شده است.','Indicates whether all the conditions should be true for the resulting set, or if any one of them is sufficient. Match affects the following parameters: products, orders, username, ip_address.'=>'نشان می دهد که آیا تمام شرایط باید برای مجموعه حاصل درست باشد یا هر یک از آنها کافی است. Match بر پارامترهای زیر تأثیر می گذارد: محصولات، سفارشات، نام کاربری، ip_address.','The date of the download, as GMT.'=>'تاریخ دانلود به عنوان GMT.','The date of the download, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ دانلود، در منطقه زمانی سایت.','There was an issue loading the report endpoints'=>'مشکلی در بارگیری نقاط پایانی گزارش وجود داشت','Value of the stat. Returns null if the stat does not exist or cannot be loaded.'=>'ارزش آمار اگر آمار وجود نداشته باشد یا بارگذاری نشود، null برمی‌گرداند.','The specific chart this stat referrers to.'=>'نمودار خاصی که این آمار به آن اشاره دارد.','A list of stats to query must be provided.'=>'فهرستی از آمار برای پرس و جو باید ارائه شود.','Add additional piece of info about each product to the report.'=>'اطلاعات اضافی درباره هر محصول را به گزارش اضافه کنید.','Limit result to items with specified variation ids.'=>'نتایج را به مواردی با شناسه‌های تنوع مشخص محدود کنید.','Limit result to items with specified product ids.'=>'نتیجه را به مواردی با شناسه محصول مشخص شده محدود کنید.','Product inventory threshold for low stock.'=>'آستانه موجودی محصول برای موجودی کم.','Limit result set to all items that have the specified term assigned in the taxes taxonomy.'=>'محدود کردن نتیجه برای همه مواردی که دارای عبارت مشخص شده در طبقه بندی مالیات هستند.','Limit result set to items assigned one or more tax rates.'=>'محدود کردن مجموعه نتایج به مواردی که یک یا چند نرخ مالیاتی اختصاص داده شده است.','Add additional piece of info about each category to the report.'=>'اطلاعات بیشتری در مورد هر دسته به گزارش اضافه کنید.','Limit response to objects that don\'t have a specified ip address.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیایی که آدرس آی پی مشخصی ندارند.','Limit response to objects that have a specified ip address.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیایی که آدرس آی پی مشخصی دارند.','Limit response to objects that don\'t have the specified user ids.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیایی که شناسه کاربری مشخص شده را ندارند.','Limit response to objects that have the specified user ids.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیایی که دارای شناسه کاربری مشخص شده هستند.','Limit result set to items that don\'t have the specified order ids.'=>'مجموعه نتایج را به مواردی محدود کنید که شناسه سفارش مشخص شده را ندارند.','Limit result set to items that have the specified order ids.'=>'مجموعه نتایج را به مواردی که دارای شناسه های سفارش مشخص شده هستند محدود کنید.','Limit result set to items that don\'t have the specified product(s) assigned.'=>'مجموعه نتایج را به مواردی محدود کنید که محصول(های) مشخص شده را ندارند.','Limit result set to items that have the specified product(s) assigned.'=>'مجموعه نتایج را به مواردی که محصول(های) مشخص شده اختصاص داده شده محدود کنید.','Limit response to specific report stats. Allowed values: %s.'=>'محدود کردن پاسخ به آمار گزارش خاص مقادیر مجاز: %s.','Product / Variation'=>'محصول / متغیر','Leaderboard ID.'=>'شناسه مدیر.','Products sold.'=>'محصولات فروخته شده.','Items sold.'=>'موارد فروخته شده.','Percentage complete.'=>'درصد کامل شد.','Created'=>'ایجاد شد','Number of coupons.'=>'تعداد کدهای تخفیف','Total Spend'=>'مجموع هزینه ها','Customer Name'=>'نام مشتری','Top Customers - Total Spend'=>'مشتریان برتر - مجموع هزینه','Returns'=>'برگشتی','Coupon ID.'=>'شناسه کدتخفیف.','Unique ID for the Note.'=>'شناسه یکتا برای این یادداشت.','Table cell value.'=>'مقدار سلول جدول.','Table cell display.'=>'نمایش سلول جدول.','Table rows.'=>'ردیف‌های جدول.','Table column header.'=>'سربرگ ستون جدول.','Table headers.'=>'سربرگ‌های جدول.','Displayed title for the leaderboard.'=>'نمایش عنوان راهنماها.','Taxes detailed reports.'=>'گزارش جزئیات مالیات‌ها.','Stats about taxes.'=>'آمار مالیات‌ها.','Stats about coupons.'=>'آمار کدهای تخفیف.','Coupons detailed reports.'=>'گزارش جزئیات کدتخفیف.','Stats about product categories.'=>'آمار دسته‌های محصول.','Product categories detailed reports.'=>'گزارش جزئیات دسته‌های محصول.','Stats about products.'=>'آمار محصولات.','Products detailed reports.'=>'گزارش جزئیات محصولات.','Stats about revenue.'=>'آمار درآمد.','Sorry, there is no resource with that ID.'=>'ببخشید، منبعی با این شناسه وجود ندارد.','Unique ID for the Note Action.'=>'شناسه منحصر به فرد برای فعالیت یادداشت.','Product download files detailed reports.'=>'گزارش جزئیات بارگیری پرونده‌های محصول.','Product downloads detailed reports.'=>'گزارش جزئیات بارگیری محصول.','Coupon discount type.'=>'نوع تخفیف کدتخفیف.','Coupon expiration date in GMT.'=>'تاریخ انقضای کدتخفیف بر اساس GMT.','Coupon expiration date.'=>'تاریخ انقضای کدتخفیف.','Coupon creation date in GMT.'=>'تاریخ ایجاد کدتخفیف بر اساس GMT.','Coupon creation date.'=>'تاریخ ایجاد کدتخفیف.','API path.'=>'مسیر API','Customers detailed reports.'=>'گزارش جزئیات مشتریان.','Stats about product downloads.'=>'آمار بارگیری محصول.','Totals data.'=>'کل داده‌ها','Net sales'=>'فروش‌های خالص','Unique coupons count.'=>'تعداد کوپن‌های منحصر به فرد','Limit result set to items that don\'t have the specified order status.'=>'مجموعه نتایج را به آیتم هایی محدود کنید که وضعیت سفارش مشخصی نداشته باشند.','Total of taxes.'=>'جمع مالیات‌ها.','Total of returns.'=>'مجموع استردادها.','Amount discounted'=>'مبلغ با تخفیف','Items sold'=>'موارد فروخته شده','Total sales.'=>'فروش کل.','Gross sales.'=>'فروش ناخالص.','Amount of items sold.'=>'مبلغ موارد فروخته شده','Total of shipping.'=>'مجموع ارسال','Top products - Items sold'=>'محصولات برتر - موارد فروخته‌شده','Top categories - Items sold'=>'دسته‌های برتر - موارد فروخته شده','Export download URL.'=>'برون‌بری آدرس دانلود.','Regenerate data message.'=>'پیام بازسازی داده.','Regeneration status.'=>'وضعیت بازسازی','Net discount amount.'=>'مبلغ خالص تخفیف','The date the report start, as GMT.'=>'تاریخ شروع گزارش، به منطقه زمانی گرینویچ','The date the report end, as GMT.'=>'تاریخ پایان گزارش، به منطقه زمانی گرینویچ','The date the report end, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ پایان گزارش، به منطقه زمانی سایت.','Net sales.'=>'فروش خالص.','Amount discounted by coupons.'=>'مبلغ تخفیف داده‌شده با کوپن.','Net Revenue'=>'درآمد خالص','Invalid response from data store.'=>'پاسخ نامعتبر از داده فروشگاه.','Type of interval.'=>'نوع فاصله.','The date the report start, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ شروع گزارش، در منطقه زمانی سایت.','There is no data to export for the given request.'=>'هیچ داده‌ی برون‌بری برای درخواست داده شده وجود ندارد.','Your report file is being generated.'=>'پرونده گزارش شما در حال تولید است.','Sorry, there is no export with that ID.'=>'با عرض پوزش، هیچ برون‌بری با آن شناسه وجود ندارد.','Top Coupons - Number of Orders'=>'برترین کدهای تخفیف - تعداد سفارش‌ها','Stats about orders.'=>'آمار سفارش‌ها.','Number of discounted orders.'=>'تعداد سفارش‌های تخفیف‌دار.','Discounted orders'=>'سفارش‌های تخفیف‌دار','Limit results to coupons with codes matching a given string.'=>'نتایج را به کوپن هایی با کدهای مطابق با رشته معین محدود کنید.','Limit result set to items that have the specified order status.'=>'محدود کردن مجموعه نتایج به مواردی که وضعیت سفارش مشخص شده را دارند.','When true, email a link to download the export to the requesting user.'=>'وقتی درست است، پیوندی را برای دانلود صادرات به کاربر درخواست‌کننده ایمیل کنید.','Parameters to pass on to the exported report.'=>'پارامترهایی که باید به گزارش صادر شده منتقل شوند.','Segment the response by additional constraint.'=>'پاسخ را با محدودیت اضافی تقسیم کنید.','Time interval to use for buckets in the returned data.'=>'فاصله زمانی برای استفاده برای سطل ها در داده های برگشتی.','Reports data grouped by intervals.'=>'داده ها را بر اساس فواصل گروه بندی می کند.','Segment identificator.'=>'شناسه بخش','Reports data grouped by segment condition.'=>'داده های گروه بندی شده بر اساس شرایط بخش را گزارش می دهد.','Add additional piece of info about each coupon to the report.'=>'اطلاعات بیشتری در مورد هر کوپن به گزارش اضافه کنید.','Limit result set to coupons assigned specific coupon IDs.'=>'محدود کردن نتیجه به کوپن‌هایی که شناسه‌های کوپن خاص اختصاص داده شده‌اند.','Batch endpoint for getting specific performance indicators from `stats` endpoints.'=>'نقطه پایان دسته ای برای دریافت شاخص های عملکرد خاص از نقاط پایانی «آمار».','URL query to persist across links.'=>'جستجوی URL برای تداوم در بین پیوندها.','product_includes parameter need to specify exactly one product when segmenting by variation.'=>'product_includes نیاز به پارامتر برای مشخص کردن دقیقاً یک محصول هنگام تقسیم بندی بر اساس متغیر.','Interval subtotals.'=>'جمع جزء بازه‌ای','Welcome to the store'=>'به فروشگاه خوش آمدید','Write title…'=>'عنوان را بنویسید...','Sorry, the sample products data file was not found.'=>'متاسفیم، فایل داده محصولات نمونه یافت نشد.','Sorry, you are not allowed to create new pages.'=>'متاسفیم، شما اجازه ایجاد برگه‌های جدید را ندارید.','Homepage'=>'صفحه اصلی','New Products'=>'محصولات جدید','Content…'=>'محتوا…','Revenue'=>'درآمد','Your Report Download'=>'دریافت گزارش شما','Go shopping'=>'بریم خرید','On Sale'=>'حراج','Best Sellers'=>'بهترین فروشندگان','Specified file failed upload test.'=>'فایل مشخص شده تست بارگذاری نشد.','Theme installation message.'=>'پیام نصب پوسته.','Sorry, you cannot manage these options.'=>'ببخشید، شما نمیتوانید این تنظیمات را مدیریت کنید.','Shop by Category'=>'خرید بر اساس دسته','New In'=>'جدید','Homepage created'=>'صفحه اصلی ایجاد شد.','Search by similar tax code.'=>'جستجو بر اساس کد مالیاتی مشابه.','Uploaded theme.'=>'پوسته‌ بارگذاری شده.','A zip file of the theme to be uploaded.'=>'یک فایل فشرده از پوسته برای بارگذاری.','Sorry, you cannot view these options.'=>'ببخشید، شما نمیتوانید این گزینه‌ها را مشاهده کنید.','Search by similar product name or sku.'=>'جستجو بر اساس نام محصول مشابه یا sku.','Theme installation status.'=>'وضعیت نصب پوسته.','Sorry, you are not allowed to install themes on this site.'=>'متاسفیم، شما مجاز به نصب پوسته‌ها در این سایت نیستید.','Fan Favorites'=>'علاقه‌مندی‌های طرفداران','Write a short welcome message here'=>'اینجا یک پیام خوش آمدگویی کوتاه بنویسید','You must supply an array of options.'=>'شما باید مجموعه‌ای از گزینه‌ها را ارائه دهید.','You must supply an array of options and values.'=>'باید آرایه‌ای از گزینه‌ها و مقادیر را ارائه دهید.','Limit result set to items that have the specified rate ID(s) assigned.'=>'محدود کردن مجموعۀ نتایج به مواردی که شناسه(های) نرخ تعیین شده را دارند.','An endpoint used for searching download logs for a specific IP address.'=>'نقطۀ پایانی که برای جستجوی گزارش‌های بارگیری برای یک آدرس IP خاص استفاده می‌شود.','Limit result set to orders matching part of an order number.'=>'محدود کردن مجموعۀ نتایج به سفارش‌هایی که با بخشی از یک شماره سفارش مطابقت دارند.','[{site_title}]: Your {report_name} Report download is ready'=>'[{site_title}]: گزارش {report_name} شما آماده بارگیری است','Array of options with associated values.'=>'آرایه ای از گزینه ها با مقادیر مرتبط.','Connect to WooCommerce.com'=>'اتصال به WooCommerce.com','%s subscription expired'=>'%s اشتراک منقضی شده','%s subscription expiring soon'=>'%s اشتراک به زودی منقضی می‌شود','Renew Subscription'=>'تمدید اشتراک','Enable Autorenew'=>'فعالسازی تمدید اشتراک خودکار','Connect to get important product notifications and updates.'=>'برای دریافت آگاه‌سازی‌ها و به‌روزرسانی‌های مهم محصول، وصل شوید.','Your subscription expired on %s. Get a new subscription to continue receiving updates and access to support.'=>'اشتراک شما در %s منقضی شده است. برای ادامۀ دریافت به‌روزرسانی‌ها و دسترسی به پشتیبانی، اشتراک جدیدی دریافت کنید.','Your subscription expires in %d days. Enable autorenew to avoid losing updates and access to support.'=>'اشتراک شما %d روز دیگر منقضی می‌شود. برای جلوگیری از از دست دادن به‌روزرسانی‌ها و دسترسی به پشتیبانی، تمدید خودکار را فعال کنید.','Install Woo mobile app'=>'نصب نرم افزار موبایل وو','Install the WooCommerce mobile app to manage orders, receive sales notifications, and view key metrics — wherever you are.'=>'برنامۀ تلفن همراه ووکامرس را برای مدیریت سفارشات، دریافت اعلان‌های فروش و مشاهدۀ معیارهای کلیدی - هر کجا که هستید، نصب کنید.','Review your orders'=>'سفارشات خود را بازبینی کنید','Review'=>'نقد و بررسی','New sales record!'=>'رکورد فروش جدید!','Browse'=>'مرور','Activate usage tracking'=>'ردیابی مصرف را فعال نمائید','Congratulations on processing %s orders!'=>'برای پردازش %s سفارش تبریک می‌گوییم!','Another order milestone! Take a look at your Orders Report to review your orders to date.'=>'یک نقطه عطف سفارش دیگر! برای بررسی سفارشات تا به امروز، به گزارش سفارشات خود نگاهی بیندازید.','You\'ve hit the 10 orders milestone! Look at you go. Browse some WooCommerce success stories for inspiration.'=>'شما به نقطه عطف 10 سفارش رسیده اید! ببین تو برو برخی از داستان های موفقیت ووکامرس را برای الهام گرفتن مرور کنید.','Congratulations on getting your first order! Now is a great time to learn how to manage your orders.'=>'برای اولین سفارش خود را تبریک می گویم! اکنون زمان بسیار خوبی برای یادگیری نحوه مدیریت سفارشات است.','Woohoo, %1$s was your record day for sales! Net sales was %2$s beating the previous record of %3$s set on %4$s.'=>'واو، %1$s روز رکورد فروش شما بود! فروش خالص %2$s بود که رکورد قبلی %3$s در %4$s را شکست.','Gathering usage data allows us to improve WooCommerce. Your store will be considered as we evaluate new features, judge the quality of an update, or determine if an improvement makes sense. You can always visit the %1$sSettings%3$s and choose to stop sharing data. %2$sRead more%3$s about what data we collect.'=>'جمع آوری داده های استفاده به ما امکان می دهد ووکامرس را بهبود دهیم. هنگامی که ویژگی‌های جدید را ارزیابی می‌کنیم، کیفیت به‌روزرسانی را قضاوت می‌کنیم یا تشخیص می‌دهیم که آیا بهبود منطقی است، فروشگاه شما در نظر گرفته می‌شود. همیشه می‌توانید از %1$sتنظیمات%3$s بازدید کرده و توقف اشتراک‌گذاری داده‌ها را انتخاب کنید. %2$sاطلاعات بیشتر%3$s درباره داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنیم.','Add a product'=>'افزودن یک محصول','Add your first product'=>'اولین محصول خود را اضافه کنید','Default Date Range'=>'محدوده تاریخ پیش‌فرض','Report table data is being deleted.'=>'جدول دیتای گزارش حذف شد.','Actionable order statuses'=>'وضعیت‌های سفارش قابل اجرا','The admin note type prop cannot be empty.'=>'ویژگی نوع یادداشت مدیریت نمی‌تواند خالی باشد.','The admin note name prop cannot be empty.'=>'قسمت نام یادداشت مدیر نمی‌تواند خالی باشد.','The admin note title prop cannot be empty.'=>'عنوان یادداشت مدیر نمی‌تواند خالی باشد.','The admin note content prop cannot be empty.'=>'محتوای یادداشت مدیر نمی‌تواند خالی باشد.','The admin note status prop cannot be empty.'=>'وضعیت یادداشت مدیر نمی‌تواند خالی باشد.','The admin note action name prop cannot be empty.'=>'نام اقدام یادداشت مدیر نمی‌تواند خالی باشد.','The admin note date prop cannot be empty.'=>'تاریخ یادداشت مدیر نمی‌تواند خالی باشد.','The admin note content_data prop must be an instance of stdClass.'=>'قسمت admin note content_data باید نمونه ای از stdClass باشد.','The admin note locale prop cannot be empty.'=>'صفحه محلی یادداشت مدیریت نمی تواند خالی باشد.','The admin note type prop (%s) is not one of the supported types.'=>'نوع یادداشت سرپرست (%s) یکی از انواع پشتیبانی‌شده نیست.','Report table data is being rebuilt. Please allow some time for data to fully populate.'=>'داده های جدول گزارش در حال بازسازی است. لطفا کمی زمان بگذارید تا داده ها به طور کامل پر شوند.','Report sync schedulers should be derived from the Automattic\\WooCommerce\\Internal\\Admin\\Schedulers\\ImportScheduler class.'=>'زمان‌بندی‌های همگام‌سازی گزارش باید از کلاس Automattic\\WooCommerce\\Internal\\Admin\\Schedulers\\ImportScheduler مشتق شوند.','Statuses that require extra action on behalf of the store admin.'=>'وضعیت هایی که نیاز به اقدام اضافی از طرف مدیر فروشگاه دارند.','Statuses that should not be included when calculating report totals.'=>'وضعیت هایی که نباید هنگام محاسبه مجموع گزارش ها لحاظ شوند.','An import is already in progress. Please allow the previous import to complete before beginning a new one.'=>'درون‌ریزی در حال حاضر در حال انجام است. لطفاً اجازه دهید قبل از شروع یک درون‌ریزی جدید، قبلی تکمیل شود.','The admin note source prop cannot be empty.'=>'منبع یادداشت مدیریت نمی تواند خالی باشد.','The admin note action label prop cannot be empty.'=>'برچسب عملکرد یادداشت مدیریت نمی تواند خالی باشد.','The admin note status prop (%s) is not one of the supported statuses.'=>'پایگاه وضعیت یادداشت سرپرست (%s) یکی از وضعیت‌های پشتیبانی‌شده نیست.','Database error.'=>'خطای پایگاه داده.','%1$s ‹ %2$s'=>'%1$s ‹ %2$s','action ignored via %s'=>'عملیات از طریق %s نادیده گرفته شد','action complete via %s'=>'عملیات توسط %s کامل شد','action started via %s'=>'عملیات توسط %s شروع شد','Excluded report order statuses'=>'وضعیت‌های مستثنی شدۀ گزارش سفارش','Settings for WooCommerce admin reporting.'=>'تنظیمات برای گزارش مدیریت ووکامرس.','Unknown status found for action.'=>'وضعیت ناشناخته برای اقدام پیدا شد.','ActionScheduler_Action::$args too long. To ensure the args column can be indexed, action args should not be more than %d characters when encoded as JSON.'=>'ActionScheduler_Action::$args خیلی طولانی است. برای اطمینان از ایندکس شدن ستون args، زمانی که به صورت JSON کدگذاری می شود، آرگ های کنش نباید بیش از %d کاراکتر باشد.','action failed via %1$s: %2$s'=>'اقدام از طریق %1$s انجام نشد: %2$s','Action [%1$s] has an invalid schedule: %2$s'=>'عملکرد [%1$s] یک برنامه زمان‌بندی نامعتبر دارد: %2$s','Activity log for the action.'=>'گزارش فعالیت برای عمل.','The next queue will begin processing in approximately %d seconds.'=>'صف بعدی تقریباً در %d ثانیه پردازش شروع می شود.','A new queue has begun processing. View actions in-progress »'=>'پردازش یک صف جدید آغاز شده است. مشاهده اقدامات در حال انجام »','There was a failure fetching this action: %s'=>'واکشی این عمل با مشکل مواجه شد: %s','There was a failure scheduling the next instance of this action: %s'=>'زمان‌بندی نمونۀ بعدی این اقدام با مشکل مواجه شد: %s','Invalid value for select or count parameter. Cannot query actions.'=>'مقدار نامعتبر برای پارامتر انتخاب یا شمارش. کنش‌ها را نمی‌توان پرس و جو کرد.','Stopped the insanity for %d second'=>'دیوانگی را برای %d ثانیه متوقف کرد','%s Support for strings longer than this will be removed in a future version.'=>'%s Support for strings longer than this will be removed in a future version.','Scheduled'=>'برنامه ریزی شده','Action statuses are Pending, Complete, Canceled, Failed'=>'وضعیت‌های فعالیت شامل معلق، تکمیل شده، لغو شده و شکست خورده است.','Name of the action hook that will be triggered.'=>'نام قلاب فعالیت که اجرا خواهد شد.','Scheduled Action Columns'=>'ستون‌های فعالیت زمانبندی شده','Action Scheduler is a scalable, traceable job queue for background processing large sets of actions. Action Scheduler works by triggering an action hook to run at some time in the future. Scheduled actions can also be scheduled to run on a recurring schedule.'=>'Action Scheduler یک صف کار مقیاس پذیر و قابل ردیابی برای پردازش پس زمینه مجموعه بزرگی از اقدامات است. Action Scheduler با فعال کردن یک اکشن هوک برای اجرا در زمانی در آینده کار می کند. اقدامات زمان‌بندی‌شده را نیز می‌توان برنامه‌ریزی کرد تا در یک برنامه زمانی تکرار شونده اجرا شوند.','The date/time the action is/was scheduled to run.'=>'تاریخ/زمانی که اقدام برای اجراست/برنامه ریزی شده است.','Optional action group.'=>'گروه اقدام اختیاری','Optional data array passed to the action hook.'=>'آرایه داده اختیاری به قلاب اقدام منتقل می شود.','The action\'s schedule frequency.'=>'فرکانس زمانبندی عمل.','About'=>'درباره','About Action Scheduler %s'=>'درباره زمانبندی فعالیت %s','Unable to remove source migrated action %s'=>'امکان حذف منبع فعالیت منتقل شده %s وجود ندارد','Migrated action with ID %1$d in %2$s to ID %3$d in %4$s'=>'اقدام با شناسه %1$d در %2$s به شناسه %3$d در %4$s منتقل شد','Action Scheduler migration in progress. The list of scheduled actions may be incomplete.'=>'انتقال Action Scheduler در حال انجام است. فهرست اقدامات برنامه ریزی شده ممکن است ناقص باشد.','Migrating %d action'=>'در حال انتقال %d فعالیت','Coupon(s):'=>'کد تخفیف(ها):','Filename'=>'نام فایل','Redirect only (Insecure)'=>'فقط تغییر مسیر (ناامن)','If you are using X-Accel-Redirect download method along with NGINX server, make sure that you have applied settings as described in Digital/Downloadable Product Handling guide.'=>'اگر از روش دانلود X-Accel-Redirect به همراه سرور NGINX استفاده می‌کنید، اطمینان حاصل کنید که تنظیمات را مطابق راهنمای شرح داده شده در تنظیم محصولات دیجیتالی/قابل دانلود اعمال کرده‌اید.','Version:'=>'نگارش:','Fees:'=>'هزینه‌ها:','MaxMind Geolocation'=>'موقعیت جغرافیایی مکس‌مایند','This data will be deleted in %s.'=>'این داده در %s پاک خواهد شد.','Update country / region'=>'به‌روزرسانی کشور/منطقه','Unable to detect the Action Scheduler package.'=>'نتوانستیم بسته زمانبندی فعالیت را شناسایی کنیم.','Action Scheduler package running on your site.'=>'بسته زمانبندی فعالیت بر روی سایت شما در حال اجراست.','Action Scheduler package'=>'بسته زمانبندی فعالیت','Append a unique string to filename for security'=>'برای مسائل امنیتی یک رشته متنی منحصر به فرد به نام پرونده اضافه کنید','Choose countries / regions…'=>'کشورها/مناطق را انتخاب کنید…','Choose a country / region…'=>'کشور/منطقه‌ای را انتخاب کنید…','Destination logger must be configured before running a migration'=>'قبل از اجرای مهاجرت، لاگر مقصد باید پیکربندی شود','Destination store must be configured before running a migration'=>'قبل از اجرای مهاجرت، فروشگاه مقصد باید پیکربندی شود','Source logger must be configured before running a migration'=>'گزارشگر منبع باید قبل از اجرای مهاجرت پیکربندی شود','Source store must be configured before running a migration'=>'ذخیره منبع باید قبل از اجرای مهاجرت پیکربندی شود','Invalid action - must be a recurring action.'=>'اقدام نامعتبر - باید یک عمل تکرار شونده باشد.','Action Scheduler has migrated data to custom tables; however, orphaned log entries exist in the WordPress Comments table. %1$s Learn more »'=>'Action Scheduler داده ها را به جداول سفارشی منتقل کرده است. با این حال، ورودی های لاگ یتیم در جدول نظرات وردپرس وجود دارد. %1$s بیشتر بیاموزید »','Not required if your download directory is protected. See this guide for more details. Files already uploaded will not be affected.'=>'اگر دایرکتوری دانلود شما محافظت شده باشد، لازم نیست. برای جزئیات بیشتر این راهنما را ببینید. فایل هایی که قبلا آپلود شده اند تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت.','Items Subtotal:'=>'موارد جمع جزء:','Country / Region'=>'کشور / منطقه','WooCommerce database update in progress'=>'در حال به‌روزرسانی پایگاه داده ووکامرس','WooCommerce database update done'=>'به‌روزرسانی پایگاه داده ووکامرس انجام شد','View progress →'=>'مشاهده پیشرفت ←','Shipping Country / Region'=>'کشور/منظقه ارسال','Billing Country / Region'=>'کشور/منطقه صورتحساب','Select a country / region…'=>'کشور/منطقه را انتخاب کنید…','Product on sale'=>'محصول تخفیف خورده','List of categories with their product counts'=>'لیستی از دسته‌بندی‌ها با تعداد محصولات داخل هر دسته‌بندی','List of categories'=>'لیست دسته بندی ها','You are paying for a guest order. Please continue with payment only if you recognize this order.'=>'شما در حال پرداخت هزینۀ سفارش مهمان هستید. لطفاً فقط در صورت شناخت این سفارش، پرداخت را ادامه دهید.','Up to %s'=>'تا %s','From %s'=>'از %s','Clear All'=>'پاک‌کردن همه','Filter by attribute'=>'صافی براساس ویژگی','block descriptionDisplay a call to action button which either adds the product to the cart, or links to the product page.'=>'نمایش یک دکمۀ دعوت به تعامل که یا محصول را به سبد خرید اضافه می‌کند، یا به صفحۀ محصول پیوند می‌دهد.','Thumbnail URL.'=>'نشانی اینترنتی بندانگشتی','Full size image URL.'=>'URL تصویر با اندازه کامل.','Thumbnail sizes for responsive images.'=>'اندازه تصاویر بندانگشتی برای تصاویر واکنش‌گرا.','Thumbnail srcset for responsive images.'=>'اندازه تصاویر بندانگشتی srcset برای تصاویر واکنش‌گرا.','Button text.'=>'متن دکمه','Button description.'=>'توضیح دکمه','Is the product on sale?'=>'آیا محصول در حراج است؟','List of cart items.'=>'لیست موارد سبد خرید.','Number of items in the cart.'=>'تعداد موارد در سبد خرید.','checkout-validationShipping %s'=>'%s حمل و نقل','Xiangkhouang'=>'شیانگخوانگ','Sainyabuli'=>'ساینیابولی','Savannakhet'=>'ساواناخت','Salavan'=>'سالاوان','Sekong'=>'سکونگ','Khammouane'=>'خاموان','Unable to retrieve cart.'=>'بازیابی سبد خرید امکان‌پذیر نیست.','Thank you for your payment. Your transaction has been completed, and a receipt for your purchase has been emailed to you. Log into your PayPal account to view transaction details.'=>'با تشکر از شما برای پرداختتان. تراکنش شما کامل شد و رسیدی برای خرید شما برایتان ایمیل شده است. برای مشاهده جزئیات تراکنش، به حساب پی‌پال خود وارد شوید.','Bokeo'=>'بوکیو','Bolikhamsai'=>'بولیکام‌سای','Vientiane Province'=>'استان وینتیان','Oudomxay'=>'اودومشای','Attapeu'=>'آتاپیو','Is the product in stock?'=>'آیا محصول موجود است؟','Is the product purchasable?'=>'آیا محصول قابل خریدن است؟','Cart item does not exist.'=>'گزینه سبد خرید وجود ندارد.','Attribute does not exist.'=>'ویژگی وجود ندارد.','Vientiane'=>'وینتیان','Houaphanh'=>'هوافان','Champasak'=>'چامپاساک','Luang Prabang'=>'لوآنگ پرابانگ','Luang Namtha'=>'لوآنگ نامتا','Phongsaly'=>'فونگسالی','Total post count.'=>'تعداد کل نوشته‌ها','This product cannot be added to the cart.'=>'این محصول را نمی توان به سبد خرید اضافه کرد.','Taxonomy name.'=>'نام طبقه بندی','Number of products.'=>'تعداد محصولات','Max price found in collection of products.'=>'بیشترین قیمت پیدا شده در مجموعه ای از محصولات','Attribute type.'=>'نوع ویژگی','Add to cart button parameters.'=>'افزودن به پارامترهای دکمه سبد خرید.','Min price found in collection of products.'=>'کمترین قیمت پیدا شده در مجموعه ای از محصولات','Xaisomboun'=>'Xaisomboun','Invalid attribute ID.'=>'شناسه ویژگی نامعتبر است.','Term description.'=>'توضیحات شرایط.','Price range, if applicable.'=>'محدوده قیمت اگر مناسب بود.','Price amount.'=>'مبلغ قیمت.','Attribute taxonomy name.'=>'نام طبقه‌بندی ویژگی.','Regular product price.'=>'قیمت عادی محصول','List of attribute term IDs.'=>'لیست شناسه های شرایط متغیر.','checkout-validationBilling %s'=>'%s صورتحساب','Cannot create an existing cart item.'=>'آیتم موجود در سبد کالا را نمی‌توانید ایجاد کنید.','Stock keeping unit, if applicable.'=>'واحد نگهداری انبار، در صورت وجود.','Sale product price, if applicable.'=>'قیمت فروش محصول، در صورت وجود','Unique identifier for the fee within the cart.'=>'شناسه منحصربه‌فرد برای مبلغ موجود در سبد خرید.','Total weight (in grams) of all products in the cart.'=>'وزن کل (به گرم) کلیه محصولات موجود در سبد خرید.','Unique identifier for the attribute.'=>'شناسه یکتا برای ویژگی.','If this attribute has term archive pages.'=>'اگر این ویژگی دارای صفحات بایگانی طبقه‌بندی باشد.','Unique identifier for the item within the cart.'=>'شناسه یکتا برای آیتم در داخل سبد خرید.','Limit response to resources created before a given ISO8601 compliant date.'=>'محدود کردن پاسخ به منابع ایجاد شده قبل از تاریخ انطباق با ISO8601.','Filter condition being performed which may affect counts. Valid values include "and" and "or".'=>'نوع پرس و جو در حال انجام است که ممکن است بر تعداد تأثیر بگذارد. مقادیر معتبر شامل "and" و "or" است.','Invalid value posted for %1$s. Allowed values: %2$s'=>'مقدار نامعتبر برای %1$s پست شده است. مقادیر مجاز: %2$s','True if the cart needs shipping. False for carts with only digital goods or stores with no shipping methods set-up.'=>'درست است اگر سبد خرید نیاز به حمل و نقل داشته باشد. برای گاری‌هایی که فقط کالاهای دیجیتالی دارند یا فروشگاه‌هایی که روش‌های ارسال ندارند، نادرست است.','Number of objects (posts of any type) assigned to the term.'=>'تعداد اشیاء (هر نوع از نوشته) اختصاص داده شده به اصطلاح.','String based identifier for the term.'=>'شناسۀ مبتنی بر رشته برای اصطلاح.','Limit result set to products with a certain average rating.'=>'مجموعۀ نتایج را به محصولاتی با رتبۀ متوسط ​​معین محدود کنید.','The logical relationship between attributes when filtering across multiple at once.'=>'رابطۀ منطقی بین ویژگی‌ها در زمان محدودسازی چندگانه به طور هم‌زمان.','List of attribute slug(s). If a term ID is provided, this will be ignored.'=>'فهرست نامک(های) ویژگی. اگر شناسۀ اصطلاح ارائه شود، نادیده گرفته می‌شود.','Limit result set to products with selected global attributes.'=>'مجموعۀ نتایج را به محصولاتی با ویژگی‌های کلی انتخابی محدود کنید.','When limiting response using after/before, which date column to compare against.'=>'هنگام محدود کردن پاسخ با پس از/قبل از، که با کدام ستون تاریخ مقایسه شود.','If true, calculates rating counts for products in the collection.'=>'اگر فعال باشد، تعداد رتبه‌بندی محصولات موجود در مجموعه را محاسبه می‌کند.','If true, calculates the minimum and maximum product prices for the collection.'=>'اگر فعال باشد، حداقل و حداکثر قیمت محصول را برای مجموعه محاسبه می‌کند.','If requested, calculates attribute term counts for products in the collection.'=>'در صورت درخواست، تعداد مدت مشخصه را برای محصولات موجود در مجموعه محاسبه می‌کند.','Returns number of products with each average rating.'=>'تعداد محصولات را با هر میانگین امتیاز ​​برمی‌گرداند.','How terms in this attribute are sorted by default.'=>'چگونه عبارات در این ویژگی به طور پیش‌فرض مرتب می‌شوند.','Variation attribute value.'=>'مقدار ویژگی متغیر.','Variation attribute name.'=>'نام ویژگی متغیر.','Chosen attributes (for variations).'=>'ویژگی‌های انتخاب شده (برای متغیرها).','The cart item product or variation ID.'=>'شناسه محصول یا شناسه متغیر کالا.','No matching variation found.'=>'هیچ متغیر مطابقی یافت نشد.','Missing variation data for variable product.'=>'داده‌ متغیر برای محصول متغیر وجود ندارد.','Search results for "%s"'=>'نتایج جستجو برای "%s"','Database File Path'=>'مسیر پرونده پایگاه داده','MaxMind License Key'=>'کلید لایسنس MaxMind','Failed to download the MaxMind database.'=>'بارگیری پایگاه داده MaxMind انجام نشد.','An unexpected error happened while applying the Coupon %s.'=>'یک خطای غیر منتظره در حین اعمال کدتخفیف %s رخ داد.','Missing MaxMind Reader library!'=>'کتابخانه MaxMind Reader پیدا نشد!','The MaxMind license key is invalid. If you have recently created this key, you may need to wait for it to become active.'=>'کلید مجوز MaxMind معتبر نیست. اگر به تازگی این کلید را ایجاد کرده‌اید، باید منتظر بمانید تا کلید فعال شود.','You have used this coupon %s in another transaction during this checkout, and coupon usage limit is reached. Please remove the coupon and try again.'=>'شما از این کوپن %s در تراکنش دیگری در این تسویه‌حساب استفاده کرده‌اید و به حد مجاز استفاده از کوپن رسیده‌اید. لطفاً کوپن را بردارید و دوباره امتحان کنید.','Coupon %s was used in another transaction during this checkout, and coupon usage limit is reached. Please remove the coupon and try again.'=>'کوپن %s در تراکنش دیگری در این تسویه‌حساب استفاده شد و به حد مجاز استفاده از کوپن رسیده است. لطفاً کوپن را بردارید و دوباره امتحان کنید.','Learn more about how usage tracking works, and how you\'ll be helping in our usage tracking documentation.'=>'در اسناد ردیابی مصرف درباره نحوه عملکرد ردیابی مصرف و نحوه کمک شما بیشتر بیاموزید.','The key that will be used when dealing with MaxMind Geolocation services. You can read how to generate one in MaxMind Geolocation Integration documentation.'=>'کلیدی که هنگام برخورد با خدمات MaxMind Geolocation استفاده می شود. می‌توانید نحوه ایجاد یکی را در مستندات ادغام مکان جغرافیایی MaxMind بخوانید.','An integration for utilizing MaxMind to do Geolocation lookups. Please note that this integration will only do country lookups.'=>'یکپارچه سازی برای استفاده از MaxMind برای انجام جستجوهای مکان جغرافیایی. لطفاً توجه داشته باشید که این ادغام فقط جستجوی کشور را انجام می‌دهد.','The location that the MaxMind database should be stored. By default, the integration will automatically save the database here.'=>'مکانی که پایگاه دادۀ MaxMind باید ذخیره شود. به طور پیش‌فرض، ادغام به طور خودکار پایگاه داده را در اینجا ذخیره می‌کند.','You cannot add a new payment method so soon after the previous one. Please wait for %d second.'=>'نمی‌توانید روش پرداخت جدیدی را خیلی زود پس از روش قبلی اضافه کنید. لطفاً %d ثانیه صبر کنید.','Invalid product type: passed ID does not correspond to a product variation.'=>'نوع محصول نامعتبر است: شناسه ارسالی متعلق به یک متغیر نیست.','Please enter a value with one decimal point (%s) without thousand separators.'=>'لطفاً مقداری با یک رقم اعشار (%s) بدون جدا کننده هزارگان وارد کنید.','%1$s should not be called before the %2$s, %3$s and %4$s actions have finished.'=>'%1$s should not be called before the %2$s, %3$s and %4$s actions have finished.','Yes please'=>'بله لطفا','Welcome to'=>'خوش آمدید به','The "WooCommerce Admin" plugin will be installed and activated'=>'افزونه \'WooCommerce Admin\' نصب و فعال می شود','Get your store up and running more quickly with our new and improved setup experience'=>'با تجربه راه اندازی جدید و بهبود یافته ما فروشگاه خود را سریعتر راه اندازی کنید','You must enter a valid license key on the MaxMind integration settings page in order to use the geolocation service. If you do not need geolocation for shipping or taxes, you should change the default customer location on the general settings page.'=>'برای استفاده از سرویس موقعیت جغرافیایی، باید یک کلید مجوز معتبر را در صفحه تنظیمات ادغام MaxMind وارد کنید. اگر برای حمل و نقل یا مالیات به موقعیت جغرافیایی نیاز ندارید، باید مکان پیش‌فرض مشتری را در صفحه تنظیمات عمومی تغییر دهید.','Every 15 Days'=>'هر 15 روز','Shipping costs are calculated during checkout.'=>'هزینه حمل‌ و نقل در هنگام پرداخت محاسبه می شود.','Geolocation has not been configured.'=>'موقعیت جغرافیایی پیکربندی نشده است.','%s is a variable product parent and cannot be added.'=>'%s یک محصول متغیر والد است و نمیتواند اضافه شود.','Search products…'=>'جستجوی محصولات...','Amount of reviews that the product has.'=>'مقدار بررسی هایی که محصول می کند.','The date the review was created, in the site\'s timezone in human-readable format.'=>'تاریخ ایجاد بررسی، در منطقه زمانی سایت با فرمت قابل خواندن توسط انسان.','Name of the product that the review belongs to.'=>'نام محصولی که بررسی به آن تعلق دارد.','Permalink of the product that the review belongs to.'=>'پیوند همیشگی محصولی که بررسی به آن تعلق دارد.','Image of the product that the review belongs to.'=>'تصویر محصولی که بررسی به آن تعلق دارد.','Macao'=>'ماکائو','Eastern'=>'شرقی','Northern'=>'شمالی','North-Western'=>'شمال غربی','Southern'=>'جنوبی','Copperbelt'=>'مسی','Lusaka'=>'لوساکا','Western'=>'غربی','Jetpack logo'=>'آرم Jetpack','Luapula'=>'لوآپولا','Muchinga'=>'موچینگا','Customer matched zone "%s"'=>'منطقه منطبق با مشتری "%s"','Browse products'=>'مرور محصولات','Midway Atoll'=>'Midway Atoll','The coupon will expire at 00:00:00 of this date.'=>'کدتخفیف در 00:00:00 از این تاریخ منقضی می شود.','Enable usage tracking and help improve WooCommerce'=>'ردیابی استفاده را فعال کنید و به بهبود ووکامرس کمک کنید','Help improve WooCommerce with usage tracking'=>'با ردیابی استفاده، به بهبود ووکامرس کمک کنید','Shop now'=>'اکنون خرید کنید','Go to category'=>'برو به دسته‌بندی','Columns'=>'ستون‌ها','1 variation'=>'۱ متغیر','Product title'=>'عنوان محصول','Your installation of WooCommerce is incomplete. If you installed WooCommerce from GitHub, please refer to this document to set up your development environment: https://github.com/woocommerce/woocommerce/wiki/How-to-set-up-WooCommerce-development-environment'=>'نصب شما از WooCommerce ناقص است. اگر WooCommerce را از GitHub نصب کرده اید، لطفا برای تنظیم محیط توسعه خود به این سند مراجعه کنید: https://github.com/woocommerce/woocommerce/wiki/How-to-set-up-WooCommerce-development-environment','Your installation of WooCommerce is incomplete. If you installed WooCommerce from GitHub, %1$splease refer to this document%2$s to set up your development environment.'=>'نصب شما از WooCommerce ناقص است. اگر WooCommerce را از GitHub نصب کرده اید، %1$s لطفاً برای تنظیم محیط توسعه خود به این سند %2$s مراجعه کنید.','woocommerce'=>'ووکامرس','Category URL.'=>'آدرس دسته.','Abim'=>'آبیم','Adjumani'=>'آدومانی','Agago'=>'آگاگو','Alebtong'=>'آلبونگ','Amolatar'=>'آمولاتار','Amudat'=>'آمودات','Amuria'=>'آموریا','Amuru'=>'آمورو','Apac'=>'آپاک','Arua'=>'آروا','Budaka'=>'بوداکا','Bududa'=>'بودا','Bugiri'=>'بوگیری','Bugweri'=>'بوگوري','Buhweju'=>'بووهوجو','Buikwe'=>'بیوکوه','Bukedea'=>'بوکودا','Bukomansimbi'=>'بوکومنسیبی','Bukwa'=>'بوکوا','Bulambuli'=>'بولامبولی','Buliisa'=>'بولیسا','Bunyangabu'=>'بونانگابو','Bushenyi'=>'بوشنی','Busia'=>'بوسیا','Butaleja'=>'بوتالهیا','Butambala'=>'بوتامبلا','Buvuma'=>'بوووما','Dokolo'=>'دوکولو','Gomba'=>'گمبا','Gulu'=>'گلو','Hoima'=>'هویما','Ibanda'=>'ایباندا','Iganga'=>'ایگانگا','Isingiro'=>'ایسینگیرو','Jinja'=>'جینجا','Kaabong'=>'کابونگ','Kabale'=>'کابل','Operator to compare product tags.'=>'عملگر برای مقایسه برچسب های محصول.','Zombo'=>'زومبو','Yumbe'=>'یومب','Wakiso'=>'واکیسو','Tororo'=>'تورورو','Soroti'=>'سوروتی','Sironko'=>'سیرونکو','Sheema'=>'شیما','Serere'=>'سیر','Sembabule'=>'اسمبل','Rukungiri'=>'Rukungiri','Rukiga'=>'رکیگا','Rubirizi'=>'روبیریزی','Rubanda'=>'روباندا','Rakai'=>'راکایی','Pallisa'=>'پالیزا','Pakwach'=>'پاکواچ','Pader'=>'پدر','Oyam'=>'اویام','Otuke'=>'اوتوکه','Omoro'=>'اومورو','Nwoya'=>'نویا','Ntungamo'=>'ناتونگامو','Ntoroko'=>'نتوروکو','Ngora'=>'نگورا','Nebbi'=>'نبی','Napak'=>'ناپاک','Namutumba'=>'ناموتومبا','Namisindwa'=>'نامیسینوا','Namayingo'=>'نامایینگو','Nakasongola'=>'ناکاسونگلا','Nakaseke'=>'ناکاسکه','Nakapiripirit'=>'ناکاپیریپیریت','Nabilatuk'=>'نبیلاتوک','Mukono'=>'موکونو','Mubende'=>'مووبند','Mpigi'=>'Mpigi','Moyo'=>'مووی','Moroto'=>'مرووتو','Mityana'=>'میتانا','Mitooma'=>'میتوما','Mbarara'=>'مبارکه','Mbale'=>'مباله','Mayuge'=>'مایو','Masindi'=>'ماسندی','Masaka'=>'ماساکا','Maracha'=>'ماراچا','Manafwa'=>'مانافوا','Lyantonde'=>'Lyantonde','Lwengo'=>'لونگو','Luwero'=>'لوورو','Luuka'=>'لووکا','Lira'=>'لیر','Lamwo'=>'لامو','Kyotera'=>'کیوترا','Kyenjojo'=>'کیونجوجو','Kyegegwa'=>'کیگگوا','Kyankwanzi'=>'کیانکوانزی','Kween'=>'کونینگ','Kwania'=>'کوانیا','Kumi'=>'كومي','Kotido'=>'کوتیدو','Kole'=>'کول','Koboko'=>'کوبوکو','Kitgum'=>'کیتگوم','Kisoro'=>'کیسورو','Kiryandongo'=>'کیراندونگو','Kiruhura'=>'کیروورا','Kikuube'=>'Kikuube','Kibuku'=>'کیبوکو','Kiboga'=>'کیبوگا','Kibaale'=>'کیباله','Kayunga'=>'کایونگا','Katakwi'=>'کتاکوی','Kasese'=>'کاسی','Kasanda'=>'کاساندا','Kapelebyong'=>'کاپلببیونگ','Kapchorwa'=>'کاپچوروا','Kanungu'=>'کانونگو','Kamwenge'=>'کاموونگ','Kamuli'=>'کامولی','Kampala'=>'کامپالا','Kalungu'=>'کالونگو','Kaliro'=>'کالیرو','Kalangala'=>'کالنگالا','Kakumiro'=>'کاکومیرو','Kagadi'=>'کاگادی','Kaberamaido'=>'کابیرامیدو','Kabarole'=>'کابارول','Buyende'=>'Buyende','Butebo'=>'Butebo','Bundibugyo'=>'Bundibugyo','with first and last resultShowing %1$d–%2$d of %3$d result'=>'نمایش %1$d–%2$d از %3$d نتیجه','Product variation attributes, if applicable.'=>'در صورت کاربرد ویژگی های محصول متغیر.','Missing the WooCommerce %s package'=>'فاقد بسته ووکامرس %s','WooCommerce Admin icon'=>'آیکون مدیر ووکامرس','WooCommerce Admin'=>'مدیر ووکامرس','Use WooCommerce Shipping (powered by WooCommerce Services & Jetpack) to save time at the post office by printing your shipping labels at home.'=>'با چاپ برچسب های حمل و نقل در خانه، از حمل و نقل WooCommerce (طراحی شده توسط WooCommerce Services & Jetpack) برای صرفه جویی در وقت در اداره پست استفاده کنید.','Did you know you can print shipping labels at home?'=>'آیا می دانید که می توانید برچسب های حمل و نقل را در خانه چاپ کنید؟','Import as meta data'=>'به عنوان داده متا وارد کنید','Tags (space separated)'=>'برچسب ها (فضای جدا شده)','Tags (comma separated)'=>'برچسب ها (کاما از هم جدا)','List additional tax classes you need below (1 per line, e.g. Reduced Rates). These are in addition to "Standard rate" which exists by default.'=>'کلاسهای مالیاتی اضافی مورد نیاز خود را در زیر ذکر کنید (1 در هر خط، به عنوان مثال نرخ کاهش یافته). اینها علاوه بر "نرخ استاندارد" است که بصورت پیش فرض وجود دارد.','When creating an account, automatically generate an account username for the customer based on their name, surname or email'=>'هنگام ایجاد یک حساب کاربری، به طور خودکار نام کاربری حساب را برای مشتری بر اساس نام، نام خانوادگی یا ایمیل خود ایجاد کنید','Manage your store\'s reports and monitor key metrics with a new and improved interface and dashboard.'=>'گزارش‌های فروشگاه خود را مدیریت کرده و معیارهای کلیدی را با یک رابط و پیشخوان جدید و پیشرفته نظارت کنید.','Variations (and their attributes) that do not have prices will not be shown in your store.'=>'متغیر‌ها (و ویژگی های آنها) که قیمت ندارند، در فروشگاه شما نشان داده نمی شود.','%d variation does not have a price.'=>'تغییر %d قیمتی ندارد.','Database information:'=>'اطلاعات پایگاه داده:','Reduced rate'=>'نرخ کاهش','Zero rate'=>'نرخ صفر','Congratulations on the sale.'=>'فروش تبریک می گویم.','Unable to retrieve database information. Usually, this is not a problem, and it only means that your install is using a class that replaces the WordPress database class (e.g., HyperDB) and WooCommerce is unable to get database information.'=>'بازیابی اطلاعات پایگاه داده امکان پذیر نیست. معمولاً، این مشکلی نیست و فقط بدان معنی است که نصب شما از یک کلاس استفاده می کند که جایگزین کلاس پایگاه داده WordPress (به عنوان مثال HyperDB) می شود و WooCommerce قادر به دریافت اطلاعات بانک اطلاعاتی نیست.','Unable to detect the REST API package.'=>'امکان شناسایی بسته REST API وجود ندارد.','The WooCommerce REST API package running on your site.'=>'بسته WICommerce REST API که در سایت شما اجرا می شود.','WooCommerce REST API package'=>'بسته WICommerce REST API','Drag and drop to set admin attribute order'=>'کشیدن و رها کردن برای تنظیم ویژگی ویژگی مدیر','Thanks for using {site_url}!'=>'با تشکر از شما برای استفاده از {site_url}!','Generate coupon code'=>'کدتخفیف ایجاد کنید','Data: %1$.2fMB + Index: %2$.2fMB + Engine %3$s'=>'داده: %1$.2fمگابایت + ایندکس: %2$.2fمگابایت + انجین %3$s','Town / Village'=>'شهر / روستا','Invalid field'=>'فیلد نامعتبر است','Text to appear below the main email content.'=>'متن برای نمایش در زیر محتوای اصلی ایمیل.','Tax class slug already exists'=>'از بین بردن کلاس مالیاتی قبلاً وجود دارد','Tax class requires a valid name'=>'کلاس مالیاتی به یک نام معتبر احتیاج دارد','Additional content'=>'محتوای اضافی','Or you can download a pre-built version of the plugin from the WordPress.org repository or by visiting the releases page in the GitHub repository.'=>'یا می‌توانید نسخه پیش ساخته افزونه را از مخزن WordPress.org یا با مراجعه به صفحات منتشر شده در مخزن گیت‌هاب دانلود کنید.','Postal code'=>'كد پستی','The Rest API is unavailable.'=>'API Rest در دسترس نیست.','Order not editable'=>'سفارش قابل ویرایش نیست','You do not have permission to install plugins.'=>'شما اجازه نصب افزونه‌ها را ندارید.','Learn how to upgrade'=>'یادگیری چگونگی ارتقاء','The sale will start at 00:00:00 of "From" date and end at 23:59:59 of "To" date.'=>'فروش از ساعت 00:00:00 در تاریخ "از" شروع می شود و از ساعت 23:59:59 در تاریخ "به" پایان می یابد.','Order fully refunded.'=>'سفارش به طور کامل بازپرداخت شد.','Selecting no country / region to sell to prevents from completing the checkout. Continue anyway?'=>'عدم انتخاب کشور/منطقه برای فروش مانع از تکمیل فرایند پرداخت می شود. با اینحال تمایل به ادامه فرایند دارید؟','Please enter a valid Eircode.'=>'لطفا یک Eircode معتبر وارد کنید.','There was a failure fetching this action'=>'گیرندگی این عمل شکست خورد','← Back to "%s" attributes'=>'← بازگشت به ویژگی‌های "%s"','You can manually run queued updates here.'=>'شما در اینجا می‌توانید بروزرسانی‌های زمان‌بندی شده را به صورت دستی اجرا کنید.','Product display, sorting, and reports may not be accurate until this finishes. It will take a few minutes and this notice will disappear when complete.'=>'نمایش محصول، مرتب سازی و گزارش ممکن است تا پایان فرایند دقیق نباشد. هنگامی که فرایند کامل شد این اطلاعیه ناپدید می شود.','Note: WP CRON has been disabled on your install which may prevent this update from completing.'=>'توجه: WP CRON غیر فعال شده است،در اینصورت ممکن است از تکمیل بروزرسانی جلوگیری کند.','Learn more about updates'=>'آگاهی بیشتر از بروز رسانی ها','Updating database'=>'به‌روزرسانی پایگاه داده','Found %1$d updates (%2$s)'=>'به‌روزرسانی‌ها %1$d یافت شد (%2$s)','No updates required. Database version is %s'=>'به‌روزرسانی ضروری لازم نیست. نسخه پایگاه داده %s است','Count'=>'شمارش','Oldest Scheduled Date'=>'تاریخ قدیمی‌ترین زمانبندی','Newest Scheduled Date'=>'تاریخ جدیدترین زمانبندی','Stock: %d'=>'موجودی: %d','Invalid items'=>'آیتم‌های نامعتبر','Invalid rate'=>'نرخ نامعتبر','Action Scheduler'=>'عمل زمانبندی','Action Status'=>'وضعیت عمل','WooCommerce database update required'=>'پایگاه داده ووکامرس نیازمند به‌روزرسانی است','Increase existing stock by:'=>'افزودن موجودی انبار توسط:','View progress →'=>'مشاهده پیشرفت →','Update WooCommerce Database'=>'به‌روزرسانی پایگاه داده ووکامرس','Added line items: %s'=>'موارد اضافه شده: %s','Decrease existing stock by:'=>'کاهش موجودی انبار توسط:','The %s class can only be run within WP CLI.'=>'کلاس %s فقط با WP CLI قابل اجرا است.','WooCommerce is updating product data in the background'=>'WooCommerce داده های محصول را در پس زمینه به روز می کند','[{site_title}]: Order #{order_number} has been cancelled'=>'[{site_title]: سفارش # {order_number Order لغو شد','Deleted %1$s and adjusted stock (%2$s)'=>'%1$s و سهام تنظیم شده حذف شد ( %2$s )','Your account was created successfully. Your login details have been sent to your email address.'=>'حساب شما با موفقیت ساخته شد. جزئیات ورود به سیستم به آدرس ایمیل شما ارسال شده است.','Your account was created successfully and a password has been sent to your email address.'=>'حساب شما با موفقیت ایجاد شد و رمز ورود به آدرس ایمیل شما ارسال شد.','Completed processing action %1$s with hook: %2$s'=>'عمل پردازش %1$s با قلاب %2$s انجام شد.','WooCommerce has been updated! To keep things running smoothly, we have to update your database to the newest version.'=>'ووکامرس به روز شد! برای اینکه کارها به خوبی اجرا شوند، باید پایگاه‌داده شما را به جدیدترین نگارش بروزرسانی نماییم.','The database update process runs in the background and may take a little while, so please be patient. Advanced users can alternatively update via %1$sWP CLI%2$s.'=>'فرآیند بروزرسانی پایگاه‌داده در پس‌زمینه اجرا می‌شود و ممکن است کمی طول بکشد، پس لطفا صبور باشید. کاربران پیشرفته می‌توانند از طریق %1$sWP CLI%2$s بروزرسانی کنند.','WooCommerce is updating the database in the background. The database update process may take a little while, so please be patient.'=>'ووکامرس در حال به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی در پس زمینه است. روند به روزرسانی پایگاه داده ممکن است کمی طول بکشد، بنابراین لطفا صبور باشید.','Display suggestions within WooCommerce'=>'نمایش پیشنهادات در ووکامرس','Show Suggestions'=>'نمایش پیشنهادات','Marketplace suggestions'=>'پیشنهادهای بازار','five star'=>'پنج ستاره','Must Use Plugins'=>'بیشترین افزونه‌های مورد استفاده','Inactive plugins'=>'افزونه‌های غیرفعال','Dropin Plugins'=>'افزونه‌های Dropin','Site address (URL)'=>'آدرس سایت','WordPress address (URL)'=>'آدرس وردپرس','Start Import'=>'شروع درون‌ریزی','Create Product'=>'ساخت محصول','Dismiss this suggestion'=>'این پیشنهاد را ردکن','Enable tracking'=>'رهگیری را فعال کنید','Personal data removal'=>'حذف اطلاعات شخصی','Adjusted stock: %s'=>'تنظیم موجودی: %s','We show contextual suggestions for official extensions that may be helpful to your store.'=>'ما پیشنهادات متنی را برای برنامه های افزودنی رسمی نشان می دهیم که ممکن است برای فروشگاه شما مفید باشد.','To opt out, leave this box unticked. Your store remains untracked, and no data will be collected. Read about what usage data is tracked at: %s.'=>'برای امتناع، این جعبه را بدون استفاده رها کنید. فروشگاه شما بدون کنترل باقی می ماند و هیچ داده ای جمع آوری نمی شود. در مورد آنچه داده استفاده در ردیابی می شود بخوانید: %s.','Allow personal data to be removed in bulk from orders'=>'اجازه دهید داده های شخصی به صورت عمده از سفارشات حذف شوند','Remove access to downloads on request'=>'در صورت درخواست دسترسی به بارگیری ها را حذف کنید','Remove personal data from orders on request'=>'داده های شخصی را از سفارشات در صورت درخواست حذف کنید','Is your site connected to WooCommerce.com?'=>'سایت شما به WooCommerce.com متصل است؟','Enter a coupon code to apply. Discounts are applied to line totals, before taxes.'=>'کدتخفیفی برای اعمال را وارد کنید. قبل از مالیات، تخفیف برای کل ردیف‌ها اعمال می شود.','Adds an option to the orders screen for removing personal data in bulk. Note that removing personal data cannot be undone.'=>'گزینه‌ای را برای حذف بخش عمده داده شخصی از صفحه نمایش سفارشات اضافه می کند. توجه داشته باشید که حذف داده‌های شخصی قابل بازگشت نیست.','Allow usage of WooCommerce to be tracked'=>'اجازه استفاده از WooCommerce برای ردیابی','Manage suggestions'=>'مدیریت پیشنهادها','WooCommerce.com'=>'WooCommerce.com','Facebook'=>'فیسبوک','Facebook icon'=>'آیکون فیسبوک','Enhance your products'=>'بهبود محصولات شما','Facebook for WooCommerce'=>'فیسبوک برای ووکامرس','%s discount'=>'%s تخفیف','WooCommerce Status'=>'وضعیت ووکامرس','Before discount'=>'قبل از تخفیف','Inactive plugins.'=>'افزونه‌های غیرفعال','Attribute slug.'=>'نامک ویژگی','Marketplace suggestionsGet more options'=>'گزینه های بیشتری دریافت کنید','Usage Tracking'=>'رهگیری استفاده','Order status set to refunded. To return funds to the customer you will need to issue a refund through your payment gateway.'=>'وضعیت سفارش برای بازپرداخت تعیین شده است. برای بازگرداندن وجوه به مشتری، باید یک شماره حساب معتبر بانکی برای ما ارسال نمایید.','Lookup tables are regenerating'=>'جداول جستجو در حال بازسازی','WooCommerce.com Usage Tracking Documentation'=>'مستندات ردیابی کاربرد WooCommerce.com','Browse the Marketplace'=>'Marketplace را مرور کنید','Extensions can add new functionality to your product pages that make your store stand out'=>'برنامه های افزودنی می توانند قابلیت های جدیدی را به صفحات محصول شما بیابند که باعث می شود فروشگاه شما از ویژگیهای خاصی برخوردار باشد','Enjoy all Facebook products combined in one extension: pixel tracking, catalog sync, messenger chat, shop functionality and Instagram shopping (coming soon)!'=>'لذت بردن از تمام محصولات فیس بوک همراه در یک پسوند: ردیابی پیکسل، همگام سازی کاتالوگ، چت مسنجر، عملکرد فروشگاه و خرید اینستاگرام (به زودی)!','Refund the line items above. This will show the total amount to be refunded'=>'موارد خط را در بالا بازپرداخت کنید. این نشان می دهد کل مبلغ قابل استرداد است','Sol'=>'سول','Determines if hidden or visible catalog products are shown.'=>'تعیین می کند که محصولات فهرست پنهان یا قابل مشاهده نشان داده شده اند یا خیر.','Operator to compare product attribute terms.'=>'اپراتور برای مقایسه شرایط ویژگی محصول.','Operator to compare product category terms.'=>'اپراتور برای مقایسه شرایط دسته بندی محصولات.','Number of terms in the attribute taxonomy.'=>'تعداد اصطلاحات در طبقه بندی ویژگی.','This tool will regenerate product lookup table data. This process may take a while.'=>'این ابزار داده های جدول جستجوی محصول را بازسازی می کند. این روند ممکن است مدتی طول بکشد.','Product lookup tables'=>'جداول جستجوی محصول','cURL installed but unable to retrieve version.'=>'cURL نصب شده اما قادر به بازیابی نسخه نیست.','Dropins & MU plugins.'=>'افزونه های Dropins & MU.','Limit result set to orders which have specific statuses.'=>'نتیجه را محدود به سفارشاتی کنید که وضعیت خاصی دارند.','action_args should not be overwritten when calling wc_get_template.'=>'action_args should not be overwritten when calling wc_get_template.','You must be %1$slogged in%2$s to post a review.'=>'برای فرستادن دیدگاه، باید %1$sوارد شده%2$s باشید.','Baker Island'=>'جزیره بیکر','Howland Island'=>'جزیره Howland','Jarvis Island'=>'جزیره جارویس','Johnston Atoll'=>'جانستون اتل','Kingman Reef'=>'کینگمن ریف','Navassa Island'=>'جزیره ناواسا','Palmyra Atoll'=>'پالمیرا اتل','Wake Island'=>'جزیره ویک','North Macedonia'=>'مقدونیه شمالی','Virgin Islands (British)'=>'جزایر ویرجین (بریتانیایی)','Virgin Islands (US)'=>'جزایر ویرجین (ایالات متحده)','Shop order'=>'سفارش خرید','Shipping options will be updated during checkout.'=>'گزینه های حمل و نقل در هنگام پرداخت به روز می شوند.','Shipping to %s.'=>'حمل و نقل به %s.','Notification to let you know — order #%1$s belonging to %2$s has been cancelled:'=>'اعلان برای اطلاع شما — سفارش #%1$s متعلق به %2$s لغو شده است:','We have finished processing your order.'=>'ما کار پردازش سفارش شما را به پایان رساندیم.','Invalid image: %s'=>'تصویر نامعتبر: %s','Just to let you know — we\'ve received your order #%s, and it is now being processed:'=>'جهت اطلاع شما — سفارش شما را دریافت کردیم #%s، و در حال پردازش است:','Webhook status must be valid.'=>'وضعیت وب‌هوک باید معتبر باشد.','account erasure request'=>'درخواست پاک کردن حساب','Update database'=>'به‌روز‌رسانی پایگاه داده','Default product category cannot be deleted.'=>'دسته پیش‌فرض محصول را نمی توان حذف کرد.','Database upgrade routine has been scheduled to run in the background.'=>'بروز رسانی پایگاه داده برنامه ریزی شده است که در پس زمینه اجرا شود.','This tool will update your WooCommerce database to the latest version. Please ensure you make sufficient backups before proceeding.'=>'این ابزار پایگاه داده WooCommerce شما را به آخرین نسخه به روز رسانی خواهد کرد. لطفا اطمینان حاصل کنید که قبل از انجام پشتیبان گیری کافی داشته باشید.','Variation cannot be imported: Parent product cannot be a product variation'=>'متغیر نمی تواند وارد شود: محصول والد نمی تواند محصول متغیر باشد.','Details for order #{order_number}'=>'جزئیات سفارش #{order_number}','discounted shipping labels'=>'برچسب‌های حمل ونقل با تخفیف','WooCommerce Endpoints'=>'نقطه پایانی ووکامرس','Sorry to see you go.'=>'از رفتن شما ناراحتیم.','automated taxes and discounted shipping labels'=>'برچسب تخفیف حمل و نقل و مالیات خودکار','payment setup and discounted shipping labels'=>'راه اندازی پرداخت و برچسب تخفیف حمل و نقل','Feel free to reconnect again using the button below.'=>'مجددا با استفاده از دکمه زیر ارتباط برقرار کنید.','You do not have permission to revoke API Keys'=>'شما مجوز لغو کلیدهای API را ندارید','You do not have permission to assign API Keys to the selected user.'=>'شما اجازه ندارید کلید‌های API را به کاربر انتخاب شده اختصاص دهید.','You do not have permission to edit this API Key'=>'شما مجوز ویرایش این کلید API ندارید.','You do not have permission to revoke this API Key'=>'شما مجوز لغو این کلید API را ندارید.','Thanks!'=>'متشکریم!','We hope to see you again soon.'=>'امیدواریم به زودی دوباره شما را ببینیم.','Someone has requested a new password for the following account on %s:'=>'شخصی درخواست رمز جدیدی برای حساب کاربری زیر را در %s داده است:','[Order #%1$s] (%2$s)'=>'[سفارش #%1$s] (%2$s)','If you didn\'t make this request, just ignore this email. If you\'d like to proceed:'=>'اگر این درخواست از طرف شما نبوده است، این ایمیل را نادیده بگیرید. اگر مایل به ادامه‌دادن هستید:','Your order on %s has been partially refunded. There are more details below for your reference:'=>'سفارش شما در %s تا حدودی مسترد شده است. جزئیات بیشتر در زیر برای مرجع شما وجود دارد:','Your order on %s has been refunded. There are more details below for your reference:'=>'سفارش شما در %s مسترد شده است. جزئیات بیشتر در زیر برای مرجع شما وجود دارد:','We look forward to fulfilling your order soon.'=>'ما مشتاقانه منتظر سفارش شما هستیم.','The following note has been added to your order:'=>'یادداشت زیر به سفارش شما اضافه شده است:','Here are the details of your order placed on %s:'=>'جزییات سفارش شما بدین صورت است %s:','As a reminder, here are your order details:'=>'به عنوان یادآوری، جزییات سفارش شما به شرح زیر است:','We look forward to seeing you soon.'=>'منتظر دیدار مجدد شما هستیم','Thanks for creating an account on %1$s. Your username is %2$s. You can access your account area to view orders, change your password, and more at: %3$s'=>'با تشکر برای ایجاد یک حساب در %1$s، نام کاربری شما %2$s، برای مشاهده سفارشات، تغییر رمز عبور و موارد دیگر در %3$s به حساب خود دسترسی دارید.','An order has been created for you on %1$s. Your invoice is below, with a link to make payment when you’re ready: %2$s'=>'یک سفارش برای شما در %1$s ایجاد شده است. فاکتور شما به همراه یک پیوند پرداخت برای زمانی که آماده هستید در زیر است: %2$s','Thanks for shopping with us.'=>'از خرید شما متشکریم.','You’ve received the following order from %s:'=>'سفارشی بدین شرح از %s دریافت شده است:','Hi %s,'=>'سلام %s،','Hopefully they’ll be back. Read more about troubleshooting failed payments.'=>'امیدواریم دوباره برگردند. درباره عیب‌یابی پرداخت‌های ناموفق بیشتر بخوانید.','Thanks for reading.'=>'از توجه شما سپاسگزاریم.','action ignored'=>'اقدام نادیده گرفته شده','Action Group'=>'گروه فعالیت','No actions found'=>'فعالیتی یافت نشد','Search Scheduled Actions'=>'جستجوی برنامه ریزی شده','View Action'=>'فعالیت جدید','New Scheduled Action'=>'برنامه ریزی جدید','Edit Scheduled Action'=>'ویرایش برنامه ریزی شده','Add New Scheduled Action'=>'افزودن اقدام جدید برنامه ریزی شده','Scheduled Action'=>'فعالیت برنامه ریزی شده ','postIn-Progress'=>'در حال پیش رفت','action failed: %s'=>'عمل شکست خورده است: %s','action complete'=>'تکمیل فعالیت','action started'=>'فعالیت شروع شد','action canceled'=>'لغو فعالیت','action created'=>'ایجاد فعالیت','There was an error running the action scheduler: %s'=>'بروز خطا در برنامه ریزی فعالیت: %s','Attempting to reduce used memory...'=>'تلاش برای کاهش حافظه مورد استفاده...','Error processing action %1$s: %2$s'=>'خطا در پردازش فعالیت %1$s: %2$s','Started processing action %s'=>'پردازش فعالیت شروع شده %s','Successfully processed change for action: %s'=>'موفقیت پروسه تغییرات برای فعالیت: %s','Successfully canceled action: %s'=>'موفقیت لغو فعالیت: %s','Successfully executed action: %s'=>'موفقیت اجرای فعالیت: %s','Non-repeating'=>'بدون تکرار','Every %s'=>'هرکدام %s','Now!'=>'اکنون!','Enter a different address'=>'آدرس دیگری وارد نمائید','Change address'=>'تغییر آدرس','No shipping options were found for %s.'=>'هیچ گزینه‌ی حمل و نقلی برای %s پیدا نشد.','Enter your address to view shipping options.'=>'آدرس خود را برای مشاهده گزینه‌های حمل و نقل وارد کنید.','Every minute'=>'هر دقیقه','Canceled'=>'لغو شده','Invalid schedule. Cannot save action.'=>'زمان بندی نامعتبر است. نمی تواند ذخیره شود.','In-progress'=>'در حال انجام','Pending'=>'در انتظار','Failed'=>'ناموفق',' (%s ago)'=>' (%s قبل)','New Order: #{order_number}'=>'سفارش جدید ({order_number})','[{site_title}]: Order #{order_number} has failed'=>'سفارش {order_number} به مشکل خورد','Order Failed: #{order_number}'=>'سفارش نا‌موفق (#{order_number})','Order Refunded: {order_number}'=>'سفارش مسترد شد: {order_number}','Password Reset Request'=>'درخواست تغییر رمز','Partial Refund: Order {order_number}'=>'استرداد غیر کلی: سفارش {order_number}',' (%s)'=>' (%s)','Password Reset Request for {site_title}'=>'درخواست تغییر رمز برای {site_title}','Admin menu nameScheduled Actions'=>'فعالیت‌های برنامه ریزی شده','Stock levels increased:'=>'سطح موجودی افزایش یافت:','Unable to restore stock for item %s.'=>'نمی توان موجودی برای آیتم %s بازیابی کرد.','Stock levels reduced:'=>'سطح موجودی کاهش یافت:','Unable to reduce stock for item %s.'=>'نمی توان موجودی برای آیتم %s کاهش داد.','postFailed'=>'ناموفق بود','Error saving action: %s'=>'خطا در عمل ذخیره‌سازی:%s','Unable to save action.'=>'نمی توان عمل را ذخیره کرد.','Unidentified action %s'=>'اقدام ناشناس %s','action reset'=>'عمل مجدد تنظیم شد','Run'=>'اجرا','Claim ID'=>'شناسه مطالبه','Log'=>'گزارش','Scheduled Date'=>'تاریخ زمانبندی','Recurrence'=>'تکرار مجدد','Group'=>'گروه','Arguments'=>'آرگمان‌ها','Hook'=>'هوک','Scheduled Actions'=>'عملیات برنامه ریزی شده','There are too many concurrent batches.'=>'چندین بار همگام وجود دارد.','Scheduled actions are hooks triggered on a cetain date and time.'=>'عملیات‌های برنامه ریزی شده، هوک‌های است که در تاریخ و زمان قطعی ایجاد شده اند.','Invalid action ID. No status found.'=>'شناسه فعالیت نامعتبر است وضعیت یافت نشد.','Cancel the action now to avoid it being run in future'=>'در حال حاضر فعالیت را لغو کنید تا از شروع آن در آینده اجتناب شود.','Search hook, args and claim ID'=>'جستجو هوک، args و claim ID','Process the action now as if it were run as part of a queue'=>'اکنون فعالیت را پردازش کنید، به طوری که آن را به عنوان بخشی از یک صف اجرا کنید.','The claim has been lost. Aborting current batch.'=>'این مطالبه از بین رفته است. قطع کردن دسته فعلی','The group "%s" does not exist.'=>'گروه "%s" وجود ندارد.','There are too many concurrent batches, but the run is forced to continue.'=>'چندین بار هم همزمان وجود دارد، اما اجرا مجبور به ادامه دادن است.','Unable to unlock claim on action %s. Database error.'=>'قادر به بازگرداندن فعالیت %s نیست. خطای پایگاه داده','Unable to mark failure on action %s. Database error.'=>'قادر به نشان دادن شکست در فعالیت %s نیست خطای پایگاه داده','Unable to claim actions. Database error.'=>'قادر به مطالبه عملیات نیست. خطای پایگاه داده','Unable to unlock claim %s. Database error.'=>'قادر به مطالبه %s نیست. خطای پایگاه داده','No actions found in trash'=>'هیچ فعالیتی در زباله دان پیدا نشد.','unexpected shutdown: PHP Fatal error %1$s in %2$s on line %3$s'=>'خاموشی غیر منتظره: خطای PHP مهلک %1$s در %2$s خط %3$s','Could not process change for action: "%1$s" (ID: %2$d). Error: %3$s'=>'تغییر برای اقدام پردازش نشد: "%1$s" (شناسه: %2$d). خطا: %3$s','Action [%1$s] has invalid arguments. It cannot be JSON decoded to an array. $args = %2$s'=>'عمل [%1$s] دارای آرگومان های نامعتبر است. نمی توان آن را JSON در یک آرایه رمزگشایی کرد. $args = %2$s','In-Progress (%s)'=>'در حال پیش رفت (%s)','%d scheduled task completed.'=>'%d وظایف برنامه ریزی شده به پایان رسید.','%d batch executed.'=>'%d دسته ای اجرا شده است.','Found %d scheduled task'=>'یافت نشد %d وظایف زمانبندی شده','Running %d action'=>'درحال اجرای %d عمل','Maximum simultaneous queues already in progress (%s queue). No additional queues will begin processing until the current queues are complete.'=>'حداکثر صف‌های هم‌زمان در حال انجام است (صف %s). تا زمانی که صف‌های فعلی کامل نشود، هیچ صف دیگری شروع به پردازش نخواهد کرد.','%s second'=>'%s ثانیه','%s minute'=>'%s دقیقه','%s hour'=>'%s ساعت','%s day'=>'%s روز','%s week'=>'%s هفته','%s month'=>'%s ماه','%s year'=>'%s سال','Sort by latest'=>'مرتب‌سازی بر اساس جدیدترین','This function should not be called before plugins_loaded.'=>'This function should not be called before plugins_loaded.','The class attached to the "woocommerce_queue_class" does not implement the WC_Queue_Interface interface. The default %s class will be used instead.'=>'The class attached to the "woocommerce_queue_class" does not implement the WC_Queue_Interface interface. The default %s class will be used instead.','Reviews totals.'=>'مجموع نظرات','Products totals.'=>'مجموع محصولات','Shipping instance ID.'=>'آیدی نمونه حمل','Review type name.'=>'نام نوع نقد و بررسی.','Amount of products.'=>'مقدار محصولات.','Product type name.'=>'نام نوع محصول.','Amount of orders.'=>'مقدار سفارشات.','Order status name.'=>'نام وضعیت سفارش.','Customer type name.'=>'نام نوع مشتری.','Non-paying customer'=>'مشتری بدون پرداخت','Paying customer'=>'مشتری پرداخت کننده','Full name of currency.'=>'نام کامل واحد پول.','Order note author.'=>'نویسنده یاداشت سفارش','WooCommerce Customer Data'=>'داده مشتری ووکامرس','Limit result set to products with specified stock status.'=>'نتایج محدود شده روی محصولاتی با کلاس مالیاتی خاص. ','Sorry, we do not have enough "%1$s" in stock to fulfill your order (%2$s available). We apologize for any inconvenience caused.'=>'متاسفانه تعداد موجودی محصول «%1$s» از تعداد مورد نیاز شما کمتر است و هم اکنون %2$s عدد از این محصول برای سفارش در انبار موجود است. بابت مشکل پیش آمده پوزش میخواهیم.','Full name of country.'=>'نام کشور','Orders totals.'=>'مجموع سفارشات','Your {site_title} order has been received!'=>'سفارش شما در {site_title} دریافت شد.','Your {site_title} account has been created!'=>'حساب شما در {site_title} ایجاد شد.','Thanks for shopping with us'=>'از خرید شما متشکریم.','Details for order #{order_number} on {site_title}'=>'جزئیات سفارش #{order_number} در {site_title}','Amount of reviews.'=>'تعداد نقد و بررسی‌ها','Amount of customers.'=>'تعداد مشتری‌ها.','View affected templates'=>'نمایش قالب‌های متاثر','Categories totals.'=>'مجموع دسته بندی‌ها','Tags totals.'=>'مجموع برچسب‌ها','Attributes totals.'=>'مجموع ویژگی‌ها','Customers totals.'=>'مجموع مشتری‌ها','Your {site_title} order is now complete'=>'سفارش {site_title} شما اکنون کامل شد','File ID.'=>'شناسه پرونده','Invalid review ID.'=>'شناسه مرور نامعتبر.','Invalid review content.'=>'محتوای نقد نامعتبر.','WooCommerce Customer Payment Tokens'=>'توکن‌های پرداخت مشتری ووکامرس','WooCommerce Customer Downloads'=>'دانلودهای مشتری ووکامرس','WooCommerce Customer Orders'=>'سفارش‌های مشتری ووکامرس','Status of the review.'=>'وضعیت نقد.','The object cannot be deleted.'=>'شیء نمی تواند حذف شود.','The object has already been trashed.'=>'شیء اکنون در زباله‌دان است.','Updating review failed.'=>'بروزرسانی نقد شکست خورد.','ISO4217 currency code.'=>'ISO4217 کد واحد پولی','Data resource ID.'=>'شناسه منابع داده.','Full name of state.'=>'نام کامل استان.','List of states in this country.'=>'لیست استان‌های این کشور.','List of supported currencies.'=>'لیست واحدهای پولی پشتیبانی شده.','The unit lengths are defined in for this country.'=>'طول واحد در این کشور تعریف شده است.','Unique identifier for the product.'=>'شناسه‌ی منحصر به فرد برای محصول','Unique identifier for the product that the review belongs to.'=>'شناسه منحصر به فرد برای محصول که بررسی به آن تعلق دارد.','Order Cancelled: #{order_number}'=>'سفارش لغو شده: # {order_number}','Decimal separator for displayed prices for this country.'=>'جداکننده اعشار برای قیمت‌های نمایش داده شده برای این کشور','Thousands separator for displayed prices in this country.'=>'جداکننده هزارگان برای قیمت‌های نمایش داده شده در این کشور','Data resource description.'=>'توصیف اطلاعات منابع','Sorry, you are not allowed to change the comment type.'=>'با عرض پوزش، شما مجاز به تغییر نوع نظر نیستید.','Updating review status failed.'=>'به روزرسانی وضعیت بازبینی انجام نشد.','Ensure result set excludes reviews assigned to specific user IDs.'=>'اطمینان حاصل شود که مجموعه نتیجه، بررسی‌هایی را که برای شناسه‌های کاربری خاص اختصاص داده شده، حذف می کند.','If true, this note will be attributed to the current user. If false, the note will be attributed to the system.'=>'اگر درست باشد، این یادداشت به کاربر فعلی نسبت داده می شود. اگر نادرست باشد، یادداشت به سیستم اعمال خواهد شد.','If you copied over a template file to change something, then you will need to copy the new version of the template and apply your changes again.'=>'اگر برای تغییر چیزی بیش از یک فایل الگو کپی کردید، باید نسخه جدیدی از الگو را کپی کنید و دوباره تغییرات خود را اعمال کنید.','The object does not support trashing. Set \'%s\' to delete.'=>'این کالا از زباله‌دان پشتیبانی نمی کند. \'%s\' را برای حذف تنظیم کنید.','Limit response to reviews published before a given ISO8601 compliant date.'=>'پاسخ محدود به بررسی منتشر شده قبل از یک تاریخ سازگار با ISO8601 داده شده است.','Default ISO4127 alpha-3 currency code for the country.'=>'کد پیش فرض ISO4127 alpha-3 برای کشور','An identifier for the group this setting belongs to.'=>'یک شناسه برای گروه این تنظیم متعلق به','Controls the stock status of the product.'=>'وضعیت موجودی محصول را کنترل می کند.','The unit weights are defined in for this country.'=>'وزن این واحد برای این کشور تعریف شده است.','Supported features for this payment gateway.'=>'ویژگی‌های پشتیبانی شده برای این درگاه پرداخت','There are no locations matching these parameters.'=>'هیچ مکانی منطبق این پارامترها وجود ندارد.','There are no currencies matching these parameters.'=>'هیچ مقداری مطابق با این پارامترها وجود ندارد.','Limit result set to reviews assigned a specific status.'=>'نتیجه محدود شده به بررسی اختصاص داده شده یک وضعیت خاص است.','Limit result set to that from a specific author email.'=>'نتیجه محدود شده به یک ایمیل نویسنده خاص است.','Limit result set to reviews assigned to specific user IDs.'=>'نتیجه محدود به بررسی اختصاص داده شده به شناسه کاربر خاص است.','Limit result set to reviews assigned to specific product IDs.'=>'نتیجه محدود به بررسی اختصاص داده شده به شناسه محصول خاص است.','Full name of continent.'=>'نام کامل قاره','Cannot create existing product review.'=>'نمی توان بررسی محصول موجود را ایجاد کرد.','Currency symbol position for this country.'=>'موقعیت نماد ارز برای این کشور','List of countries on this continent.'=>'لیست کشورهای این قاره','List of supported states in a given country.'=>'لیست کشورهای پشتیبانی شده در یک کشور مشخص','Update your theme to the latest version. If no update is available contact your theme author asking about compatibility with the current WooCommerce version.'=>'قالب خود را به آخرین نسخه بروز رسانی کنید. اگر هیچ بروز رسانی در دسترس نیست، با نویسنده قالب خود در مورد سازگاری با نسخه فعلی WooCommerce تماس بگیرید.','Product review field exceeds maximum length allowed.'=>'فیلد بررسی محصول بیش از حداکثر طول مجاز است.','List of supported continents, countries, and states.'=>'فهرست قاره‌ها، کشورها و استان‌های پشتیبانی شده','Avatar URLs for the object reviewer.'=>'URL‌های آواتار برای بررسی کالا','Avatar URL with image size of %d pixels.'=>'URL آواتار با اندازه %d پیکسل','ISO3166 alpha-2 country code.'=>'ISO3166 آلفا 2 کد کشور','2 character continent code.'=>'2 کاراکتر کد قاره','%1$s is not valid. You can look up the correct Eircode here.'=>'%1$s معتبر نیست شما می توانید یک Eircode درست را در اینجا جستجو کنید.','Coupons totals.'=>'مجموع کدهای تخفیف','Amount of coupons.'=>'میزان کدهای تخفیف.','Coupon type name.'=>'نام نوع کدتخفیف.','Limit response to resources created after a given ISO8601 compliant date.'=>'محدود کردن پاسخ به منابع ایجاد شده پس از تاریخ انطباق با ISO8601.','Variation status.'=>'وضعیت متغیر','Number of decimal points shown in displayed prices for this country.'=>'تعداد نقاط اعشاری‌ که در قیمت‌های نمایش داده شده برای این کشور، نشان داده می‌شود.','Placeholder image'=>'جایابی عکس','Move down'=>'حرکت به پایین','WooCommerce Services icon'=>'آیکن خدمات ووکامرس','ShipStation'=>'محل حمل','ShipStation icon'=>'آیکن محل حمل','Export all categories'=>'برون بری همه دسته بندی‌ها','Move up'=>'انتقال به بالا','Enter attachment ID or URL to an image'=>'شناسه پیوست یا URL را به یک تصویر وارد کنید.','Set up Stripe for me using this email:'=>'راه اندازی استریپ برای من با استفاده از این ایمیل:','Set up the "%s" payment method'=>'روش پرداخت " %s " را تنظیم کنید.','Move the "%s" payment method up'=>'روش پرداخت " %s " را بالا ببرید.','Move the "%s" payment method down'=>'روش پرداخت " %s " را پایین بیاورید.','Manage the "%s" payment method'=>'روش پرداخت " %s " را مدیریت کنید.','The "%s" payment method is currently disabled'=>'روش پرداخت " %s " در حال حاضر غیرفعال است.','The "%s" payment method is currently enabled'=>'روش پرداخت " %s " در حال حاضر فعال است.','WooCommerce PayPal Checkout Gateway'=>'درگاه پرداخت PayPal WooCommerce','We recommend using ShipStation to save time at the post office by printing your shipping labels at home. Try ShipStation free for 30 days.'=>'توصیه می کنیم با استفاده از ShipStation با صرفه جویی در زمان در دفتر پست با چاپ برچسب‌های حمل و نقل خود در خانه، صرفه جویی کنید. ظرف 30 روز ShipStation را امتحان کنید.','Set up PayPal for me using this email:'=>'تنظیم کنید پی پال را برای استفاده از این ایمیل:','We\'ll use %1$s for product weight and %2$s for product dimensions.'=>'از %1$s برای وزن محصول و %2$s برای ابعاد محصول استفاده می کنیم.','If you\'d like to offer live rates from a specific carrier (e.g. UPS) you can find a variety of extensions available for WooCommerce here.'=>'اگر می خواهید از یک حامل خاص (به عنوان مثال: UPS) نرخ زنده ارائه دهید. شما می توانید انواع افزونه‌های موجود برای WooCommerce را پیدا کنید در اینجا','This is the attachment ID, or image URL, used for placeholder images in the product catalog. Products with no image will use this.'=>'این شناسه پیوست یا URL تصویر است که برای جایگاه تصاویر در کاتالوگ محصول مورد استفاده قرار می گیرد. محصولات بدون تصویر از این استفاده خواهند کرد.','Which product category should be exported?'=>'کدام نوع محصول باید صادر شود؟','When handling an %s, should access to downloadable files be revoked and download logs cleared?'=>'هنگام مدیریت %s، دسترسی به فایل‌های دانلود را لغو کند و گزارش‌های مربوط را پاک کند؟','When handling an %s, should personal data within orders be retained or removed?'=>'هنگام مدیریت %s، آیا داده‌های شخصی در دستورات بایستی حفظ یا حذف شوند؟','A live rate is the exact cost to ship an order, quoted directly from the shipping carrier.'=>'نرخ زنده هزینه دقیق برای ارسال سفارش است که به طور مستقیم از حامل حمل نقل شده است.','We\'ve created two Shipping Zones - for %s and for the rest of the world. Below you can set Flat Rate shipping costs for these Zones or offer Free Shipping.'=>'ما دو منطقه حمل و نقل را برای %s و برای سایر نقاط جهان ایجاد کرده ایم. در زیر می توانید هزینه حمل و نقل تخت برای این مناطق را تعیین کنید یا ارائه حمل رایگان را پیشنهاد دهید.','Your theme (%s) contains outdated copies of some WooCommerce template files. These files may need updating to ensure they are compatible with the current version of WooCommerce. Suggestions to fix this:'=>'قالب شما (%s) حاوی نسخه‌های قدیمی برخی از فایل‌های الگو WooCommerce است. این فایل‌ها ممکن است نیاز به به روز رسانی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها با نسخه فعلی WooCommerce سازگار هستند. پیشنهادات برای اصلاح این:','Enter a number to set stock quantity at the variation level. Use a variation\'s \'Manage stock?\' check box above to enable/disable stock management at the variation level.'=>'یک عدد را برای تعیین مقدار موجودی در سطح متغیر وارد کنید. از "مدیریت موجودی" استفاده کنید؟ برای فعال کردن/غیرفعال کردن مدیریت موجودی در سطح متغیرها، کادر بالا را تیک بزنید.','Low stock amount'=>'کمبود موجودی انبار','Alto Paraguay'=>'آلتو پاراگوئه','Presidente Hayes'=>'پرزیدنت هیز','Amambay'=>'آمامبای','Cordillera'=>'کوردیلرا','San Pedro'=>'سن پدرو','Kilograms'=>'کیلوگرم','Pounds'=>'پوند','Grams'=>'گرم','Ounces'=>'اونس','Inches'=>'اینچ','Yards'=>'یارد','Meters'=>'متر','Millimeters'=>'میلیمتر','Centimeters'=>'سانتی‌متر','Central'=>'مرکزی','Are you sure you want to remove the selected items?'=>'آیا مطمئن هستید که می خواهید آیتم‌های انتخاب شده را حذف کنید؟','You may need to manually restore the item\'s stock.'=>'ممکن است لازم باشد به صورت دستی موجودی را بازگردانید.','Sud Sardegna'=>'Sud Sardegna','Item moved down'=>'آیتم به پایین انتقال یافت','Item moved up'=>'آیتم به بالا انتقال یافت رفت','Apartment, suite, unit, etc.'=>'آپارتمان، مجتمع، واحد و...','%d API key permanently revoked.'=>'%d کلید API به طور دائم لغو می شود.','Cannot set attributes due to invalid parent product.'=>'خصوصیات را نمی توان به دلیل محصول والد نامعتبر تنظیم کرد.','This action cannot be reversed. Are you sure you wish to erase personal data from the selected orders?'=>'این عمل قابل برگشت نیست. آیا مطمئن هستید که می خواهید داده‌های شخصی را از سفارشات انتخاب شده پاک کنید؟','Billing Address'=>'آدرس صورتحساب','Shipping Address'=>'آدرس حمل و نقل','Payer first name'=>'نام خریدار','Payer last name'=>'نام خانوادگی خریدار','Payer PayPal address'=>'آدرس پی پال پرداخت کننده','MySQL version string.'=>'رشته نسخه MySQL.','shipping packagesShipping %d'=>'حمل و نقل %d','Your CSV needs to include columns in a specific order. %1$sClick here to download a sample%2$s.'=>'پرونده CSV شما نیاز دارد شامل ستون‌هایی در سفارش خواص باشد.%1$s برای دانلود نمونه کلیک کنید%2$s.','Shipping Address 1'=>'آدرس حمل و نقل','Billing Address 1'=>'آدرس صورتحساب','terms and conditions'=>'شرایط و مقررات','privacy policy'=>'سیاست حفظ حریم خصوصی','United States (US) dollar'=>'دلار آمریکا','eCheck ending in %1$s'=>'eCheck تمام می شود در %1$s','PayPal allows us to send one address. If you are using PayPal for shipping labels you may prefer to send the shipping address rather than billing. Turning this option off may prevent PayPal Seller protection from applying.'=>'پی پال به ما اجازه ارسال یک آدرس می دهد. اگر از پی پال برای حمل و نقل استفاده می کنید شما ممکن است برای ارسال آدرس حمل و نقل را بجای صورت حساب ترجیح دهید.خاموش کردن این گزینه ممکن است مانع از حفاظت فروشنده پی پال از درخواست شود.','This will be how your name will be displayed in the account section and in reviews'=>'اسم شما به این صورت در حساب کاربری و نظرات دیده خواهد شد.','If you have a coupon code, please apply it below.'=>'اگر کد تخفیف دارید، لطفا در زیر بنویسید.','Account details:'=>'جزئیات اکانت:','%s page'=>'%s صفحه','I have read and agree to the website %s'=>'من %s سایت را خوانده ام و آن را می پذیرم.','Required'=>'الزامی','%1$s (#%2$s)'=>'%1$s (#%2$s)','%1$s – %2$s'=>'%1$s – %2$s','Any "%1$s" method'=>'هر "%1$s" روش','Highlight required fields with an asterisk'=>'برجسته کردن فیلدهای ضروری با ستاره','Please see the PayPal Privacy Policy for more details.'=>'برای اطلاعات بیشتر صفحه خط مشی حریم خصوصی پی پال را بخوانید.','Optionally add some text for the terms checkbox that customers must accept.'=>'به صورت دلخواه، برخی از متن‌ها را در کادر گزینه‌ها اضافه کنید که مشتریان باید آن را بپذیرند.','Other locations'=>'مکان‌های دیگر','Take payments in person via checks. This offline gateway can also be useful to test purchases.'=>'پرداخت‌های شخصی را از طریق چک انجام دهید. این دروازه آفلاین همچنین می تواند برای تست خرید مفید باشد.','Log PayPal events, such as IPN requests, inside %s Note: this may log personal information. We recommend using this for debugging purposes only and deleting the logs when finished.'=>'ورود رویدادهای پی پال، مانند درخواست IPN، داخل %s توجه: این ممکن است اطلاعات شخصی را وارد کند. ما توصیه می کنیم با استفاده از این تنها برای مقاصد اشکال زدایی و حذف گزارش‌های مربوط هنگامی که به پایان رسید.','We accept payments through PayPal. When processing payments, some of your data will be passed to PayPal, including information required to process or support the payment, such as the purchase total and billing information.'=>'ما پرداخت‌ها را از طریق PayPal پذیرش می کنیم. هنگام پردازش پرداخت‌ها، برخی از داده‌های شما به PayPal منتقل خواهند شد، از جمله اطلاعاتی که برای پردازش یا پشتیبانی از پرداخت، مانند کل خرید و اطلاعات صورتحساب، مورد نیاز است.','PayPal Standard redirects customers to PayPal to enter their payment information.'=>'PayPal Standard مشتریان خود را به PayPal هدایت می کند تا اطلاعات پرداخت خود را وارد کنند.','Comma-separated list of search stopwords in your languageabout,an,are,as,at,be,by,com,for,from,how,in,is,it,of,on,or,that,the,this,to,was,what,when,where,who,will,with,www'=>'about,an,are,as,at,be,by,com,for,from,how,in,is,it,of,on,or,that,the,this,to,was,what,when,where,who,will,with,www','Take payments in person via BACS. More commonly known as direct bank/wire transfer.'=>'پرداخت‌ها را شخصاً از طریق BACS انجام دهید. بیشتر به عنوان انتقال مستقیم بانکی/سیمی شناخته می شود.','%s field'=>'فیلد %s','No page set'=>'برگه‌ای تنظیم نشده','These options let you change the appearance of the WooCommerce checkout.'=>'این گزینه به شما اجازه می‌دهد ظاهر تسویه حساب ووکامرس را تغییر دهید.','In this subsection you should list which third party payment processors you’re using to take payments on your store since these may handle customer data. We’ve included PayPal as an example, but you should remove this if you’re not using PayPal.'=>'در این قسمت شما باید پردازش‌های شخص ثالثی را که استفاده می‌کنید برای پرداخت در فروشگاه خود لیست کنید، زیرا ممکن است داده‌های مشتری را اداره کند. ما پی‌پال را بعنوان مثال آورده‌ایم، اما اگر شما از پی‌پال استفاده نمی‌کنید باید این را حذف کنید.','In this section you should list who you’re sharing data with, and for what purpose. This could include, but may not be limited to, analytics, marketing, payment gateways, shipping providers, and third party embeds.'=>'در این بخش شما باید چیزهایی که به اشتراک می‌گذارید و اهدافی که از آنها استفاده می کنید لیست کنید. این می‌تواند شامل باشد، اما ممکن است محدود به تجزیه و تحلیل، بازاریابی، درگاه‌های پرداخت، ارائه دهندگان حمل و نقل و شخص ثالث نباشد.','We share information with third parties who help us provide our orders and store services to you; for example --'=>'ما اطلاعات را با اشخاص ثالثی به اشتراک می گذاریم که به ما سفارشات خود را ارائه می دهند و خدمات را برای شما ذخیره می کنند؛ مثلا --','Members of our team have access to the information you provide us. For example, both Administrators and Shop Managers can access:'=>'اعضای تیم ما به اطلاعاتی که شما به ما میدهید دسترسی دارند. برای مثال هم ادمین و هم مدیر فروشگاه به این اطلاعات دسترسی دارند.','Who on our team has access'=>'چه کسانی در تیم ما دسترسی خواهد داشت','What we share with others'=>'ما چه چیزهایی را با دیگران به اشتراک میگزاریم','We will also store comments or reviews, if you choose to leave them.'=>'همینطور ما دیدگاه‌ها و نظرات شما را ذخیره می‌کنیم اگر تصمیم بگیرید که نظر بدید.','Our team members have access to this information to help fulfill orders, process refunds and support you.'=>'اعضای تیم ما به این اطلاعات دسترسی دارند تا به انجام سفارشات، پردازش استرداد و پشتیبانی شما کمک کنند.','Order information like what was purchased, when it was purchased and where it should be sent, and'=>'اطلاعات سفارش مانند آنچه که خریداری شد، چه زمانی خریداری شد و کجا باید ارسال شود.','Customer information like your name, email address, and billing and shipping information.'=>'اطلاعات مشتری، مانند نام شما، آدرس ایمیل و صورت حساب و اطلاعات حمل و نقل','We generally store information about you for as long as we need the information for the purposes for which we collect and use it, and we are not legally required to continue to keep it. For example, we will store order information for XXX years for tax and accounting purposes. This includes your name, email address and billing and shipping addresses.'=>'ما به طور کلی اطلاعات مربوط به شما را تا زمانی که به اطلاعات مورد نیاز برای اهدافی که برای جمع‌آوری و استفاده از آن نیاز داریم ذخیره می‌کنیم و از نظر قانونی نیازی به ادامه آن نیستیم. به عنوان مثال، اطلاعات سفارش را برای XXX سال برای اهداف مالیاتی و حسابداری ذخیره می‌کنیم. این شامل نام، آدرس ایمیل و آدرس‌های صدور صورت حساب و حمل و نقل می‌شود.','Send you marketing messages, if you choose to receive them'=>'اگر شما انتخاب کنید، برای شما ایمیل تبلیغاتی میفرستیم','Process payments and prevent fraud'=>'فرایند پرداخت و جلوگیری از تقلب','Improve our store offerings'=>'پیشنهادات فروشگاه ما را بهبود بخشد','Send you information about your account and order'=>'اطلاعات خود را برای حساب و سفارش ارسال کنید','Respond to your requests, including refunds and complaints'=>'پاسخ به درخواست‌]ای شما، شما بازپرداخت و شکایت','If you create an account, we will store your name, address, email and phone number, which will be used to populate the checkout for future orders.'=>'اگر شما یک حساب کاربری بسازید، ما اسم، آدرس، ایمیل و تلفن شما رو ذخیره می‌کنیم فقط برای استفاده خرید‌ها و پرداخت‌های بعدی شما.','When you purchase from us, we’ll ask you to provide information including your name, billing address, shipping address, email address, phone number, credit card/payment details and optional account information like username and password. We’ll use this information for purposes, such as, to:'=>'هنگام خرید از ما، از شما خواهش می‌کنیم اطلاعاتی از قبیل نام، آدرس صورت‌حساب، آدرس حمل و نقل، آدرس ایمیل، تلفن و اطلاعات کارت اعتباری/پرداخت و اطلاعات اختیاری حساب مانند نام کاربری و رمز عبور را ارائه کنید. ما از این اطلاعات برای اهدافی استفاده می‌کنیم، از جمله:','Comply with any legal obligations we have, such as calculating taxes'=>'مطابق با هر تعهد قانونی که ما داریم، مانند محاسبه مالیات','Set up your account for our store'=>'حساب کاربری خودتان را در فروشگاه ما بسازید','Note: you may want to further detail your cookie policy, and link to that section from here.'=>'پینوشت: شاید شما مایل باشین اطلاعات کوکی و یا لینک رودر این قسمت درج کنید','We’ll also use cookies to keep track of cart contents while you’re browsing our site.'=>'ما همچنین از کوکی‌ها برای پیگیری محتویات سبد خرید در حالی که شما در حال مرور سایت ما هستید استفاده می‌کنیم.','Shipping address: we’ll ask you to enter this so we can, for instance, estimate shipping before you place an order, and send you the order!'=>'آدرس حمل و نقل: ما از شما خواهش می‌کنیم که این را وارد کنید بنابراین ما می‌توانیم، به عنوان مثال، ما می توانیم، پیش از سفارش شما، تخمین زده و سفارش خود را به شما ارسال کنیم!','Location, IP address and browser type: we’ll use this for purposes like estimating taxes and shipping'=>'محل سکونت، آدرس IP و نوع مرورگر: ما از این برای اهدافی مانند برآورد مالیات و حمل و نقل استفاده می‌کنیم.','Products you’ve viewed: we’ll use this to, for example, show you products you’ve recently viewed'=>'محصولاتی که مشاهده کرده‌اید: ما از آن برای نشان دادن محصولاتی که اخیرا مشاهده کرده‌اید استفاده می‌کنیم','While you visit our site, we’ll track:'=>'هنگاه مشاهده شما از سایت ما، ما رهگیری می‌کنیم:','What we collect and store'=>'چه چیزی را طبقه بندی و نگهداری می‌کنیم','This sample language includes the basics around what personal data your store may be collecting, storing and sharing, as well as who may have access to that data. Depending on what settings are enabled and which additional plugins are used, the specific information shared by your store will vary. We recommend consulting with a lawyer when deciding what information to disclose on your privacy policy.'=>'این سیاست نمونه شامل اصولی از اطلاعات شخصی شما است که در فروشگاه شما جمع‌آوری، ذخیره و به اشتراک گذاشته می‌شود و نیز کسانی ممکن است به آن داده‌ها دسترسی داشته باشند. بسته به تنظیمات فعال و افزونه‌های اضافی استفاده می‌شود، اشتراک‌گذاری اطلاعات خاص توسط فروشگاه شما متفاوت خواهد بود. ما تصمیم می‌گیریم که چه اطلاعاتی در سیاست حفظ حریم خصوصی خود منتشر کنیم، با یک وکیل مشاوره می‌کنیم.','We collect information about you during the checkout process on our store.'=>'ما در طول فرآیند پرداخت در فروشگاه اطلاعات مربوط به شما را جمع‌آوری می‌کنیم.','User email'=>'ایمیل کاربر','Order Number'=>'شماره سفارش','Items Purchased'=>'موارد خریداری شده','Download count'=>'شمارنده دانلود','Access granted'=>'دسترسی داده شد','Browser User Agent'=>'عامل کاربری مرورگر','Payment Tokens'=>'توکن‌های پرداخت','Token'=>'توکن','Download ID'=>'شناسه دانلود','Access to Purchased Downloads'=>'دسترسی به دانلودهای خریداری شده','Please read and accept the terms and conditions to proceed with your order.'=>'لطفا شرایط و ضوابط را برای ادامه سفارش خود مطالعه و قبول کنید.','Personal data removed.'=>'اطلاعات شخصی پاک شد.','Shipping State'=>'استان مقصد','%1$s has been removed from your cart because it has since been modified. You can add it back to your cart here.'=>'%1$s از سبدخرید حذف شد چون تغییر کرده است. می توانید مجدد به سبدخرید اضافه کنید اینجا.','URL to edit the order'=>'آدرس اینترنتی برای ویرایش سفارش','display name%1$s %2$s'=>'%1$s %2$s','optional'=>'اختیاری','Customer Data'=>'داده مشتری','Billing First Name'=>'صورتحساب نام','Billing Last Name'=>'صورتحساب نام خانوادگی','Billing Company'=>'صورتحساب کمپانی','Billing City'=>'صورتحساب شهر','Billing Postal/Zip Code'=>'صورتحساب کدپستی','Billing State'=>'صورتحساب ایالت','Phone Number'=>'تلفن','Shipping First Name'=>'حمل و نقل نام','Shipping Last Name'=>'حمل و نقل نام خانوادگی','Shipping Company'=>'حمل و نقل کمپانی','Shipping City'=>'حمل و نقل شهر','Shipping Postal/Zip Code'=>'حمل و نقل کدپستی','User roleCustomer'=>'مشتری','User roleShop manager'=>'مدیر فروشگاه','Removed customer "%s"'=>'مشتری حذف شده "%s"','Purchased Downloads'=>'دانلودهای خریداری شده','Payment complete event failed.'=>'رویداد پرداخت کامل انجام نشد.','Update status event failed.'=>'بروزرسانی وضعیت رویداد شکست خورد.','Error during status transition.'=>'خطا هنگام انتقال وضعیت.','Name of the customer for the order'=>'نام مشتری برای سفارش','Order total formatted for locale'=>'فرمت مجموع سفارشات برای محلی','Used-up download permissions'=>'مجوزهای دانلود استفاده شده','Clean up download permissions'=>'مجوزهای دانلود پاکسازی شده','%d permissions deleted'=>'%d مجوزهای حذف شده','Removed personal data from order %s.'=>'حذف اطلاعات شخصی از سفارش %s.','Personal data within order %s has been retained.'=>'اطلاعات شخصی همراه سفارش %s حفظ شده است.','Removed access to downloadable files.'=>'حذف دسترسی به پرونده‌های قابل دانلود.','Customer download permissions have been retained.'=>'مجوزهای دانلود مشتری حفظ شده است.','Removed payment token "%d"'=>'حذف token پرداختی "%d"','Display name cannot be changed to email address due to privacy concern.'=>'به دلیل نگرانی‌های امنیتی، نام نمایشی را نمی توان به آدرس ایمیل تغییر داد.','Deleted all active sessions, and %d saved carts.'=>'همه sessions فعال حذف کنید، و %d سبدهای ذخیره شده‌اند.','Your store does not appear to be using a secure connection. We highly recommend serving your entire website over an HTTPS connection to help keep customer data secure. Learn more here.'=>'به نظر می رسد فروشگاه شما از یک اتصال امن استفاده نمی کند. ما به شدت توصیه می کنیم در کل وب سایت خود از طریق اتصال HTTPS خدمت کنید تا امنیت اطلاعات مشتری را حفظ شود. بیشتر بدانید.','This tool will delete all customer session data from the database, including current carts and saved carts in the database.'=>'این ابزار تمامی داده‌های جلسه مشتری از پایگاه داده را حذف می کند، از جمله سبدهای فعلی و سبدهای ذخیره شده در پایگاه داده','This tool will delete expired download permissions and permissions with 0 remaining downloads.'=>'این ابزار مجوزها و مجوزهای دانلود شده حذف شده با 0 بارگیری باقی مانده را حذف خواهد کرد.','Limit result set to products with a specific attribute. Use the taxonomy name/attribute slug.'=>'نتیجه محدود برای محصولات با ویژگی خاص تعیین شده است. استفاده از نامک نام دسته/ویژگی','If the payment was refunded via the API.'=>'اگر پرداخت از طریق API مسترد شد.','Blog id of the record on the multisite.'=>'شناسه بلاگ گزارش در چندسایته','Display name'=>'نام نمایشی','Parent product does not match current variation.'=>'محصول والد با متغیر کنونی متناسب نیست.','Unable to create order.'=>'قادر به ثبت سفارش نیستیم.','Cloning is forbidden.'=>'Cloning is forbidden.','Unserializing instances of this class is forbidden.'=>'Unserializing instances of this class is forbidden.','WooCommerce pages'=>'برگه‌های ووکامرس','WooCommerce database version'=>'نسخه پایگاه داده ووکامرس','Settings tab labelPayments'=>'پرداخت‌ها','Manage'=>'مدیریت','Legacy API'=>'API منسوخ','Secure checkout'=>'پرداخت امن','Account endpoints'=>'نقطه فرود حساب کاربری','WooCommerce version'=>'نسخه ووکامرس','WordPress version'=>'نسخه وردپرس','WordPress multisite'=>'وردپرس چندسایته','WordPress memory limit'=>'محدودیت حافظه وردپرس','WordPress debug mode'=>'حالت رفع عیب ووکامرس','WordPress cron'=>'زمانبندی ووکامرس','Retain completed orders'=>'حفظ سفارشات کامل شده','Enable the legacy REST API'=>'فعال کردن REST API قدیمی','%1$s - There is a newer version of WordPress available (%2$s)'=>'%1$s - اینجا نسخه جدیدتری از وردپرس در دسترس است (%2$s)','Displays whether or not WordPress is using an external object cache.'=>'نمایش داده می شود که یا وردپرس یک کش مخزن خارجی را استفاده می کند.','Rates will be configurable and taxes will be calculated during checkout.'=>'نرخ‌ها قابل تنظیم خواهد بود و مالیات در زمان پرداخت محاسبه خواهد شد.','Enable tax rates and calculations'=>'فعال کردن نرخ مالیات و محاسبه آن','Failed orders are unpaid and may have been abandoned by the customer. They will be trashed after the specified duration.'=>'سفارشات خراب پرداخت نشده اند و ممکن است توسط مشتری رها شوند. آنها بعد از مدت مشخص حذف می شوند.','Pending orders are unpaid and may have been abandoned by the customer. They will be trashed after the specified duration.'=>'سفارشات معلق پرداخت نشده اند و ممکن است توسط مشتری رها شوند. آنها بعد از مدت مشخص حذف می شوند.','Cancelled orders are unpaid and may have been cancelled by the store owner or customer. They will be trashed after the specified duration.'=>'سفارش‌های لغو شده پرداخت نشده اند و ممکن است توسط صاحب فروشگاه یا مشتری لغو شود. آنها بعد از مدت مشخص حذف می شوند.','Retain completed orders for a specified duration before anonymizing the personal data within them.'=>'قبل از شناسایی اطلاعات شخصی درون آنها، دستورات تکمیل شده را برای مدت زمان مشخصی حفظ کنید.','External object cache'=>'کش کالا خارجی','Enable coupons'=>'فعالسازی کدهای تخفیف','Retain failed orders'=>'حفظ سفارش‌های ناموفق','Retain cancelled orders'=>'نگه داشتن سفارش‌های ناموفق','Use previous column mapping preferences?'=>'از ترجیحات نقشه ستون قبلی استفاده کنید؟','Remove personal data'=>'حذف داده شخصی','Filter by registered customer'=>'فیلتر براساس مشتری‌های ثبت‌نام شده','Accounts & Privacy'=>'حفظ حریم خصوصی حساب‌های کاربری','Guest checkout'=>'پرداخت مهمان','Allow customers to place orders without an account'=>'اجازه ثبت سفارش به مشتری‌ها دهید بدون نیاز به حساب کاربری','Privacy policy'=>'سیاست حفظ حریم خصوصی','privacy page'=>'برگه حفظ حریم خصوصی','Allowed emails'=>'ایمیل‌های مجاز','Account erasure requests'=>'درخواست حذف حساب','Registration privacy policy'=>'سیاست حفظ حریم خصوصی ثبت نام','Checkout privacy policy'=>'سیاست حفظ حریم خصوصی پرداخت','Personal data retention'=>'حفظ اطلاعات شخصی','Retain inactive accounts '=>'حساب‌های غیر فعال را حفظ کنید','Retain pending orders '=>'حفظ سفارشات در انتظار','Allow customers to log into an existing account during checkout'=>'به مشتری اجازه دهید در جریان پرداخت به حساب کاربری خود وارد شود','Allow customers to create an account during checkout'=>'به مشتری هنگام پرداخت اجازه ایجاد حساب کاربری دهید','Allow customers to create an account on the "My account" page'=>'به مشتری اجازه ایجاد حساب در برگه "حساب من" دهید','Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our %s.'=>'اطلاعات شخصی شما برای پردازش سفارش شما استفاده می‌شود، و پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، و برای اهداف دیگری که در %s توضیح داده شده است.','Choose how long to retain personal data when it\'s no longer needed for processing. Leave the following options blank to retain this data indefinitely.'=>'زمانی که دیگر برای پردازش مورد نیاز نیست، اطلاعات شخصی خود را انتخاب کنید. گزینه‌های زیر را خالی بگذارید تا این اطلاعات را به صورت نامحدود حفظ کنید.','Optionally add some text about your store privacy policy to show during checkout.'=>'در صورت تمایل یک متن در مورد سیاست حفظ حریم خصوصی فروشگاه خود برای نمایش در هنگام پرداخت اضافه کنید.','Optionally add some text about your store privacy policy to show on account registration forms.'=>'در صورت تمایل یک متن در مورد سیاست حفظ حریم خصوصی فروشگاه خود برای نمایش فرم ثبت نام حساب اضافه کنید.','Inactive accounts are those which have not logged in, or placed an order, for the specified duration. They will be deleted. Any orders will be converted into guest orders.'=>'حساب‌های غیر فعال کسانی هستند که برای مدت زمان مشخص وارد نشده اند و یا سفارش نداشته اند. آنها حذف خواهند شد. هر سفارش به سفارش مهمان تبدیل خواهد شد.','This section controls the display of your website privacy policy. The privacy notices below will not show up unless a %s is set.'=>'این بخش صفحه نمایش سیاست حفظ حریم خصوصی وب سایت شما را کنترل می کند. اعلامیه‌های حفظ حریم خصوصی در زیر نشان داده نخواهد شد مگر اینکه یک %s تنظیم شود.','List of allowed billing emails to check against when an order is placed. Separate email addresses with commas. You can also use an asterisk (*) to match parts of an email. For example "*@gmail.com" would match all gmail addresses.'=>'لیست سفید از ایمیل‌های صورتحساب برای بررسی در زمانی که یک سفارش ثبت می شود. آدرس های ایمیل را با کاما جدا کنید. شما همچنین می توانید از ستاره (*) برای مطابقت با بخشی از ایمیل استفاده کنید. به عنوان مثال "*@gmail.com" تمام آدرس‌های جیمیل را مطابقت می دهد.','Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our %s.'=>'اطلاعات شخصی شما برای پردازش سفارش شما، پشتیبانی از تجربه شما در سراسر این وب سایت و برای اهدافی که در %s ذکر شده است استفاده می شود.','Removed personal data from %s order.'=>'حذف داده‌های شخصی از %s سفارش','Visit Dashboard'=>'مشاهده داشبورد','Storefront icon'=>'آیکون Storefront','automated taxes icon'=>'آیکون مالیات خودکار','Continue with WooCommerce Services'=>'با سرویس‌های ووکامرس ادامه دهید','Create some products'=>'تعدادی محصول ایجاد کنید','You can also:'=>'همچنین می توانید:','Review Settings'=>'تنظیمات نقدوبررسی','View & Customize'=>'شخصی سازی مشاهده','Connect your store to activate WooCommerce Services'=>'فروشگاه خود را متصل کنید برای فعال شدن سرویس‌های ووکامرس','You\'re ready to add products to your store.'=>'شما برای افزودن محصولات به فروشگاه آماده اید.','Save time and errors with automated tax calculation and collection at checkout. Powered by WooCommerce Services and Jetpack.'=>'صرفه جویی در زمان و خطاهای با محاسبه مالیات خودکار و جمع آوری در پرداخت Powered by WooCommerce Services and Jetpack.','Thanks for using Jetpack! Your store is almost ready: to activate services like %s, just connect your store.'=>'با تشکر برای استفاده از Jetpack! فروشگاه شما تقریبا آماده است: برای فعال کردن خدمات مانند %s، فقط فروشگاه خود را متصل کنید.','Mailchimp for WooCommerce'=>'Mailchimp برای ووکامرس','Mailchimp icon'=>'آیکون Mailchimp','Join the 16 million customers who use Mailchimp. Sync list and store data to send automated emails, and targeted campaigns.'=>'به جمعه 16 میلیون کاربر Mailchimp بپیوندید.همگام‌سازی لیست و نگهداری داده برای ارسال ایمیل خودکار، و کمپین‌های هدفمند.','Mailchimp'=>'Mailchimp','Design your store with deep WooCommerce integration. If toggled on, we’ll install Storefront, and your current theme %s will be deactivated.'=>'فروشگاه خود را با ووکامرس ادغام کنید. ما نصب میکنیم Storefront را برای شما و قالب شما %s غیر فعال می شود.','Enhance your store with these recommended free features.'=>'با استفاده از این ویژگی‌های رایگان توصیه شده، فروشگاه خود را ارتقا دهید.','Recommended for All WooCommerce Stores'=>'توصیه شده برای تمام فروشگاه‌های ووکامرس','The PayFast extension for WooCommerce enables you to accept payments by Credit Card and EFT via one of South Africa’s most popular payment gateways. No setup fees or monthly subscription costs.'=>'افزودنی PayFast برای ووکامرس پرداخت‌های کارت اعتباری و EFT را برای شما فعال می کند از طریق درگاه پرداخت معتبر کشور آ،ریقای جنوبی. هیچ هزینه راه اندازی پرداخت نمی کنید.','WooCommerce Square'=>'میدان ووکامرس','WooCommerce Stripe Gateway'=>'درگاه Stripe ووکامرس','Klarna Checkout for WooCommerce'=>'صورتحساب Klarna برای ووکامرس','Klarna Payments for WooCommerce'=>'پرداخت‌های Klarna برای ووکامرس','WooCommerce eWAY Gateway'=>'درگاه eWAY ووکامرس','WooCommerce PayFast Gateway'=>'درگاه PayFast ووکامرس','The following plugins will be installed and activated for you:'=>'افزونه‌های زیر برای شما نصب و فعال می شود:','The eWAY extension for WooCommerce allows you to take credit card payments directly on your store without redirecting your customers to a third party site to make payment.'=>'افزودنی eWAY ووکامرس به شما امکان پرداخت مستقیم از طریق کارت اعتباری بدون نیاز به سایت‌های واسط می کند.','Year(s)'=>'سال','Month(s)'=>'ماه','Week(s)'=>'هفته','Day(s)'=>'روز','Chattogram'=>'Chattogram','Jashore'=>'Jashore','Bomi'=>'Bomi','Bong'=>'Bong','Gbarpolu'=>'Gbarpolu','Grand Bassa'=>'Grand Bassa','Grand Cape Mount'=>'Grand Cape Mount','Grand Gedeh'=>'Grand Gedeh','Grand Kru'=>'Grand Kru','Margibi'=>'Margibi','Montserrado'=>'Montserrado','Nimba'=>'Nimba','Rivercess'=>'Rivercess','River Gee'=>'River Gee','Sinoe'=>'Sinoe','Amnat Charoen'=>'Amnat Charoen','Ang Thong'=>'Ang Thong','Ayutthaya'=>'Ayutthaya','Bangkok'=>'Bangkok','Bueng Kan'=>'Bueng Kan','Buri Ram'=>'Buri Ram','Chachoengsao'=>'Chachoengsao','Chai Nat'=>'Chai Nat','Chaiyaphum'=>'Chaiyaphum','Chanthaburi'=>'Chanthaburi','Chiang Mai'=>'Chiang Mai','Chiang Rai'=>'Chiang Rai','Chonburi'=>'Chonburi','Chumphon'=>'Chumphon','Kalasin'=>'Kalasin','Kamphaeng Phet'=>'Kamphaeng Phet','Kanchanaburi'=>'Kanchanaburi','Khon Kaen'=>'Khon Kaen','Krabi'=>'Krabi','Lampang'=>'Lampang','Lamphun'=>'Lamphun','Loei'=>'Loei','Lopburi'=>'Lopburi','Mae Hong Son'=>'Mae Hong Son','Maha Sarakham'=>'Maha Sarakham','Mukdahan'=>'Mukdahan','Nakhon Nayok'=>'Nakhon Nayok','Nakhon Pathom'=>'Nakhon Pathom','Nakhon Phanom'=>'Nakhon Phanom','Nakhon Ratchasima'=>'Nakhon Ratchasima','Nakhon Sawan'=>'Nakhon Sawan','Nakhon Si Thammarat'=>'Nakhon Si Thammarat','Nan'=>'Nan','Narathiwat'=>'Narathiwat','Nong Bua Lam Phu'=>'Nong Bua Lam Phu','Nong Khai'=>'Nong Khai','Nonthaburi'=>'Nonthaburi','Pathum Thani'=>'Pathum Thani','Pattani'=>'Pattani','Phang Nga'=>'Phang Nga','Phatthalung'=>'Phatthalung','Phayao'=>'Phayao','Phetchabun'=>'Phetchabun','Phetchaburi'=>'Phetchaburi','Phichit'=>'Phichit','Phitsanulok'=>'Phitsanulok','Phrae'=>'Phrae','Phuket'=>'Phuket','Prachin Buri'=>'Prachin Buri','Prachuap Khiri Khan'=>'Prachuap Khiri Khan','Ranong'=>'Ranong','Ratchaburi'=>'Ratchaburi','Rayong'=>'Rayong','Roi Et'=>'Roi Et','Sa Kaeo'=>'Sa Kaeo','Sakon Nakhon'=>'Sakon Nakhon','Samut Prakan'=>'Samut Prakan','Samut Sakhon'=>'Samut Sakhon','Samut Songkhram'=>'Samut Songkhram','Saraburi'=>'Saraburi','Satun'=>'Satun','Sing Buri'=>'Sing Buri','Sisaket'=>'Sisaket','Songkhla'=>'Songkhla','Sukhothai'=>'Sukhothai','Suphan Buri'=>'Suphan Buri','Surat Thani'=>'Surat Thani','Surin'=>'Surin','Tak'=>'Tak','Trang'=>'Trang','Trat'=>'Trat','Ubon Ratchathani'=>'Ubon Ratchathani','Udon Thani'=>'Udon Thani','Uthai Thani'=>'Uthai Thani','Uttaradit'=>'Uttaradit','Yala'=>'Yala','Yasothon'=>'Yasothon','No keys found.'=>'کلیدی یافت نشد.','REST API'=>'REST API','You do not have permission to edit API Keys'=>'شما اجازه ویرایش کلیدهای API را ندارید','WooCommerce Network Orders'=>'سفارشات شبکه ووکامرس','Loading network orders'=>'بارگذاری سفارشات شبکه','You don’t have permission to do this.'=>'برای انجام این کار دسترسی ندارید.','Recommended'=>'توصیه شده','Choose a state…'=>'انتخاب یک ایالت…','What currency do you accept payments in?'=>'چه واحد پولی برای پرداخت قبول می کنید؟','Lofa'=>'Lofa','Return to payments'=>'بازگشت به پرداخت‌ها','Insufficient privileges to import products.'=>'دسترسی‌های محدود برای درون‌ریزی محصولات','Insufficient privileges to export products.'=>'دسترسی‌های محدود برای برون‌بری محصولات','%1$s (%2$s %3$s)'=>'%1$s (%2$s %3$s)','Help WooCommerce improve with usage tracking'=>'برای بهبود ووکامرس با استفاده از رهگیری استفاده کمک کنید','Profile →'=>'پروفایل ←','Image size used for products in the catalog.'=>'اندازه تصویر استفاده شده در کاتالوگ.','After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you regenerate thumbnails. You can do this from the tools section in WooCommerce or by using a plugin such as Regenerate Thumbnails.'=>'پس از انتشار تغییرات خود، ممکن است اندازه تصویر جدید تا زمانی که تصاویر بندانگشتی بازسازی نشود، نشان داده نشود.می توانید انجام دهید ازبخش ابزار در ووکامرسیا استفاده از افزونه ای مانندRegenerate Thumbnails.','After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you Regenerate Thumbnails.'=>'پس از انتشار تغییرات خود، ممکن است اندازه‌های جدید تصویر به شما نشان داده نشود تا شما ازRegenerate Thumbnailsاستفاده کنید.','Deleting a category does not delete the products in that category. Instead, products that were only assigned to the deleted category are set to the category %s.'=>'پاک کردن یک دسته، محصولات موجود در آن دسته را پاک نمی‌کند. به‌جای آن، محصولاتی که تنها مربوط به دسته‌ی پاک‌شده هستند، به دسته‌ی %s منتقل می‌شوند.','Make “%s” the default category'=>'ایجاد “%s” دسته پیشفرض','This is the default category and it cannot be deleted. It will be automatically assigned to products with no category.'=>'این دسته پیشفرض است و نمی تواند حذف شود. می تواند خودکار به محصولات بدون دسته اختصاص یابد.','Edit this order'=>'ویرایش این سفارش','Change order status to on-hold'=>'تغییر وضعیت سفارش به درانتظار','Change order status to processing'=>'تغییر وضعیت سفارش به پردازش','Change order status to completed'=>'تغییر وضعیت سفارش به کامل شده','Cancel thumbnail regeneration'=>'کنسل کردن ایجاد مجدد بندانگشتی','Thumbnail regeneration is running in the background. Depending on the amount of images in your store this may take a while.'=>'بازسازی تصویر بند انگشتی در پس زمینه اجرا می شود. بسته به مقدار تصاویر موجود در فروشگاه شما ممکن است کمی طول بکشد.','Regenerate shop thumbnails'=>'ایجاد مجدد بندانگشتی فروشگاه','Regenerate'=>'بازسازی','This will regenerate all shop thumbnails to match your theme and/or image settings.'=>'این همه تصاویر بندانگشتی را بازسازی می کند تا با قالب و تنظیمات تصویر شما سازگار باشد.','Thumbnail regeneration has been scheduled to run in the background.'=>'بازسازی تصویر بند انگشتی برنامه ریزی شده است که در پس زمینه اجرا شود.','Cancelled product image regeneration job.'=>'بازسازی تصویر محصول را لغو شد.','After publishing your changes, new image sizes will be generated automatically.'=>'پس از انتشار تغییرات خود، اندازه تصاویر جدید به طور خودکار تولید می شود.','Pay for this order'=>'پرداخت برای این سفارش','%s quantity'=>'%s عدد','Uncropped'=>'باز نشده','1:1'=>'1:1','Thumbnail width'=>'عرض تصویر بند انگشتی','Product Images'=>'تصاویر محصول','Product Catalog'=>'کاتالوگ محصول','Enable store notice'=>'اطلاعیه فروشگاه را فعال کنید','If enabled, this text will be shown site-wide. You can use it to show events or promotions to visitors!'=>'اگر فعال شود، این متن در سراسر سایت نمایش داده خواهد شد. شما می توانید از آن برای نشان دادن رویدادها یا تبلیغات به بازدیدکنندگان استفاده کنید!','Store Notice'=>'اطلاعیه فروشگاه','Buy “%s”'=>'خرید “%s”','Category display'=>'نمایش دسته','Products per row'=>'محصولات در هر ردیف','Sandbox API signature'=>'امضای API جعبه شنی','Sandbox API password'=>'رمزعبور API جعبه شنی','Sandbox API username'=>'نام‌کاربری API جعبه شنی','Live API signature'=>'امضای API زنده','Live API password'=>'رمزعبور API زنده','Live API username'=>'نام‌کاربری API زنده','Invalid webhook.'=>'webhook نامعتبر.','Invalid download log: not found.'=>'گزارش دانلود نامعتبر: یافت نشد.','Invalid download log: no ID.'=>'گزارش دانلود نامعتبر: بدون شناسه.','Choose what to display on the main shop page.'=>'انتخاب کنید در برگه اصلی فروشگاه چه مواردی نمایش داده شود.','Choose what to display on product category pages.'=>'انتخاب کنید در صفحه دسته‌بندی محصولات چه مواردی نمایش داده شود.','How many products should be shown per row?'=>'در هر ردیف چند محصول نمایش داده شود؟','How many rows of products should be shown per page?'=>'در هر صفحه چند ردیف از محصولات نمایش داده شود؟','Main image width'=>'عرض تصویر اصلی','Image size used for the main image on single product pages. These images will remain uncropped.'=>'سایز تصویر برای تصویر اصلی که در صفحه محصولات تکی نمایش داده می‌شود. این تصاویر بریده نخواهند شد.','Thumbnail cropping'=>'برش خودکار تصاویر بندانگشتی (cropping)','Images will be cropped into a square'=>'تصاویر به صورت مربعی بریده میشوند.','Images will be cropped to a custom aspect ratio'=>'تصاویر به ابعاد دلخواه بریده شود','Images will display using the aspect ratio in which they were uploaded'=>'تصاویر به شکل همان ابعادی که آپلود شده‌اند نمایش داده شوند.','How should products be sorted in the catalog by default?'=>'محصولات به صورت پیشفرض به چه ترتیبی نمایش داده شوند؟','Select options for “%s”'=>'انتخاب گزینه‌ها برای “%s”','Unable to insert download log entry in database.'=>'امکان وارد کردن گزارش دانلود در پایگاه داده وجود ندارد.','Enable IPN email notifications'=>'فعالسازی اعلانات IPN ایمیل','Completed product image regeneration job.'=>'عملیات بازسازی عکس محصول کامل شده است.','Regenerating images for attachment ID: %s'=>'بازسازی تصاویر برای شناسه پیوست: %s','View products in the “%s” group'=>'مشاهده محصولات در گروه “%s”','SANDBOX ENABLED. You can use sandbox testing accounts only. See the PayPal Sandbox Testing Guide for more details.'=>'سندباکس فعال شد.می توانید از حساب کاربری تستی سندباکس استفاده کنید. مشاهدهراهنمای تست سندباکس پی پالبرای کسب اطلاعات بیشتر.','The maximum allowed setting is %d'=>'بیشترین تنظیم مجاز %d است.','The minimum allowed setting is %d'=>'کمترین تنظیم مجاز %d است.','Send notifications when an IPN is received from PayPal indicating refunds, chargebacks and cancellations.'=>'ارسال اعلان هنگامی که IPN از پی پال بازپرداخت را نشان می دهد،شارژ مجدد و کنسل کردن','IPN email notifications'=>'اعلانات IPN از طریق ایمیل','Default category slugUncategorized'=>'دسته-بندی-نشده','Rows per page'=>'ردیف‌ها در هر برگه','On backorder'=>'در پیش‌خرید','Filter by stock status'=>'فیلتر براساس وضعیت موجودی','Paid on %1$s @ %2$s'=>'پرداخت در %1$s @ %2$s','Date created:'=>'تاریخ ایجاد:','Status:'=>'وضعیت:','Copy link'=>'کپی پیوند','View report'=>'مشاهده گزارش','File ID'=>'شناسه پرونده','Permission ID'=>'شناسه مجوز','Filter by product'=>'فیلتر براساس محصول','Filter by file'=>'فیلتر براساس پرونده','Filter by order'=>'فیلتر براساس سفارش','Filter by user'=>'فیلتر براساس کاربر','Filter by IP address'=>'فیلتر براساس IP','Shop pages'=>'برگه‌های فروشگاه','Customer download log'=>'گزارش دانلود مشتری','Set Status - On backorder'=>'تغییر وضعیت - در پیش‌خرید','Confirm navigation'=>'تایید ناوبری','Permission #%d not found.'=>'مجوز #%d یافت نشد.','No customer downloads found.'=>'دانلودی برای مشتری یافت نشد.','Error processing refund. Please try again.'=>'خطا در پردازش بازپرداخت.مجدد تلاش کنید.','Municipality / District'=>'منطقه / ناحیه','Invalid permission ID.'=>'شناسه مجوز نامعتبر است.','Copying to clipboard failed. You should be able to right-click the button and copy.'=>'کپی در کلیپبورد شکست خورد. شما یاید با کلیک راست و دکمه کپی کنید.','Limit result set to products with specific SKU(s). Use commas to separate.'=>'نتیجه محدود شده به محصولات با SKU(s) تعریف شده. برای جداسازی از کاما استفاده کنید.','Download ID.'=>'شناسه دانلود','Postcodes containing wildcards (e.g. CB23*) or fully numeric ranges (e.g. 90210...99000) are also supported. Please see the shipping zones documentation for more information.'=>'کدهای پستی حاوی حروف عام (مانند CB23*) یا محدوده‌های کاملاً عددی (مانند 90210...99000) نیز پشتیبانی می‌شوند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به اسناد مناطق حمل و نقل مراجعه کنید.','Search logs'=>'جستجوی گزارش‌ها','This report link has expired. %1$sClick here to view the filtered report%2$s.'=>'این گزارش پیوند منقضی شده است. %1$s برای مشاهده فیلتر گزارش‌ها کلیک کنید%2$s.','%s is not a valid postcode / ZIP.'=>'%s یک کدپستی معتبر نمی‌باشد. کد پستی را با اعداد انگلیسی و بدون فاصله وارد نمایید.','%s = human-readable time difference%s ago'=>'%s قبل','Payment via'=>'پرداخت از طریق','On-hold'=>'در انتظار بررسی','Completed'=>'تکمیل شده','Change status: '=>'تغییر وضعیت: ','Change status to processing'=>'تغییر وضعیت به پردازش','Change status to on-hold'=>'تغییر وضعیت به درانتظار','Existing products that match by ID or SKU will be updated. Products that do not exist will be skipped.'=>'محصولات موجود که با شناسه یا SKU مطابقت دارند، به روز می شوند. محصولاتی که وجود ندارد از بین خواهد رفت.','To receive updates and support for this extension, you need to purchase a new subscription or consolidate your extensions to one connected account by sharing or transferring this extension to this connected account.'=>'برای دریافت پشتیبانی و بروزرسانی اضافات، باید پرداخت کنید یک اضافه رو که به حساب وصل شود توسط اشتراکیاترانسفراین اضافه به اکانت وصل شده.','M j, Y'=>'j M، Y','Change status to completed'=>'تغییر وضعیت به تکمیل شده','Create your first coupon'=>'ایجاد اولین کدتخفیف','The WooCommerce Helper plugin is no longer needed. Manage subscriptions from the extensions tab instead.'=>'به افزونه همیار ووکامرس نیازی نیست. بجای آن از زبانه اضافاتاشتراک‌ها را مدیریت کنید.','Continue with Jetpack'=>'ادامه با Jetpack','payment setup and automated taxes'=>'تنظیم اندازی پرداخت و مالیت خودکار','Delete "%s" permanently'=>'حذف "%s" دائمی','payment setup'=>'تنظیم پرداخت','Webhook topic unknown. Please select a valid topic.'=>'موضوع ناشناس Webhook. لطفا موضوع معتبر انتخاب کنید.','Reasons you\'ll love Jetpack'=>'دلایل خوبی که شما جت پک را دوست خواهید داشت.','Square'=>'مربع','Choose the payment that you want, pay now, pay later or slice it. No credit card numbers, no passwords, no worries. Learn more about Klarna.'=>'انتخاب روش پرداختی که می خواهید pay now, pay later or slice it. بدون نیاز به شماره کارت،رمزعبور،بدون نگرانی. اطلاعات بیشتر درباره Klarna.','Direct payments to email address:'=>'پرداخت مستقیم به ایمیل:','Email address to receive payments'=>'ایمیل برای دریافت پرداخت‌ها','Klarna Checkout'=>'پرداخت Klarna','Klarna Payments'=>'پرداخت‌های Klarna','Securely accept credit and debit cards with one low rate, no surprise fees (custom rates available). Sell online and in store and track sales and inventory in one place. Learn more about Square.'=>'کارت‌های اعتباری و بدهی را با یک نرخ کم، هیچ هزینه اضافی (نرخ‌‌های سفارشی در دسترس).فروش آنلاین و در فروشگاه و پیگیری فروش و موجودی در یک مکان.بیشتر بخوانید.','Revision restored.'=>'بازبینی بازگردانی شد.','Customer downloads'=>'دانلودهای مشتری','I will also be selling products or services in person.'=>'من همچنین محصولات و خدمات را به صورت شخصی می فروشم.','Full checkout experience with pay now, pay later and slice it. No credit card numbers, no passwords, no worries. Learn more about Klarna.'=>'تجربه پرداخت کامل با pay now, pay later and slice it.بدون نیاز به شماره کارت،رمزعبور و هیچگونه نگرانی.اطلاعات بیشتر درباره Klarna.','Accept debit and credit cards in 135+ currencies, methods such as Alipay, and one-touch checkout with Apple Pay. Learn more.'=>'پذیرش کارت اعتباری در +135 واحد پولی،روش‌هایی مانند Alipay،و پررداخت one-touch با Apple Pay.اطلاعات بیشتر.','If you like, you may enter custom structures for your product URLs here. For example, using shop would make your product links like %sshop/sample-product/. This setting affects product URLs only, not things such as product categories.'=>'اگر دوست دارید می‌توانید ساختاری دلخواه برای آدرس محصول بسازید. برای مثال، استفاده از shop لینک محصول شما را به شکل %sshop/sample-product/ تغییر می‌دهد. این تنظیم تنها روی نشانی محصول تاثیر می‌گذارد و روی چیزهای دیگر مانند دسته محصولات تاثیری ندارد.','Criuleni'=>'Criuleni','Drochia'=>'Drochia','Glodeni'=>'Glodeni','Ialoveni'=>'Ialoveni','Leova'=>'Leova','Nisporeni'=>'Nisporeni','Orhei'=>'Orhei','Rezina'=>'Rezina','Soroca'=>'Soroca','Taraclia'=>'Taraclia','Ungheni'=>'Ungheni','Arusha'=>'Arusha','Dar es Salaam'=>'Dar es Salaam','Dodoma'=>'Dodoma','Iringa'=>'Iringa','Kagera'=>'Kagera','Pemba North'=>'Pemba North','Zanzibar North'=>'Zanzibar North','Kigoma'=>'Kigoma','Kilimanjaro'=>'Kilimanjaro','Pemba South'=>'Pemba South','Zanzibar South'=>'Zanzibar South','Lindi'=>'Lindi','Mara'=>'Mara','Mbeya'=>'Mbeya','Zanzibar West'=>'Zanzibar West','Morogoro'=>'Morogoro','Mtwara'=>'Mtwara','Mwanza'=>'Mwanza','Coast'=>'Coast','Rukwa'=>'Rukwa','Ruvuma'=>'Ruvuma','Shinyanga'=>'Shinyanga','Singida'=>'Singida','Tabora'=>'Tabora','Tanga'=>'Tanga','Manyara'=>'Manyara','Geita'=>'Geita','Katavi'=>'Katavi','Njombe'=>'Njombe','Simiyu'=>'Simiyu','Read more about “%s”'=>'بیشتر بخوانید درباره “%s”','This product has produced sales and may be linked to existing orders. Are you sure you want to delete it?'=>'این محصول فروش را تولید کرده است و ممکن است به سفارش‌هایی لینک شده باشد. آیا از حذف آن اطمینان دارید؟','Determines how this attribute\'s values are displayed.'=>'تعریف کنید چگونه می خواهید این ویژگی نمایش داده شود.','Attributes let you define extra product data, such as size or color. You can use these attributes in the shop sidebar using the "layered nav" widgets.'=>'ویژگی‌ها به شما اجازه می دهد توضیحات بیشتری درباره محصول مانند رنگ یا اندازه دهید. می توانید با استفاده از این ویژگی در سایدبار فروشگاه استفاده کنید با ابزارک "layered nav".','Move “%s” to the Trash'=>'انتقال “%s” به زباله‌دان','Anenii Noi'=>'Anenii Noi','Basarabeasca'=>'Basarabeasca','Briceni'=>'Briceni','Cahul'=>'Cahul','Cantemir'=>'Cantemir','New payment methods can only be added during checkout. Please contact us if you require assistance.'=>'روش پرداخت جدید تنها می تواند هنگام پرداخت اضافه شود. لطفا اگر نیاز به راهنمایی دارید با ما تماس بگیرید.','Belarusian ruble (old)'=>'روبل بلاروس (قدیمی)','Define if the variation is visible on the product\'s page.'=>'در صورتی که متغیر در صفحه محصول قابل نمایان می باشد، تعیین کنید.','This key is invalid or has already been used. Please reset your password again if needed.'=>'این کلید نامعتبراست یا در حال حاضر استفاده شده است. لطفا در صورت نیاز، کلمه عبور خود را مجددا تنظیم نمایید.','End date of sale price, as GMT.'=>'تاریخ پایان قیمت ویژه، بر اساس زمان GMT','Order updated and sent.'=>'سفارش بروزرسانی و ارسال شد.','Resend new order notification'=>'ارسال مجدد اطلاع سفارش جدید','A list of your store\'s top-rated products.'=>'لیست فروشگاه شما براساس محصولات با امتیاز بیشتر','Recent Product Reviews'=>'نقدهای محصول اخیر','Display a list of recent reviews from your store.'=>'نمایش لیست نقدهای اخیر از فروشگاه شما.','Filter Products by Rating'=>'فیلتر محصولات براساس امتیاز','Product Tag Cloud'=>'ابرچسب محصول','A cloud of your most used product tags.'=>'ابری از بیشترین برچسب‌های استفاده شده محصول.','Product Search'=>'جستجوی محصول','A search form for your store.'=>'فرم جستجو برای فروشگاه.','Maximum depth'=>'بیشترین عمق','Filter Products by Price'=>'فیلتر محصولات براساس قیمت','Display a list of star ratings to filter products in your store.'=>'نمایش یک لیست از ارزیابی‌های ستاره ای جهت فیلتر کردن محصولات در فروشگاه شما.','Display a list of a customer\'s recently viewed products.'=>'نمایش لیست محصولات مشاهده شده اخیر مشتری‌ها','There are no shipping options available. Please ensure that your address has been entered correctly, or contact us if you need any help.'=>'هیچ گزینه ای ارسال در دسترس نیست. لطفا اطمینان حاصل کنید که نشانی شما به درستی وارد شده است، یا اگر به کمک نیاز دارید با ما تماس بگیرید.','Sorry, this coupon is not applicable to selected products.'=>'با عرض پوزش، این کدتخفیف برای محصولات انتخابی قابل اعمال نیست.','A list of your store\'s products.'=>'یک لیست از محصولات فروشگاه شما','Filter Products by Attribute'=>'فیلتر کردن محصولات بر اساس صفت','Active Product Filters'=>'فیلترهای فعال محصول','Display a list of active product filters.'=>'نمایش یک لیست از فیلترهای فعال محصول','Relevance'=>'ارتباط','Please, provide an attribute name.'=>'لطفا، یک نام صفت ارائه نمائید.','Display the customer shopping cart.'=>'نمایش سبد خرید مشتری.','Display a list of attributes to filter products in your store.'=>'نمایش یک لیست از صفات جهت فیلتر کردن محصولات در فروشگاه شما.','Display a slider to filter products in your store by price.'=>'نمایش یک اسلایدر جهت فیلتر کردن محصولات بر اساس قیمت در فروشگاه شما.','Invalid payment gateway.'=>'درگاه پرداخت نامعتبر.','Payment method successfully added.'=>'روش پرداخت باموفقیت اضافه شد.','Unable to add payment method to your account.'=>'عدم توانایی جهت افزودن روش پرداخت به حساب کاربری شما.','Please enter a valid email address'=>'لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد نمائید','Invalid discount amount'=>'مقدار تخفیف نامعتبر','Fee has already been added.'=>'مبلغ در حال حاضر افزوده شده است.','Create account password'=>'ایجاد کلمه عبور حساب کاربری','Sorry, the order could not be found. Please contact us if you are having difficulty finding your order details.'=>'با عرض پوزش، سفارش پیدا نشد. اگر شما دچار مشکل پیدا کردن جزئیات سفارش خود شده اید، لطفا با ما تماس بگیرید.','Sorry, "%s" is no longer in stock so this order cannot be paid for. We apologize for any inconvenience caused.'=>'با عرض پوزش، "%s" دیگر موجود نیست، بنابراین این سفارش را نمی توان پرداخت کرد. از هر گونه دلخوری پیش آمده پوزش می طلبیم.','The provided handler %1$s does not implement %2$s.'=>'The provided handler %1$s does not implement %2$s.','%1$s was called with an invalid level "%2$s".'=>'%1$s was called with an invalid level "%2$s".','The class %1$s provided by %2$s filter must implement %3$s.'=>'The class %1$s provided by %2$s filter must implement %3$s.','%1$s should not be called before the %2$s action.'=>'%1$s should not be called before the %2$s action.','Page settingTerms and conditions'=>'شرایط و ضوابط','Post Type Counts'=>'تعداد نوع نوشته','Delete tax rates'=>'حذف نرخ‌های مالیات','WooCommerce transients'=>'ترنزینت‌های گذرای ووکامرس','This is where your business is located. Tax rates and shipping rates will use this address.'=>'این جایی است که کسب و کار شما واقع شده است. نرخ‌های مالیاتی و نرخ‌های حمل و نقل از این آدرس استفاده خواهند کرد.','This option will delete ALL of your tax rates, use with caution. This action cannot be reversed.'=>'این گزینه کلیه نرخ‌های مالیات تان را حذف خواهد کرد، با احتیاط استفاده کنید. این عمل قابل برگشت نیست.','Database Data Size'=>'اندازه داده‌های پایگاه داده','Clear customer sessions'=>'پاک سازی جلسه‌های (Session) مشتری ','Forcing downloads will keep URLs hidden, but some servers may serve large files unreliably. If supported, %1$s / %2$s can be used to serve downloads instead (server requires %3$s).'=>'مجبور کردن دانلودها URL‌های پنهان را حفظ خواهد کرد، اما برخی از سرورها ممکن است به صورت غیر قابل اعتمادی فایل‌های بزرگ را ارائه کنند. اگر پشتیبانی شده باشد، %1$s / %2$s می تواند بجای آن برای ارائه دانلود‌ها استفاده شود (سرور نیاز به %3$s دارد).','Heads up! The versions of the following plugins you\'re running haven\'t been tested with WooCommerce %s. Please update them or confirm compatibility before updating WooCommerce, or you may experience issues:'=>'سرها بالا! نسخه‌های افزونه‌های زیر که در حال اجرا هستند با ووکامرس %s تست نشده است. لطفا قبل از بروزرسانی ووکامرس، آنها را بروز کنید یا از سازگاری آنها مطمئن شوید، یا ممکن است مشکلاتی را تجربه کنید:','Create pages'=>'ایجاد صفحات','Create default WooCommerce pages'=>'ایجاد صفحات پیشفرض ووکامرس','Database Index Size'=>'اندازه فهرست پایگاه داده','Total Database Size'=>'اندازه کل پایگاه داده','Country / State'=>'کشور / استان','The city in which your business is located.'=>'شهری که کسب و کار شما در آنجا قرار گرفته است.','Store Address'=>'آدرس فروشگاه','Update now'=>'هم اکنون بروزرسانی نمائید','Plugin'=>'افزونه','unknown'=>'ناشناخته','%s fee'=>'هزینه %s','The street address for your business location.'=>'آدرس خیابان برای محل تجارت شما.','The following active plugin(s) have not declared compatibility with WooCommerce %s yet and should be updated and examined further before you proceed:'=>'افزونه(های) فعال زیر سازگاری با ووکامرس %s را اعلام نکرده اند و قبل از اینکه شما ادامه دهید، باید آنها را بروزرسانی و بررسی نمائید:','Tested up to WooCommerce version'=>'تست شده تا نسخه ووکامرس','An additional, optional address line for your business location.'=>'یک خط آدرس اضافی اختیاری، برای محل کسب و کار شما.','The country and state or province, if any, in which your business is located.'=>'کشور و استان، در صورت وجود، که در آن کسب و کار شما واقع شده است.','The postal code, if any, in which your business is located.'=>'کد پستی، اگر وجود دارد، که در آن کسب و کار شما واقع شده است.','%s failed. Contact your hosting provider.'=>'%s ناموفق شد. با ارائه کننده میزبانی وب خود، تماس بگیرید.','Send order details to customer'=>'جزئیات سفارش را برای مشتری ارسال کنید','The file is empty or using a different encoding than UTF-8, please try again with a new file.'=>'فایل خالی است یا از کدگذاری‌های متفاوت از UTF-8 استفاده می کند، لطفا دوباره با یک فایل جدید امتحان کنید.','Below is a list of extensions available on your WooCommerce.com account. To receive extension updates please make sure the extension is installed, and its subscription activated and connected to your WooCommerce.com account. Extensions can be activated from the Plugins screen.'=>'در زیر لیستی از افزودنی‌های قابل دسترس در حساب کاربری WooCommerce.com شما وجود دارد. برای دریافت بروزرسانی‌های افزودنی، لطفا مطمئن شوید که افزودنی نصب شده است، و اشتراک آن فعال شده و به حساب کاربری WooCommerce.com شما متصل شده است. افزودنی‌ها را می توان از صفحه افزودنی‌ها فعال کرد.','Add shipping'=>'افزودن حمل و نقل','Order details manually sent to customer.'=>'جزئیات سفارش به صورت دستی به مشتری ارسال شد.','Choose an action...'=>'یک عمل را انتخاب نمائید...','Position'=>'موقعیت','Upload a new file'=>'آپلود یک فایل جدید','Sort by:'=>'ترتیب بر اساس:','Lifetime Subscription'=>'عضویت مادام العمر','Refund #%1$s - %2$s by %3$s'=>'استرداد #%1$s - %2$s توسط %3$s','The stock has not been updated because the value has changed since editing. Product %1$d has %2$d units in stock.'=>'موجودی بروز نشده است زیرا مقدار از زمان اصلاح، تغییر کرده است. محصول %1$d دارای %2$d واحد موجودی دارد.','Expired'=>'منقضی شده','Expiring Soon'=>'به زودی منقضی میشود','Update Available'=>'بروزرسانی در دسترس است','If you like %1$s please leave us a %2$s rating. A huge thanks in advance!'=>'اگر %1$s را دوست دارید، لطفا به ما یک امتیاز %2$s بدهید. پیشاپیش از شما سپاسگزاریم!','Transfer existing products to your new store — just import a CSV file.'=>'انتقال محصولات موجود به فروشگاه جدید شما - فقط یک فایل CSV وارد کنید.','Create a product'=>'ایجاد یک محصول','Import products'=>'درون ریزی محصولات','Have an existing store?'=>'یک فروشگاه موجود دارید؟','We\'re here for you — get tips, product updates, and inspiration straight to your mailbox.'=>'ما برای شما اینجا هستیم - راهنمایی‌ها، بروز رسانی‌های محصول و مشوق‌های صحیح را در صندوق پستی خود دریافت کنید.','Yes please!'=>'بله لطفا!','You\'re ready to start selling!'=>'شما آماده شروع فروش هستید!','Your site might be on a private network. Jetpack can only connect to public sites. Please make sure your site is visible over the internet, and then try connecting again 🙏.'=>'سایت شما ممکن است در یک شبکه خصوصی باشد. جت پک فقط می تواند به سایت‌های عمومی متصل شود. لطفا اطمینان حاصل کنید که سایت شما در اینترنت قابل مشاهده است، و سپس مجددا اتصال را امتحان کنید 🙏.','Sorry! We couldn\'t contact Jetpack just now 😭. Please make sure that your site is visible over the internet, and that it accepts incoming and outgoing requests via curl. You can also try to connect to Jetpack again, and if you run into any more issues, please contact support.'=>'با عرض پوزش! ما هم اکنون نتوانستیم با جت پک ارتباط برقرار کنیم 😭. لطفا اطمینان حاصل کنید که سایت شما در اینترنت قابل مشاهده است، و درخواست‌های ورودی و خروجی را از طریق curl قبول می کند. شما همچنین می توانید سعی کنید تا دوباره به جت پک متصل شوید، و اگر شما با هر گونه مسائل دیگر برخورد کردید، لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید.','Sorry! We tried, but we couldn\'t install Jetpack for you 😭. Please go to the Plugins tab to install it, and finish setting up your store.'=>'با عرض پوزش! ما سعی کردیم، اما ما نمی توانیم جت پک را برای شما نصب کنیم 😭. برای نصب آن، به برگه افزونه‌ها بروید، و تنظیم فروشگاه خود را پایان دهید.','Sorry! We tried, but we couldn\'t connect Jetpack just now 😭. Please go to the Plugins tab to connect Jetpack, so that you can finish setting up your store.'=>'با عرض پوزش! ما سعی کردیم، اما هم اکنون نتوانستیم با جت پک ارتباط برقرار کنیم 😭. لطفا به برگه افزونه‌ها جهت ارتباط با جت پک بروید، تا بتوانید تنظیمات فروشگاه خود را به پایان برسانید.','Get insights on how your store is doing, including total sales, top products, and more.'=>'دریافت اطلاعات در مورد اینکه چگونه فروشگاه شما کار می کند، از جمله کل فروش‌ها، محصولات برتر و موارد دیگر.','Share new items on social media the moment they\'re live in your store.'=>'آیتم‌های جدید را در رسانه‌های اجتماعی، در لحظه ای که آنها در فروشگاه شما فعال میشوند، به اشتراک بگذارید.','Product promotion'=>'ترویج محصول','Store monitoring'=>'نظارت فروشگاه','Get an alert if your store is down for even a few minutes.'=>'زمانی که فروشگاه شما حتی برای چند دقیقه، متوقف (Down) می شود، یک هشدار دریافت کنید.','payment setup, automated taxes and discounted shipping labels'=>'برچسب راه اندازی پرداخت، نرخ زنده و تخفیف حمل و نقل','automated taxes'=>'مالیات‌های اتوماتیک','Connect your store to Jetpack to enable extra features'=>'فروشگاه خود را به جت پک متصل نمائید تا ویژگی‌های اضافی را فعال کنید','Finish setting up your store'=>'پایان تنظیم کردن فروشگاه شما','Store stats'=>'آمار فروشگاه','Better security'=>'امنیت بهتر','Connect your store to Jetpack'=>'ارتباط دادن فروشگاه شما با جت پک','Protect your store from unauthorized access.'=>'از فروشگاه خود در مقابل دسترسی غیرمجاز محافظت نمائید.','Bonus reasons you\'ll love Jetpack'=>'دلایل خوبی که شما جت پک را دوست خواهید داشت','By connecting your site you agree to our fascinating Terms of Service and to share details with WordPress.com'=>'با اتصال سایت شما، با شرایط خدمات شگفت انگیز ما و به اشتراک گذاری جزئیات با WordPress.com موافقت می نمائید','Sorry, we couldn\'t connect your store to Jetpack'=>'با عرض پوزش، ما نمیتوانیم فروشگاه شما را به جت پک وصل کنیم','Your store is almost ready! To activate services like %s, just connect with Jetpack.'=>'فروشگاه شما تقریبا آماده است! برای فعال کردن خدماتی مانند %s، فقط با جت پک ارتباط برقرار کنید.','Automated Taxes'=>'مالیات خودکار','Collect payments from customers offline.'=>'جمع آوری پرداخت‌ها از مشتریان به صورت آفلاین.','WooCommerce can accept both online and offline payments. Additional payment methods can be installed later.'=>'ووکامرس می تواند پرداخت‌های آنلاین و آفلاین را بپذیرد. روش‌های پرداخت اضافی را می‌توانید بعدا نصب کنید.','Storefront Theme'=>'قالب استورفرانت (Storefront)','PayPal email address:'=>'آدرس ایمیل PayPal:','Stripe email address'=>'آدرس ایمیل استرایپ (Stripe)','Stripe email address:'=>'آدرس ایمیل استرایپ (Stripe):','Activate'=>'فعال‌سازی','What type of products do you plan to sell?'=>'قصد فروش چه نوع محصولی را دارید؟','Set a fixed price to cover shipping costs.'=>'تنظیم یک مبلغ ثابت جهت پوشش هزینه‌های حمل و نقل','Shipping Zone'=>'منظقه حمل و نقل','Jetpack'=>'جت پک','Don\'t charge for shipping.'=>'برای حمل و نقل هزینه ای دریافت نکن.','Store setup'=>'برپایی فروشگاه','Terms and Conditions Page'=>'صفحه شرایط و ضوابط','What would you like to charge for flat rate shipping?'=>'چگونه مایلید برای حمل و نقل نرخ ساده، تعیین هزینه کنید؟','I plan to sell both physical and digital products'=>'من قصد دارم هر دو محصولات فیزیکی و دیجیتال را به فروش برسانم','I plan to sell digital products'=>'من قصد دارم تا محصولات دیجیتال را بفروشم','I plan to sell physical products'=>'من قصد دارم تا محصولات فیزیکی بفروشم','The following wizard will help you configure your store and get you started quickly.'=>'جادوگر زیر به شما کمک می کند تا فروشگاه خود را پیکربندی کنید و سریع شروع به کار کنید.','Shipping Method'=>'روش حمل و نقل','Flat Rate'=>'نرخ ساده','My Account Page'=>'صفحه حساب کاربری من','Checkout Page'=>'صفحه تسویه حساب','Cart Page'=>'صفحه سبد خرید','Shop Page'=>'صفحه فروشگاه','Extensions %s'=>'افزونه‌ها %s','Coupon scheduled for: %s.'=>'کدتخفیف برای %s زمانبندی شد.','Zug'=>'Zug','Vaud'=>'Vaud','Valais'=>'Valais','Uri'=>'Uri','Ticino'=>'Ticino','Thurgau'=>'Thurgau','St. Gallen'=>'St. Gallen','Appenzell Innerrhoden'=>'Appenzell Innerrhoden','Appenzell Ausserrhoden'=>'Appenzell Ausserrhoden','Aargau'=>'Aargau','Zaire'=>'Zaire','Uíge'=>'Uíge','Namibe'=>'Namibe','Moxico'=>'Moxico','Malanje'=>'Malanje','Lunda-Sul'=>'Lunda-Sul','Lunda-Norte'=>'Lunda-Norte','Luanda'=>'Luanda','Kwanza-Sul'=>'Kwanza-Sul','Kwanza-Norte'=>'Kwanza-Norte','Kuando Kubango'=>'Kuando Kubango','Invalid coupon'=>'کد تخفیف نامعتبر','Solothurn'=>'Solothurn','Schwyz'=>'Schwyz','Schaffhausen'=>'Schaffhausen','Obwalden'=>'Obwalden','Nidwalden'=>'Nidwalden','Luzern'=>'Luzern','Jura'=>'Jura','Glarus'=>'Glarus','Geneva'=>'Geneva','Fribourg'=>'Fribourg','Bern'=>'Bern','Basel-Stadt'=>'Basel-Stadt','Basel-Landschaft'=>'Basel-Landschaft','Order scheduled for: %s.'=>'سفارش برای %s زمانبندی شد.','Enter a fixed amount or percentage to apply as a fee.'=>'یک مبلغ ثابت یا درصد ثابت را به عنوان هزینه وارد کنید.','Generic add/update/get meta methods should not be used for internal meta data, including "%s". Use getters and setters.'=>'Generic add/update/get meta methods should not be used for internal meta data, including "%s". Use getters and setters.','Huambo'=>'Huambo','Bié'=>'Bié','Benguela'=>'Benguela','Bengo'=>'Bengo','Cunene'=>'Cunene','Cabinda'=>'Cabinda','Unable to use image "%s".'=>'نمی تواند از تصویر "%s" استفاده کند.','The "locations not covered by your other zones" zone cannot be updated.'=>'"مکان‌ها توسط نواحی شما پوشش داده نمی شوند" ناحیه نمی تواند بروزرسانی شود.','Product categories that the coupon will not be applied to, or that cannot be in the cart in order for the "Fixed cart discount" to be applied.'=>'دسته‌های محصولاتی که کدتخفیف روی آن‌ها اعمال نمی شود یا که نمی تواند در سبد خرید برای «تصحیح تخفیف سبد» اعمال شود.','Product categories that the coupon will be applied to, or that need to be in the cart in order for the "Fixed cart discount" to be applied.'=>'دسته‌های محصولاتی که کدتخفیف روی آن اعمال می شود، یا که نیازمند قرار گرفتن در سبد خرید برای اعمال «تصحیح تخفیف سبد» است.','Products that the coupon will not be applied to, or that cannot be in the cart in order for the "Fixed cart discount" to be applied.'=>'محصولاتی که کدتخفیف به آن‌ها اعمال نمی شود، یا که نمی تواند برای اعمال «تصحیح تخفیف سبد» در سبد قرار گیرد.','Products that the coupon will be applied to, or that need to be in the cart in order for the "Fixed cart discount" to be applied.'=>'محصولاتی که کدتخفیف به آن‌ها اعمال می شود یا که برای اعمال «تصحیح تخفیف سبد» نیازمند بودن در سبد خرید است.','Search results only'=>'فقط نتایج جستجو','Rated %1$s out of 5 based on %2$s customer rating'=>'امتیازدهی %1$s از 5 در %2$s امتیازدهی مشتری','Shop only'=>'فقط فروشگاه','Shop and search results'=>'نتایج جستجو و فروشگاه','Subject (paid)'=>'موضوع (پرداخت شده)','Available placeholders: %s'=>'جانگهدارهای دردسترس: %s','Invalid customer query.'=>'درخواست مشتری نامعتبر است.','List of upsell products IDs.'=>'لیست شناسه‌های محصولات پرفروش.','This order cannot be paid for. Please contact us if you need assistance.'=>'این سفارش نمی تواند پرداخت شود. اگر نیازمند راهنمایی هستید باما تماس بگیرید.','Please log in to your account below to continue to the payment form.'=>'لطفا برای ادامه مرحله پرداخت وارد حساب خود شوید.','A product with this SKU already exists.'=>'محصول با این موجودی وجود دارد.','A product with this ID already exists.'=>'محصول با این شناسه وجود دارد.','SKU %s'=>'موجودی محصول %s','ID %d'=>'شناسه %d','Not able to attach "%s".'=>'نمی توان پیوست کرد "%s".','Invalid product ID %d.'=>'شناسه محصول نامعتبر %d.','Invalid product type.'=>'نوع محصول نامعتبر.','Add New'=>'افزودن جدید','All Products'=>'همه محصولات','API Key generated successfully. Make sure to copy your new keys now as the secret key will be hidden once you leave this page.'=>'کلید API با موفقیت تولید شد. اطمینان حاصل کنید که کلید جدید را کپی کرده به عنوان کلید مخفی که بعد از ترک این برگه مخفی می شود.','House number and street name'=>'نام خیابان و پلاک خانه','Variation cannot be imported: Missing parent ID or parent does not exist yet.'=>'متغیر‌ها نمی تواند درون‌ریزی شود: از دست دادن شناسه والد یا والد هنوز وجود ندارد.','No matching product exists to update.'=>'هیچ محصول منطبقی برای به روز رسانی وجود ندارد.','Star ratings should be required, not optional'=>'امتیازدهی باید ضروری باشد نه دلخواه','Enable star rating on reviews'=>'فعالسازی امتیازدهی در نقدها','Reviews can only be left by "verified owners"'=>'نقدها فقط توسط "صاحب تأیید شده" باقی میمانند','Enable product reviews'=>'فعالسازی نقد محصول','The URL of your %s page (along with the Page ID).'=>'آدرس برگه %s (به همراه شناسه برگه ).','This tool allows you to generate and download a CSV file containing a list of all products.'=>'این ابزار به شما اجازه می دهد که فایلی با فرمت CSV حاوی لیست همه محصولات را ایجاد و دانلود کنید.','Which columns should be exported?'=>'کدام ستون‌ها باید صادر شود؟','Locations not covered by your other zones'=>'مکان‌هایی که در مناطق دیگر شما پوشش داده نمی شوند','Coupon restored'=>'کدتخفیف بازسازی شد','Product variations'=>'متغیرهای محصول','Yes, export all custom meta'=>'بله، همه متاهای سفارشی (Custom Meta) را برون ریزی کن','Export custom meta?'=>'برون ریزی متاهای سفارشی (Custom Meta)؟','The homepage URL of your site.'=>'آدرس URL برگه نخست سایت شما.','Generate CSV'=>'تولید CSV','Which product types should be exported?'=>'کدام یک از انواع محصول باید صادر شود؟','Product restored'=>'محصول بازسازی شد','Order restored'=>'سفارش بازسازی شد','Set Status - Out of stock'=>'تنظیم وضعیت - اتمام موجودی انبار','Set Status - In stock'=>'تنظیم وضعیت - موجود در انبار','Export all columns'=>'برون‌بری همه ستون‌ها','Export all products'=>'برون‌بری همه محصولات','Export Products'=>'برون‌بری محصولات','Export products to a CSV file'=>'برون‌بری محصولات در یک فایل CSV','Quantity in stockStock'=>'موجودی','Disconnect'=>'قطع شدن','My Subscriptions'=>'اشتراک من','Connected to WooCommerce.com'=>'متصل شده به WooCommerce.com','Inactive'=>'غیرفعال','CSV Delimiter'=>'حائل CSV','Update existing products'=>'بروزرسانی محصولات موجود','Your products are now being imported...'=>'محصولات شما در حال درون‌ریزی است...','Importing'=>'درون‌ریزی','Run the importer'=>'اجرای درون‌ریزی','Do not import'=>'درون‌ریزی نکن','Sample:'=>'نمونه:','Map to field'=>'نقشه به میدان','Column name'=>'نام ستون','Import Products'=>'درون‌ریزی محصولات','Reason for failure'=>'دلیل شکست','Import complete!'=>'درون‌ریزی کامل شد!','View import log'=>'مشاهده گزارش درون‌ریزی','Meta: %s'=>'متا: %s','External URL'=>'آدرس خارجی','Download expiry days'=>'روز انقضای دانلود','Images'=>'تصاویر','Allow customer reviews?'=>'آیا به مشتری اجازه نوشتن نقد داده شود؟','Short description'=>'توضیح کوتاه','Visibility in catalog'=>'قابل مشاهده در کاتالوگ','Is featured?'=>'آیا ویژه است؟','Published'=>'منتشر شده','Done!'=>'انجام شد!','Upload CSV file'=>'بارگذاری پرونده CSV','Upgrade'=>'ارتقاء','Subscription: Unlimited'=>'اشتراک: نامحدود','Expired :('=>'منقضی شده :(','Parent SKU'=>'والد موجودی','WooCommerce Extensions'=>'افزودنی‌های ووکامرس','Product Title'=>'عنوان محصول','Choose a CSV file from your computer:'=>'انتخاب کنید پرونده CSV را از کامپیوترتان:','Select fields from your CSV file to map against products fields, or to ignore during import.'=>'فیلدها را از پرونده CSV برای نقشه روی زمینه‌های محصولات انتخاب کنید، یا درنظر نگیرید هنگام درون‌ریزی.','Map CSV fields to products'=>'نقشه فیلدهای CSV به محصولات','Date sale price ends'=>'تاریخ پایان فروش ویژه','Date sale price starts'=>'تاریخ شروع فروش ویژه','Please upload or provide the link to a valid CSV file.'=>'لطفا یک پرونده معتبر از CSV بارگذاری کنید.','Invalid file type. The importer supports CSV and TXT file formats.'=>'نوع پرونده معتبر نیست. درون‌ریز تنها از فرمت TXT و CSV پشتیبانی می کند.','Installed Extensions without a Subscription'=>'نصب افزودنی‌ها بدون اشتراک انجام شد','Manage your subscriptions, get important product notifications, and updates, all from the convenience of your WooCommerce dashboard'=>'مدیریت اشتراک‌ها، گرفتن مهمترین اعلانات محصول، وبروزرسانی‌ها از همه به راحتی در پیشخوان ووکارس','Subscription: Using %1$d of %2$d sites available'=>'اشتراک: استفاده %1$d از %2$d سایت‌های دردسترس','Subscription: Not available - %1$d of %2$d already in use'=>'اشتراک: دردسترس نیست - %1$d از %2$d درحال استفاده','We\'ve made things simpler and easier to manage moving forward. From now on you can manage all your WooCommerce purchases directly from the Extensions menu within the WooCommerce plugin itself. View and manage your extensions now.'=>'ما همه چیز را ساده و راحت کردیم برای مدیریت. از حالا می توانید تمام پرداختی‌هایتان در ووکامرس را مستقیم از فهرست افزودنی‌ها با افزونه ووکامرس مدیریت کنید. مشاهده و مدیریت افزودنی‌های شما.','Alternatively, enter the path to a CSV file on your server:'=>'وارد کنید مسیر پرونده CSV در سرور خود:','Subscriptions'=>'اشتراک‌ها','File is empty. Please upload something more substantial. This error could also be caused by uploads being disabled in your php.ini or by post_max_size being defined as smaller than upload_max_filesize in php.ini.'=>'پرونده خالی است. لطفا چیزی قابل توجه‌تر بارگذاری کنید. این خطا ممکن است به دلیل غیرفعال بودن بارگذاری در php.ini یا بدلیل کوچ بودن مقدار post_max_size از upload_max_filesize در php.ini باشد.','Default attribute'=>'ویژگی پیش‌فرض','Show advanced options'=>'نمایش گزینه‌های حرفه ای','Browse Extensions'=>'مرور افزونه‌ها','Hide advanced options'=>'مخفی کردن گزینه‌های حرفه ای','This tool allows you to import (or merge) product data to your store from a CSV or TXT file.'=>'این ابزار به شما اجازه درون‌ریزی (یا ادغام) اطلاعات محصول به فروشگاه شما از پرونده CSV یا TXT را می دهد.','Once connected, your WooCommerce.com purchases will be listed here.'=>'پس از اتصال، پرداختی‌های شما در WooCommerce.com در اینجا لیست می‌شود.','Could not find any subscriptions on your WooCommerce.com account'=>'هیچ اشتراکی در حساب کاربری WooCommerce.com شما یافت نشد','Download %d URL'=>'آدرس URL %d دانلود','Download %d name'=>'نام %d دانلود','Attribute %d default'=>'پیشفرض %d صفت','Attribute %d global'=>'صفت %d سراسری','Attribute %d visible'=>'نمایان بودن %d صفت','Attribute %d value(s)'=>'مقدار(های) %d صفت','Attribute %d name'=>'نام %d صفت','Backorders allowed?'=>'پیش‌فروش مجاز است؟','Attribute visibility'=>'قابل مشاهده بودن ویژگی','Is a global attribute?'=>'یک ویژگی عمومی است؟','Attribute value(s)'=>'مقدار ویژگی','Attribute name'=>'نام ویژگی','Download URL'=>'آدرس اینترنتی دانلود','Download name'=>'نام دانلود','External product'=>'محصول خارجی','Expires on:'=>'انقضا در:','Expiring soon!'=>'به زودی منقضی می شود.','Auto renews on:'=>'تمدید خودکار در:','Connect'=>'اتصال','Shared by %s'=>'اشتراک توسط %s','Column mapping'=>'14/5000 نقشه ستون','Failed to import %s product'=>'خطا در ورود %s محصول','%s product was skipped'=>'از %s کالا صرفنظر شده است','%s product updated'=>'%s محصول به‌روزرسانی شد','%s product imported'=>'%s محصول درون‌ریزی شد','Renew'=>'تجدید','WooCommerce Helper'=>'راهنمای ووکامرس','This is a featured product'=>'این یک محصول ویژه است','Create a new webhook'=>'ایجاد یک webhook جدید','The extension %s has been deactivated successfully.'=>'افزودنی‌ها %s با موفقیت غیرفعال شدند.','Subscription is expiring soon.'=>'اشتراک به زودی منقضی می شود.','Version %s is available.'=>'نسخه %s دردسترس است.','Authentication and subscription caches refreshed successfully.'=>'تأیید اعتبار و توافقنامه اشتراک با موفقیت تجدید شد.','An error has occurred when deactivating the extension %1$s. Please proceed to the Plugins screen to deactivate it manually.'=>'هنگام غیرفعالسازی افزودنی %1$s خطائی رخ داده است. لطفا صفحه افزونه را برای غیرفعالسازی دستی بررسی کنید.','An error has occurred when deactivating the subscription for %s. Please try again later.'=>'هنگام غیرفعالسازی اشتراک برای %s خطائی رخ داده است. لطفا بعدا تلاش کنید.','This subscription is expiring soon. Please renew to continue receiving updates and support.'=>'این اشتراک به زودی پایان می یابد. لطفا آن را تمدید نمائید تا ادامه پشتیبانی و بروزرسانی‌ها را دریافت نمائید.','This subscription has expired. Contact the owner to renew the subscription to receive updates and support.'=>'این اشتراک منقضی شده است. جهت تمدید اشتراک برای دریافت بروزرسانی‌ها و پشتیبانی، با مالک تماس بگیرید.','This subscription has expired. Please renew to receive updates and support.'=>'این اشتراک منقضی شده است. لطفا آن را تمدید نمائید تا پشتیبانی و بروزرسانی‌ها را دریافت نمائید.','Webhooks are event notifications sent to URLs of your choice. They can be used to integrate with third-party services which support them.'=>'وب هوک‌ها، اطلاعات رویدادها را به آدرس‌های URL انتخابی شما ارسال می کنند. آنها می توانند برای ادغام با سرویس‌های ثالثی که از آنها پشتیبانی می کنند، استفاده شود.','Sorting'=>'مرتب‌سازی','%s activated successfully. You will now receive updates for this product.'=>'%s با موفقیت فعال شد. شما هم اکنون بروزرسانی‌ها را برای این محصول دریافت خواهید کرد.','Safe and secure payments using credit cards or your customer\'s PayPal account.'=>'پرداخت‌های ایمن و مطمئن با استفاده از کارت‌های اعتباری یا حساب پی‌پال مشتری شما.','Note: You currently have %2$d paid extension which should be updated first before updating WooCommerce.'=>'نکته: شما اکنون دارید%2$d افزودنی که باید اول بروزرسانی شود قبل از بروزرسانی ووکامرس.','You have successfully connected your store to WooCommerce.com'=>'شما با موفقیت به WooCommerce.com متصل شدید','You have successfully disconnected your store from WooCommerce.com'=>'شما با موفقیت اتصالتان به WooCommerce.com را قطع کردید.','Looking for the WooCommerce Helper?'=>'آیا نیازمند کمک برای ووکامرس هستید؟','Subscription for %1$s deactivated successfully. You will no longer receive updates for this product. Click here if you wish to deactivate the plugin as well.'=>'اشتراک برای %1$s با موفقیت غیرفعال شد. شما دیگر برای این محصول، بروز رسانی دریافت نمی کنید. اگر مایل به غیرفعال کردن افزونه نیز هستید اینجا را کلیک کنید.','Subscription for %s deactivated successfully. You will no longer receive updates for this product.'=>'اشتراک برای %s با موفقیت غیرفعال شد. شما دیگر برای این محصول بروز رسانی دریافت نمی کنید.','An error has occurred when activating %s. Please try again later.'=>'هنگام فعال سازی %s خطایی رخ داده است. لطفا بعدا دوباره امتحان کنید.','Version %s is available. To enable this update you need to purchase a new subscription.'=>'نسخه %s در دسترس است است. برای فعال کردن این بروزرسانی، شما نیاز به خرید یک اشتراک جدید دارید.','To enable this update you need to purchase a new subscription.'=>'برای فعال کردن این بروزرسانی، شما نیاز به خرید یک اشتراک جدید دارید.','To enable this update you need to activate this subscription.'=>'برای فعال کردن این بروزرسانی نیاز به فعال کردن این اشتراک دارید.','This setting determines which shop pages products will be listed on.'=>'این تنظیمات تعیین می کند که کدام صفحات محصولات فروشگاه در لیست ذکر خواهند شد.','Filter by category'=>'فیلتر بر اساس دسته','Copy from billing address'=>'کپی از آدرس صورتحساب','Import products from a CSV file'=>'وارد کردن محصولات از یک فایل CSv','Filter by product type'=>'فیلتر با نوع محصول','Enable auto-renew'=>'فعال کردن تمدید خودکار','WooCommerce products (CSV)'=>'محصولات ووکامرس (CSV)','Product Import'=>'درون‌ریزی محصول','Product Export'=>'برون‌بری محصول','Custom Link'=>'پیوند سفارشی','Back to Attributes'=>'بازگشت به ویژگی‌ها','Export'=>'برون‌بری','Import'=>'درون‌ریزی','Free - Install now'=>'رایگان - اکنون نصب کن','Import products to your store via a csv file.'=>'درون‌ریزی محصولات در فروشگاه شما از طریق پرونده CSV.','WooCommerce Endpoint'=>'نقطه انتهایی ووکامرس','Are you sure you want to delete this log?'=>'آیا اطمینان دارید که می خواهید این گزارش را حذف کنید؟','The WooCommerce REST API allows external apps to view and manage store data. Access is granted only to those with valid API keys.'=>'REST API ووکامرس به برنامه‌های خارجی اجازه می دهد تا داده‌های فروشگاه را مشاهده و مدیریت نمایند. دسترسی فقط به آنهایی که دارای کلید API معتبر هستند، اعطا می شود.','Create an API key'=>'ایجاد یک کلید API','WooCommerce Services'=>'سرویس‌های ووکامرس','Tarija'=>'تریجا','Potosí'=>'پوتوسی','Pando'=>'پاندو','Oruro'=>'اورورو','La Paz'=>'لاپاز','Cochabamba'=>'کچابامبا','Beni'=>'بنی','Chuquisaca'=>'چوکیساکا','Vâlcea'=>'Vâlcea','Timiș'=>'Timiș','Sălaj'=>'Sălaj','Botoșani'=>'Botoșani','Maramureș'=>'Maramureș','Buzău'=>'Buzău','Galați'=>'Galați','Neamț'=>'Neamț','Mureș'=>'Mureș','Mehedinți'=>'Mehedinți','Constanța'=>'Constanța','Caraș-Severin'=>'Caraș-Severin','București'=>'București','Brașov'=>'Brașov','Brăila'=>'Brăila','Bistrița-Năsăud'=>'Bistrița-Năsăud','Bacău'=>'Bacău','Argeș'=>'Argeș','Ialomița'=>'Ialomița','Vrancea'=>'Vrancea','Vaslui'=>'Vaslui','Tulcea'=>'Tulcea','Teleorman'=>'Teleorman','Covasna'=>'Covasna','Prahova'=>'Prahova','Sibiu'=>'Sibiu','Dolj'=>'Dolj','Suceava'=>'Suceava','Satu Mare'=>'Satu Mare','Olt'=>'Olt','Hunedoara'=>'Hunedoara','Harghita'=>'Harghita','Gorj'=>'Gorj','Giurgiu'=>'Giurgiu','Cluj'=>'Cluj','Bihor'=>'Bihor','Arad'=>'Arad','Alba'=>'Alba','Ilfov'=>'Ilfov','Are you sure you want to log out? Confirm and log out'=>'آیا از خروج خود مطمئنید؟ تایید و خروج از سیستم','Unknown request method.'=>'روش درخواست ناشناخته.','Create'=>'ایجاد','Zone ID.'=>'شناسه منطقه','ID.'=>'شناسه','Value (required)'=>'مقدار (ضروری)','Name (required)'=>'نام (ضروری)','Recalculate totals? This will calculate taxes based on the customers country (or the store base country) and update totals.'=>'محاسبه مجدد مجموع؟ مالیات بر اساس کشور مشتریان (یا کشور پایه در تنظیمات فروشگاه) محاسبه و جمع کل به روز رسانی خواهد شد.','Recalculate'=>'محاسبه مجدد','All missing WooCommerce pages successfully installed'=>'همه برگه‌های گمشده ووکامرس با موفقیت نصب شد','Terms in the product visibility taxonomy.'=>'شرایط در طبقه بندی مشاهده محصول','A list of taxonomy terms used for product visibility.'=>'لیست شرایط طبقه بندی بکاررفته برای مشاهده محصول','%s (Copy)'=>'%s (کپی)','Taxonomies: Product visibility'=>'طبقه بندی‌ها: مشاهده محصول','Invalid product ID'=>'شناسه نامعتبر محصول','Increase existing price by (fixed amount or %):'=>'افزایش قیمت موجود توسط (مقدار ثابت یا %):','Parent theme author URL'=>'آدرس نویسنده (طراح) پوسته والد','Sorry, you cannot edit this resource.'=>'با عرض پوزش، شما نمی توانید این منبع را ویرایش کنید.','Active plugins'=>'افزونه‌های فعال','Parent theme version'=>'نسخه پوسته والد','Parent theme name'=>'نام پوسته والد','Customer sales'=>'فروش مشتری','cURL version'=>'نسخه cURL','Max upload size'=>'بیشینه اندازه آپلود','MySQL version'=>'نسخه MySQL','Number of decimals'=>'تعداد اعشارها','Thousand separator'=>'جداکننده هزارگان','Currency position'=>'محل واحد پولی','Decimal separator'=>'جداکننده‌ی اعشاری','PHP version'=>'نسخه PHP','Server info'=>'اطلاعات سرور','Shipping method'=>'روش حمل و نقل','Customer provided note:'=>'یادداشت ارائه شده مشتری:','Zoom in/out'=>'بزرگ‎نمایی/کوچک‎نمایی','%1$s review for %2$s'=>'%1$s دیدگاه برای %2$s','Automattic'=>'اتوماتیک','Awaiting product image'=>'در انتظار تصویر محصول','Next (arrow right)'=>'بعدی (arrow right)','Previous (arrow left)'=>'قبلی (arrow left)','Toggle fullscreen'=>'تغییر حالت به تمام صفحه','Share'=>'اشتراک گذاری','Close (Esc)'=>'بستن (Esc)','Search products…'=>'جستجوی محصولات…','%1$s ending in %2$s'=>'%1$s پایان یافته در %2$s','%1$s for %2$s item'=>'%1$s برای %2$s مورد','From your account dashboard you can view your recent orders, manage your shipping and billing addresses, and edit your password and account details.'=>'از طریق پیشخوان حساب کاربری‌تان، می‌توانید سفارش‌های اخیرتان را مشاهده، آدرس‌های حمل و نقل و صورتحساب‌تان را مدیریت و جزییات حساب کاربری و کلمه عبور خود را ویرایش کنید.','Hello %1$s (not %1$s? Log out)'=>'سلام %1$s (%1$s نیستید؟ خارج شوید)','This will give "%1$s" %2$s access which will allow it to:'=>'این کار به "%1$s" %2$s اجازه دسترسی به این‌ها را می دهد:','(estimated for %s)'=>'(تخمین زده شده برای %s)','Max %s'=>'حداکثر %s','Min %s'=>'حداقل %s','The payment gateway for this order does not support automatic refunds.'=>'درگاه پرداخت برای این سفارش از بازپرداخت خودکار پشتیبانی نمی کند.','The payment gateway for this order does not exist.'=>'درگاه پرداخت برای این سفارش وجود ندارد.','Invalid refund amount.'=>'مبلغ بازپرداخت نامعتبر است.','Iranian toman'=>'تومان ایران','shipping packagesShipping'=>'حمل و نقل','Coupon: %s'=>'کد تخفیف: %s','Price range: from-to%1$s – %2$s'=>'%1$s – %2$s','Fixed product discount'=>'تخفیف ثابت محصول','Fixed cart discount'=>'تخفیف ثابت سبدخرید','Percentage discount'=>'درصد تخفیف','%s does not exist.'=>'%s does not exist.','Your password has been reset successfully.'=>'رمز عبور شما با موفقیت بازنشانی شده است.','Specific countries'=>'کشورهای خاص','Free shipping'=>'حمل و نقل رایگان','Visit %s admin area:'=>'مشاهده %s ناحیه مدیریت:','You have received the following WooCommerce log message:'=>'پیام گزارش ووکامرس زیر را دریافت کردید:','[%1$s] %2$s: %3$s WooCommerce log message'=>'[%1$s] %2$s: %3$s پیام گزارش ووکامرس','%1$s ending in %2$s (expires %3$s/%4$s)'=>'%1$s پایان یافته در %2$s (انقضاء %3$s/%4$s)','Product properties should not be accessed directly.'=>'Product properties should not be accessed directly.','This method should not be called before plugins_loaded.'=>'This method should not be called before plugins_loaded.','Optionally enter the URL to a 150x50px image displayed as your logo in the upper left corner of the PayPal checkout pages.'=>'به صورت اختیاری، آدرس URL یک تصویر 150x50 پیکسلی را وارد نمائید تا به عنوان لوگو در گوشه چپ صفحات تسویه حساب PayPal به عنوان لوگو نمایش داده شود.','Image url'=>'آدرس اینترنتی تصویر','PayPal sandbox can be used to test payments. Sign up for a developer account.'=>'PayPal sandbox می تواند جهت تست پرداخت‌ها استفاده شود. عضویت برای حساب کاربری توسعه دهنده.','Payment authorized. Change payment status to processing or complete to capture funds.'=>'تأیید پرداخت.تغییر وضعیت پرداخت به پردازش یا کامل به تصرف منابع مالی است.','Payment for cancelled order %s received'=>'پرداخت برای سفارش لغو شده %s دریافت شد','Order #%s has been marked paid by PayPal IPN, but was previously cancelled. Admin handling required.'=>'سفارش #%s توسط PayPal IPN به عنوان پرداخت شده علامت خورد، اما قبلا لغو شده بود. رسیدگی مدیر نیاز است.','Payment of %1$s was captured - Auth ID: %2$s, Transaction ID: %3$s'=>'پرداخت %1$s دریافت شد - شناسه تایید: %2$s, شناسه تراکنش: %3$s','Payment could not be captured: %s'=>'پرداخت نمی تواند انجام شود: %s','Payment could not be captured - Auth ID: %1$s, Status: %2$s'=>'پرداخت نمی تواند انجام شود - شناسه تایید: %1$s، وضعیت: %2$s','Bank'=>'بانک','To override and edit this email template copy %1$s to your theme folder: %2$s.'=>'برای بازنویسی و ویرایش قالب این ایمیل %1$s را کپی کنید به پوشه قالب: %2$s.','Invalid payment token.'=>'رمز پرداخت نامعتبر است.','Invalid download.'=>'دانلود نامعتبر است.','Output just the id when the operation is successful.'=>'خروجی فقط شناسه باشد وقتی عملیات موفق است.','Invalid or missing payment token fields.'=>'قسمت رمز پرداخت نامعتبر یا فراموش شده است.','%1$d update functions completed. Database version is %2$s'=>'%1$d به روز رسانی کامل شد. نسخه پایگاه داده %2$s','Invalid coupon.'=>'کدتخفیف نامعتبر است.','Invalid customer.'=>'مشتری نامعتبر است.','Make sure to include the --user flag with an account that has permissions for this action.'=>'اطمینان از --علامت کاربر با حساب کاربری که برای این عمل دسترسی داشته باشد.','Render response in a particular format.'=>'ارائه پاسخ در قالب خاص.','The id for the resource.'=>'شناسه برای منبع.','Get the value of an individual field.'=>'بدست آوردن مقدار یک فیلد منحصر به فرد.','Limit response to specific fields. Defaults to all fields.'=>'محدود کردن پاسخ به فیلدهای مشخص. پیش‎فرض به همه فیلدها.','No schema title found for %s, skipping REST command registration.'=>'عنوان الگوی %s یافت نشد، دستور ثبت REST نادیده گرفته میشود.','External products cannot be stock managed.'=>'مدیریت انبار برای محصولات خارجی ممکن نیست.','External products cannot be backordered.'=>'محصولات خارجی را نمی توان برگشت داد.','Updated'=>'به روز شد','Deleted'=>'حذف شد','Trashed'=>'به سطل آشغال انتقال یافت','Product AttributeProduct %s'=>'محصول %s','Parent category:'=>'دسته اصلی:','Parent category'=>'دسته اصلی','Search tags'=>'جستجوی برچسب‌ها','Popular tags'=>'برچسب‌های محبوب','Separate tags with commas'=>'برچسب‌ها را با کاما از هم جدا کنید','Add or remove tags'=>'اضافه کردن یا حذف برچسب‌ها','Choose from the most used tags'=>'انتخاب از برچسب‌های پر استفاده','Product shipping classes'=>'کلاس‌های حمل و نقل محصول','Order status set to %s.'=>'وضعیت سفارش به %s تغییر یافت.','All tags'=>'همه برچسب‌ها','Category'=>'دسته','Invalid variation ID'=>'شناسه تنوع نامعتبر است','No categories found'=>'هیچ دسته‌ای پیدا نشد','New category name'=>'نام دسته جدید','Add new category'=>'افزودن دسته جدید','Update category'=>'بروزرسانی دسته','Edit category'=>'ویرایش دسته','All categories'=>'همه دسته‌ها','Search categories'=>'جستجوی دسته‌ها','No tags found'=>'برچسبی یافت نشد','New tag name'=>'نام برچسب جدید','Add new tag'=>'اضاف کردن برچسب جدید','Update tag'=>'به روز رسانی برچسب','Edit tag'=>'ویرایش برچسب','Tag'=>'برچسب','Invalid tax class'=>'کلاس مالیاتی نامعتبر','Invalid product'=>'محصول نامعتبر','Visit premium customer support'=>'مشاهده پشتیبانی مشتریان پولی','Invalid data store.'=>'داده فروشگاه نامعتبر است.','Apartment, suite, unit, etc. (optional)'=>'آپارتمان، مجتمع، واحد و... (اختیاری)','%1$s is low in stock. There are %2$d left.'=>'موجودی %1$s کم است. تنها %2$d باقی مانده است.','%d item from your previous order is currently unavailable and could not be added to your cart.'=>'%d مورد از سفارش قبلی شما دردسترس نیست و نمی تواند به سبد خریدتان اضافه شود.','Eircode'=>'کد پستی ایرلند','Error:'=>'خطا:','Invalid value posted for %s'=>'مقدار نامعتبر ارسال شده برای %s','Invalid billing email address'=>'آدرس ایمیل صورتحساب نامعتبر است','Invalid role'=>'نقش نامعتبر','Invalid email address'=>'آدرس ایمیل نامعتبر است','Invalid email address restriction'=>'آدرس محدود سازی ایمیل نامعتبر است','Invalid discount type'=>'نوع تخفیف نامعتبر است','Street address'=>'آدرس خیابان','You cannot add another "%s" to your cart.'=>'شما نمی توانید "%s" دیگری به سبدخرید خود اضافه نمایید.','View cart'=>'مشاهده سبد خرید','Invalid order'=>'سفارش نامعتبر','In order for database caching to work with WooCommerce you must add %1$s to the "Ignored Query Strings" option in W3 Total Cache settings.'=>'بمنظور ذخیره پایگاه داده برای کار با ووکامرس باید اضافه کنید %1$s برای تنظیمات "صرف نظر کردن از کوئری رشته‌ها" در تنظیمات W3 Total Cache.','Invalid resource ID.'=>'شناسه منبع نامعتبر.','The date of the customer last order, as GMT.'=>'تاریخ آخرین سفارش مشتری بصورت GMT.','The date the customer was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد مشتری بصورت GMT','Invalid product review ID.'=>'شناسه دیدگاه محصول نامعتبر است.','The product review does not support trashing.'=>'دیدگاه محصول انتقال به سطل زباله را پشتیبانی نمی کند.','The product review cannot be deleted.'=>'دیدگاه محصول نمی تواند حذف شود.','Updating product review failed.'=>'به روز رسانی دیدگاه محصول با شکست مواجه شد.','Creating product review failed.'=>'ایجاد دیدگاه محصول با شکست مواجه گردید.','The comment has already been trashed.'=>'این نظر در حال حاضر به سطل زباله شده منتقل شده است.','Could not update the attribute.'=>'ویژگی را نمی توان بروزرسانی کرد.','This resource cannot be created.'=>'این منبع نمی تواند ایجاد شود.','Tool ran.'=>'ابزار ran.','A unique identifier for the tool.'=>'شناسه منحصر به فرد برای ابزار.','Invalid tool ID.'=>'شناسه ابزار معتبر نیست.','The date the webhook was last modified, as GMT.'=>'تاریخ webhook آخرین ویرایش،براساس منطقه زمانی سایت.','The date the webhook was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد webhook بصورت GMT','The date the webhook delivery was logged, as GMT.'=>'تاریخ گزارش webhook تحویل شده بصورت GMT','There was an error calling this tool. There is no callback present.'=>'خطا در فراخوانی این ابزار، پاسخی برای درخواست وجود ندارد.','Tool return message.'=>'پیام بازگشتی ابزار','What running the tool will do.'=>'اجرای این ابزار چه کاری میتواند انجام دهد','This tool will install all the missing WooCommerce pages. Pages already defined and set up will not be replaced.'=>'این ابزار همه برگه‌های گم شده ووکامرس را نصب می‎کند. برگه‌های از قبل تعریف و راه‎اندازی شده جایگزین نمی‎شوند.','Did the tool run successfully?'=>'آیا ابزار با موفقیت اجرا شد؟','%d orphaned variations deleted'=>'%d حذف تغییرات بدون والد','Tool description.'=>'توضیحات ابزار','Tool name.'=>'نام ابزار','Hide errors from visitors?'=>'می خواهید خطاها را از بازدیدکنندگان مخفی نگه دارید؟','Geolocation enabled?'=>'موقعیت جغرافیایی فعال است؟','REST API enabled?'=>'REST API فعال است؟','Is mbstring enabled?'=>'آیا mbstring فعال است؟','Database tables.'=>'جداول پایگاه داده','WooCommerce pages.'=>'برگه‌های ووکامرس','Theme author URL.'=>'آدرس نویسنده قالب','Latest version of theme.'=>'آخرین نسخه قالب','Theme version.'=>'نسخه قالب','Theme name.'=>'نام قالب','Currency symbol.'=>'نماد واحد پولی','Taxonomy terms for product/order statuses.'=>'شرایط طبقه‌بندی برای محصول/وضعیت‌های سفارش','Currency.'=>'واحد پول','Settings.'=>'تنظیمات','Theme.'=>'قالب','Database prefix.'=>'پیشوند پایگاه داده','Database.'=>'پایگاه داده','Security.'=>'امنیت','Template overrides.'=>'بازنویسی‎های قالب','Remote GET response.'=>'پاسخ از راه دور GET ','Remote GET successful?'=>'GET از راه دور موفق بود؟','Remote POST response.'=>'پاسخ ازراه دور POST ','Remote POST successful?'=>'POST از راه دور موفق بود؟','Is this theme a child theme?'=>'آیا این یک قالب فرزند است؟','Does this theme have outdated templates?'=>'آیا این پوسته قالب‌های تاریخ گذشته دارد؟','Does the theme declare WooCommerce support?'=>'آیا پوسته اعلام پشتیبانی ووکامرس دارد؟','Orphaned variations'=>'متغیر‌های بدون والد','This tool will delete all variations which have no parent.'=>'این ابزار همه تغییر‌اتی که والدی ندارد را حذف می کند.','Delete orphaned variations'=>'حذف متغیرهای بدون والد','Does the theme have a woocommerce.php file?'=>'آیا پوسته، فایل woocommerce.php را دارد؟','SSL forced?'=>'اجبار به استفاده از SSL؟','Unique ID for the resource.'=>'شناسه یکتا برای منبع.','Is GZip enabled?'=>'آیا GZip فعال است؟','Is SUHOSIN installed?'=>'آیا SUHOSIN نصب است؟','Are WordPress cron jobs enabled?'=>'آیا cron jobs وردپرس فعال است؟','Is WordPress debug mode active?'=>'آیا حالت debug وردپرس فعال است؟','Is WordPress multisite?'=>'آیا وردپرس چند سایته است؟','A unique identifier that can be used to link settings together.'=>'شناسه منحصربه فرد که می تواند تنظیمات را به هم پیوند دهد.','WordPress language.'=>'زبان وردپرس','PHP max execution time.'=>'بیشترین زمان اجرای PHP ','WordPress memory limit.'=>'محدودیت حافظه وردپرس','WooCommerce version.'=>'نسخه ووکامرس','WordPress version.'=>'نسخه وردپرس','Log directory.'=>'پوشه گزارش','Environment.'=>'محیط','PHP max input vars.'=>'حداکثر ورودی متغیر PHP','Site URL.'=>'آدرس سایت','Home URL.'=>'آدرس صفحه اصلی','Is DomDocument class enabled?'=>'آیا کلاس DomDocument فعال است؟','Is SoapClient class enabled?'=>'آیا کلاس SoapClient فعال است؟','Is fsockopen/cURL enabled?'=>'fsockopen/cURL فعال است؟','PHP post max size.'=>'حداکثر اندازه پست PHP','Limit result set to products in stock or out of stock.'=>'نتایج محدود شده روی محصولات موجود در انبار یا اتمام موجودی. ','Limit result set to products based on a maximum price.'=>'نتایج محدود شده روی محصولات با حداکثر قیمت.','Limit result set to products based on a minimum price.'=>'نتایج محدود شده روی محصولات با حداقل قیمت.','Limit result set to products on sale.'=>'نتایج محدود شده روی محصولات فروش ویژه.','Limit result set to products with a specific tax class.'=>'نتایج محدود شده روی محصولاتی با کلاس مالیاتی خاص. ','ID of parent grouping.'=>'شناسه گروه اصلی.','IDs for settings sub groups.'=>'شناسه‌ها برای تنظیمات زیر گروه.','Settings group ID.'=>'شناسه گروه تنظیمات.','Shipping methods do not support trashing.'=>'روش‌های حمل و نقل از سطل زباله پشتیبانی نمی کنند.','Invalid setting.'=>'تنظیمات نامعتبر است.','Is log directory writable?'=>'آیا پوشه گزارش (log) قابل نوشتن است؟','Invalid setting group.'=>'گروه تنظیمات نامعتبر است.','No setting groups have been registered.'=>'هیچ گروهی برای تنظیمات ثبت نشده است.','Array of options (key value pairs) for inputs such as select, multiselect, and radio buttons.'=>'مجموعه ای از گزینه‌ها (جفت مقادیر کلیدها) برای ورودی‌هایی مانند انتخاب، چند انتخابی، و دکمه‌های رادیویی.','Default timezone.'=>'منطقه زمانی پیش‌فرض','Resource cannot be created. Check to make sure \'order\' and \'name\' are present.'=>'منابع نمی تواند ایجاد شود. برای اطمینان بررسی کنید "سفارش" و "نام" وجود دارند.','Shipping zone order.'=>'ترتیب منطقه حمل و نقل.','Shipping zones do not support trashing.'=>'مناطق حمل و نقل، از سطل زباله پشتیبانی نمی کنند.','Shipping zone name.'=>'نام منطقه حمل و نقل.','Shipping method settings.'=>'تنظیمات روش حمل و نقل.','Shipping method enabled status.'=>'وضعیت فعال بودن روش حمل و نقل.','Shipping method sort order.'=>'ترتیب مرتب کردن روش حمل و نقل','Shipping method customer facing title.'=>'عنوان روش حمل و نقل نمایان برای مشتری.','Shipping method instance ID.'=>'شناسه نمونه روش حمل و نقل.','Resource cannot be created.'=>'منبع نمی تواند ایجاد شود.','Unique ID for the instance.'=>'شناسه یکتا برای نمونه.','Unique ID for the zone.'=>'شناسه یکتا برای منطقه.','Shipping zone location type.'=>'نوع محل منطقه حمل و نقل.','Shipping zone location code.'=>'کد محل منطقه حمل و نقل.','Shipping method description.'=>'توضیح روش حمل و نقل.','Shipping method title.'=>'عنوان روش حمل و نقل.','Method ID.'=>'شناسه روش.','A unique identifier for the setting.'=>'شناسه منحصربه فرد برای تنظیمات.','The date the product was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد محصول بصورت GMT','Number of times downloadable files can be downloaded after purchase.'=>'تعداد دفعات قابل دانلود بودن فایل بعد از پرداخت.','Number of days until access to downloadable files expires.'=>'تعداد روزهای باقی مانده برای منقضی شدن دسترسی به فایل دانلودی.','End date of sale price, in the site\'s timezone.'=>'زمان پایان حراج، براساس ناحیه زمانی سایت.','The date the review was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد نقد مشتری براساس GMT','The date the image was last modified, as GMT.'=>'تاریخ آخرین تغییر تصویر براساس GMT','The date the image was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد تصویر براساس GMT','Type of setting.'=>'نوع تنظیمات','A human readable description for the setting used in interfaces.'=>'توضیح قابل خواندن برای انسان برای تنظیمات بکاررفته در ظاهر.','The date the order was completed, as GMT.'=>'تاریخ تکمیل شدن سفارش براساس GMT','The date the order was paid, as GMT.'=>'تاریخ پرداخت سفارش براساس GMT','A human readable label for the setting used in interfaces.'=>'برچسب قابل خواندن برای انسان برای تنظیمات بکار رفته در ظاهر.','Limit result set to featured products.'=>'نتایج محدود شده روی محصولات ویژه. ','Additional help text shown to the user about the setting.'=>'متن راهنمایی بیشتر جهت نمایش به کاربر درباره تنظیمات','Setting value.'=>'مقدار تنظیمات','Payment gateway method title.'=>'عنوان درگاه پرداخت.','Payment gateway title on checkout.'=>'عنوان درگاه پرداخت در برگه پرداخت.','Payment gateway ID.'=>'شناسه درگاه پرداخت.','Payment gateway method description.'=>'جزئیات درگاه پرداخت.','Payment gateway sort order.'=>'ترتیب قرار گیری درگاه پرداخت.','The date the product was last modified, as GMT.'=>'تاریخ آخرین ویرایش محصول، در منطقه زمانی سایت.','Payment gateway description on checkout.'=>'توضیحات درگاه پرداخت در برگه پرداخت.','Payment gateway settings.'=>'تنظیمات درگاه پرداخت.','Payment gateway enabled status.'=>'وضعیت فعال بودن درگاه پرداخت.','Placeholder text to be displayed in text inputs.'=>'متن جانگهدار جهت نمایش در ورودی‌های متنی.','Default value for the setting.'=>'مقدار پیش فرض برای تنظیم.','List of variations IDs.'=>'لیست شناسه‌های متغیرها.','The content of the review.'=>'محتوای دیدگاه','Start date of sale price, in the site\'s timezone.'=>'زمان شروع فروش ویژه براساس ناحیه زمانی سایت.','Start date of sale price, as GMT.'=>'زمان شروع فروش ویژه براساس GMT.','Meta data.'=>'داده متا.','User ID of user who created the refund.'=>'شناسه کاربری از کاربری که بازپرداخت ایجاد کرده است.','Is the customer a paying customer?'=>'آیا مشتری یک مشتری پرداختی است؟','The date the order was last modified, as GMT.'=>'تاریخ آخرین تغییر سفارش براساس GMT','Version of WooCommerce which last updated the order.'=>'نسخه ووکامرس که آخرین بروزرسانی سفارش انجام شده است.','When true, the payment gateway API is used to generate the refund.'=>'وقتی صحیح است API درگاه پرداخت بکار می رود برای تولید بازگشت پول','The date the order refund was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد بازگشت پول براساس GMT','The date the order note was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد یادداشت سفارش براساس GMT','The date the customer was last modified, as GMT.'=>'تاریخ آخرین تغییر مشتری براساس GMT','The date the order was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد سفارش براساس GMT','The date when download access expires, as GMT.'=>'تاریخ زمانی که دسترسی دانلود منقضی می شود براساس GMT','If true, the note will be shown to customers and they will be notified. If false, the note will be for admin reference only.'=>'اگر صحیح باشد، نوشته نمایش می یابد برای مشتری‌ها و آن‌ها آگاه می شوند. اگر غلط باشد، نوشته فقط برای مدیریت نمایش می یابد.','Limit result to customers or internal notes.'=>'نتیجه محدود برای مشتری‌ها یا یادداشت‌های داخلی.','List of user IDs (or guest email addresses) that have used the coupon.'=>'لیست شناسه کاربران (یا ایمیل مهمان) که از کدتخفیف استفاده کردند.','If true, this coupon will not be applied to items that have sale prices.'=>'اگر فعال باشد کدتخفیف روی محصولاتی که فروش ویژه هستند اعمال نخواهد شد.','If true and if the free shipping method requires a coupon, this coupon will enable free shipping.'=>'اگر فعال باشد و اگر روش حمل و نقل رایگان نیازمند یک کدتخفیف باشد، این کدتخفیف، حمل و نقل رایگان را فعال خواهد کرد.','How many times the coupon can be used in total.'=>'در مجموع چندبار می توان کدتخفیف را به کار برد.','Meta ID.'=>'شناسه متا (Meta ID).','The amount of discount. Should always be numeric, even if setting a percentage.'=>'میزان تخفیف. باید مقدار عدید باشد، حتی اگر تنظیم درصدی باشد.','If true, the coupon can only be used individually. Other applied coupons will be removed from the cart.'=>'اگر فعال باشد، کدتخفیف می تواند بطور جداگانه استفاده شود. کدهای تخفیف اعمال شده‌ی دیگر از سبد خرید حذف می شوند.','The date the coupon expires, as GMT.'=>'تاریخ انقضای کدتخفیف براساس GMT','The date the coupon expires, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ انقضای کدتخفیف براساس منطقه زمانی سایت.','The date the coupon was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد کدتخفیف براساس GMT.','The date the coupon was last modified, as GMT.'=>'تاریخ آخرین تغییرات کدتخفیف براساس GMT.','Missing OAuth parameter %s'=>'پارامتر OAuth گم شده است %s','From %1$s to %2$s'=>'از %1$s به %2$s','Set to regular price decreased by (fixed amount or %):'=>'تنظیم کنید تا قیمت عادی به طور منظم کاهش یابد (مقدار ثابت و یا %):','Increase existing sale price by (fixed amount or %):'=>'افزایش قیمت فروش ویژه موجود با (مقدار ثابت و یا %): ','Decrease existing sale price by (fixed amount or %):'=>'کاهش قیمت فروش ویژه موجود با (مقدار ثابت و یا %):','Outdated templates'=>'قالب‌های قدیمی','%1$s version %2$s is out of date. The core version is %3$s'=>'%1$s نسخه %2$s تاریخ گذشته است. نسخه اصلی هست %3$s','— No change —'=>'— بدون تغییر —','Learn how to update'=>'چگونگی به روز رسانی را بیاموزید','Page visibility should be public'=>'نمایش برگه بایدعمومیباشد','Error messages can contain sensitive information about your store environment. These should be hidden from untrusted visitors.'=>'متن خطاها می تواند شامل اطلاعات حساس درباره فضای نگهداری شما باشد. حتما باید از دیدکاربران شما مخفی بماند.','Your store is not using HTTPS. Learn more about HTTPS and SSL Certificates.'=>'فروشگاه شما از HTTPS استفاده نمی کند. اطلاعات بیشتر درباره HTTPS و SSL Certificates.','Is the connection to your store secure?'=>'آیا ارتباط فروشگاه شما امن است؟','Error messages should not be shown to visitors.'=>'پیام‌های خطا نباید به بازدیدکنندگان نشان داده شوند.','Secure connection (HTTPS)'=>'ارتباط امن (HTTPS)','Edit %s page'=>'ویرایش %s برگه','Taxonomies: Product types'=>'طبقه بندی: انواع محصولات','Hide errors from visitors'=>'پنهان کردن خطاها از بازدیدکنندگان','Security'=>'امنیت','How to update your database table prefix'=>'چگونه پیشوند جدول پایگاه داده را بروزرسانی کنید','%1$s - We recommend using a prefix with less than 20 characters. See: %2$s'=>'%1$s - توصیه می کنیم استفاده از پیشوند کمتر از 20 کاراکتر. ببینید: %2$s','Database prefix'=>'پیشوند پایگاه داده','Multibyte string'=>'رشته چند بایتی (Multibyte String)','GZip'=>'GZip','DOMDocument'=>'DOMDocument','SoapClient'=>'SoapClient','fsockopen/cURL'=>'fsockopen/cURL','Are you sure you want to clear all logs from the database?'=>'آیا اطمینان دارید که می خواهید همه گزارش‌ها را از پایگاه داده حذف کنید؟','Flush all logs'=>'پاکسازی همه گزارش‌ها','Delete log'=>'حذف گزارش','REST API version used in the webhook deliveries.'=>'نسخه REST API در webhook deliveries بکار می رود.','WP REST API Integration v%d'=>'ادغام WP REST API v%d','Legacy API v3 (deprecated)'=>'رابط برنامه نویسی سابق (API) نسخه 3 (منسوخ شده)','Pagination%1$s of %2$s'=>'%1$s از%2$s','Search for a user…'=>'جستجو برای کاربر …','Zone regions'=>'نواحی منطقه','Are you sure you want to delete this zone? This action cannot be undone.'=>'آیا مطمئن هستید که می خواهید این منطقه را حذف نمائید؟ این عمل نمی تواند برگشت پذیر باشد.','Enable debug mode'=>'فعال کردن حالت اشکال زدایی','Debug mode'=>'حالت اشکال زدایی','Shipping zones'=>'مناطق حمل و نقل','When product stock reaches this amount the stock status will change to "out of stock" and you will be notified via email. This setting does not affect existing "in stock" products.'=>'وقتی موجودی محصول به این اندازه رسید وضعیت موجودی به "ناموجود" تغییر می کند و از طریق ایمیل به شما اطلاع داده می شود. این تنظیمات تاثیری نمی گذارد بر "در انبار" محصولات.','Never show quantity remaining in stock'=>'هرگز میزان موجودی در انبار را نشان نده','This controls how stock quantities are displayed on the frontend.'=>'این گزینه نحوه نمایش موجودی انبار برای کاربر را کنترل میکند.','When product stock reaches this amount you will be notified via email.'=>'هنگامی که موجودی انبار محصول به این مقدار می رسد به شما توسط ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.','Only show quantity remaining in stock when low e.g. "Only 2 left in stock"'=>'فقط نمایش بده میزان موجودی را در انبار زمانی که کم است مثلا تنها 2 در انبار مانده باشد.','Always show quantity remaining in stock e.g. "12 in stock"'=>'همیشه موجودی را نشان بده مانند 12 عدد در انبار','The main body text color. Default %s.'=>'رنگ بدنه اصلی متن. پیش‌فرض %s.','The background color for WooCommerce email templates. Default %s.'=>'رنگ پس زمینه برای قالب ایمیل ووکامرس. پیش فرض %s. ','The main body background color. Default %s.'=>'رنگ پس زمینه بدنه اصلی. پیش فرض %s.','The base color for WooCommerce email templates. Default %s.'=>'رنگ پایه برای قالب ایمیل ووکامرس. پیش فرض %s.','Page contents: [%s]'=>'محتوای برگه: [%s]','Choose a category to view stats'=>'برای مشاهده آمار یک دسته انتخاب نمایید','Choose a product to view stats'=>'انتخاب یک محصول برای مشاهده آمار','%1$s sales in %2$s'=>'%1$s فروش در %2$s','%1$s refunded %2$d order (%3$d item)'=>'%1$s مسترد شده برای %2$d سفارش (%3$d مورد)','Dimensions (%s)'=>'ابعاد (%s)','No default %s…'=>'بدون پیش‌فرض %s…','This lets you choose which products are part of this group.'=>'این اجازه می دهد انتخاب کنید که محصولات بخشی از این گروه هستند.','Enter an optional description for this variation.'=>'جزئیاتی دلخواه برای این تنوع وارد کنید.','Length x width x height in decimal form'=>'طول × عرض × ارتفاع به صورت اعشاری','Add file'=>'اضافه کردن فایل','Weight (%s)'=>'وزن (%s)','Sale price (%s)'=>'قیمت فروش ویژه (%s)','Regular price (%s)'=>'قیمت فروش عادی (%s)','Any %s…'=>'هر %s…','Grouped products'=>'محصولات گروهی','Refund #%1$s - %2$s'=>'برگشتی #%1$s - %2$s','Refund %s manually'=>'برگشت %s دستی','Refund %1$s via %2$s'=>'برگشت %1$s توسط %2$s','Coupon(s)'=>'کد(های) تخفیف','%s (No longer exists)'=>'%s (دیگر موجود نیست)','Note type'=>'نوع یادداشت','Customer payment page →'=>'صفحه پرداخت مشتری ←','Customer IP: %s'=>'آی پی مشتری: %s','View other orders →'=>'نمایش سایر سفارش‌ها ←','Address:'=>'آدرس:','%1$s #%2$s details'=>'جزئیات %1$s شماره %2$s','Copy billing address'=>'کپی آدرس صورتحساب','Apply to all qualifying items in cart'=>'اعمال بر همه موارد واجد شرایط در سبدخرید','Unlimited usage'=>'استفاده نامحدود','Import complete - imported %s tax rates.'=>'درون‌ریزی کامل شد - درون‌ریزی %s نرخ مالیات.','Tool does not exist.'=>'ابزار وجود ندارد.','Safe and secure payments using credit cards or your customer\'s PayPal account. Learn more.'=>'پرداخت‌های ایمن و مطمئن بکارگیری کارت اعتباری یاحساب کاربری پی پال کاربران شما. یادگیری بیشتر درباره پی پال.','%1$s (%2$s)'=>'%1$s (%2$s)','This is the WooCommerce shop page. The shop page is a special archive that lists your products. You can read more about this here.'=>'این برگه فروشگاه ووکامرس است. برگه فروشگاه بایگانی مخصوصی است که لیست محصولات شما می باشد. اطلاعات بیشتر در اینجا.','Address line 1'=>'آدرس','Address line 2'=>'ادامۀ آدرس','%1$s (#%2$s – %3$s)'=>'%1$s (#%2$s – %3$s)','%1$s / %2$s'=>'%1$s / %2$s','All sources'=>'همه منابع','Filter by source'=>'پالایش توسط منبع','Source'=>'منبع','Message'=>'پیام','Level'=>'سطح','Timestamp'=>'برچسب زمان','All levels'=>'همه سطوح','Filter by level'=>'پالایش توسط سطح','Debug'=>'اشکال زدایی','Info'=>'اطلاعات','Notice'=>'اطلاع','Warning'=>'هشدار','Critical'=>'بحرانی','Alert'=>'هشدار','Emergency'=>'اضطراری','System status'=>'وضعیت سیستم','reviewed by %s'=>'بررسی شده توسط %s','%s out of 5'=>'%s از 5','%s net sales this month'=>'%s فروش خالص این ماه','(Public)'=>'(عمومی)','Enable archives?'=>'بایگانی فعال شود؟','%1$s at %2$s'=>'%1$s در %2$s','Shipping is disabled.'=>'حمل و نقل غیرفعال شده است.','FATA'=>'FATA','Method \'%s\' not implemented. Must be overridden in subclass.'=>'روش \'%s\' پیاده سازی نشده است. باید در زیر کلاس overridden شود.','An invalid setting value was passed.'=>'مقدار تنظیم نامعتبر تصویب شد.','To manipulate product variations you should use the /products/<product_id>/variations/<id> endpoint.'=>'برای اعمال تغییرات محصول شما باید بکار برید /products/<product_id>/variations/<id> نقطه پایانی.','Invalid product tax status.'=>'وضعیت مالیات محصول نامعتبر است.','Invalid or duplicated SKU.'=>'SKU تکراری یا نامعتبر است.','Sindh'=>'Sindh','Khyber Pakhtunkhwa'=>'Khyber Pakhtunkhwa','Islamabad Capital Territory'=>'Islamabad Capital Territory','Gilgit Baltistan'=>'Gilgit Baltistan','Balochistan'=>'Balochistan','Azad Kashmir'=>'Azad Kashmir','Invalid catalog visibility option.'=>'گزینه قابلیت مشاهده کاتالوگ نامعتبر است.','Invalid currency code'=>'کد واحد پولی نامعتبر است','Invalid parent ID'=>'شناسه اصلی نامعتبر','Zamfara'=>'Zamfara','Yobe'=>'Yobe','Taraba'=>'Taraba','Sokoto'=>'Sokoto','Rivers'=>'Rivers','Plateau'=>'Plateau','Oyo'=>'Oyo','Osun'=>'Osun','Ondo'=>'Ondo','Ogun'=>'Ogun','Nasarawa'=>'Nasarawa','Lagos'=>'Lagos','Kwara'=>'Kwara','Kogi'=>'Kogi','Kebbi'=>'Kebbi','Katsina'=>'Katsina','Kano'=>'Kano','Kaduna'=>'Kaduna','Jigawa'=>'Jigawa','Imo'=>'Imo','Gombe'=>'Gombe','Enugu'=>'Enugu','Ekiti'=>'Ekiti','Edo'=>'Edo','Ebonyi'=>'Ebonyi','Delta'=>'Delta','Cross River'=>'Cross River','Borno'=>'Borno','Benue'=>'Benue','Bayelsa'=>'Bayelsa','Bauchi'=>'Bauchi','Anambra'=>'Anambra','Akwa Ibom'=>'Akwa Ibom','Adamawa'=>'Adamawa','Abuja'=>'Abuja','Abia'=>'Abia','L\'Aquila'=>'L\'Aquila','Ireland'=>'ایرلند','Wexford'=>'Wexford','Wicklow'=>'Wicklow','Westmeath'=>'Westmeath','Waterford'=>'Waterford','Tipperary'=>'Tipperary','Sligo'=>'Sligo','Roscommon'=>'Roscommon','Offaly'=>'Offaly','Mayo'=>'Mayo','Monaghan'=>'Monaghan','Meath'=>'Meath','Laois'=>'Laois','Leitrim'=>'Leitrim','Limerick'=>'Limerick','Louth'=>'Louth','Longford'=>'Longford','Kerry'=>'Kerry','Kilkenny'=>'Kilkenny','Kildare'=>'Kildare','Galway'=>'Galway','Dublin'=>'Dublin','Donegal'=>'Donegal','Carlow'=>'Carlow','Cavan'=>'Cavan','Cork'=>'Cork','Clare'=>'Clare','Limit result set to specific IDs.'=>'نتجه محدود تنظیم شده برای تعریف شناسه‌ها.','Webhook delivery URL.'=>'Webhook آدرس اینترنتی تحویل.','Unique slug for the resource.'=>'نامک یکتا برای منبع.','Review content.'=>'بررسی محتوا.','Ensure result set excludes specific IDs.'=>'اطمینان از مجموعه نتیجه مستثنی شناسه خاص.','Unique identifier for the variable product.'=>'شناسه یکتا برای محصول متغیر.','The order ID.'=>'شناسه سفارش.','ID to reassign posts to.'=>'شناسه جابه جا نوشته به','New user password.'=>'کلمه عبور کاربر جدید.','New user username.'=>'نام کاربری کاربر جدید.','New user email address.'=>'آدرس ایمیل کاربر جدید.','Name for the resource.'=>'نام برای منبع.','Unique identifier for the attribute of the terms.'=>'شناسه منحصر به فرد برای ویژگی از شرایط.','Order note content.'=>'محتوای یاداشت سفارش.','Unique identifier for the webhook.'=>'شناسه یکتا برای Webhook.','Email of the reviewer.'=>'ایمیل بررسی کننده.','Name of the reviewer.'=>'نام بررسی کننده.','Unique identifier for the variation.'=>'شناسه یکتا برای متغیر.','#%s is an invalid image ID.'=>'#%s شناسه تصویر معتبر نیست.','WooCommerce extensions'=>'افزونه‌های ووکامرس','Installed'=>'نصب شده','Extensions'=>'افزونه ها','https://woocommerce.com'=>'https://woocommerce.com','Force SSL (HTTPS) on the checkout pages (an SSL Certificate is required).'=>'اجبار به استفاده از SSL (HTTPS) در صفحات تسویه حساب (یک گواهینامه SSL ضروری است).','https://woocommerce.com/'=>'https://woocommerce.com/','If the variation is visible.'=>'اگر تغییر قابل مشاهده است.','Everywhere'=>'همه جا','Enable shipping debug mode to show matching shipping zones and to bypass shipping rate cache.'=>'فعال کردن حالت اشکل زدایی حمل و نقل جهت نمایش هماهنگی مناطق حمل و نقل و جهت دور زدن کش نرخ حمل و نقل.','Choose the shipping method you wish to add. Only shipping methods which support zones are listed.'=>'روش حمل ونقلی که می‌خواهید اضافه کنید انتخاب نمایید. تنها روش‌های حمل و نقلی که مناطق را پشتیبانی می‌ کنند، لیست شده اند.','No shipping methods offered to this zone.'=>'هیچ روش حمل و نقلی برای این منطقه ارائه نشده است.','Endpoints are appended to your page URLs to handle specific actions on the accounts pages. They should be unique and can be left blank to disable the endpoint.'=>'نقطه ورود اضافه می‌شود به آدرس برگه برای رسیدگی به اقدامات خاص در برگه‌های حساب کاربری. آنها باید منحصر به فرد باشند می‌توانید خالی بگذارید تا نقطه ورود غیرفعال شود.','Error: %s.'=>'خطا: %s','Use [qty] for the number of items,
[cost] for the total cost of items, and [fee percent="10" min_fee="20" max_fee=""] for percentage based fees.'=>'از [qty] برای تعداد آیتم‌ها،
[cost] برای کل مبالغ آیتم‌ها، و از [fee percent="10" min_fee="20" max_fee=""] برای هزینه‌ها بر اساس درصد استفاده نمائید.','North Korean won'=>'وون کره شمالی','Endpoint for the "My account → Orders" page.'=>'تقطه پایانی برای برگه "حساب کاربری من ← سفارشات"','Endpoint for the "My account → Downloads" page.'=>'نقطه پایانی برای صفحه "حساب کاربری من ← دانلودها"','∞'=>'∞','Password reset email has been sent.'=>'ایمیل بازنشانی رمزعبور ارسال گردید.','A password reset email has been sent to the email address on file for your account, but may take several minutes to show up in your inbox. Please wait at least 10 minutes before attempting another reset.'=>'ایمیل بازنشانی گذرواژه به آدرس ایمیل موجود در حساب کاربری شما فرستاده شد، اما ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا در اینباکس ایمیل شما نمایش داده شود. لطفا حداقل 10 دقیقه صبر کنید قبل از اینکه درخواست جدیدی برای بازنشانی گذرواژه ارسال کنید.','No order has been made yet.'=>'هیچ سفارشی هنوز ثبت نشده است.','No downloads available yet.'=>'هیچ دانلودی در دسترس نیست.','Order #%1$s was placed on %2$s and is currently %3$s.'=>'سفارش #%1$s در تاریخ %2$s ثبت شده است و در حال حاضر در وضعیت %3$s می‌باشد.','Next'=>'بعدی','Previous'=>'قبلی','No saved methods found.'=>'هیچ روش ذخیره شده ای یافت نشد.','%1$s is not of type %2$s'=>'%1$s نیست از نوع %2$s','Error getting remote image %s.'=>'خطا در گرفتن تصویر از راه دور %s.','Invalid URL %s.'=>'آدرس URL %s نامعتبراست.','Zambian kwacha'=>'کوبه زامبیا','Yemeni rial'=>'ریال یمن','CFP franc'=>'فرانک CFP','West African CFA franc'=>'فرانک CFA آفریقای غربی','East Caribbean dollar'=>'دلار کارائیب شرق','Central African CFA franc'=>'فرانک CFA آفریقای مرکزی','Samoan tālā'=>'طلای ساموئل','Vanuatu vatu'=>'ونووتو واتو','Vietnamese đồng'=>'دونگ ویتنامی','Venezuelan bolívar'=>'بولیوار ونزوئلا','Uzbekistani som'=>'سم ازبکستان','Uruguayan peso'=>'پزو اروگوئه','Ugandan shilling'=>'شیلینگ اوگاندا','Tanzanian shilling'=>'شیلینگ تانزانیا','New Taiwan dollar'=>'دلار تایوان جدید','Trinidad and Tobago dollar'=>'دلار ترینیداد و توباگو','Tongan paʻanga'=>'پاآنگای تونگا','Tunisian dinar'=>'دینار تونس','Turkmenistan manat'=>'منات ترکمنستان','Tajikistani somoni'=>'سمونی تاجیکستان','Swazi lilangeni'=>'لیلانگنی سوازیلند','Syrian pound'=>'پوند سوریه','São Tomé and Príncipe dobra'=>'دبرای سائوتومه و پرینسیپ','South Sudanese pound'=>'پوند سودان جنوبی','Surinamese dollar'=>'دلار سورینام','Somali shilling'=>'شیلینگ سومالی','Sierra Leonean leone'=>'لئون سیرالئون','Saint Helena pound'=>'پوند سنت هلن','Sudanese pound'=>'پوند سودان','Seychellois rupee'=>'روپیه سیشل','Solomon Islands dollar'=>'دلار جزایر سلیمان','%s product'=>'%s محصول','Rwandan franc'=>'فرانک رواندا','Serbian dinar'=>'دینار صربستان','Qatari riyal'=>'ریال قطر','Paraguayan guaraní'=>'گوارانی پاراگوئه','Transnistrian ruble'=>'روبل ترانسنیسترین','Polish złoty'=>'زلوتی لهستان','Papua New Guinean kina'=>'کینای پاپوآ گینه نو','Panamanian balboa'=>'بالبوآ پاناما','Omani rial'=>'ریال عمان','Nepalese rupee'=>'روپیه نپال','Nicaraguan córdoba'=>'کوردوبا نیکاراگوئه','Namibian dollar'=>'دلار نامیبیا','Mozambican metical'=>'متیکال موزامبیک','Haitian gourde'=>'گورد‌هائیتی','Malawian kwacha'=>'کواچا مالاویا','Maldivian rufiyaa'=>'روفیه مالدیو','Mauritian rupee'=>'روپیه موریس','Mauritanian ouguiya'=>'اوگویای موریتانی','Macanese pataca'=>'پاتاکای ماکانز','Mongolian tögrög'=>'توگروگ مغولستان','Burmese kyat'=>'کیات میانمار','Macedonian denar'=>'دینار مقدونیه','Malagasy ariary'=>'آریاری ماداگاسکار','Moldovan leu'=>'لئوی مولداوی','Moroccan dirham'=>'درهم مراکش','Libyan dinar'=>'دینار لیبی','Lesotho loti'=>'لوتی لسوتو','Liberian dollar'=>'دلار لیبریا','Sri Lankan rupee'=>'روپیه سری‌لانکا','Lebanese pound'=>'پوند لبنان','Kazakhstani tenge'=>'تنگه قزاقستان','Cayman Islands dollar'=>'دلار جزایر کیمن','Kuwaiti dinar'=>'دینار کویت','Comorian franc'=>'فرانک کومور','Cambodian riel'=>'ریال کامبوج','Kyrgyzstani som'=>'سوم قرقیزستان','Jordanian dinar'=>'دینار اردن','Jamaican dollar'=>'دلار جامائیکا','Jersey pound'=>'پوند جرسی','Icelandic króna'=>'کرونای ایسلند','Iraqi dinar'=>'دینار عراق','Manx pound'=>'پوند مانکس','Israeli new shekel'=>'شکل جدید اسرائیل','Iranian rial'=>'ریال ایران','Honduran lempira'=>'لامپیرای هندوراس','Guyanese dollar'=>'دلار گویان','Guatemalan quetzal'=>'کوتزال گواتمالا','Guinean franc'=>'فرانک گینه','Gambian dalasi'=>'دالاسی گامبیا','Gibraltar pound'=>'پوند جبل الطارق','Ghana cedi'=>'سدی غنا','Guernsey pound'=>'پوند استرلینگ','Georgian lari'=>'لاری گرجستان','Falkland Islands pound'=>'پوند جزایر فالکلند','Fijian dollar'=>'دلار فیجی','Euro'=>'یورو','Ethiopian birr'=>'بیر اتیوپی','Eritrean nakfa'=>'ناکفای اریتره','Algerian dinar'=>'دینار الجزایر','Djiboutian franc'=>'فرانک جیبوتی','Cape Verdean escudo'=>'اسکودو کیپ ورد','Cuban peso'=>'پزوی کوبا','Cuban convertible peso'=>'پزوی تبدیل‌پذیر کوبا','Costa Rican colón'=>'کولون کاستاریکا','Congolese franc'=>'فرانک کنگو','Belize dollar'=>'دلار بلیز','Belarusian ruble'=>'روبل بلاروس','Botswana pula'=>'پولای بوتسوانا','Bhutanese ngultrum'=>'نگولتروم بوتان','Bitcoin'=>'بیت‌کوین','Bahamian dollar'=>'دلار باهاما','Bolivian boliviano'=>'بولیویانو بولیوی','Brunei dollar'=>'دلار برونئی','Bermudian dollar'=>'دلار برمودا','Burundian franc'=>'فرانک بوروندی','Bahraini dinar'=>'دینار بحرین','Check payment methodAwaiting check payment'=>'در انتظار پرداخت چک','Scope under which the request is made; determines fields present in response.'=>'دامنه ای که تحت آن درخواست ارائه شده است; تعیین پاسخ در آن زمینه','Limit results to those matching a string.'=>'محدود کردن نتایج به آن یک رشته تطبیق شده.','Maximum number of items to be returned in result set.'=>'حداکثر تعداد اقلام در مجموعه نتیجه بازگردانده می شود.','Once disabled, this legacy method will no longer be available.'=>'یکبار غیرفعال کنید، این روش دیگر دردسترس نخواهد بود.','eCheck'=>'eCheck','Every %d minutes'=>'هر %d دقیقه','Local delivery (legacy)'=>'تحویل محلی (همانند قبل)','International flat rate (legacy)'=>'نرخ ثابت بین المللی (همانند قبلی)','Flat rate (legacy)'=>'نرخ ثابت (همانند قبلی)','Current page of the collection.'=>'صفحه فعلی مجموعه.','The date you provided is invalid.'=>'تاریخی که ارائه کرده اید نامعتبر است.','Make default'=>'تنظیم به عنوان پیش‌فرض ','Optional cost for local pickup.'=>'مبلغ اختیاری برای دریافت حضوری.','Allow customers to pick up orders themselves. By default, when using local pickup store base taxes will apply regardless of customer address.'=>'اجازه دادن به مشتری‌ها برای دریافت حضوری سفارش‌‌شان. بطور پیشفرض، وقتی از دریافت حضوری استفاده می‌کنید، مالیات‌های برپایه‌ی فروشگاه، صرف نظر از آدرس مشتری اعمال خواهد شد.','Local pickup (legacy)'=>'دریافت حضوری (سابق)','File'=>'فایل','Barbadian dollar'=>'دلار باربادوس','Azerbaijani manat'=>'منات آذربایجان','Bosnia and Herzegovina convertible mark'=>'مارک تبدیل‌پذیر بوسنی و هرزگوین','Aruban florin'=>'آروبا فلورین','Angolan kwanza'=>'کوانزای آنگولا','Netherlands Antillean guilder'=>'گیلدر آنتیل هلند','Armenian dram'=>'درام ارمنستان','Albanian lek'=>'لک آلبانی','Afghan afghani'=>'افغانی افغانستان','Free shipping (legacy)'=>'حمل و نقل رایگان (همانند قبل)','This method is deprecated in 2.6.0 and will be removed in future versions - we recommend disabling it and instead setting up a new rate within your Shipping zones.'=>'این روش در 2.6.0 منسوخ شده است و در نسخه‌های آینده حذف خواهد شد - پیشنهاد می کنیم آن را غیرفعال کرده و به جای آن، یک نرخ جدید در مناطق حمل و نقل تنظیم نمائید.','Free shipping is a special method which can be triggered with coupons and minimum spends.'=>'حمل و نقل رایگان یک روش خاص است که می تواند با کدهای تخفیف و حداقل خرید فعال شود.','Expires'=>'انقضا','Lets you charge a fixed rate for shipping.'=>'به شما اجازه می دهد یک نرخ ثابت برای حمل و نقل، شارژ کنید.','A minimum order amount'=>'حداقل مبلغ سفارش','Dashboard'=>'پیشخوان','Go to shop'=>'برو به فروشگاه','Limit result set to webhooks assigned a specific status.'=>'نتیجه حد webhooks اختصاص یک وضعیت خاص تنظیم کنید.','The date the webhook was last modified, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ webhook آخرین ویرایش،براساس منطقه زمانی سایت.','The date the webhook was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد webhook، براساس منطقه زمانی سایت.','Secret key used to generate a hash of the delivered webhook and provided in the request headers. This will default to a MD5 hash from the current user\'s ID|username if not provided.'=>'کلید سری برای تولید hash تحویل webhook که در سربرگ‌ها ارائه می شود است.پیشفرض MD5 hash از شناسه کاربرفعلی|نام‌کاربری اگر ارائه نشده باشد.','The delivery duration, in seconds.'=>'مدت تحویل، در ثانیه.','Indicates the order that will appear in queries.'=>'سفارش که ظاهر می شود در کوئری‌ها نشان داده می شود.','Taxes do not support trashing.'=>'مالیات از حذف شده‌ها پشتیبانی نمی کند.','A human-readable description of the resource.'=>'توضیحات منابع قابل خواندن توسط انسان.','An alphanumeric identifier for the resource.'=>'الفبایی مشخص کننده برای منابع.','The URL where the webhook payload is delivered.'=>'آدرس که webhook محموله تحویل داده شده است.','WooCommerce action names associated with the webhook.'=>'نام اقدامات ووکامرس همراه شده است با webhook.','Webhook resource.'=>'Webhook منابع','Webhook topic.'=>'Webhook تاپیک','Webhook status.'=>'Webhook وضعیت','A friendly name for the webhook.'=>'نام دوستانه برای Webhook ','Webhook topic must be valid.'=>'Webhook تاپیک باید معتبر باش','Webhook topic is required and must be valid.'=>'Webhook تاپیک ضروری است و باید معتبر باشد.','The date the webhook delivery was logged, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ webhook برگشتی وارد شده براساس منطقه زمانی سایت','The response body from the receiving server.'=>'بدنه پاسخ از سرور گیرنده.','Array of the response headers from the receiving server.'=>'آرایه از سربرگ‌های پاسخ دهنده از سرور گیرنده.','The HTTP response message from the receiving server.'=>'پیام پاسخ HTTP از سرور گیرنده','The HTTP response code from the receiving server.'=>'کد پاسخ HTTP از سرور گیرنده','Request body.'=>'بدنه درخواست','Request headers.'=>'سربرگ‌های درخواست','The URL where the webhook was delivered.'=>'آدرسی که webhook تحویل داده شده بود.','Webhook delivery URL must be a valid URL starting with http:// or https://.'=>'Webhook آدرس برگشتی باید معتبر بوده و با http:// یا https://. شروع شود.','Filter orders'=>'صافی سفارش‌ها','Invalid webhook ID.'=>'شناسه webhook نامعتبر','A friendly summary of the response including the HTTP response code, message, and body.'=>'خلاصه ای دوستانه از پاسخی که کد پاسخHTTP، پیام و بدنه است.','Undo?'=>'بازگشت؟','Return to emails'=>'بازگشت به ایمیل‌ها','This payment method was successfully set as your default.'=>'این روش پرداخت با موفقیت به صورت پیش فرض قرار داده شد.','Webhook event.'=>'Webhook رویداد.','%1$s was installed but could not be activated. Please activate it manually by clicking here.'=>'%1$s نصب شده است اما نمی تواند فعال شود. لطفا آن را به صورت دستی با کلیک روی اینجا فعال کنید.','%1$s could not be installed (%2$s). Please install it manually by clicking here.'=>'%1$s نمی تواند نصب شود (%2$s). لطفا با کلیک روی اینجا آن را به صورت دستی نصب کنید.','Sort by tax class.'=>'مرتب‌سازی بر اساس کلاس مالیاتی','%s and %d other region'=>'%s و %d دیگر نواحی','No "%s" found'=>'"%s" یافت نشد.','Postcode / ZIP.'=>'کدپستی.','Payment method deleted.'=>'روش پرداخت حذف شد.','State code.'=>'کد استان.','Country ISO 3166 code.'=>'کد ISO 3166 کشور.','Tax class name.'=>'نام کلاس مالیاتی.','List of top sellers products.'=>'لیست پرفروش ترین محصولات.','Tax rate name.'=>'نام نرخ مالیاتی.','Tax priority.'=>'اولویت مالیاتی.','Whether or not this is a compound rate.'=>'خواه ناخواه این یک نرخ ترکیبی است.','Whether or not this tax rate also gets applied to shipping.'=>'خواه ناخواه این نرخ مالیات به حمل و نقل نیز اعمال می شود.','Please enter an address to continue.'=>'جهت ادامه، یک آدرس وارد نمائید.','No shipping method has been selected. Please double check your address, or contact us if you need any help.'=>'هیچ روش حمل و نقلی انتخاب نشده است. لطفا آدرس خود را دوباره بررسی نمائید، یا در صورت نیاز به هرگونه کمک، با ما تماس بگیرید.','List of sales reports.'=>'لیست گزارش‌های فروش.','Tax rate.'=>'نرخ مالیات.','Return to shop'=>'بازگشت به فروشگاه','Products list'=>'فهرست محصولات','Order on-hold'=>'سفارش در انتظار بررسی','Zone'=>'منطقه','Insert into product'=>'درج در محصول','Filter products'=>'صافی محصولات','Products navigation'=>'ناوبری محصولات','Uploaded to this product'=>'آپلود شده در این محصول','Orders navigation'=>'ناوبری سفارشات','Orders list'=>'فهرست سفارشات','Filter coupons'=>'صافی کدهای تخفیف','Coupons navigation'=>'ناوبری کدهای تخفیف','Coupons list'=>'فهرست کدهای تخفیف','Orders (page %d)'=>'سفارشات (برگه %d)','List of grouped products ID.'=>'لیستی از گروه شناسه محخصولات.','Limit result set to products with a specific SKU.'=>'نتیجه محدود به محصولات با تعریف خاصیت SKU','Limit result set to products with a specific attribute.'=>'نتیجه محدود به محصولات خاص با تعریف ویژگی.','Limit result set to products assigned a specific type.'=>'نتیجه محدود به محصولات ختصاص یک نوع خاص.','Limit result set to products assigned a specific status.'=>'نتیجه محدود به محصولات اختصاص یک وضعیت خاص','List of available term names of the attribute.'=>'فهرست شرایط موجود نام‌های ویژگی.','Image alternative text.'=>'تصویر متن جایگزین.','Tag slug.'=>'نامک برچسب','Category slug.'=>'نامک دسته','If managing stock, this controls if backorders are allowed.'=>'اگر نبار را مدیریت می کنید،این کنترل‌ها اگر بازگشت کالا مجاز باشد.','Product slug.'=>'نامک محصول','Category archive display type.'=>'نوع نمایش بایگانی دسته.','HTML description of the resource.'=>'کد HTML توضیحات منابع.','Enable/Disable attribute archives.'=>'فعال/غیرفعال کردن بایگتنی ویژگی','Type of attribute.'=>'انواع ویژگی','Term name.'=>'نام شرایط.(مدت)','Image URL.'=>'آدرس URL تصویر','Attribute name.'=>'نام ویژگی','An alphanumeric identifier for the resource unique to its type.'=>'یک شناسه الفبایی برای منابع منحصر به فرد به نوع آن است.','MD5 hash of cart items to ensure orders are not modified.'=>'MD5 hash محصولات سبدخرید برای اطمینان از تغییر نکردن آنها.','User agent of the customer.'=>'عامل کاربر از مشتری است.','Order item ID provided is not associated with order.'=>'شناسه مورد سفارش ارائه شده با سفارش مورد نظر وجود ندارد','Cannot update fee, try again.'=>'امکان بروزرسانی هزینه وجود ندارد. دوباره تلاش کنید.','Cannot create line item, try again.'=>'نمی توان مورد خطی ساخت، دوباره تلاش کنید','Product quantity is required.'=>'موجودی محصول الزامی است.','Product is invalid.'=>'محصول معتبر نیست','Meta value.'=>'متای مقدار','Meta label.'=>'متای لیبل','Meta key.'=>'متای کلید','Limit result set to products with a specific slug.'=>'مجموعه نتیجه محدود به محصولات با نامک خاص.','Line item meta data.'=>'مورد خط داده متا','Limit result set to products with a specific attribute term ID (required an assigned attribute).'=>'نتیجه محدود به محصولات با خاصیت شرایط ویژه ( نیازمند تعریف ویژگی).','Limit result set to products assigned a specific tag ID.'=>'نتیجه محدود به محصولات اختصاص یک برچسب خاص.','Limit result set to products assigned a specific category ID.'=>'نتیجه محدود به محصولات اختصاص یک دسته خاص','The ID for the parent of the resource.'=>'شناسه برای والد منابع.','Shipping lines data.'=>'خط اطلاعات حمل و نقل.','Product width (%s).'=>'عرض محصول (%s).','Payment method title.'=>'عنوان روش پرداخت.','Product length (%s).'=>'طول محصول (%s).','Payment method ID.'=>'شناسه روش پرداخت.','Tag ID.'=>'شناسه برچسب.','Image ID.'=>'شناسه تصویر.','User ID who owns the order. 0 for guests.'=>'شناسه کاربری کسی که صاحب سفارش است. 0 برای میهمانان.','Attribute ID.'=>'شناسه ویژگی.','Customer ID is invalid.'=>'شناسه مشتری نامعتبر است.','Product parent ID.'=>'شناسه محصول اصلی (والد).','Product ID or SKU is required.'=>'شناسه محصول یا SKU مورد نیاز است.','Fee lines data.'=>'سطرهای اطلاعات هزینه.','Line total tax (after discounts).'=>'سطر مجموع مالیات (بعد از تخفیف).','Line total (after discounts).'=>'سطر مجموع (بعد از تخفیف).','Line taxes.'=>'سطر مالیات.','The date the order was created, in the site\'s timezone.'=>'زمان ایجاد سفارش، در منطقه زمانی سایت. ','The date the order was last modified, in the site\'s timezone.'=>'زمان آخرین ویرایش سفارش، در منطقه زمانی سایت. ','The SKU already exists on another product.'=>'درحال حاضر شناسه SKU برای محصول دیگری وجود دارد.','Tax lines data.'=>'داده‌های سطرهای مالیات.','Image data.'=>'داده‌های تصویر.','Report period.'=>'دوره گزارش.','Image position. 0 means that the image is featured.'=>'جایگاه تصویر. 0 به این معنی است که تصویر برگزیده است.','Discount total.'=>'جمع تخفیف.','Total discount tax amount for the order.'=>'جمع تخفیف مالیاتی سفارش.','Discount total tax.'=>'جمع تخفیف مالیات.','Totals.'=>'جمع کل.','Grand total.'=>'جمع کل.','Sum of all taxes.'=>'جمع همه مالیات‌ها.','Total discount amount for the order.'=>'جمع مبلغ تخفیف برای سفارش.','Sum of line item taxes only.'=>'جمع مالیات اقلام هر خط به تنهایی.','Tax total (not including shipping taxes).'=>'جمع مالیات (بدون مالیات‌های حمل و نقل).','Quantity ordered.'=>'تعداد سفارشات.','Number of decimal points to use in each resource.'=>'تعداد رقم اعشار برای استفاده در هر منبع.','Total number of purchases.'=>'تعداد کل خریدها.','Amount of reviews that the product have.'=>'تعداد نظرات و دیدگاه‌هایی که محصول دارد.','Define if the order is paid. It will set the status to processing and reduce stock items.'=>'تعیین کنید اگر سفارش پرداخت شده است. آن را در وضعیت در حال انجام قرار داده و اقلام سفارش را در انبار کاهش بده.','Define if the attribute is visible on the "Additional information" tab in the product\'s page.'=>'تعیین کن اگر ویژگی قابل مشاهده است در تب "اطلاعات بیشتر" در برگه محصول.','The date the order was completed, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ تکمیل سفارش. در منطقه زمانی سایت.','The date the review was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد دیدگاه، در منطقه زمانی سایت.','The date the image was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد تصویر، در منطقه زمانی سایت.','The date the product was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد محصول، در منطقه زمانی سایت.','The date the product was last modified, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ آخرین ویرایش محصول، در منطقه زمانی سایت.','The date the order was paid, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ پرداخت سفارش. در منطقه زمانی سایت.','The date the image was last modified, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ آخرین ویرایش تصویر، در منطقه زمانی سایت.','Review rating (0 to 5).'=>'بررسی امتیاز (0 تا 5).','Return sales for a specific start date, the date need to be in the %s format.'=>'بازگشت به فروش‌ها برای یک تاریخ شروع خاص، تاریخ باید به فرمت %s باشد.','Return sales for a specific end date, the date need to be in the %s format.'=>'بازگشت به فروش‌ها برای یک تاریخ پایان خاص، تاریخ باید به فرمت %s باشد.','Product height (%s).'=>'ارتفاع محصول (%s).','Allow one item to be bought in a single order.'=>'اجازه بده یک قلم در هر سفارش خریداری شود.','Allow reviews.'=>'اجازه نوشتن دیدگاه.','Product dimensions.'=>'ابعاد محصول.','If the product is virtual.'=>'اگر محصول مجازی است.','If the product is downloadable.'=>'اگر محصول قابل دانلود است.','True the prices included tax during checkout.'=>'اگر قیمت شامل مالیات است در طی فرایند پرداخت نشان بده.','Reviewer email.'=>'ایمیل بررسی کننده.','Customer\'s IP address.'=>'آدرس IP مشتری.','Country code in ISO 3166-1 alpha-2 format.'=>'کد کشور در قالب ISO 3166-1 alpha-2. ','Controls whether or not the variation is listed as "in stock" or "out of stock" on the frontend.'=>'کنترل‌هایی که اینکه آیا محصول به صورت "موجود" یا "موجود نیست" در لیست ثبت شوند یا نه','Tax class of product.'=>'کلاس مالیاتی محصول.','Total of orders placed.'=>'کل سفارش‌های قرار داده شده.','Note left by customer during checkout.'=>'یادداشت گذاشته شده توسط مشتری در طی پرداخت.','Optional note to send the customer after purchase.'=>'یادداشت یادداشت اختیاری برای ارسال به مشتری پس از خرید.','Product status (post status).'=>'وضعیت محصول (وضعیت پست).','Tax status.'=>'وضعیت مالیات.','Product weight (%s).'=>'وزن محصول (%s).','Currency the order was created with, in ISO format.'=>'واحد پولی که سفارش با آن ایجاد شده است، در فرمت ISO.','Shows where the order was created.'=>'نشان بده سفارش کجا ایجاد شده است.','Shows if the product is on backordered.'=>'نشان بده اگر محصول در حالت پیش خرید است.','Shows if the product is on sale.'=>'نشان بده اگر محصول در حال فروش ویژه است.','Shows if the product need to be shipped.'=>'نشان بده اگر محصول نیاز به ارسال دارد.','Shows if the product can be bought.'=>'نشان بده اگر محصول می تواند خریداری شود.','Shows if backorders are allowed.'=>'نشان بده پیش خریدها مجازند.','Shows if the reviewer bought the product or not.'=>'نشان بده نویسنده دیدگاه خریدار محصول است یا خیر.','Limit result set to orders assigned a specific status.'=>'نتیجه محدود به تنظیم مرتب‌سازی وضعیت خاص','Limit result set to orders assigned a specific customer.'=>'نتیجه محدود به تنظیم مرتب‌سازی مشتری خاص','Limit result set to orders assigned a specific product.'=>'نتیجه محدود به تنظیم مرتب‌سازی محصول خاص.','Selected attribute term name.'=>'نام شرط ویژگی را انتخاب کنید.','Image name.'=>'نام تصویر.','Reviewer name.'=>'نام بررسی کننده.','Tag name.'=>'نام برچسب.','Fee name is required.'=>'نام هزینه ضروری است.','Download type, this controls the schema on the front-end.'=>'نوع دانلود، این کنترها در نمای سایت نمایش داده می شوند.','Group type.'=>'نوع گروه.','Product type.'=>'نوع محصول.','Stock management at product level.'=>'مدیریت انبار در سطح محصول.','Invalid product.'=>'محصول نامعتبر است.','Total of refunded orders.'=>'مجموعه هزینه برگشتی سفارش‌ها.','Total of items purchased.'=>'مجموع اقلام خریداری شده.','Total of coupons used.'=>'مجموع کدهای تخفیف استفاده شده.','Total charged for taxes.'=>'مجموع هزینه برای مالیات.','Tax total.'=>'مجموع مالیات.','Product external button text. Only for external products.'=>'متن دکمه محصول خارجی. فقط برای محصولات خارجی.','Amount of sales.'=>'میزان فروش.','Reviews average rating.'=>'میانگین امتیاز بررسی‌ها.','Average net daily sales.'=>'میانگین فروش خالص روزانه.','Stock quantity.'=>'موجودی انبار.','Attribute position.'=>'موقعیت ویژگی.','Product external URL. Only for external products.'=>'لینک خارجی محصول. فقط برای محصولات خارج سایت.','Product URL.'=>'لینک محصول.','Product price.'=>'قیمت محصول.','Net sales in the period.'=>'فروش خالص دوره.','Gross sales in the period.'=>'فروش ناخالص دوره.','List of up-sell products IDs.'=>'فهرست شناسه‌های محصولات دارای فروش بیشتر.','List of cross-sell products IDs.'=>'فهرست شناسه‌های محصولات جایگزین با کیفیت و ارزش بالاتر.','Menu order, used to custom sort the resource.'=>'فهرست سفارش، بکاربردن برای مرتب‌سازی منابع سفارشی','List of images.'=>'فهرست تصاویر.','List of tags.'=>'فهرست برچسب‌ها.','List of refunds.'=>'فهرست بازپرداخت‌ها.','List of attributes.'=>'فهرست ویژگی‌ها.','List of downloadable files.'=>'فهرست فایل‌های قابل دانلود.','List of related products IDs.'=>'فهرست شناسه‌های محصولات مرتبط','Default sort order.'=>'مرتب‌سازی پیش‌فرض','Coupons line data.'=>'داده ردیف کدهای تخفیف.','Coupon code is required.'=>'کدتخفیف الزامی است.','Cannot update coupon, try again.'=>'امکان بروزرسانی کدتخفیف وجود ندارد. دوباره تلاش کنید.','Fee tax class is required when fee is taxable.'=>'کلاس مالیات بر هزینه زمانی که قیمت‌ها مشمول مالیات است الزامیست.','Variation ID, if applicable.'=>'شناسه تنوع اگر قابل اجرا است.','Variation sale price.'=>'قیمت فروش متغیر.','Define if the attribute can be used as variation.'=>'تعیین کن که ویژگی می تواند استفاده شود برای متغیر‌ها.','Variation image data.'=>'اطلاعات تصویر متغیر','Variation height (%s).'=>'ارتفاع متغیر (%s).','Variation dimensions.'=>'ابعاد متغیر.','Variation URL.'=>'آدرس متغیر.','Shows if the variation is on backordered.'=>'نشان می دهد که آیا این متغیر در سفارش مجدد است.','Defaults variation attributes.'=>'ویژگی‌های متغیر پیشفرض','Variation regular price.'=>'قیمت عادی این متغیر.','Variation weight (%s).'=>'وزن متغیر (%s).','Variation width (%s).'=>'عرض متغیر (%s).','Variation length (%s).'=>'طول متغیر (%s).','Stock management at variation level.'=>'فعال کردن این گزینه سبب فعال کردن اداره انبار در تراز متغیر می شود','Current variation price.'=>'قیمت کنونی متغیر.','Variation ID.'=>'شناسه متغیر.','List of variations.'=>'لیست متغیرها.','If the variation is virtual.'=>'اگر متغیر مجازی است.','If the variation is downloadable.'=>'اگر متغیر قابل دانلود است.','Shows if the variation is on sale.'=>'اگر متغیر بصورت فروش ویژه باشد نشان داده می شود.','Shows if the variation can be bought.'=>'اگر متغیر را می توان خرید نشان می دهد.','The date the variation was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ آخرین متغیر ایجاد شده در منطقه زمانی سایت.','The date the variation was last modified, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ آخرین ویرایش متغیر، در منطقه زمانی سایت.','Tax subtotal.'=>'جمع جزء مالیات.','Line subtotal tax (before discounts).'=>'سطر جمع جزء مالیات (قبل از تخفیف).','Line subtotal (before discounts).'=>'سطر جمع جزء (قبل از تخفیف).','Menu order, used to custom sort products.'=>'ترتیب فهرست، برای مرتب کردن دلخواه محصولات استفاده کنید.','Limit result set to products assigned a specific shipping class ID.'=>'مجموعه نتیجه را به محصولات انتساب داده شده به یک شناسه کلاس حمل و نقل خاص، محدود کن.','Shipping class slug.'=>'نامک کلاس حمل و نقل.','Refund total.'=>'مجموع بازپرداخت.','Refund reason.'=>'دلیل بازپرداخت.','End date of sale price.'=>'تاریخ پایان قیمت ویژه.','Billing address.'=>'آدرس صورت حساب.','Shipping method name.'=>'نام روش حمل و نقل.','Fee name.'=>'نام هزینه.','Parent order ID.'=>'شناسه سفارش والد.','Order status.'=>'وضعیت سفارش.','Unique transaction ID.'=>'شناسه یکتای تراکنش.','Tax rate label.'=>'برچسب نرخ مالیاتی.','Tax rate code.'=>'کد نرخ مالیاتی.','Show if is a compound tax rate.'=>'اگر یک نرخ مالیاتی ترکیبی است، نشان بده.','Tax class of fee.'=>'کلاس مالیاتی هزینه.','Tax status of fee.'=>'وضعیت مالیاتی هزینه.','Featured product.'=>'محصول ویژه.','Catalog visibility.'=>'نمایان بودن کاتالوگ.','Product description.'=>'توضیحات محصول.','Product short description.'=>'توضیح کوتاه محصول.','Unique identifier.'=>'شناسه یکتا.','Current product price.'=>'قیمت فعلی محصول.','Product regular price.'=>'قیمت عادی محصول.','Product sale price.'=>'قیمت فروش ویژه محصول.','Start date of sale price.'=>'تاریخ شروع فروش ویژه.','Price formatted in HTML.'=>'قیمت فرمت بندی شده در HTML.','Total charged for shipping.'=>'مجموع هزینه اعمال شده برای حمل و نقل.','Shipping class ID.'=>'شناسه کلاس حمل و نقل.','Shows whether or not the product shipping is taxable.'=>'خواه ناخواه نشان می دهد که حمل و نقل محصول مشمول مالیات می شود.','Shipping class name.'=>'نام کلاس حمل و نقل.','Number of published products for the resource.'=>'تعداد محصولات منتشر شده برای منبع.','Shipping method ID.'=>'شناسه روش حمل و نقل.','Shipping tax total.'=>'مجموع مالیات حمل و نقل.','Shipping address.'=>'آدرس حمل و نقل.','Total shipping tax amount for the order.'=>'جمع مبلغ مالیات حمل و نقل برای سفارش.','Total shipping amount for the order.'=>'جمع مبلغ حمل و نقل برای سفارش.','Cannot update shipping method, try again.'=>'روش حمل و نقل را نمی توان بروزرسانی کرد، دوباره تلاش کنید.','Shipping method ID is required.'=>'شناسه (ID) روش حمل و نقل ضروری است.','Shipping total must be a positive amount.'=>'مجموع حمل و نقل باید یک مبلغ مثبت باشد.','Category ID.'=>'شناسه دسته.','List of categories.'=>'فهرست دسته‌ها.','Category name.'=>'نام دسته.','Refund ID.'=>'شناسه بازپرداخت','Product quantity must be a positive float.'=>'تعداد محصول باید یک مقدار اعشاری مثبت باشد.','Webhooks do not support trashing.'=>'Webhooks از حذف شده‌ها پشتیبانی نمی کند.','Limit result set to resources with a specific role.'=>'نتیجه محدود به تنظیم منابع با قانون خاص.','Limit result set to resources with a specific email.'=>'نتیجه محدود به تنظیم منابع با ایمیل خاص.','Invalid resource id for reassignment.'=>'شناسه منبع نامعتبر برای تغییر دوباره.','Customers do not support trashing.'=>'مشتری‌ها از حذف شده‌ها پشتیبانی نمی کند.','Limit result set to resources with a specific code.'=>'نتیجه محدود به منابع با کد خاص.','The API key provided does not have write permissions.'=>'کلید API ارائه شده مجوز نوشتن ندارد','Item ID.'=>'شناسه مورد','The API key provided does not have read permissions.'=>'کلید API ارائه شده مجوز خواندن ندارد','Invalid nonce - nonce has already been used.'=>'اشتباه است - قبلا استفاده شده است.','Invalid timestamp.'=>'برچسب زمان نامعتبر است','Consumer Secret is invalid.'=>'رمز مصرف کننده نامعتبر است.','Learn more about shipping zones'=>'اطلاعات بیشتر درباره مناطق حمل و نقل','Setup shipping zones'=>'راه اندازی مناطق حمل و نقل','Consumer key is invalid.'=>'کلید مصرف کننده نامعتبر است','Add shipping methods & zones'=>'افزودن شیوه حمل و نقل & مناطق','How many times the coupon can be used per customer.'=>'تعداد دفعاتی که کوپون تخفیف می‌تواند برای هر خریدار مورد استفاده قرار گیرد.','Shipping is currently enabled, but you have not added any shipping methods to your shipping zones.'=>'حمل و نقل درحال حاضر فعال است، اما هیچ شیوه حمل و نقلی برای مناطق حمل و نقل اضافه نکرده‌اید.','Order ID.'=>'شناسه سفارش.','Download ID (MD5).'=>'شناسه دانلود (MD5).','Invalid order ID.'=>'شناسه سفارش نامعتبر است.','Invalid order refund ID.'=>'شناسه استرداد هزینه نامعتبر است.','Last order ID.'=>'شناسه آخرین سفارش.','Downloadable product ID.'=>'شناسه محصول قابل دانلود.','Invalid resource id.'=>'شناسه منبع نامعتبر. ','Phone number.'=>'شماره تلفن.','Order is invalid'=>'سفارش نامعتبر است.','Reason for refund.'=>'دلیل استرداد.','Maximum order amount allowed when using the coupon.'=>'حداکثر مبلغ سفارش مجاز هنگام استفاده از کدتخفیف.','Quantity of orders made by the customer.'=>'تعداد سفارشات ساخته شده توسط مشتری.','Number of times the coupon has been used already.'=>'تعداد دفعاتی که کدتخفیف در حال حاضر استفاده شده است.','Number of downloads remaining.'=>'تعداد دفعات باقی مانده دانلود.','Determines the type of discount that will be applied.'=>'تعیین نوع تخفیفی که اعمال خواهد شد.','The date when download access expires, in the site\'s timezone.'=>'تاریخی که دسترسی به دانلود منقضی می شود، در منطقه زمانی سایت.','The date the order refund was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد استرداد هزینه سفارش، در منطقه زمانی سایت.','The date the order note was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد یادداشت سفارش، در منطقه زمانی سایت.','The date the customer was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد مشتری، منطقه زمانی سایت.','The date the customer was last modified, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ آخرین ویرایش مشتری، منطقه زمانی سایت.','Max number of items in the cart the coupon can be applied to.'=>'بیشترین تعداد اقلام سبدخرید که کدتخفیف می تواند روی آن‌ها اعمال گردد.','Line items data.'=>'اطلاعات اقلام خط.','Last order data.'=>'اطلاعات آخرین سفارش.','File details.'=>'اطلاعات فایل.','Address line 2.'=>'ادامه آدرس.','Invalid signature - provided signature does not match.'=>'امضاء نامعتبر است - امضای ارائه شده مطابقت ندارد.','Invalid signature - failed to sort parameters.'=>'امضاء نامعتبر است - موفق به مرتب کردن پارامترها نشد.','Invalid signature - signature method is invalid.'=>'امضا نامعتبر است - روش امضا نامعتبر است.','Invalid order item.'=>'اقلام سفارش نامعتبر.','Address line 1.'=>'آدرس.','Email address.'=>'آدرس ایمیل.','The email address for the customer.'=>'آدرس ایمیل برای مشتری.','Email address is invalid.'=>'آدرس ایمیل نامعتبر است.','Customer password.'=>'گذرواژه مشتری.','Postal code.'=>'کدپستی.','ISO code of the country.'=>'کد کشور (ISO). ','ISO code or name of the state, province or district.'=>'کد یا نام استان.','Order key.'=>'کلید سفارش.','Order note.'=>'یادداشت سفارش.','An error occurred while attempting to create the refund using the payment gateway API.'=>'هنگام تلاش برای ایجاد بازپرداخت با استفاده از API دروازه پرداخت خطایی رخ داده است.','Shows/define if the note is only for reference or for the customer (the user will be notified).'=>'نشان دهید / تعریف کنید که یادداشت تنها برای ارجاع است یا برای مشتری (کاربر مطلع خواهد شد) است.','First name.'=>'نام.','Customer first name.'=>'نام خریدار.','Customer last name.'=>'نام خانوادگی خریدار.','Company name.'=>'نام شرکت.','City name.'=>'نام شهر.','Last name.'=>'نام خانوادگی.','Customer login name.'=>'نام کاربری مشتری.','Username isn\'t editable.'=>'نام کاربری قابل ویرایش نیست. ','Downloadable file name.'=>'نام فایل قابل دانلود.','Product name.'=>'نام محصول.','File name.'=>'نام فایل.','Cannot create order note, please try again.'=>'نمی توان یادداشت سفارش را ایجاد کرد، لطفا دوباره سعی کنید.','Cannot create order refund, please try again.'=>'نمی توان هزینه سفارش را پس داد، لطفا دوباره سعی کنید.','Total amount spent.'=>'مجموع مبلغ خرج شده.','Refund amount must be greater than zero.'=>'مبلغ استرداد باید بزرگتر از صفر باشد.','Refund amount.'=>'مبلغ استراد شده.','Cannot create existing resource.'=>'منابع موجود را نمی توان ایجاد کرد.','List of category IDs the coupon applies to.'=>'لیست شناسه‌های دسته‌هایی که کد تخفیف بر آن‌ها اعمال می شود.','List of product IDs the coupon can be used on.'=>'لیست شناسه‌های محصولاتی که کدتخفیف می تواند برای آن‌ها استفاده شود.','List of product IDs the coupon cannot be used on.'=>'لیست شناسه ‌های محصولاتی که کدتخفیف نمی تواند برای آن ‌ها استفاده شود.','List of shipping address data.'=>'لیست داده‌های آدرس حمل و نقل.','List of email addresses that can use this coupon.'=>'لیست آدرس ایمیل‌هایی که می توانند از این کدتخفیف استفاده کنند.','Download file URL.'=>'لینک دانلود فایل.','Avatar URL.'=>'لینک آواتار.','File URL.'=>'لینک فایل.','List of billing address data.'=>'فهرست اطلاعات آدرس صورتحساب.','WooCommerce database update'=>'بروز رسانی دیتابیس ووکامرس','UTC DateTime when the coupon expires.'=>'تاریخ و زمان انقضای کدتخفیف براساس UTC.','Coupon description.'=>'توضیحات کدتخفیف.','The date the coupon was last modified, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ آخرین ویرایش کدتخفیف در منطقه زمانی سایت.','The date the coupon was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد کدتخفیف، در منطقه زمانی سایت.','Legacy shipping methods (flat rate, international flat rate, local pickup and delivery, and free shipping) are deprecated but will continue to work as normal for now. They will be removed in future versions of WooCommerce. We recommend disabling these and setting up new rates within shipping zones as soon as possible.'=>'روش‌های حمل و نقل قدیمی (حمل و نقل رایگان، تحویل و دریافت حضوری، و حمل و نقل رایگان) منسوخ شده‌اند اما بصورت عادی برای الان کار میکنند. در نسخه‌های آتی ووکامرس حذف می‌شوند. اکیدا توصیه می‌کنیم این تنظیمات را غیرفعال کنید و از مناطق حمل و نقل بجای آن استفاده کنید.','Customers will not be able to purchase physical goods from your store until a shipping method is available.'=>'مشتری‌ها تا زمانی که روش حمل و نقلی دردسترس نباشد، قادر به خرید محصولات فیزیکی از فروشگاه شما نیستند.','Coupon code.'=>'کد تخفیف.','Unique identifier for the object.'=>'شناسه یکتا برای شیء.','The coupon code cannot be empty.'=>'کد تخفیف نمی تواند خالی باشد.','List of category IDs the coupon does not apply to.'=>'لیست شناسه‌های دسته‌هایی که کد تخفیف بر آنها اعمال نمی شود.','Unique identifier for the resource.'=>'شناسه یکتا برای منبع.','Whether to bypass trash and force deletion.'=>'دور زدن سطل زباله و اجبار به حذف.','Minimum order amount that needs to be in the cart before coupon applies.'=>'حداقل مقدار سفارشی که باید قبل از اعمال کد تخفیف در سبد خرید باشد.','Page ID is set, but the page does not exist'=>'شناسه برگه تنظیم شد اما برگه وجود ندارد','Your server does not support the %s function - this is required to use the GeoIP database from MaxMind.'=>'سرور شما از تابع %s پشتیبانی نمی کند - این ضروری است برای استفاده از پایگاه داده GeoIP از MaxMind.','The version of cURL installed on your server.'=>'نسخه نصب شده cURL روی سرور شما.','Displays whether or not WP Cron Jobs are enabled.'=>'نمایش فعال بودن یا نبودن قابلیت WP Cron.','The secret key is used to generate a hash of the delivered webhook and provided in the request headers.'=>'کلیدهای مخفی بری تولید hash از webhook برگشتی و ارائه شده در سربرگ‌های درخواستی است.','Archive template'=>'پوسته بایگانی','WordPress requirements'=>'ملزومات وردپرس','MaxMind GeoIP database.'=>'پایگاه داده MaxMind GeoIP','cURL version.'=>'نسخه cURL','Dismiss'=>'رد کردن','For example:'=>'برای مثال:','Add as many zones as you need – customers will only see the methods available for their address.'=>'افزودن تعداد زیادی از مناطق بسته به نیاز شما – مشتریان فقط روش‌هایی را می بینند که برای آدرس آن‌ها وجود دارند.','a group of regions that can be assigned different shipping methods and rates.'=>'گروهی از نواحی که می تواند به روش‌های مختلف حمل و نقل اشاره کند.','Postcode for this rule. Semi-colon (;) separate multiple values. Leave blank to apply to all areas. Wildcards (*) and ranges for numeric postcodes (e.g. 12345...12350) can also be used.'=>'کد پستی برای این قانون. Semi-colon (;) برای جدا کردن مقادیر متعدد. برای اعمال بر همه مناطق خالی بگذارید. نشانه‌های عام (*) و محدوده عددی کدپستی (مثال 12345... 12350) نیز می تواند استفاده شود.','US domestic zone = All US states = Flat rate shipping'=>'منطقه داخلی امریکا = همه ایالات‌های آمریکا = نرخ ثابت حمل و نقل','Your theme has a woocommerce.php file, you will not be able to override the woocommerce/archive-product.php custom template since woocommerce.php has priority over archive-product.php. This is intended to prevent display issues.'=>'قالب شما پرونده woocommerce.php دارد، نمی توانید woocommerce/archive-product.php باطل کنید در پوسته سفارشی تا زمانی که woocommerce.php بر archive-product.php اولویت دارد.این برای جلوگیری از بروز مشکلات نمایشی است.','Rest of the world'=>'بقیه دنیا','Local zone = California ZIP 90210 = Local pickup'=>'منطقه محلی = کدپستی کالیفرنیا 90210 = دریافت حضوری','New:'=>'جدید:','Europe zone = Any country in Europe = Flat rate shipping'=>'منطقه اروپا = هر کشوری در اروپا = نرخ ثابت حمل و نقل','Add shipping zone'=>'افزودن منطقه حمل و نقل','List 1 postcode per line'=>'1 کدپستی در هر خط لیست کنید','Limit to specific ZIP/postcodes'=>'محدودیت برای کدپستی خاص','Sell to all countries, except for…'=>'فروش به همه کشورها, غیر از …','Zone name'=>'نام منطقه','Product count'=>'تعداد محصولات','Sell to specific countries'=>'فروش به کشورهای خاص','Endpoint for the setting a default payment method page.'=>'نقطه پایانی برای تنظیم برگه شیوه پرداخت پیش‌فرض','Endpoint for the delete payment method page.'=>'نقطه پایانی برای حذف برگه شیوه پرداخت','Delete payment method'=>'حذف شیوه پرداخت','Payment methods'=>'شیوه پرداخت','Addresses'=>'آدرس‌ها','You can add multiple shipping methods within this zone. Only customers within the zone will see them.'=>'شما می توانید چند روش حمل و نقل در این منطقه اضافه نمائید. فقط مشتریان در این منطقه، آن‌ها را خواهند دید.','Your changes were not saved. Please retry.'=>'تغییرات شما ذخیره نشدند. لطفا دوباره سعی کنید.','Endpoint for the "My account → Payment methods" page.'=>'تقطه پایانی برای برگه "حساب کاربری من ← شیوه پرداخت"','Drag and drop to re-order your custom zones. This is the order in which they will be matched against the customer address.'=>'برای مرتب کردن مناطق دلخواه آن‌ها را بکشی و رها کنید. این نظم در برابر آدرس مشتری همسان خواهد بود.','No location by default'=>'بدون مکان پیش‌فرض','Default to customer billing address'=>'ارسال به آدرس صورتحساب مشتری به صورت پیش‌فرض','Ship to specific countries'=>'ارسال به کشور‌های خاص','This option determines a customers default location. The MaxMind GeoLite Database will be periodically downloaded to your wp-content directory if using geolocation.'=>'این گزینه مکان پیش فرض مشتریان را تعیین می کند. پایگاه داده GeoLite MaxMind به صورت دوره ای در دایرکتوری wp-content دانلود خواهد شد اگر از مکان یابی (geolocation) استفاده کنید. ','Do you wish to save your changes first? Your changed data will be discarded if you choose to cancel.'=>'آیا مایلید ابتدا تغییرات را ذخیره کنید؟ اگر لغو را انتخاب کنید تغییرات ایجاد شده شما از بین خواهند رفت.','A shipping zone is a geographic region where a certain set of shipping methods and rates apply.'=>'یک منطقه حمل و نقل، یک ناحیه جغرافیایی است که یک مجموعه مشخص از روش‌های حمل و نقل و نرخ‌ها بکار گرفته می شوند.','Edit failed. Please try again.'=>'ویرایش نشد. لطفا دوباره سعی کنید. ','Show subcategories & products'=>'نمایش زیر دسته‌ها و محصولات','Default customer location'=>'مکان پیش‌فرض مشتری','No shipping classes have been created.'=>'هیچ کلاس حمل و نقلی ایجاد نشده است.','Add shipping class'=>'افزودن کلاس حمل و نقل','Shipping location(s)'=>'محل(های) حمل و نقل','Region(s)'=>'ناحیه(ها)','Close modal panel'=>'بستن پنل','Add shipping method'=>'افزودن روش حمل و نقل','This shipping method does not have any settings to configure.'=>'این روش حمل و نقل هیچ تنظیماتی جهت پیکربندی ندارد.','Shipping method could not be added. Please retry.'=>'روش حمل و نقل نتوانست اضافه شود. لطفا دوباره سعی کنید.','Force shipping to the customer billing address'=>'اجبار حمل و نقل به آدرس صورتحساب مشتری','Default to customer shipping address'=>'پیشفرض به آدرس حمل و نقل مشتری','Disable shipping & shipping calculations'=>'غیر فعال کردن حمل‌ونقل و محاسبات حمل‌ونقل','Show categories & products'=>'نمایش دسته‌ها و محصولات','Show categories'=>'نمایش دسته‌ها','Zone does not exist!'=>'منطقه وجود ندارد !','Calculations'=>'محاسبات','Downloads'=>'دانلودها','Set default payment method'=>'تنظیم روش پرداخت پیش‌فرض','This order is no longer editable.'=>'این سفارش دیگر قابل ویرایش نیست. ','Customer download link'=>'لینک دانلود مشتری','Note: the refund reason will be visible by the customer.'=>'توجه: دلیل بازپرداخت توسط مشتری قابل مشاهده است.','Add item(s)'=>'افزودن اقلام','Delete item'=>'حذف مورد','Edit item'=>'ویرایش مورد','Stock quantity'=>'موجودی انبار.','Tax status'=>'وضعیت مالیات','Help & Support'=>'کمک & پشتیبانی','A simple offline gateway that lets you accept a check as method of payment.'=>'روشی آسان برای پرداخت غیر آنلاین که به شما اجازه پرداخت بصورت چک را می دهد.','Sorry, you cannot list resources.'=>'متاسفانه نمی توانید منابع را لیست کنید.','Limit response to resources published before a given ISO8601 compliant date.'=>'محدود کردن پاسخ به منابع قبل از انتشار ISO8601 تاریخ سازگار.','Limit response to resources published after a given ISO8601 compliant date.'=>'محدود کردن پاسخ به منابع پس از انتشار ISO8601 تاریخ سازگار.','The %s cannot be deleted.'=>'%s نمی تواند حذف شود.','The %s has already been deleted.'=>'%s حذف شده است.','The %s does not support trashing.'=>'%s حذف شده‌ها را پشتیبانی نمی‌کند.','Sorry, you are not allowed to delete %s.'=>'متاسفانه شما اجازه ندارید %s حذف کنید.','ID is invalid.'=>'شناسه نامعتبر است.','Sorry, you are not allowed to delete this resource.'=>'متاسفانه نمی توانید این منابع را حذف کنید.','Sorry, you are not allowed to edit this resource.'=>'متاسفانه نمی توانید منابع را ویرایش کنید.','Sorry, you cannot view this resource.'=>'متاسفانه نمی توانید منابع را مشاهده کنید.','Sorry, you are not allowed to create resources.'=>'متاسفانه نمی توانید منابع را ایجاد کنید.','Limit result set to resources with a specific slug.'=>'مجموعه نتیجه محدود به منابع با نامک خاص.','Limit result set to resources assigned to a specific product.'=>'مجموعه نتیجه محدود به منابع محصول خاص.','Whether to hide resources not assigned to any products.'=>'پنهان کردن منابع به هر گونه محصولات اختصاص داده شده.','The resource cannot be deleted.'=>'منابع نمی تواند حذف شود.','Resource does not support trashing.'=>'منابع از حذق شده‌ها پشتیبانی نمی کند.','Can not set resource parent, taxonomy is not hierarchical.'=>'نمی توان برای منابع والد تنظیم کرد،طبقه بندی سلسله مراتبی نمی باشد.','Sorry, you cannot update resource.'=>'شما نمی توانید منابع را بروزرسانی کنید.','Sorry, you cannot create new resource.'=>'شما نمی توانید منابع جدید ایجاد کنید.','Required to be true, as resource does not support trashing.'=>'باید درست باشد، از آنجا که منابع حذف شده‌ها را پشتیبانی نمی کند.','Use WP Query arguments to modify the response; private query vars require appropriate authorization.'=>'استفاده از آرگومانWP Query برای تغییر پاسخ; جستجوهای خصوصی متغیرها نیاز به مجوز مناسب دارد.','Offset the result set by a specific number of items.'=>'افست در نتیجه تعیین شده توسط یک شماره خاص از اقلام است.','Limit result set to specific ids.'=>'نتیجه محدود به تنظیم شناسه‌های خاص.','A simple offline gateway that lets you accept cash on delivery.'=>'درگاه آفلاین ساده که به شما اجازه دریافت وجه نقد در هنگام تحویل را می دهد.','A simple offline gateway that lets you accept BACS payment.'=>'درگاه آفلاین ساده که به شما اجازه قبول پرداخت BACS می دهد.','Accept payments via PayPal using account balance or credit card.'=>'پرداخت از طریق پی پال با استفاده از مانده حساب یا کارت اعتباری.','Check payment methodCheck payments'=>'پرداخت با چک','Community forum'=>'فروم پشتیبانی','Sorry, you are not allowed to batch manipulate this resource.'=>'متاسفیم! شما برای دستکاری در این منابع اجازه ندارید.','Taxonomy does not exist.'=>'طبقه بندی وجود ندارد.','Sorry, you cannot delete this resource.'=>'شما نمی توانید منابع را حذف کنید.','Limit result set to all items except those of a particular parent ID.'=>'مجموعه نتیجه محدود به همه موارد بجز شناسه والد خاص.','Limit result set to those of particular parent IDs.'=>'مجموعه نتیجه محدود به شناسه‌های والد خاص.','Save to account'=>'ذخیره در حساب کاربری','Invalid post ID.'=>'شناسه نوشته نامعتبر است.','Invalid ID.'=>'شناسه نامعتبر.','Items'=>'آیتم‌ها','Unable to accept more than %s items for this request.'=>'نمی توان بیشتر از %s محصول را در این درخواست قبول کرد.','Cannot create existing %s.'=>'نمی توان موجودی %s ایجاد کرد.','Sort collection by resource attribute.'=>'مجموعه مرتب‌سازی بر اساس ویژگی منابع','Sort collection by object attribute.'=>'مجموعه مرتب‌سازی بر اساس ویژگی محصول','Order sort attribute ascending or descending.'=>'مرتب کردن بر اساس ویژگی صعودی یا نزولی','Learn more about coupons'=>'در مورد کدهای تخفیف بیشتر بدانید','Coupons are a great way to offer discounts and rewards to your customers. They will appear here once created.'=>'کدتخفیف یک راه عالی برای ارائه تخفیف و پاداش به مشتریان شماست. آن‌ها پس از ایجاد در اینجا ظاهر خواهند شد.',' Stripe'=>' استرایپ','When you receive a new order, it will appear here.'=>'وقتی سفارش جدیدی دریافت می‌کنید، در اینجا نمایش داده می‌شود.','List of delete resources.'=>'لیست منابع حذف شده.','List of updated resources.'=>'لیست منابع بروز شده.','List of created resources.'=>'لیست منابع ایجاد شده.','Resource does not exist.'=>'منبع وجود ندارد.','Are you sure you wish to delete this note? This action cannot be undone.'=>'آیا اطمینان دارید که می خواهید این یاداشت پاک شود؟ این عمل بازگشت ناپذیر است.','Bank transfer (BACS) payments'=>'پرداخت با انتقال بانکی (BACS)','Learn more about orders'=>'در مورد سفارشات بیشتر بدانید','Ready to start selling something awesome?'=>'آماده اید برای شروع فروش چیزی بسیار جذاب؟','South America'=>'آمریکای جنوبی','Oceania'=>'اقیانوسیه','North America'=>'آمریکای شمالی','Europe'=>'اروپا','Asia'=>'آسیا','Africa'=>'آفریقا','Samoa'=>'ساموآ','United States (US) Minor Outlying Islands'=>'جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا','Copying to clipboard failed. Please press Ctrl/Cmd+C to copy.'=>'کپی برداری در کلیپ برد ناموفق بود. لطفا برای کپی کردن دکمه‌های Ctrl/Cmd+C را فشار دهید.','Saudi riyal'=>'ریال سعودی','Please enter a stronger password.'=>'لطفا یک گذرواژه قوی تر وارد کنید.','Payment for order %s refunded'=>'وجه پرداختی برای سفارش %s بازگردانده شد','Cancelled order emails are sent to chosen recipient(s) when orders have been marked cancelled (if they were previously processing or on-hold).'=>'ایمیل‌های سفارش لغو شده هنگامی که سفارش لغو شده علامتگذاری شود، به گیرندگان فرستاده می شود (اگر آن‌ها قبلا در وضعیت در حال انجام و یا در انتظار بررسی بوده باشند).','Be the first to review “%s”'=>'اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “%s”','Unfortunately your order cannot be processed as the originating bank/merchant has declined your transaction. Please attempt your purchase again.'=>'متاسفانه پردازش سفارش شما ممکن نیست. درگاه پرداخت (بانک) انتخاب شده، این پرداخت را نپذیرفت. لطفا دوباره خرید خود را تکرار کنید.','Payment for order #%1$s from %2$s has failed. The order was as follows:'=>'پرداخت برای سفارش #%1$s از %2$s با شکست مواجه شد. سفارش به شرح زیر است:','Clear'=>'پاک کردن','Pakistani rupee'=>'روپیه پاکستان','Kenyan shilling'=>'شلینگ کنیا','(includes %s)'=>'(شامل %s)','Hide empty categories'=>'عدم نمايش دسته‌هاي خالي','Invalid product ID.'=>'شناسه نامعتبر محصول.','[{site_title}]: New order #{order_number}'=>'[{site_title}] سفارش جدید ({order_number})','Failed order'=>'خرید ناموفق','Error: Delivery URL cannot be reached: %s'=>'خطا: آدرس تحویل نمی تواند برسد به:%s','Error: Delivery URL returned response code: %s'=>'خطا آدرس تحویل یک کد پاسخ برگرداند: %s','Please select some product options before adding this product to your cart.'=>'لطفا برخی از گزینه‌های محصول را قبل از اضافه کردن آن به سبد خرید، انتخاب کنید.','WooCommerce database update complete. Thank you for updating to the latest version!'=>'دیتای ووکامرس بروز شد. از شما برای بروزرسانی به آخرین نگارش سپاسگزاریم!','Standard rate'=>'نرخ استاندارد','You do not have permission to read tax classes'=>'شما دسترسی لازم را برای خواندن نرخ کلاس‌های مالیاتی ندارید ','You do not have permission to read the tax classes count'=>'شما دسترسی لازم برای خواندن تعداد کلاس‌های مالیاتی را ندارید','You do not have permission to read the taxes count'=>'شما دسترسی لازم برای خواندن تعداد مالیات‌ها را ندارید','You do not have permission to delete tax rates'=>'شما دسترسی لازم برای حذف نرخ‌های مالیاتی را ندارید','You do not have permission to create tax classes'=>'شما دسترسی لازم برای ایجاد کلاس‌های مالیاتی را ندارید','You do not have permission to edit tax rates'=>'شما اجازه ویرایش نرخ‌های مالیاتی را ندارید.','Could not delete the tax rate'=>'نرخ مالیاتی را نمی توان حذف کرد','State / Zone'=>'استان / منطقه','Tax class already exists'=>'کلاس مالیاتی در حال حاضر وجود دارد','You do not have permission to delete tax classes'=>'شما دسترسی لازم برای حذف کلاس مالیاتی را ندارید','Could not delete the tax class'=>'نمی توانید این کلاس مالیاتی را حذف کنید','You do not have permission to create tax rates'=>'شما دسترسی لازم برای ایجاد نرخ‌های مالیاتی را ندارید','You do not have permission to read product shipping classes'=>'شما مجوز خواندن کلاس‌های حمل و نقل محصول را ندارید.','You do not have permission to delete product shipping classes'=>'شما مجوز حذف کلاس‌های حمل و نقل محصول را ندارید','You do not have permission to delete product attribute terms'=>'شما مجوز جهت حذف واژه‌های صفت محصول را ندارید','You do not have permission to create product shipping classes'=>'شما مجوز ایجاد کلاس‌های حمل و نقل محصول را ندارید','You do not have permission to edit product shipping classes'=>'شما مجوز ویرایش کلاس‌های حمل و نقل محصول را ندارید.','A product attribute term with the provided ID could not be found'=>'عدم توانایی در یافتن یک واژه صفت محصول با شناسه ارائه شده','Could not delete the shipping class'=>'عدم توانایی در حذف کلاس حمل و نقل','Could not edit the shipping class'=>'عدم توانایی در ویرایش کلاس حمل و نقل','Product shipping class parent is invalid'=>'والد کلاس حمل و نقل محصول نامعتبر است','A product shipping class with the provided ID could not be found'=>'کلاس حمل و نقل محصولی با شناسه ارائه شده پیدا نشد','Invalid product shipping class ID'=>'شناسه کلاس حمل و نقل محصول نامعتبر','You do not have permission to read tax rate'=>'شما دسترسی لازم برای خواندن نرخ مالیات را ندارید','A tax rate with the provided ID could not be found'=>'نرخ مالیات با ID ارائه شده نمی تواند یافت شود','A product tag with the provided ID could not be found'=>'برچسب محصول با شناسه ارائه شده یافت نشد','Could not edit the tag'=>'نمی توانید برچسب را ویرایش کنید','Could not delete the tag'=>'نمی توانید برچسب را حذف کنید','You do not have permission to delete product tag'=>'شما دسترسی لازم برای حذف برچسب محصول را ندارید','Product category parent is invalid'=>'دسته والد محصول نامعتبر است','You do not have permission to read product attribute terms'=>'شما دسترسی لازم برای خواندن قوانین ویژگی‌های محصول را ندارید','Could not edit the category'=>'عدم توانایی در ویرایش دسته','You do not have permission to edit product tags'=>'شما مجوز ویرایش برچسب‌های محصول را ندارید','You do not have permission to create product tags'=>'شما مجوز ایجاد برچسب‌های محصول را ندارید','You do not have permission to read product tags'=>'شما مجوز خواندن برچسب‌های محصول را ندارید','Could not delete the category'=>'عدم توانایی در حذف دسته','You do not have permission to delete product category'=>'شما مجوز حذف دسته محصول را ندارید','You do not have permission to edit product categories'=>'شما مجوز ویرایش دسته‌های محصول را ندارید','You do not have permission to create product categories'=>'شما مجوز ایجاد دسته‌های محصول را ندارید','Invalid product tag ID'=>'شناسه برچسب محصول نامعتبر است','Multibyte String (mbstring) is used to convert character encoding, like for emails or converting characters to lowercase.'=>'چندین رشته (mbstring) جهت رمزگزاری کاراکترها استفاده می شوند. مثلا در ایمیلها و یا تبدیل حروف به حروف کوچک. ','Your server does not support the %s functions - this is required for better character encoding. Some fallbacks will be used instead for it.'=>'سرور شما از توابع %s پشتیبانی نمی کند - این توابع برای رمز گذاری بهتر بر روی کاراکترها مورد نیاز است. برخی جایگزین‌ها به جای این قابلیت استفاده می شود.','Your server does not have the %s class enabled - some gateway plugins which use SOAP may not work as expected.'=>'در سرور شما تابع %s فعال نیست - برخی افزونه‌های پرداخت از SOAP استفاده می کنند و به خوبی کار نخواهند کرد.','%1$s - We recommend a minimum MySQL version of 5.6. See: %2$s'=>'%1$s - ما حداقل نسخه 5.6 را برای MySQL پیشنهاد می کنیم. مشاهده کنید: %2$s','%1$s - We recommend setting memory to at least 64MB. See: %2$s'=>'%1$s - ما توصیه می کنیم که حافظه memory را حداقل بر روی 64 مگابایت تنظیم نمائید. مشاهده کنید: %2$s','Increasing memory allocated to PHP'=>'افزایش حافظه انتساب داده شده به PHP','Last page'=>'برگه آخر','Next page'=>'برگه بعدی','First page'=>'برگه نخست ','Previous page'=>'برگه قبلی','Tax rate ID: %s'=>'شناسه نرخ مالیات: %s ','No matching tax rates found.'=>'هیچ نرخ مالیاتی منطبقی یافت نشد.','Loading…'=>'بارگذاری…','"%s" tax rates'=>'"%s" نرخ مالیات','Your changed data will be lost if you leave this page without saving.'=>'اگر این صفحه را بدون ذخیره ترک کنید، داده‌های تغییر داده شده شما، از دست خواهد رفت.','Search…'=>'جستجو…','Manual'=>'دستی','Manually sent'=>'به صورت دستی ارسال شد','Content type'=>' نوع محتوا','Body background color'=>'رنگ بدنه پس زمینه','"From" address'=>'"از" آدرس','This section lets you customize the WooCommerce emails. Click here to preview your email template.'=>'این بخش امکان سفارشی کردن ایمیل‌های ووکامرس شما را فراهم می سازد. اینجا را برای پیش نمایش قالب ایمیل خود کلیک کنید.','How the sender email appears in outgoing WooCommerce emails.'=>'چگونه ایمیل فرستنده در ایمیل‌های خروجی ووکامرس ظاهر می شود.','How the sender name appears in outgoing WooCommerce emails.'=>'چگونه نام فرستنده در ایمیل‌های خروجی ووکامرس ظاهر می شود.','Email notifications sent from WooCommerce are listed below. Click on an email to configure it.
%s'=>'اعلان‌های ایمیل ارسال شده از ووکامرس به شرح زیر است. با کلیک روی یک ایمیل آن را پیکربندی کنید.
%s','Paste the URL of an image you want to show in the email header. Upload images using the media uploader (Media > Add New).'=>'آدرس تصویری که می‌خواهید در سرصفحۀ پست الکترونیکی نشان داده شود را بچسبانید. آپلود عکس با استفاده از فرستنده رسانه (رسانه > افزودن جدید).','Body text color'=>'رنگ متن بدنه','Footer text'=>'متن پابرگ','Email notifications'=>'اطلاع رسانی‌های ایمیل','%s average gross daily sales'=>'%s میانگین فروش‌های درشت روزانه','Average gross sales amount'=>'میانگین میزان فروش ناخالص','%s average gross monthly sales'=>'%s میانگین فروش ناخالص ماهیانه','Need a fresh look? Try Storefront child themes'=>'نیازمند بررسی بهتری هستید؟ Storefront را امتحان کنید','View more Storefront child themes'=>'مشاهده بیشتر قالب‌های فرزند Storefront ','If you need to access the setup wizard again, please click on the button below.'=>'اگر شما نیاز دارید دوباره به نصب کننده دسترسی پیدا کنید، لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید.','Product permalinks'=>'پیوند‌های یکتای محصول','Setup wizard'=>'برنامه راهنمای راه اندازی','Seti'=>'Seti','Sagarmatha'=>'Sagarmatha','Rapti'=>'Rapti','Narayani'=>'Narayani','Mahakali'=>'Mahakali','Dhaulagiri'=>'Dhaulagiri','Mechi'=>'Mechi','Lumbini'=>'Lumbini','Koshi'=>'Koshi','Karnali'=>'Karnali','Janakpur'=>'Janakpur','Gandaki'=>'Gandaki','Bheri'=>'Bheri','Putrajaya'=>'Putrajaya','Labuan'=>'Labuan','Malacca (Melaka)'=>'Malacca (Melaka)','Bagmati'=>'Bagmati','Penang (Pulau Pinang)'=>'Penang (Pulau Pinang)','Kuala Lumpur'=>'Kuala Lumpur','Buy now'=>'همین الان بخرید','Monthly'=>'ماهانه','shop_order post type singular nameOrder'=>'سفارش','Show more details'=>'نمایش جزییات بیشتر','via %s'=>'توسط %s','Enter recipients (comma separated) that will receive this notification.'=>'نام دریافت کنندگان (با کاما جدا کنید) را برای دریافت این آگهی اطلاع رسانی وارد کنید. ','%s removed.'=>'%s حذف شد.','Drag and drop, or click to set admin variation order'=>'بکشید و رها کنید (درگ و دراپ) یا برای متغیر سفارش مدیر کلیک کنید.','Found in your order confirmation email.'=>'شماره سفارش در ایمیل ارسال شده به شما موجود است.','Email you used during checkout.'=>'ایمیلی که در هنگام ثبت سفارش وارد کردید','Note:'=>'یادداشت:','Search for:'=>'جستجو برای:','This product is currently out of stock and unavailable.'=>'در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.','SKU:'=>'شناسه محصول:','Add a review'=>'دیدگاه خود را بنویسید','Leave a Reply to %s'=>'ارسال یک پاسخ به %s','Submit'=>'ثبت','Rate…'=>'رای دهید','Perfect'=>'عالی','Good'=>'خوب','Average'=>'متوسط','Not that bad'=>'نه خیلی بد','submit buttonSearch'=>'جستجو','Your review'=>'دیدگاه شما','Very poor'=>'خیلی بد','Your rating'=>'امتیاز شما','Your review is awaiting approval'=>'دیدگاه شما پس از تایید نمایش داده می شود','Related products'=>'محصولات مرتبط','Order details'=>'مشخصات سفارش','Order again'=>'سفارش دوباره','Billing email'=>'ایمیل صورتحساب','Available downloads'=>'دانلودهای در دسترس','Recent orders'=>'سفارش‌های اخیر','You have not set up this type of address yet.'=>'شما هنوز این آدرس را ثبت نکرده‌اید.','To track your order please enter your Order ID in the box below and press the "Track" button. This was given to you on your receipt and in the confirmation email you should have received.'=>'برای پیگیری سفارش، لطفا شماره سفارش و آدرس ایمیل خود را در کادرهای زیر وارد کرده و دکمه پیگیری را فشار دهید. شماره سفارش از طریق رسید و ایمیلی که به شما ارسال شده در اختیارتان قرار گرفته است.','Email:'=>'ایمیل: ','Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.'=>'.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.','verified owner'=>'خریدار محصول','Order updates'=>'به‌روزرسانی‌های سفارش','Tag:'=>'برچسب:','Category:'=>'دسته:','%s download remaining'=>'%s از دانلود باقی مانده','There are no reviews yet.'=>'هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.','You may also like…'=>'همچنین ممکن است دوست داشته باشید…','Order ID'=>'شناسه سفارش (ID)','l jS \\o\\f F Y, h:ia'=>'l j F Y، h:ia','Order number.'=>'شماره سفارش.','Track'=>'پیگیری','An ecommerce toolkit that helps you sell anything. Beautifully.'=>'یک جعبه ابزار تجارت الکترونیک که به شما کمک می‌کند هر چیزی را به زیبایی به فروش برسانید.','%s customer review'=>'%s بررسی مشتری','Sorry, this order is invalid and cannot be paid for.'=>'متاسفانه این سفارش نامعتبر است و اجازه پرداخت ندارید.','Log in'=>'ورود','Select'=>'انتخاب','This product is protected and cannot be purchased.'=>'این محصول محافظت شده است و شما قادر به پرداخت نیستید.','and'=>'و','[Remove]'=>'[حذف]','Argentine peso'=>'پزوی آرژانتین','Unpaid order cancelled - time limit reached.'=>'سفارش پرداخت نشده لغو شد - حد زمانی پایان یافت',' – Page %s'=>' – برگه %s','Place order'=>'ثبت سفارش','Choose an option'=>'یک گزینه را انتخاب کنید','Please enter a valid account username.'=>'خواهشمندیم یک نام کاربری معتبر برای حساب کاربری وارد کنید.','Please enter an account password.'=>'خواهشمندیم گذرواژه حساب خود را وارد کنید','Active'=>'فعال','Paused'=>'متوقف شد','Disabled'=>'غیرفعال شد','Cart'=>'سبد خرید','Hide if cart is empty'=>'اگر سبد خرید خالی بود مخفی شود','Remove filter'=>'پاک کردن فیلتر','Filter by'=>'صافی','Attribute'=>'خاصیت','Dropdown'=>'کرکره ای','Query type'=>'نوع جستجو','AND'=>'و','Any %s'=>'هر %s','Min price'=>'حداقل قیمت','Show as dropdown'=>'به صورت دراپ داون نشان بده','Show product counts'=>'نمایش شمارگان محصول','Show hierarchy'=>'سلسله مراتب را نشان بده','No product categories exist.'=>'هیچ محصولی در این دسته وجود ندارد.','Number of products to show'=>'تعداد محصولات برای نمایش','Random'=>'تصادفی','ASC'=>'صعودی','DESC'=>'نزولی','Hide free products'=>'مخفی کردن محصولات رایگان','Show hidden products'=>'نمایش محصولات مخفی','Logged in as %s'=>'وارد شده با %s','Approve'=>'تایید','Deny'=>'رد','Username or email address'=>'نام کاربری یا آدرس ایمیل','Password'=>'گذرواژه','Your cart is currently empty.'=>'سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.','Quantity'=>'تعداد','Your order'=>'سفارش شما','Click here to enter your code'=>'برای نوشتن کد اینجا کلیک کنید','Click here to login'=>'برای ورود اینجا را کلیک کنید','Payment'=>'پرداخت','Pay for order'=>'پرداخت برای سفارش','Update totals'=>'به روز رسانی جمع کل','Username: %s'=>'نام کاربری: %s','Click here to reset your password'=>'برای ریست کردن گذرواژه خود اینجا را کلیک کنید','Billing address'=>'آدرس صورتحساب','Remember me'=>'مرا به خاطر بسپار','Lost your password?'=>'گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟','No products were found matching your selection.'=>'هیچ محصولی یافت نشد.','Email address'=>'آدرس ایمیل','Register'=>'عضویت','Enter a new password below.'=>'گذرواژه جدید را بنویسید','New password'=>'گذرواژه جدید','Re-enter new password'=>'تکرار گذرواژه جدید','Item name in quotes“%s”'=>'“%s”','breadcrumbHome'=>'خانه','Russian ruble'=>'روبل روسیه','Ukrainian hryvnia'=>'هریونیای اکراینی','Egyptian pound'=>'پوند مصر','Save address'=>'ذخیره آدرس','New password (leave blank to leave unchanged)'=>'گذرواژه جدید (در صورتی که قصد تغییر ندارید خالی بگذارید)','Current password (leave blank to leave unchanged)'=>'گذرواژه پیشین (در صورتی که قصد تغییر ندارید خالی بگذارید)','Password change'=>'تغییر گذرواژه','Cart totals'=>'جمع کل سبد خرید','Application authentication request'=>'درخواست تأیید اعتبار برنامه','Top rated products'=>'پر امتیازترین محصولات','Recent reviews'=>'آخرین دیدگاه‌ها','On-sale products'=>'محصولات در فروش ویژه','Featured products'=>'محصولات برجسته','All products'=>'همه محصولات','Category order'=>'دسته‌بندی سفارش','Active filters'=>'فیلترهای فعال','Search results: “%s”'=>'نتیجه جستجو “%s”','Order fully refunded'=>'استرداد کامل سفارش','The order totals have been updated. Please confirm your order by pressing the "Place order" button at the bottom of the page.'=>'مجموع سفارش به روز شده است. در صورتیکه مورد تایید است دکمه " قرار دادن سفارش " را در پایین برگه فشار دهید.','IP Address'=>'آدرس IP','Sorting orderOrder'=>'ترتیب','Filter'=>'فیلتر','Confirm new password'=>'تکرار گذرواژه جدید','There are some issues with the items in your cart. Please go back to the cart page and resolve these issues before checking out.'=>'مشکلاتی در اقلام سبد خرید شما وجود دارد. خواهشمندیم به برگه سبد خرید بازگشته و پیش از پرداخت این مشکلات را رفع کنید.','Please fill in your details above to see available payment methods.'=>'خواهشمندیم مشخصات خود را در بالا وارد کنید تا روش‌های موجود برای پرداخت را نمایش کنید','Number of reviews to show'=>'تعداد نقد و بررسی‌ها (دیدگاه‌ها) برای نمایش','Date:'=>'تاریخ:','To connect to %1$s you need to be logged in. Log in to your store below, or cancel and return to %1$s'=>'برای اتصال به %1$s شما نیاز به ورود دارید. ورود به فروشگاه شما از طریق زیر یا لغو و بازگشت به %1$s','You must be logged in to checkout.'=>'برای پرداخت باید وارد شوید.','The following addresses will be used on the checkout page by default.'=>'آدرس‌های زیر به طور پیش‌فرض در صفحه پرداخت مورد استفاده قرار مي‌گیرد.','Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.'=>'گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟ نام کاربری یا ایمیل خود را وارد کنید. یک لینک برای ساختن گذرواژه جدید در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.','Coupon:'=>'کدتخفیف:','Have a coupon?'=>'کد تخفیف دارید؟','Sort by price: low to high'=>'مرتب‌سازی بر اساس ارزانترین','Sort by average rating'=>'مرتب‌سازی بر اساس امتیاز','Sort by price: high to low'=>'مرتب‌سازی بر اساس گرانترین','Sort by popularity'=>'مرتب‌سازی بر اساس محبوبیت','Default sorting'=>'مرتب‌سازی پیش‌فرض','Thank you. Your order has been received.'=>'متشکریم، سفارش شما دریافت شد.','Sorry, it seems that there are no available payment methods for your location. Please contact us if you require assistance or wish to make alternate arrangements.'=>'متاسفانه به نظر می رسد در حال حاضر هیچ روش پرداختی برای مکانی که انتخاب کرده اید موجود نمی باشد. در صورتیکه نیاز به کمک داشتید با ما تماس بگیرید','Create an account?'=>'می خواهید یک حساب کاربری ایجاد کنید؟','An account is already registered with that username. Please choose another.'=>'قبلا این نام کاربری ثبت شده است. خواهشمندیم یک نام کاربری دیگر انتخاب کنید','Filter by price'=>'فیلتر براساس قیمت: ','%s would like to connect to your store'=>'%s می‌خواهد به فروشگاه شما متصل شود','Since your browser does not support JavaScript, or it is disabled, please ensure you click the %1$sUpdate Totals%2$s button before placing your order. You may be charged more than the amount stated above if you fail to do so.'=>'به دلیل اینکه مرورگر شما جاوا اسکریپت را پشتیبانی نمی کند ، یا غیر فعال است ، لطفا کلیک کنید روی %1$sبروزرسانی جمع %2$s قبل از اینکه سفارش خود را ثبت کنید.در صورتیکه این کار را نکنید ممکن است مبلغ قابل پرداخت شما بیش از چیزی که در بالا مشخص شده است باشد','sluguncategorized'=>'بدون دسته‌بندی','edit-address-slugshipping'=>'حمل و نقل','edit-address-slugbilling'=>'صورت حساب','Password reset is not allowed for this user'=>'ریست گذرواژه برای این کاربر مجاز نیست.','Invalid username or email.'=>'نام کاربری یا گذرواژه صحیح نیست.','Enter a username or email address.'=>'نام کاربری یا پست الکترونیک را وارد کنید.','This order’s status is “%s”—it cannot be paid for. Please contact us if you need assistance.'=>'این سفارش در وضعیت "%s" می باشد و امکان پرداخت وجود ندارد. اگر کمک نیاز دارید لطفا با ما تماس بگیرید.','Returning customer?'=>'قبلا ثبت نام کرده‌اید؟','If you have shopped with us before, please enter your details below. If you are a new customer, please proceed to the Billing section.'=>'اگر قبلا از ما خرید کرده اید، لطفا جزییات را در کادرهای پایین وارد نمائید. اگر یک مشتری جدید هستید، لطفا بخش صورت حساب را ادامه دهید.','Billing Address 2'=>'ادامۀ آدرس صورتحساب','Shipping Address 2'=>'ادامۀ آدرس حمل و نقل','To set your password, visit the following address: '=>'برای تنظیم رمز ورود خود، به آدرس زیر مراجعه کنید:','Apply coupon'=>'اعمال کدتخفیف','A list or dropdown of product categories.'=>'یک لیست یا کشویی از دسته‌های محصول.','Additional information'=>'توضیحات تکمیلی','Sale!'=>'تخفیف!','Subtotal'=>'جمع جزء','State / County:'=>'استان / شهرستان','Sorry, it seems that there are no available payment methods. Please contact us if you require assistance or wish to make alternate arrangements.'=>'با عرض پوزش، به نظر می‌رسد هیچ روش پرداختی موجود نیست. اگر به کمک نیاز دارید یا می‌خواهید ترتیبات دیگری را انجام دهید، لطفا با ما تماس بگیرید.','Showing all %d result'=>'در حال نمایش %d نتیجه','Showing the single result'=>'در حال نمایش یک نتیجه','Proceed to checkout'=>'ادامه جهت تسویه حساب','Return to cart'=>'بازگشت به سبد خرید','Update cart'=>'بروزرسانی سبد خرید','Turkish lira'=>'لیره ترک','Thai baht'=>'بات تایاند','Swiss franc'=>'فرانک سوئیس','Swedish krona'=>'کرون سوئد','Singapore dollar'=>'دلار سنگاپور','Romanian leu'=>'لئوی رومانی','Pound sterling'=>'پوند استرلینگ','Philippine peso'=>'پزو فیلیپین','New Zealand dollar'=>'دلار نیوزیلند','Norwegian krone'=>'کرون نروژ','Nigerian naira'=>'نایرا نیجریه','Mexican peso'=>'پزو مکزیک','Malaysian ringgit'=>'رینگیت مالزی','South Korean won'=>'وون کره جنوبی','Lao kip'=>'کیپ لائوس','Japanese yen'=>'ین ژاپن','Indian rupee'=>'روپیه هند','Indonesian rupiah'=>'روپیه اندونزی','Hungarian forint'=>'فورینت مجارستان','Croatian kuna'=>'کونا کرواسی','Hong Kong dollar'=>'دلار هنگ کنگ','Dominican peso'=>'پزو دومینیکن','Danish krone'=>'کرون دانمارک','Czech koruna'=>'کرونای چک','Colombian peso'=>'پزوی کلمبیا','Chinese yuan'=>'یوان چین','Chilean peso'=>'پزو شیلی','Canadian dollar'=>'دلار کانادا','Bulgarian lev'=>'لو بلغارستان','Brazilian real'=>'رئال برزیل','Bangladeshi taka'=>'تاکا بنگلادش','Australian dollar'=>'دلار استرالیا','Order – %s'=>'سفارش – %s','Continue shopping'=>'ادامه خرید','My account'=>'حساب کاربری من','United Arab Emirates dirham'=>'درهم امارات متحده ی عربی','Checkout'=>'تسویه حساب','View order: %s'=>'مشاهده سفارش: %s','Shipping address'=>'آدرس حمل و نقل','Calculate shipping'=>'محاسبه حمل و نقل','No products in the cart.'=>'هیچ محصولی در سبد خرید نیست.','Sales'=>'فروش ویژه','South African rand'=>'رند آفریقای جنوبی','Price:'=>'قیمت:','Max price'=>'حداکثر قیمت','OR'=>'یا','List'=>'لیست','Ship to a different address?'=>'حمل و نقل به یک آدرس متفاوت؟','Billing & Shipping'=>'صورت حساب و حمل و نقل','Free shipping coupon'=>'کد تخفیف حمل و نقل رایگان','Only show children of the current category'=>'فقط زیرمجموعه‌های دسته فعلی را نمایش بده','Select a category'=>'یک دسته انتخاب نمایید','Order number:'=>'شماره سفارش:','%s has been added to your cart.'=>'%s به سبد خرید شما اضافه شد.','Use a new payment method'=>'افزودن یک روش پرداخت جدید','Reviews (%d)'=>'نظرات (%d)','Recently Viewed Products'=>'آخرین محصولات نمایش شده در ووکامرس','You may be interested in…'=>'اين محصول را هم به شما پيشنهاد می كنيم …','Username or email'=>'نام کاربری یا ایمیل','Please enter a valid order ID'=>'خواهشمندیم یک کد سفارش معتبر وارد کنید.','Refund – %s'=>'مسترد – %s','This function should not be called before woocommerce_init.'=>'This function should not be called before woocommerce_init.','Order #%s'=>'سفارش #%s','Enable/Disable'=>'فعال/غیرفعال','Enable this email notification'=>'فعال سازی اطلاع رسانی از طریق ایمیل','Recipient(s)'=>'گیرنده','Email type'=>'نوع ایمیل','Order detail emails can be sent to customers containing their order information and payment links.'=>'ایمیل‌های جزئیات سفارش را می‌توان برای مشتریان ارسال کرد که حاوی اطلاعات سفارش و پیوندهای پرداخت آنها است.','New account'=>'حساب کاربری جدید','Welcome to {site_title}'=>'به {site_title} خوش آمدید','Thank you for your order'=>'از خرید شما متشکریم','Refunded order'=>'سفارش برگشت خورده','Reset password'=>'بازگردانی گذرواژه','New order'=>'سفارش جدید','Plain text'=>'متن ساده','HTML'=>'HTML','Multipart'=>'چند بخشی','HTML template'=>'الگوی HTML','Plain text template'=>'الگوی متنی ساده','Delete template file'=>'پاک کردن فایل الگو','View template'=>'دیدن الگو','Hide template'=>'مخفی کردن الگو','Title'=>'عنوان','Instructions'=>'دستورالعمل‌ها','BIC'=>'BIC','BSB'=>'BSB','IFSC'=>'IFSC','Have your customers pay with cash (or by other means) upon delivery.'=>'پرداخت هزینه خرید هنگام تحویل در محل','Proceed to PayPal'=>'انتقال به پی پال','PayPal'=>'پی‌پال','What is PayPal?'=>'پی پال چیست؟','IPN payment completed'=>'پرداخت IPN تکمیل شد','Payment %s via IPN.'=>'پرداخت %s از طریق IPN.','PDT payment completed'=>'پرداخت PDTتکمیل شد','Pay via PayPal; you can pay with your credit card if you don\'t have a PayPal account.'=>'پرداخت از راه پی‌پال، اگر حساب کاربری پی‌پال ندارید، می توانید با کارت اعتباری پرداخت کنید.','Enable PayPal sandbox'=>'فعال کردن سندباکس پی‌پال','Enable logging'=>'فعال کردن گزارش گیری','Enable "address_override" to prevent address information from being changed.'=>'برای جلوگیری از تغییر اطلاعات آدرس "address_override" را فعال کنید.','Choose whether you wish to capture funds immediately or authorize payment only.'=>'انتخاب کنید که آیا شما مایل به گرفتن بودجه هستید و یا فقط اجازه پرداخت می دهید.','Capture'=>'گرفتن','Authorize'=>'اجازه دادن','Credit card'=>'کارت اعتباری','All allowed countries'=>'تمام کشورهای مجاز','Users will need to spend this amount to get free shipping (if enabled above).'=>'کاربران ملزم به هزینه کردن این مقدار هستند تا حمل و نقل رایگان بدست بیاورند (اگر فعال کنید)','Selected countries'=>'کشور‌های منتخب','Excluding selected countries'=>'به جز کشور‌های انتخاب شده','Enable'=>'فعال','Fixed amount'=>'مقدار ثابت','Percentage of cart total'=>'درصد از کل سبد خرید','Fixed amount per product'=>'مقدار ثابت از هر محصول','What ZIP/post codes are available for local delivery?'=>'چه کدهای پستی برای حمل و نقل محلی مجاز هستد؟','Supports the following placeholders: [qty] = number of items, [cost] = cost of items, [fee percent="10" min_fee="20"] = Percentage based fee.'=>'جانگهدارهای زیر پشتیبانی می شود: [qty] = تعداد محصول، [cost] = قیمت محصولات، [fee percent="10" min_fee="20"] = درصد هزینه.','Delivery fee'=>'هزینه تحویل','Fee type'=>'روش پرداخت','Minimum order amount'=>'حداقل مبلغ سفارش','Option name | Additional cost [+- Percents%] | Per cost type (order, class, or item)'=>'نام انتخاب | هزینه اضافی | در هر نوع هزینه (سفارش، کلاس یا آیتم)','Calculation type'=>'نوع محاسبه','"%s" shipping class cost'=>'"%s" هزینه کلاس حمل و نقل','Flat rate'=>'نرخ ثابت','API credentials'=>'مدارک API','Address override'=>'بازنویسی آدرس','Invoice prefix'=>'پیش فاکتور','Receiver email'=>'ایمیل دریافت کننده','Debug log'=>'گزارش عیب یابی','PayPal sandbox'=>'سندباکس پی‌پال','Enable PayPal Standard'=>'فعال کردن پی پال استاندارد','PayPal acceptance mark'=>'نشانه گذاری پذیرش پی پال','Enable check payments'=>'فعال کردن پرداخت از طریق چک','Branch code'=>'کد شعبه','Routing number'=>'Routing Number(عدد 9 رقمی نشان دهنده بانک افتتاح کننده حساب)','Bank code'=>'کد بانک','Bank transit number'=>'شماره تراکنش بانک','Our bank details'=>'مشخصات بانکی ما','+ Add account'=>'+ افزودن حساب','Bank name'=>'نام بانک','Account number'=>'شماره کارت','Account name'=>'نام حساب','Sort code'=>'شماره حساب','Direct bank transfer'=>'انتقال مستقیم بانکی','Enable bank transfer'=>'فعال کردن خرید از طریق انتقال به کارت یا حساب','Partial refund email heading'=>'سربرگ ایمیل بازپرداخت جزئی','Full refund email heading'=>'سربرگ ایمیل بازپرداخت کامل','Partial refund subject'=>'موضوع بازپرداخت جزئی','Full refund subject'=>'موضوع بازپرداخت کامل','Email heading (paid)'=>'سربرگ ایمیل (پرداخت)','Email heading'=>'سربرگ ایمیل','Make your payment directly into our bank account. Please use your Order ID as the payment reference. Your order will not be shipped until the funds have cleared in our account.'=>'پرداخت خود را مستقیما به حساب بانکی ما واریز کنید.خواهشمندیم شماره سفارش خود را بعنوان کد ارجاع پرداخت استفاده کنید.سفارش شما تا زمانی که وجوه به حساب ما وارد نشود ارسال نخواهد شد.','Order refunded emails are sent to customers when their orders are refunded.'=>'ایمیل‌های سفارش بازپرداخت‌شده هنگامی که سفارشی بازپرداختی برچسب خورد به مشتریان فرستاده شود.','IBAN'=>'شماره شبا','Completed order'=>'سفارش‌های تکمیل شده','[Order #%s]'=>'(سفارش #%s)','Your {site_title} order #{order_number} has been partially refunded'=>'بخشی از هزینه سفارش #{order_number} شما از {site_title} برگشت داده شده است','Your {site_title} order #{order_number} has been refunded'=>'هزینه سفارش #{order_number} شما از {site_title} برگشت داده شده است','Instructions that will be added to the thank you page and emails.'=>'دستور العمل‌ها در برگه تشکر و ایمیل‌ها افزوده می شود.','Order #%1$s has had a reversal cancelled. Please check the status of payment and update the order status accordingly here: %2$s'=>'درخواست برگشت سفارش #%1$s لغو شده است. لطفا وضعیت پرداخت را بررسی کرده و وضعیت سفارش را بر این اساس به روز رسانی نمایید: %2$s','Payment pending (%s).'=>'در انتظار پرداخت (%s).','Could not write to template file.'=>'در فایل الگو نمی توانید بنویسید.','Validation error: PayPal amounts do not match (amt %s).'=>'خطای معتبرسازی: مقادیر پی‌پال همخوانی ندارند. (amt %s)','Payment method description that the customer will see on your website.'=>'توضیحات پرداخت برای خریدار در هنگام انتخاب درگاه نمایش داده می‌شود.','Payment method description that the customer will see on your checkout.'=>'توضیحات پرداخت كه برای خریدار هنگام انتخاب روش پرداخت نمایش داده می‌شود.','Optionally enable "Payment Data Transfer" (Profile > Profile and Settings > My Selling Tools > Website Preferences) and then copy your identity token here. This will allow payments to be verified without the need for PayPal IPN.'=>'برای فعال کردن "انتقال داده‌های پرداخت" به (پروفایل > پروفایل و تنظیمات > ابزار فروش من > عملکرد وب سایت) رفته و رمز هویت را در اینجا کپی کنید. اینکار اجازه پرداخت تایید شده بدون نیاز به IPN پی پال را خواهد داد.','Reversal cancelled for order #%s'=>'برگشت‌های لغو شده برای سفارش %s','If your main PayPal email differs from the PayPal email entered above, input your main receiver email for your PayPal account here. This is used to validate IPN requests.'=>'اگر ایمیل اصلی PayPal شما متفاوت از ایمیل PayPal وارد شده در بالا است، ایمیل دریافت کننده اصلی تان را برای حساب کاربری PayPal در اینجا وارد نمائید. این جهت معتبرسازی درخواست‌های IPN استفاده شده است.','If COD is only available for certain methods, set it up here. Leave blank to enable for all methods.'=>'اگر می خواهید پرداخت هنگام تحویل فقط در موارد خاصی فعال باشد، از اینجا تنظیمات آن را انجام دهید. اگر خالی بگذارید، برای تمام روش‌ها اعمال می شود.','This template has been overridden by your theme and can be found in: %s.'=>'این الگو در پوسته شما بازنویسی شده است و می توانید آن را پیدا کنید در: %s.','This is an order notification sent to customers containing order details after payment.'=>'این آگهی بعد از پرداخت برای خریدار ارسال می شود و حاوی جزئیات سفارش است.','This controls the description which the user sees during checkout.'=>'این کنترل‌ها مشخص میکنند که کاربر طی فرایند پرداخت چه چیزهایی میبیند','This controls the title which the user sees during checkout.'=>'این کنترل‌ها مشخص می کنند که کاربر طی فرایند پرداخت چه چیزهایی می بیند','These rates are extra shipping options with additional costs (based on the flat rate).'=>'این نرخ‌ها، گزینه‌های افزوده بر حمل و نقل هستند با هزینه‌های افزوده (بر اساس نرخ ثابت).','Order complete emails are sent to customers when their orders are marked completed and usually indicate that their orders have been shipped.'=>'ایمیل‌های سفارشات تکمیل شده، وقتی که سفارش آنها برچسب تکمیل شده دریافت می کند ارسال می شود، و معمولا به معنی ارسال شدن سفارش آنها است.','Customer note emails are sent when you add a note to an order.'=>'ایمیل‌های یاداشت خريدار وقتی شما یک یادداشت به سفارش اضافه کنید، فرستاده خواهند شد.','Customer "new account" emails are sent to the customer when a customer signs up via checkout or account pages.'=>'ایمیل‌های "حساب کاربری جدید" مشتری زمانی ارسال می شوند که مشتری از طریق صفحه پرداخت یا صفحه حساب من ثبت نام کند.','Customer "reset password" emails are sent when customers reset their passwords.'=>'ایمیل‌های "نوسازی گذرواژه" زمانی فرستاده می شود که خریدار درخواست نوسازی گذرواژه را بکند.','New order emails are sent to chosen recipient(s) when a new order is received.'=>'ایمیل سفارش جدید به گیرنده(های) منتخب هنگامی ارسال می شود که یک سفارش جدید دریافت شود.','Select shipping methods'=>'انتخاب روش‌های حمل و نقل','Select some countries'=>'انتخاب برخی از کشور‌ها','Select options'=>'انتخاب گزینه‌ها','Choose which format of email to send.'=>'انتخاب کنید چه نوع ساختاری برای ایمیل فرستاده شده استفاده شود.','Are you sure you want to delete this template file?'=>'آیا مطمئنید که می خواهید این فایل الگو را پاک کنید؟','PayPal verifies addresses therefore this setting can cause errors (we recommend keeping it disabled).'=>'پی‌پال آدرس‌ها را بررسی و تایید میکند بنابراین این پیکربندی ممکن است خطا بسازد (ما پیشنهاد می‌کنیم این تنظیم را غیرفعال کنید)','Advanced options'=>'گزینه‌های پیشرفته','Enter recipients (comma separated) for this email. Defaults to %s.'=>'گیرندگان ایمیل را وارد کنید (جداسازی با کاما). به طور پیش فرض %s.','Separate codes with a comma. Accepts wildcards, e.g. P* will match a postcode of PE30. Also accepts a pattern, e.g. NG1___ would match NG1 1AA but not NG10 1AA'=>'کدها با یک کاما از هم جدا می شوند. با نویسه‌های عام تایید می شوند. نمونه P* یکسان خواهد شد با کدپستی از PE30. همچنین با الگو نیز تایید می شوند. نمونه NG1___ یکسان می شود با NG1 1AA ولی با NG10 1AA یکسان نمی شود.','Note added to your {site_title} order from {order_date}'=>'یادداشت شما به سفارش {order_date} از {site_title} اضافه شد.','A note has been added to your order'=>'یک یادداشت به سفارش شما اضافه شد.','Enter a cost (excl. tax) or sum, e.g. 10.00 * [qty].'=>'وارد کردن مبلغ (بدون مالیات) یا میانگین، مثال: 10.00 * [تعداد].','One per line: Option name | Additional cost [+- Percents] | Per cost type (order, class, or item) Example: Priority mail | 6.95 [+ 0.2%] | order.'=>'هر خط یکی: نام گزینه | هزینه‌های افزوده [+- درصد] | در هر چگونگی هزینه (سفارش, رده, یا عنوان) نمونه: پست پیشتاز | 6.95 [+ 0.2%] | سفارش.','Additional rates'=>'نرخ‌های اضافی','How to calculate delivery charges'=>'چگونه هزینه‌های تحویل را محاسبه کنید','What fee do you want to charge for local delivery, disregarded if you choose free. Leave blank to disable.'=>'چه هزینه ای می خواهید برای تحویل محلی در نظر بگیرید. اگر نه خالی بگذارید برای غیر فعال کردن','Branch sort'=>'مرتب‌سازی بر اساس شعبه','Please send a check to Store Name, Store Street, Store Town, Store State / County, Store Postcode.'=>'لطفا چک خود را به نام فروشگاه، خیابان فروشگاه، شهر فروشگاه، ایالت/کشور فروشگاه، کدپستی فروشگاه بفرستید.','Enable for shipping methods'=>'فعال کردن روش‌های حمل و نقل','Template file copied to theme.'=>'فایل الگو در پوسته کپی شد.','Template file deleted from theme.'=>'فایل الگو از پوسته پاک شد.','File was not found.'=>'فايل پيدا نشد.','No shipping class cost'=>'هزینه کلاس حمل و نقل وجود ندارد.','Get your API credentials from PayPal.'=>'دریافت اعتبارهای API شما از پی پال','Enter your PayPal API credentials to process refunds via PayPal. Learn how to access your PayPal API Credentials.'=>'PayPal API برای بازپرداخت وارد کنید از طریق پی پال، اطلاع از چگونگی دسترسی شما به PayPal API Credentials.','Send shipping details to PayPal instead of billing.'=>'ارسال جزئیات حمل و نقل بجای صورت حساب به پی پال','Please enter a prefix for your invoice numbers. If you use your PayPal account for multiple stores ensure this prefix is unique as PayPal will not allow orders with the same invoice number.'=>'خواهشمندیم پیشوند برای شماره فاکتور خود را وارد کنید. اگر شما استفاده از حساب پی پال خود را برای فروشگاه‌های مختلف استفاده می کنید، مطمئن شوید این پیشوند منحصر به فرد است در غیر اینصورت پی پال سفارشات را با شماره صورتحساب درج شده را اجازه نمی دهد.','Please enter your PayPal email address; this is needed in order to take payment.'=>'خواهشمندیم ایمیل پی پال خود را وارد کنید. این کار برای پرداخت لازم است.','PayPal email'=>'ایمیل پی پال','Order #%1$s has been marked as refunded - PayPal reason code: %2$s'=>'سفارش #%1$s به عنوان بازپرداختی برچسب خورد - کد علت پی پال: %2$s','Validation error: PayPal IPN response from a different email address (%s).'=>'خطای معتبرسازی: مقادیر پی پال همخوانی ندارند. (%s)','Validation error: PayPal amounts do not match (gross %s).'=>'خطای معتبرسازی: مقادیر پی پال همخوانی ندارند. (gross %s)','Validation error: PayPal currencies do not match (code %s).'=>'خطای معتبرسازی: مقادیر پی پال همخوانی ندارند. (کد %s)','Payment to be made upon delivery.'=>'پرداخت پس از تحویل','Accept COD if the order is virtual'=>'پذیرش پرداخت هنگام تحویل اگر سفارش مجازی است.','Instructions that will be added to the thank you page.'=>'توضیحات در برگه تشکر، بعد از پرداخت','Pay with cash upon delivery.'=>'پرداخت نقدی پس از تحویل','Failed order emails are sent to chosen recipient(s) when orders have been marked failed (if they were previously pending or on-hold).'=>'ایمیل سفارش‌های ناموفق به گیرندگان منتخب هنگامی فرستاده خواهند شد که سفارش‌ها ناموفق علامتگذاری شده باشند (اگر آن‌ها پیش از این در وضعیت در حال انجام و یا در انتظار بررسی بوده باشند).','PayPal Standard does not support your store currency.'=>'پی‌پال واحد پول فروشگاه شما را قبول نمی کند.','Availability'=>'موجودی','A valid free shipping coupon'=>'کدتخفیف ارسال رایگان','A minimum order amount AND a coupon'=>'حداقل مبلغ سفارش و کدتخفیف','A minimum order amount OR a coupon'=>'حداقل مبلغ سفارش یا کدتخفیف','Cancelled order'=>'سفارش لغو شده','Failed (%s)'=>'ناموفق (%s)','What ZIP/post codes are available for local pickup?'=>'چه کدهای پستی برای دریافت حضوری در دسترس هستند؟','Allowed ZIP/post codes'=>'کدهای پستی مجاز','PayPal identity token'=>'نشانه (Token) شناسایی PayPal','Gateway disabled'=>'درگاه غیرفعال شده است','Free shipping requires...'=>'حمل و نقل رایگان نیازمند موارد زیر است...','Per class: Charge shipping for each shipping class individually'=>'برای هر کلاس: هزینه حمل و نقل برای هر کلاس حمل و نقل به صورت جداگانه','Shipping class costs'=>'مبالغ کلاس حمل و نقل','Method availability'=>'در دسترس بودن روش','Per order: Charge shipping for the most expensive shipping class'=>'برای هر سفارش: هزینه حمل و نقل برای گرانترین کلاس حمل و نقل','These costs can optionally be added based on the product shipping class.'=>'این مبالغ می توانند به صورت اختیاری بر اساس کلاس حمل و نقل محصول افزوده شوند.','Shipping costs updated.'=>'مبلغ حمل و نقل بروزرسانی شد.','Awaiting BACS payment'=>'در انتظار انتقال مستقیم بانکی(BACS)','Remove selected account(s)'=>'حذف حساب(های) انتخاب شده','Processing order'=>'سفارش در حال انجام','Method title'=>'عنوان روش','Payment action'=>'عملیات پرداخت','Order #%1$s has been marked on-hold due to a reversal - PayPal reason code: %2$s'=>'سفارش #%1$s به عنوان در انتظار به دلیل بازگشت برچسب خورد - کد علت پی‌پال: %2$s','Refunded %1$s - Refund ID: %2$s'=>'مسترد شده %1$s - شناسه استرداد: %2$s','Account details'=>'جزئیات حساب','BIC / Swift'=>'BIC / سوئیفت','Accept for virtual orders'=>'فعال برای سفارشات مجازی','Payment for order %s reversed'=>'پرداخت برای سفارش %s بازگشت خورده','Shipping via %s'=>'ارسال از طریق %s','Subject'=>'موضوع ایمیل','Customer note'=>'یادداشت خريدار','Copy file to theme'=>'كپي فايل در پوسته','Sorry, your session has expired.'=>'متاسفانه زمان شما به اتمام رسید','Invalid refund amount'=>'مبلغ استرداد نادرست است','Refund failed.'=>'استرداد انجام نشد','Description is missing.'=>'توضیحات گم شده اند.','User is missing.'=>'کاربر گم شده است.','API Key updated successfully.'=>'کلید API بخوبی بروزرسانی شد.','Dismiss this notice.'=>'پنهان کردن این آگهی.','View customers'=>'نمایش خریداران','View products'=>'نمایش محصولات','Create customers'=>'ساخت خریدارها','Create products'=>'ساخت محصولات','View and manage customers'=>'نمایش و مدیریت خریداران','View and manage products'=>'نمایش و مدیریت محصولات','Invalid scope %s'=>'گستره نامعتبر %s','Invalid nonce verification'=>'راستی آزمایی کنونی نادرست است','Error 404'=>'404 یافت نشد','Author: %s'=>'نویسنده: %s','Search results for “%s”'=>'نتیجه جستجو برای “%s”','Page %d'=>'برگه %d','An item which is no longer available was removed from your cart.'=>'این ایتم دیگر در دسترس نیست و از سبد خرید شما حذف گردید.','You cannot add "%s" to the cart because the product is out of stock.'=>'شما نمی توانید "%s" را به سبد خرید خود اضافه کنید، این محصول در انبار موجود نیست.','VAT'=>'مالیات بر ارزش افزوده','(incl. VAT)'=>'(شامل مالیات بر ارزش افزوده)','(incl. tax)'=>'(شامل مالیات)','Town / City'=>'شهر','Suburb'=>'حومه','District'=>'منطقه','Province'=>'استان','Canton'=>'بخش','Region'=>'منطقه','Town / District'=>'شهر / ناحیه','County'=>'شهرستان','Municipality'=>'شهرداری','Email Address'=>'آدرس ایمیل','Sorry, this coupon is not applicable to your cart contents.'=>'متاسفیم، این کد تخفیف با محتویات سبد خرید شما همخوانی ندارد.','Invalid order.'=>'سفارش نامعتبر','Login'=>'ورود','Note'=>'یادداشت','Product low in stock'=>'کمبود محصول در انبار','Product out of stock'=>'محصول موجود نیست','Address changed successfully.'=>'آدرس با موفقیت تغییر یافت.','Please provide a valid email address.'=>'خواهشمندیم یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.','You can only have 1 %s in your cart.'=>'شما تنها می‌توانید یک %s در سبد خرید خود داشته باشید','Your order was cancelled.'=>'سفارش شما لغو شد.','Error'=>'خطا','required'=>'ضروری','Search %s'=>'جستجو %s','All %s'=>'همه %s','Parent %s'=>'والد %s','Parent %s:'=>'والد %s:','Edit %s'=>'ویرایش %s','New %s'=>'%s جدید','Use as product image'=>'بکارگیری به عنوان عکس محصول','This is where store orders are stored.'=>'محل ذخیره سفارشات','Refunds'=>'استردادها','Admin menu nameCategories'=>'دسته‌بندی‌ها','Admin menu nameProducts'=>'محصولات','Order statusProcessing'=>'در حال انجام','Order statusCompleted'=>'تکمیل شده','Order statusCancelled'=>'لغو شده','Order statusRefunded'=>'مسترد شده','Order statusFailed'=>'ناموفق','Order statusOn hold'=>'در انتظار بررسی','Order statusPending payment'=>'در انتظار پرداخت','No webhooks found.'=>'وب هوکی پیدا نشد','No orders found'=>'سفارشی یافت نشد','Edit order'=>'ویرایش سفارش','Add new order'=>'افزودن سفارش جدید','Add order'=>'افزودن سفارش','Product image'=>'تصویر محصول','No products found in trash'=>'محصولی در زباله‌دان پیدا نشد','No products found'=>'محصولی یافت نشد','Search products'=>'جستجوی محصولات','View product'=>'نمایش محصول','New product'=>'محصول جدید','Edit product'=>'ویرایش محصول','Add new product'=>'افزودن محصول جدید','Add new %s'=>'افزودن %s تازه','Edit shipping class'=>'ویرایش کلاس حمل و نقل','All shipping classes'=>'همه کلاس‌های حمل و نقل ','Admin menu nameShipping classes'=>'کلاس‌های حمل و نقل','API docs'=>'اسناد API','View WooCommerce API docs'=>'نمایش اسناد API ووکامرس','View WooCommerce documentation'=>'نمایش اسناد ووکامرس','View WooCommerce settings'=>'نمایش پیکربندی ووکامرس','Product backorder'=>'پیش‌خرید محصول','Company name'=>'نام شرکت','Item #%1$s stock increased from %2$s to %3$s.'=>'مورد #%1$s موجودی انبار افزایش یافت از%2$s به %3$s.','Consumer secret is missing.'=>'رمز مصرف کننده گم شده است','Consumer key is missing.'=>'کلید مصرف کننده گم شده است','Invalid webhook delivery ID.'=>'شناسه روش تحویل webhook نادرست است','Product tags'=>'برچسب محصولات','Parent product'=>'محصول وارد','Parent shipping class:'=>'کلاس حمل و نقل والد:','Parent shipping class'=>'کلاس حمل و نقل والد ','The callback_url needs to be over SSL'=>'callback_url نیاز به بیش از SSL دارد','View and manage orders and sales reports'=>'نمایش و مدیریت سفارش‌ها و گزارش فروش‌ها','Search orders'=>'جستجوی سفارش‌ها','%s is a required field.'=>'%s یک فیلد الزامی است.','You cannot add that amount of "%1$s" to the cart because there is not enough stock (%2$s remaining).'=>'شما نمی توانید این تعداد از "%1$s" را به سبد خرید خود اضافه کنید. موجودی انبار به این میزان نیست (%2$s باقی مانده است ).','You cannot add that amount to the cart — we have %1$s in stock and you already have %2$s in your cart.'=>'شما نمی توانید این مقدار را به سبد خرید خود بیافزایید — ما مجموعا %1$s موجودی در انبار داریم و قبلا %2$s در سبد خرید شما موجود می باشد.','The cart has been filled with the items from your previous order.'=>'سبد خرید با موارد سفارش قبلی شما پر شده است.','Cart updated.'=>'سبد خرید به روز شد.','Create orders'=>'ساخت سفارش‌ها','Create webhooks'=>'ساخت وب هوک‌ها','No orders found in trash'=>'سفارشی در زباله‌دان یافت نشد.','Parent orders'=>'سفارش‌های والد','Order cancelled by customer.'=>'سفارش توسط مشتری لغو شد.','Invalid webhook delivery.'=>'روش تحویل webhook نادرست است.','Invalid payment method.'=>'روش پرداخت معتبر نمی باشد.','Please fill out all password fields.'=>'خواهشمندیم تمامی فیلد‌های گذرواژه را تکمیل کنید.','Please re-enter your password.'=>'خواهشمندیم گذرواژه خود را دوباره وارد کنید.','Log in to Download Files'=>'برای دانلود فایل‌ها باید وارد سایت شوید.','You must be logged in to download files.'=>'برای دانلود فایل‌ها باید وارد سایت شوید.','Admin menu nameTags'=>'برچسب‌ها','Sorry, coupon "%s" has already been applied and cannot be used in conjunction with other coupons.'=>'ببخشید، كد تخفيف "%s" در حال استفاده است و نمی تواند همراه با سایر كدهای تخفیف استفاده شود.','Sorry, this product is unavailable. Please choose a different combination.'=>'با عرض پوزش، این كالا در دسترس نیست. لطفاً ترکیب دیگری را انتخاب کنید.','Sorry, no products matched your selection. Please choose a different combination.'=>'با عرض پوزش، هیچ كالايی مطابق انتخاب شما یافت نشد. لطفاً ترکیب دیگری را انتخاب کنید.','Error processing checkout. Please try again.'=>'ایراد در روند پرداخت. خواهشمند است دوباره تلاش کنید.','This email address is already registered.'=>'این آدرس ایمیل قبلا در سایت ثبت شده است.','This is not your download link.'=>'این لینک دانلود متعلق به شما نیست.','This coupon has expired.'=>'این كد تخفيف منقضی شده است.','Passwords do not match.'=>'گذرواژه‌ها با یکدیگر تطبیق ندارند.','New passwords do not match.'=>'گذرواژه‌ها با یکدیگر هم خوانی ندارند.','Your current password is incorrect.'=>'گذرواژه فعلی شما نادرست است.','Coupon code removed successfully.'=>'کد تخفيف با موفقیت حذف شد.','Coupon code applied successfully.'=>'کد تخفيف با موفقیت اعمال شد.','Notes about your order, e.g. special notes for delivery.'=>'یادداشت‌ها درباره سفارش شما، برای مثال نکات مهم درباره نحوه تحویل سفارش','An error occurred in the request and at the time were unable to send the consumer data'=>'یک خطا در هنگام درخواست رخ داده است و در آن زمان قادر به ارسال داده‌های مشتری نبود','Username is required.'=>'نام کاربری مورد نیاز است.','Posts tagged “%s”'=>'نوشته‌های برچسب شده “%s”','View orders and sales reports'=>'نمایش سفارش‌ها و گزارش فروش‌ها','Customer details'=>'مشخصات خریدار:','Account details changed successfully.'=>'مشخصات حساب کاربری با موفقیت تغییر یافت.','Products tagged “%s”'=>'محصولات برچسب خورده “%s”','Permissions is missing.'=>'مجوز‌ها گم شده اند.','Sorry, you have reached your download limit for this file'=>'متاسفانه دسترسی شما برای دانلود این فایل محدود شده است.','Sorry, this download has expired'=>'متاسفانه اين دانلود منقضی شده است.','Sorry, your session has expired. Return to shop'=>'متاسفانه وقت شما به اتمام رسید، بازگشت به فروشگاه.','Sorry, it seems the coupon "%s" is invalid - it has now been removed from your order.'=>'متاسفیم، به نظر می رسد كد تخفيف "%s" معتبر نیست - كد تخفيف از درخواست خرید شما پاک می شود.','Sorry, this coupon is not valid for sale items.'=>'متاسفیم، این کد تخفیف برای موارد فروش ویژه معتبر نیست.','Sorry, this coupon is not applicable to the categories: %s.'=>'متاسفیم، این کد تخفیف با دسته‌های %s همخوانی ندارد.','Sorry, this coupon is not applicable to the products: %s.'=>'متاسفیم، این کد تخفیف با محصول %s همخوانی ندارد.','Sorry, this product cannot be purchased.'=>'متاسفیم، این محصول قابل خریداری نیست.','Coupon usage limit has been reached.'=>'مهلت استفاده از كد تخفيف به پایان رسیده است.','Please rate the product.'=>'لطفا به این محصول امتیاز دهید.','Please choose product options…'=>'لطفا گزينه‌های كالا را انتخاب كنيد…','Please enter your password.'=>'لطفا گذرواژه خود را وارد کنید.','Please enter a coupon code.'=>'لطفا یک کد تخفیف وارد کنید.','Invalid download link.'=>'لینک دانلود نادرست است.','Coupon is not valid.'=>'كد تخفيف معتبر نیست.','File not found'=>'فايل مورد نظر يافت نشد.','%1$s units of %2$s have been backordered in order #%3$s.'=>'%1$s واحد از %2$s در سفارش #%3$s پیش خرید شده است.','%1$s is not valid. Please enter one of the following: %2$s'=>'%1$s معتبر نیست. لطفا یکی از موارد زیر را وارد کنید: %2$s','This is where you can add new coupons that customers can use in your store.'=>'محل افزودن کدهای تخفیف خرید مشتری','Parent coupon'=>'کدتخفیف والد','No coupons found in trash'=>'کدتخفیفی در زباله‌دان پیدا نشد','No coupons found'=>'کدتخفیفی یافت نشد','Search coupons'=>'جستجوی کدهای تخفیف','View coupon'=>'نمایش کدتخفیف ','New coupon'=>'کدتخفیف جدید','Edit coupon'=>'ویرایش کدتخفیف','Add new coupon'=>'افزودن کدتخفیف جدید','Add coupon'=>'افزودن کدتخفیف','View and manage coupons'=>'نمایش و مدیریت کدهای تخفیف','View coupons'=>'نمایش کدهای تخفیف','Create coupons'=>'ساخت کدهای تخفیف','Coupon has been removed.'=>'کدتخفیف حذف شد.','Sorry there was a problem removing this coupon.'=>'ببخشید، ایرادی در پاک کردن کدتخفیف وجود دارد.','Valle'=>'Valle','Sorry, "%s" is not in stock. Please edit your cart and try again. We apologize for any inconvenience caused.'=>'متاسفانه موجودی انبار کمتر از %s است. خواهشمندیم سبد خرید خود را ویرایش کنید. عذرخواهی ما را بابت این مشکل پذیرا باشید.','Your order can no longer be cancelled. Please contact us if you need assistance.'=>'سفارش شما دیگر قابل لغو نیست. در صورت نياز به کمک، با ما تماس بگیرید.','Coupon code already applied!'=>'كد تخفيف قبلاً اعمال شده است!','the'=>'این','Refunded (%s)'=>'مسترد شده (%s)','Cancelled (%s)'=>'لغو شده (%s)','Completed (%s)'=>'تکمیل شده (%s)','On hold (%s)'=>'در انتظار بررسی (%s)','Processing (%s)'=>'در حال انجام (%s)','Pending payment (%s)'=>'در انتظار پرداخت (%s)','%d product'=>'%d محصول','%s is a required field'=>'%s یک فیلد الزامی است','%s has been removed from your cart because it can no longer be purchased. Please contact us if you need assistance.'=>'%s به دلیل اینکه دیگر قادر به خریداری آن نیستید، از سبد خرید شما حذف شده است. اگر نیاز به کمکی دارید با ما در تماس باشید.','New shipping class Name'=>'نام کلاس حمل و نقل جدید','Add new shipping class'=>'افزودن کلاس حمل و نقل جدید','Update shipping class'=>'بروزرسانی کلاس حمل و نقل','Search shipping classes'=>'جستجوی کلاس‌های حمل و نقل','Invalid shipping method!'=>'روش حمل و نقل نامعتبر!','Unfortunately we do not ship %s. Please enter an alternative shipping address.'=>'متاسفانه ما به %s حمل و نقل نمی کنیم. لطفا یک آدرس حمل و نقل جایگزین وارد نمائید.','Page slugmy-account'=>'my-account','Page slugcheckout'=>'checkout','Page slugcart'=>'cart','Page slugshop'=>'shop','Postcode / ZIP'=>'کدپستی (بدون فاصله و با اعداد انگلیسی)','Please enter a valid postcode / ZIP.'=>'خواهشمند است یک کدپستی معتبر وارد نمایید.','%s is not a valid phone number.'=>'%s یک شماره تلفن معتبر نمی باشد، لطفا شماره تلفن را با اعداد انگلیسی وارد نمایید.','%s is not a valid email address.'=>'%s یک آدرس ایمیل معتبر نیست. لطفا یک آدرس ایمیل با حروف و اعداد انگلیسی وارد نمایید.','Premium support'=>'پشتیبانی ویژه','Prefecture'=>'اداره','(ex. tax)'=>'(بدون مالیات)','Access denied'=>'امکان دسترسی وجود ندارد','You do not have permission to access this page'=>'شما مجوز دسترسی به این برگه را ندارید','State / County'=>'استان','Coupon "%s" does not exist!'=>'كد تخفيف "%s" وجود ندارد !','The minimum spend for this coupon is %s.'=>'كمينه خريد برای استفاده از اين كد تخفيف است %s.','The maximum spend for this coupon is %s.'=>'بيشينه هزينه برای اين كد تخفيف است %s.','Coupon does not exist!'=>'این کد تخفیف وجود ندارد !','No file defined'=>'فایلی تعریف نشده است','%s is out of stock.'=>'%s در انبار موجود نیست.','Please enter your current password.'=>'خواهشمندیم گذرواژه فعلی خود را وارد کنید.','Please choose the quantity of items you wish to add to your cart…'=>'لطفاً تعداد مواردی را که می‌خواهید به سبد خرید خود اضافه کنید انتخاب کنید…','Please choose a product to add to your cart…'=>'لطفاً یک محصول برای اضافه کردن به سبد خرید انتخاب کنید…','Please select a rating'=>'لطفا یک امتیاز را انتخاب کنید','Update %s'=>'به روز رسانی %s','Set product image'=>'گزینش نگاره محصول','Remove product image'=>'پاک کردن نگاره','Admin menu nameCoupons'=>'کدهای تخفیف','Invalid product SKU'=>'شناسه SKU محصول نادرست است','The %s is not a valid URL'=>'%s یک لینک معتبر نیست','Account username'=>'نام کاربری','We were unable to process your order, please try again.'=>'ما نمی توانیم سفارش را بررسی کنیم، خواهشمند دوباره تلاش کنید.','(ex. VAT)'=>'(بدون مالیات بر ارزش افزوده)','Get cart should not be called before the wp_loaded action.'=>'Get cart should not be called before the wp_loaded action.','Coupon'=>'کد تخفیف','The root URL of your site.'=>'آدرس Root سایت شما.','The version of WooCommerce installed on your site.'=>'نگارش ووکامرس بر روی سایت شما نصب شده است.','The version of WordPress installed on your site.'=>'نگارش وردپرس نصب شده بر روی سایت شما.','Whether or not you have WordPress Multisite enabled.'=>'یا شما وردپرس شبکه را فعال نکرده اید.','The maximum amount of memory (RAM) that your site can use at one time.'=>'بیشینه مقدار حافظه ای (RAM) که سایت شما می تواند در یک زمان بکار گیرد.','Displays whether or not WordPress is in Debug Mode.'=>'نمایش ایرادها یا اینکه وردپرس در حالت اشکال زدایی است.','Language'=>'زبان','The current language used by WordPress. Default = English'=>'زبان کنونی وردپرس. پیش پندار= انگلیسی','Information about the web server that is currently hosting your site.'=>'اطلاعاتی درباره وب سروری که میزبان سایت شما می باشد.','The version of PHP installed on your hosting server.'=>'نگارش PHP نصب شده بر روی سرور میزبان شما.','The largest filesize that can be contained in one post.'=>'بزرگترین اندازه فایلی که می تواند در یک نوشته گذاشته شود.','The maximum number of variables your server can use for a single function to avoid overloads.'=>'حداکثر تعداد متغیرهای سرور شما می تواند برای یک تابع تک برای جلوگیری از اضافه بار استفاده کند.','The largest filesize that can be uploaded to your WordPress installation.'=>'بزرگترین اندازه فایلی که می تواند در نصب وردپرس بارگذاری شود.','Default timezone is %s - it should be UTC'=>'منطقه زمانی پیشفرض %s می باشد - شما می بایست از UTC استفاده کنید','GZip (gzopen) is used to open the GEOIP database from MaxMind.'=>'GZip (gzopen) مورد استفاده پایگاه داده GEOIP از MaxMind می باشد.','PayPal uses this method of communicating when sending back transaction information.'=>'پی پال با استفاده از این روش برای برقراری ارتباط در هنگام ارسال اطلاعات بازگشت مربوط به تراکنش استفاده می کند.','Error: %s'=>'ایراد: %s','Database'=>'پایگاه داده','Table does not exist'=>'جدول وجود ندارد','Visit plugin homepage'=>'نمایش خانه افزونه','Network enabled'=>'شبکه فعال شد','Force SSL'=>'اجبار SSL','Does your site force a SSL Certificate for transactions?'=>'آیا سایت شما یک مجوز SSL اجباری برای تراکنشها داشته است؟','The position of the currency symbol.'=>'جایگاه نماد پول.','Does your site have REST API enabled?'=>'آیا سایت شما، REST API فعال داشته است؟','API Version'=>'نگارش API','Page not set'=>'برگه تنظیم نشده است','Theme'=>'پوسته','The name of the current active theme.'=>'نام پوسته فعال شده کنونی.','The installed version of the current active theme.'=>'نگارش نصب شده پوسته، هم اکنون فعال شد.','%s is available'=>'%s در دسترس است.','Author URL'=>'لینک نویسنده','The theme developers URL.'=>'آدرس برنامه نویسان پوسته.','Displays whether or not the current theme is a child theme.'=>'چه چیزی نمایش شود یا اینکه پوسته جاری یک پوسته فرزند نیست.','Displays whether or not the current active theme declares WooCommerce support.'=>'چه چیزی نمایش شود یا اینکه پوسته جاری ووکامرس را پشتیبانی نمی کند.','Templates'=>'قالب‌ها','Tools'=>'ابزار','— No Change —'=>'— بدون تغییر— ','Change to:'=>'تغییر به:','Enter price (%s)'=>'قیمت را بنویسید (%s)','Sale'=>'فروش ویژه','Enter sale price (%s)'=>'قیمت فروش را بنویسید (%s)','L/W/H'=>'طول/عرض/ارتفاع','Length (%s)'=>'درازا (%s)','Width (%s)'=>'پهنا (%s)','Height (%s)'=>'بلندا (%s)','Visibility'=>'قابلیت نمایش','Catalog & search'=>'دفترچه محصول & جستجو','In stock?'=>'در انبار؟','Backorders?'=>'پیش خرید؟','Run the Setup Wizard'=>'اجرای راه اندازی سریع','Custom:'=>'دلخواه:','Page settingCart'=>'سبد خرید','%s parameter is missing'=>'پارامتر %s یافت نشد.','API user is invalid'=>'API کاربر نادرست است','Invalid coupon code'=>'کد تخفیف نامعتبر است','No %1$s data specified to create %1$s'=>'%1$s داده‌ای برای ایجاد %1$s مشخص نشده است','Missing parameter %s'=>'پارامتر %s گم شده است.','No %1$s data specified to edit %1$s'=>'%1$s داده‌ای برای ویرایش %1$s مشخص نشده است','No %1$s data specified to create/edit %1$s'=>'%1$s داده‌ای برای ایجاد/ویرایش %1$s مشخص نشده است','Invalid customer ID'=>'شناسه نامعتبر مشتری','Invalid customer'=>'مشتری نامعتبر','You do not have permission to edit this customer'=>'شما اجازه دسترسی به ویرایش این مشتری ندارید','You do not have permission to delete this customer'=>'شما اجازه دسترسی به حذف این مشتری ندارید','JSONP support is disabled on this site'=>'پشتیبانی از JSONP در این سایت غیر فعال است','You do not have permission to read the orders count'=>'شما اجازه دسترسی به نمایش تعداد سفارشات ندارید','Payment method ID and title are required'=>'شناسه روش پرداخت و عنوان آن الزامی است','Product ID or SKU is required'=>'شناسه محصول یا SKU ضروری است','Product ID provided does not match this line item'=>'شناسه محصول ارائه شده با این خط مورد همخوانی ندارد','Fee title is required'=>'عنوان هزینه الزامی است','Invalid order note ID'=>'شناسه یادداشت سفارش نامعتبر است','An order note with the provided ID could not be found'=>'یادداشت سفارش با شناسه ارائه شده وجود ندارد','You do not have permission to create order notes'=>'شما اجازه دسترسی برای ساخت یادداشت کاربری ندارید','Order note is required'=>'یادداشت سفارش الزامی است','The order note ID provided is not associated with the order'=>'شناسه یادداشت سفارش با سفارش مورد نظر همخوانی ندارد','Permanently deleted order note'=>'یادداشت سفارش به صورت همیشگی حذف شد','You do not have permission to read the products count'=>'شما اجازه دسترسی به نمایش تعداد محصولات ندارید','You do not have permission to create products'=>'شما اجازه دسترسی برای ساخت محصول جدید را ندارید','A product category with the provided ID could not be found'=>'دسته محصول با شناسه ارائه شده را نمی توان یافت کرد','You do not have permission to read product attributes'=>'شما مجوز کافی برای خواندن ویژگی محصولات ندارید','Invalid product attribute ID'=>'شناسه ویژگی محصول نادرست است','A product attribute with the provided ID could not be found'=>'ویژگی محصول با شناسه داده شده را نمی توان پیدا کرد','Invalid product attribute type - the product attribute type must be any of these: %s'=>'نوع ویژگی محصول نامعتبر است - ویژگی محصولات باید یکی از این موارد باشد: %s','You do not have permission to create product attributes'=>'شما مجوز کافی برای ایجاد ویژگی‌های محصول ندارید','You do not have permission to edit product attributes'=>'شما مجوز کافی برای ویرایش ویژگی‌های محصول ندارید','Could not edit the attribute'=>'نمی توان ویژگی را ویرایش کرد','You do not have permission to delete product attributes'=>'شما مجوز کافی برای حذف ویژگی‌های محصول ندارید','Could not delete the attribute'=>'نمی توان ویژگی را پاک کرد','Invalid %s ID'=>'شناسه %s نامعتبر است','Invalid %s'=>'%s نامعتبر است','You do not have permission to edit this %s'=>'شما اجازه دسترسی به ویرایش %s ندارید.','You do not have permission to delete this %s'=>'شما اجازه دسترسی به حذف %s ندارید.','Permanently deleted customer'=>'مشتری برای همیشه حذف شد','The customer cannot be deleted'=>'مشتری قادر به حذف شدن نیست.','This %s cannot be deleted'=>'%s قابل حذف نیست!','Permanently deleted %s'=>'%s برای همیشه حذف شد','Unsupported request method'=>'روش درخواست پشتیبانی نمی شود','The handler for the route is invalid'=>'برنامه کنترل برای مسیر نامعتبر است','No route was found matching the URL and request method'=>'هیچ مسیر تطبیق URL و روش درخواست پیدا شد','Webhook delivery URL must be a valid URL starting with http:// or https://'=>'آدرس برگشتی به وب هوک باید درست باشد و با http:// یا https:// شروع شود','Refund amount must be positive.'=>'مبلغ مسترد شده باید مثبت باشد','Refund amount is required.'=>'مقدار مسترد کردن الزامی است','An order refund with the provided ID could not be found.'=>'یک استرداد سفارش با شناسه ارائه شده وجود ندارد','Coupon discount total must be a positive amount.'=>'مجموع تخفیف سبد خرید می بایست یک مقدار مثبت باشد','Provided order currency is invalid.'=>'واحد پولی ارائه شده نامعتبر است','Invalid customer email'=>'ایمیل مشتری نامعتبر است','WooCommerce API. Use a consumer key in the username field and a consumer secret in the password field.'=>'API ووکامرس. یک کلید مصرف کننده در فیلد نام کاربری و یک رمز مصرف کننده در فیلد پسورد بکار ببرید','Consumer secret is invalid.'=>'رمز مصرف کننده نامعتبر است.','Learn more about templates'=>'اطلاعات بیشتر درباره الگوها','Skip setup'=>'رد کردن راه اندازی','Sold individually?'=>'فروش به صورت جداگانه؟','Decrease existing price by (fixed amount or %):'=>'کاهش قیمت معمول با (مقدار ثابت یا %)','Not declared'=>'اعلام نشده','WooCommerce support'=>'پشتیبانی ووکامرس','Child theme'=>'پوسته فرزند','Page settingMy account'=>'حساب کاربری من','API enabled'=>'API فعال شد','Remote get'=>'گرفتن از راه دور','Remote post'=>'نوشته از راه دور','Default timezone is UTC'=>'منطقه زمانی پیش پندار است','SUHOSIN installed'=>'SUHOSIN نصب شده است','PHP time limit'=>'محدودیت زمانی PHP','Server environment'=>'محیط سرور','Log directory writable'=>'پوشه Log قابل نوشتن است','WordPress environment'=>'وردپرس حافظ محیط زیست','Copy for support'=>'کپی برای پشتیبانی','Server info.'=>'مشخصات سرور','PHP version.'=>'ورژن PHP','Max upload size.'=>'حداکثر اندازه آپلود','Parent theme version.'=>'نسخه والد قالب','Parent theme author URL.'=>'آدرس نویسنده قالب والد','Parent theme name.'=>'نام قالب والد','The order refund ID provided is not associated with the order.'=>'شناسه استرداد سفارش ارائه شده با سفارش مرتبط نیست.','You do not have permission to read this %s'=>'شما دسترسی لازم را برای مشاهده %s ندارید.','You do not have permission to create webhooks.'=>'شما اجازه دسترسی برای ساخت وب هوک‌ها را ندارید','You do not have permission to read the webhooks count'=>'شما اجازه دسترسی به خواندن تعداد Webhook‌ها ندارید','You do not have permission to read this customer'=>'شما اجازه دسترسی به خواندن این مشتری ندارید.','Your server does not have the %s class enabled - HTML/Multipart emails, and also some extensions, will not work without DOMDocument.'=>'سرور شما %s را ندارد. کلاس فعال شده - ایمیل‌های HTML/چندبخشی، و همچنین بعضی از افزونه‌ها، بدون DOMDocument کار نخواهند کرد.','The thousand separator of displayed prices.'=>'سواکننده هزارگان قیمت‌ها نمایش داده شود.','Invalid authentication method'=>'روش‌های تأیید هویت اشتباه است','Payment gateways can use cURL to communicate with remote servers to authorize payments, other plugins may also use it when communicating with remote services.'=>'درگاه‌های پرداخت می توانند از cURL برای اتصال با دیگر سرور‌ها برای تایید و پرداخت استفاده کنند، دیگر افزونه‌ها همچنین می توانند در هنگام اتصال به سرویس‌های خارجی از این قابلیت استفاده نمایند.','This section shows any files that are overriding the default WooCommerce template pages.'=>'در این بخش هر فایلی که فارغ از صفحات قالب پیش‌فرض ووکامرس می باشد را نشان می دهد.','The JSONP callback function is invalid'=>'تابع پاسخ دهنده JSONP نامعتبر است.','Some webservices like shipping use SOAP to get information from remote servers, for example, live shipping quotes from FedEx require SOAP to be installed.'=>'برخی وبسرویس‌ها مانند حمل و نقل و درگاه‌ها از SOAP برای ارسال و دریافت اطلاعات بین سرور‌ها استفاده می کنند، برای مثال، درگاه‌های بانکی ملت و حمل و نقل FedEx به SOAP برای نصب نیاز دارند.','If you are modifying WooCommerce on a parent theme that you did not build personally we recommend using a child theme. See: How to create a child theme'=>'اگر شما در حال ویرایش و شخصی سازی ووکامرس روی قالب والد هستید پیشنهاد می کنیم از قالب فرزند استفاده کنید. ببینید: چگونه یک قالب فرزند بسازیم','HTML/Multipart emails use DOMDocument to generate inline CSS in templates.'=>'ایمیل‌های HTML/چندگانه برای ساخت درون خطی CSS در الگوهااز اسناد DOM استفاده می کنند.','Several WooCommerce extensions can write logs which makes debugging problems easier. The directory must be writable for this to happen.'=>'افزونه‌های ووکامرس متعددی می توانند گزارش‌هایی را بنویسند که حل مشکلات را آسانتر کنند. برای این موضوع پوشه باید قابل نوشتن باشد.','WooCommerce plugins may use this method of communication when checking for plugin updates.'=>'افزونه‌های ووکامرس ممکن است از این روش ارتباطی در هنگام بررسی کردن برای بروز رسانی افزونه استفاده کند.','Active plugins.'=>'افزونه‌های فعال','Logs'=>'گزارش‌ها','The version of MySQL installed on your hosting server.'=>'نگارش نصب شده MySQL بر روی سرور‌هاست شما.','Invalid product attribute order_by type - the product attribute order_by type must be any of these: %s'=>'نوع ویژگی محصول نامعتبر است order_by type - ویژگی محصولات order_by type باید یکی از این موارد باشد: %s','Invalid product type - the product type must be any of these: %s'=>'نوع محصول نامعتبر است - نوع محصول می بایست یکی از این‌ها باشد: %s','What currency prices are listed at in the catalog and which currency gateways will take payments in.'=>'چه قیمت‌های ارزی در کاتالوگ لیست شده اند و کدام درگاههای ارزی، می توانند پرداختها را بگیرند.','The default timezone for your server.'=>'منطقه زمانی پیش‌فرض برای سرور شما.','The amount of time (in seconds) that your site will spend on a single operation before timing out (to avoid server lockups)'=>'مقدار زمانی (در ثانیه) که شما در سایت بر روی یک تک کار قبل از تمام شدن وقت خواهید گذراند، ( جهت جلوگیری از ممانعت‌های سرور)','A list of taxonomy terms that can be used in regard to order/product statuses.'=>'فهرستی از واژه‌های طبقه بندی است که می تواند در مورد وضعیت سفارش/محصول استفاده شود.','Suhosin is an advanced protection system for PHP installations. It was designed to protect your servers on the one hand against a number of well known problems in PHP applications and on the other hand against potential unknown vulnerabilities within these applications or the PHP core itself. If enabled on your server, Suhosin may need to be configured to increase its data submission limits.'=>'Suhosin یک سیستم حفاظت پیشرفته برای نصب PHP است. این سیستم جهت محافظت از سرورهای شما در برابر تعدادی از مشکلات شناخته شده در برنامه‌های PHP در یک طرف و از سوی دیگر در برابر آسیب پذیری‌های ناشناخته بالقوه در این برنامه‌ها و یا هسته PHP خود طراحی شده است. اگر Suhosin را بر روی سرور خود فعال کنید، ممکن است جهت افزایش محدودیت داده‌ها به پیکربندی نیاز شود.','Your server does not have fsockopen or cURL enabled - PayPal IPN and other scripts which communicate with other servers will not work. Contact your hosting provider.'=>'fsockopen یا cURL در سرور شما فعال نیست - IPN پی پال و باقی اسکریپت‌هایی که نیاز به ارتباط با سرور‌های دیگر دارند کار نخواهند کرد. با پشتیبانی‌هاستینگ خود تماس بگیرید.','Welcome to WooCommerce – You‘re almost ready to start selling :)'=>' به ووکامرس خوش آمدید – شما‘ تقریبا آماده هستید تا فروش خود را آغاز کنید:)','File does not exist'=>'پرونده وجود ندارد','Page does not contain the %s shortcode.'=>'برگه حاوی کدکوتاه %s نیست.','Failed to update coupon'=>'در به‌روزرسانی کدتخفیف خطایی رخ داده است','Invalid coupon type - the coupon type must be any of these: %s'=>'نوع کدتخفیف نامعتبر است - نوع کدتخفیف می بایست یکی از این‌ها باشد: %s','You do not have permission to create coupons'=>'شما هیچ دسترسی برای ساخت کدتخفیف ندارید','You do not have permission to read the coupons count'=>'شما اجازه دسترسی به خواندن تعداد کدهای تخفیف ندارید','Invalid coupon ID'=>'شناسه کدتخفیف نامعتبر است','Deleted %s'=>'%s حذف شد','The product variation is invalid'=>'متغیر محصول نامعتبر است','MySQL version.'=>'نسخه MySQL.','Save changes'=>'ذخیره تغییرات','Overrides'=>'موارد نادیده گرفته شده','Invalid product category ID'=>'شناسه دسته محصول نامعتبر است','You do not have permission to read product categories'=>'شما مجوز خواندن دسته‌های محصول را ندارید','Page settingCheckout'=>'پرداخت','No %1$s found with the ID equal to %2$s'=>'%1$s یافت نشد با شناسه یکسان با %2$s','PHP max input vars'=>'حداکثر ورودی متغیرهای PHP','PHP post max size'=>'حداکثر اندازه پست PHP','Understanding the status report'=>'آشنایی با گزارش وضعیت','Version'=>'نگارش','The name of the parent theme.'=>'نام پوسته مادر.','The installed version of the parent theme.'=>'نگارش پوسته مادر نصب شده است.','The parent theme developers URL.'=>'آدرس برنامه نویسان پوسته مادر.','The coupon code already exists'=>'کد تخفیف از قبل وجود دارد','You do not have permission to read the customers count'=>'شما اجازه دسترسی به خواندن تعداد خريداران را ندارید','You do not have permission to create this customer'=>'شما اجازه دسترسی به ایجاد این مشتری ندارید','You do not have permission to create orders'=>'شما دسترسی لازم برای ایجاد سفارش را ندارید','Cannot create order: %s'=>'سفارش %s را نمي توان ايجاد كرد','Order ID is invalid'=>'شناسه سفارش معتبر نیست','This order note cannot be deleted'=>'قادر به حذف یادداشت سفارش نیستیم','You do not have permission to create order refunds'=>'شما دسترسی كافی برای بازپس هزينه سفارش را ندارید','Placeholder'=>'مكان گيرنده','You do not have permission to read this report'=>'شما دسترسی لازم را برای مشاهده این گزارش ندارید','WC database version.'=>'نسخه‌ی پایگاه داده ووکامرس.','The decimal separator of displayed prices.'=>'جداکننده اعشاری قیمت‌های نمایش داده شده.','The number of decimal points shown in displayed prices.'=>'تعداد نقاط اعشاری در قیمت‌های نمایش داده شده.','Page settingShop base'=>'فروشگاه‌محور','If you define a "Terms" page the customer will be asked if they accept them when checking out.'=>'اگر شما برگه «شرایط» را فعال کنید، در زمان تسویه‌حساب از کاربر درخواست می‌شود که این برگه را خوانده و تایید کند.','Endpoints are appended to your page URLs to handle specific actions during the checkout process. They should be unique.'=>'نقطه پایانی به آدرس برگه شما افزوده می شوند که مسئولیت رسیدگی به اقدامات خاص در طول فرایند پرداخت را دارند. آنها باید منحصر به فرد باشند.','Pay'=>'پرداخت','Emails'=>'ایمیل‌ها','Specific Countries'=>'کشورهای خاص','Shop base address'=>'آدرس اصلی فروشگاه','Geolocate'=>'مکان یابی','Geolocate (with page caching support)'=>'مکان یابی ( با پشتیبانی از کش برگه )','This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled.'=>'این یک وبسایت دمو است و با هدف تست ساخته شده است، هیچ‌یک از محصولات موجود در سایت برای فروش نبوده و امکان خرید از این وبسایت وجود ندارد.','The following options affect how prices are displayed on the frontend.'=>'پیکربندی زیر، چگونگی نمایش قیمت در سایت را نشان می دهد.','Currency'=>'واحد پولی','This controls what currency prices are listed at in the catalog and which currency gateways will take payments in.'=>'این گزینه تعیین میکند که چه واحدهای پولی در کاتالوگ قابل انتخاب باشند و چه درگاه‌های پرداختی استفاده شوند.','This controls the position of the currency symbol.'=>'محل قرارگیری سمبل واحد پولی','This sets the thousand separator of displayed prices.'=>'نمایش دادن جداکننده هزارگان در قیمت محصولات.','Integration'=>'ادغام','The base page can also be used in your product permalinks.'=>'برگه پایه فروشگاه همچنین می تواند در پیوند محصولات مورد استفاده قرار گیرد.','This sets the base page of your shop - this is where your product archive will be.'=>'برگه اصلی فروشگاه شما - جایی که آرشیو محصولات شما خواهند بود.','Show products'=>'نمایش محصولات','Show subcategories'=>'نمایش زیردسته‌ها','Popularity (sales)'=>'محبوبیت (فروش)','Add to cart behaviour'=>'افزودن به روش سبد خرید','Redirect to the cart page after successful addition'=>'انتقال به برگه سبد خرید بعد از «افزودن به سبد»','Enable stock management'=>'فعال کردن مدیریت موجودی انبار','Hold stock (for unpaid orders) for x minutes. When this limit is reached, the pending order will be cancelled. Leave blank to disable.'=>'نگهداری موجودی برای x دقیقه به این معنی است که در صورتی که سفارش در حال « در انتظار بررسی » است، به مدت x دقیقه سفارش قابل انجام است و بعد از آن لغو خواهد شد. خالی گذاشتن به معنی غیرفعال بودن این امکان است','Enable low stock notifications'=>'فعال کردن آگهی کم بودن موجودی انبار','Enable out of stock notifications'=>'فعال کردن آگهی خالی شدن انبار','Hide out of stock items from the catalog'=>'مخفی کردن محصولاتی که در انبار موجود نیستند','X-Accel-Redirect/X-Sendfile'=>'X-Accel-Redirect/X-Sendfile','Redirect only'=>'فقط انتقال (ریدایرکت)','Downloads require login'=>'دانلودها نیازمند ورود هستند','This setting does not apply to guest purchases.'=>'این پیکربندی برای خرید به صورت مهمان اعمال نمیشود','Grant access to downloadable products after payment'=>'دسترسی به محصولات دانلودشدنی بعد از پرداخت','Enable this option to grant access to downloads when orders are "processing", rather than "completed".'=>'این گزینه این امکان را می‌دهد که مشتری بعد از سفارش و در حالی که سفارش در حالت « در حال انجام » است امکان دانلود داشته باشد و نیازی به وضعیت « تکمیل شده » نیست','Measurements'=>'اندازه گیری','This controls what unit you will define weights in.'=>'واحد اندازه گیری وزن','This controls what unit you will define lengths in.'=>'واحد اندازه گیری طول','Ship to all countries you sell to'=>'حمل و نقل به تمامی کشورهایی که محصول را می فروشید','Select the access type of these keys.'=>'نوع دسترسی به این کلید را گزینش کنید.','Copied!'=>'کپی شد!','Copy'=>'کپی','QRCode'=>'بارکد QR','A 2 digit state code, e.g. AL. Leave blank to apply to all.'=>'کد 2 رقمی استان، همانند خوزستان" KH ". برای بکار گیری همه، آن را پوچ بگذارید.','Cities for this rule. Semi-colon (;) separate multiple values. Leave blank to apply to all cities.'=>'شهرهای این قانون. با استفاده از (;) میتوانید شهر‌ها را از هم جدا کنید. خالی به معنای اعمال روی همه شهرهاست.','Rate %'=>'رتبه %','Enter a tax rate (percentage) to 4 decimal places.'=>'یک رتبه مالیاتی وارد کنید (درصد تا ۴ رقم اعشار)','Enter a name for this tax rate.'=>'یک نام برای این مالیات انتخاب کنید.','Priority'=>'اولویت','Choose a priority for this tax rate. Only 1 matching rate per priority will be used. To define multiple tax rates for a single area you need to specify a different priority per rate.'=>'یک اولویت برای این رتبه مالیاتی انتخاب کنید. فقط یک رتبه با هر کدام از اولویت‌ها استفاده خواهد شد. برای بیشتر از یک رتبه مالیاتی برای یک منطقه شما نیاز دارید برای هر رتبه یک اولویت تعیین کنید.','Insert row'=>'افزودن ردیف','Import CSV'=>'درون‌ریزی CSV','No row(s) selected'=>'ردیفی انتخاب نشده است','Method'=>'روش','The options are "Active" (delivers payload), "Paused" (does not deliver), or "Disabled" (does not deliver due delivery failures).'=>'پیکربندی "فعال" هستند (ارائه محموله)، "متوقف شده است& (ارسال نمی شود)، یا "غیرفعال" شده ( به دلیل خطاهای حمل و نقل، ارسال نمی شود).','Action'=>'عملیات','Custom'=>'سفارشی سازی','URL where the webhook payload is delivered.'=>'لینک وقتیکه محموله وب هوک تحویل داده شده است.','Secret'=>'محرمانه','Updated at'=>'بروزرسانی شده در','This option is important as it will affect how you input prices. Changing it will not update existing products.'=>'این گزینه از آنجایی که روی قیمت‌های شما تاثیر میگذارد مهم است. تغییر در آن روی محصولات فعلی تاثیری نخواهد گذاشت.','Customer billing address'=>'آدرس ارسال صورت‌حساب مشتری','Rounding'=>'گرد کردن','Including tax'=>'با احتساب مالیات','Excluding tax'=>'بدون احتساب مالیات','Need a theme? Try Storefront'=>'نیازمند یک پوسته هستید؟ استورفرونت را بکار بگیرید','Marketing'=>'بازاریابی','Free'=>'رایگان','Looking for a WooCommerce theme?'=>'بدنبال یک پوسته برای ووکامرس هستید؟','Download & install'=>'دانلود & نصب','Get system report'=>'دریافت گزارش سیستم','Price display suffix'=>'پسوند قیمت نمایشی','Additional tax classes'=>'کلاس‌های مالیاتی اضافی','Calculate tax based on'=>'محاسبه مالیات بر اساس','Prices entered with tax'=>'قیمت‌های وارد شده با مالیات','Enable taxes'=>'فعال کردن مالیات','Save webhook'=>'ذخیره وب هوک','Enter the action that will trigger this webhook.'=>'عملی را وارد کنید که موجب این وب هوک شود.','Action event'=>'رویداد عملیات','Product deleted'=>'محصول پاک شد','Product updated'=>'محصول بروزرسانی شد','Webhook data'=>'داده وب هوک','Tax name'=>'نام مالیات','State code'=>'کد استان','Country code'=>'کد کشور','Country code'=>'کد   کشور','Consumer secret'=>'رمز مصرف کننده','Consumer key'=>'کلید مصرف کننده','Revoke key'=>'کلید ابطال','Generate API key'=>'ساخت کلید API ','Key details'=>'جزییات کلید','Tax options'=>'پیکربندی مالیات','Dimensions unit'=>'یکای اندازه گیری ابعاد','Weight unit'=>'واحد وزن ','Force downloads'=>'اجبار به دانلودها','File download method'=>'روش دانلود فایل','Stock display format'=>'نحوه نمایش موجودی انبار','Out of stock visibility'=>'نمایش تمام‌شدن موجودی انبار','Out of stock threshold'=>'آستانه تمام‌شدن موجودی انبار','Low stock threshold'=>'آستانه کم‌بودن موجودی انبار','Notification recipient(s)'=>'آگاه سازی گیرنده(ها)','Hold stock (minutes)'=>'نگهداری موجودی (دقیقه)','Manage stock'=>'مدیریت موجودی','Average rating'=>'میانگین رای (امتیاز)','Default product sorting'=>'مرتب‌سازی پیش‌فرض محصولات','Shop page display'=>'نمای برگه فروش','Shop page'=>'برگه فروشگاه','Currency options'=>'پیکربندی واحد پولی','Store notice'=>'اعلان فروشگاه','Background color'=>'رنگ پس زمینه','Base color'=>'رنگ پایه','Header image'=>'تصویر سربرگ','Email template'=>'الگوی ایمیل','Email sender options'=>'پیکربندی ارسال ایمیل','Email options'=>'پیکربندی ایمیل','Add payment method'=>'افزودن روش پرداخت','Order received'=>'سفارش دریافت شد','Checkout endpoints'=>'تکمیل پرداخت','Terms and conditions'=>'شرایط و ضوابط','Cart page'=>'برگه سبد خرید','Number of decimals.'=>'تعداد اعشارها','Show "verified owner" label on customer reviews'=>'نمایش برچسب «مالک تاییدشده» برای دیدگاه‌های مشتری','IP address'=>'آدرس IP','This sets the number of decimal points shown in displayed prices.'=>'این گزینه تعداد جداکنندگان اعشاری که در قیمت نمایش داده می‌شود را تعیین می‌کند.','Sort by most recent'=>'نمایش به ترتیب جدیدترین‌ها','Display prices in the shop'=>'نمایش قیمت‌ها در فروشگاه','Select when the webhook will fire.'=>'گزینش زمان اجرای وب هوک.','Tax rate ID.'=>'شناسه نرخ مالیات.','No, I will enter prices exclusive of tax'=>'خیر، من قیمت را بدون مالیات وارد خواهم کرد','Ship to all countries'=>'حمل و نقل به تمام کشور‌ها','Ship to specific countries only'=>'حمل و نقل به کشور‌های خاص','Yes, I will enter prices inclusive of tax'=>'بله، من قیمت شامل مالیات را وارد می کنم','Notifications'=>'اطلاع رسانی‌ها','Storefront is an intuitive, flexible and free WordPress theme offering deep integration with WooCommerce and many of the most popular customer-facing extensions.'=>'استورفرونت یک نمای بصری است،، یک پوسته وردپرسی انعطاف پذیر ورایگان و یکپارچه شده با ووکامرس و تعدادی از محبوبترین افزونه‌ها از دید مشتریان.','These pages need to be set so that WooCommerce knows where to send users to checkout.'=>'این برگه‌ها نیاز به انتخاب دارند تا ووکامرس بفهمد که هرکدام کجا هستند. این برگه‌ها در هنگام نصب افزونه ساخته می شوند، اگرنه باید آنها را دستی بسازید.','This option determines which address is used to calculate tax.'=>'این گزینه بررسی می کند که کدام آدرس برای محاسبه مالیات استفاده شود.','This option lets you limit which countries you are willing to sell to.'=>'این گزینه به شما این امکان را می دهد تا محصولاتتان را تنها برای کشور‌های خاص به فروش برسانید','Choose whether or not this is a compound rate. Compound tax rates are applied on top of other tax rates.'=>'انتخاب کنید که این نرخ ترکیبی است یا خیر. رتبه‌های مالیاتی ترکیبی روی سایر مالیات‌ها اعمال می‌شوند.','Remove selected row(s)'=>'پاک کردن ردیف‌های انتخاب شده','Choose which countries you want to ship to, or choose to ship to all locations you sell to.'=>'کشورهایی را که می خواهید ارسال به آن‌ها داشته باشید انتخاب کنید، یا ارسال به همه مکان‌هایی را که در آن‌ها فروش دارید را انتخاب کنید. ','A 2 digit country code, e.g. US. Leave blank to apply to all.'=>'کد دو رقمی کشور مثلا برای ایران IR. برای اعمال بر همه، خالی بگذارید.','Shipping tax class based on cart items'=>'کلاس مالیاتی حمل و نقل بر اساس آیتم‌های سبد خرید','Standard rates'=>'نرخ‌های استاندارد','%s rates'=>'نرخ‌های %s','Friendly name for identifying this webhook, defaults to Webhook created on %s.'=>'نام دوستانه جهت تشخیص این وب هوک، به وب هوک ساخته شده در %s پیش‌فرض می شود.','Display tax totals'=>'نمایش مجموع مالیات‌ها','Display prices during cart and checkout'=>'نمایش قیمت‌ها درون سبد خرید و برگه پرداخت','Endpoint for the "Checkout → Add payment method" page.'=>'نقطه پایانی برای پرداخت ← افزودن برگه روش پرداخت','Endpoint for the "Checkout → Order received" page.'=>'نقطه پایانی پرداخت ← برگه دریافت سفارش','Endpoint for the "Checkout → Pay" page.'=>'نقطه پایانی پرداخت ← برگه پرداخت','Sort by price (asc)'=>'مرتب‌سازی قیمت (صعودی)','Sort by price (desc)'=>'مرتب‌سازی قیمت (نزولی)','Access restriction'=>'محدودیت‌های دسترسی','Define text to show after your product prices. This could be, for example, "inc. Vat" to explain your pricing. You can also have prices substituted here using one of the following: {price_including_tax}, {price_excluding_tax}.'=>'متن نمایشی که پس از قیمت محصول نشان داده می شود، را بنویسید.به عنوان نمونه، "inc. Vat" می تواند جهت توضیح قیمت‌های شما باشد. شما همچنین می توانید یکی از قیمت‌های ثبت شده زیر را هم استفاده کنید: {price_including_tax}, {price_excluding_tax}.','Selling location(s)'=>'مکان‌های فروش','Sell to all countries'=>'فروش در تمام کشور‌ها','Customer deleted'=>'مشتری پاک شد','Customer updated'=>'مشتری بروزرسانی شد','Coupon deleted'=>'کدتخفیف پاک شد','Coupon created'=>'کدتخفیف ایجاد شد','When applying multiple coupons, apply the first coupon to the full price and the second coupon to the discounted price and so on.'=>'هنگام استفاده از چندین کدتخفیف، کدتخفیف اول به قیمت کامل و کدتخفیف دوم به قیمت با تخفیف و به همین ترتیب اعمال می شود.','Calculate coupon discounts sequentially'=>'محاسبه تخفیف کدهای تخفیف به صورت متوالی','Coupons can be applied from the cart and checkout pages.'=>'کدهای تخفیف فقط از طریق سبد خرید و برگه پرداخت قابل اعمال هستند.','Enable the use of coupon codes'=>'فعال کردن استفاده از کدهای تخفیف','Coupon updated'=>'کدتخفیف به‌روزرسانی شد','Enable AJAX add to cart buttons on archives'=>'فعال کردن دکمه‌های افزودن به سبد خرید ایجکسی در بایگانی‌ها','Round tax at subtotal level, instead of rounding per line'=>'گرد کردن سطر جمع جزء مالیات به جای گرد کردن هر سطر','Our catalog of WooCommerce Extensions can be found on WooCommerce.com here: WooCommerce Extensions Catalog'=>'دفترچه ما از افزودنی‌های ووکامرس را می‌توانید در WooCommerce.com بیابید. اینجا: افزودنی‌های ووکامرس','We recommend Storefront, the official WooCommerce theme.'=>'ما قالب رسمی ووکامرس، استورفرانت را پیشنهاد می کنیم.','"From" name'=>'"از" نام','Shipping tax class'=>'کلاس مالیاتی حمل و نقل','Shipping method(s)'=>'روش(های) حمل و نقل','Shipping destination'=>'مقصد حمل و نقل','Product created'=>'محصول ایجاد شد','Customer created'=>'مشتری ایجاد شد','Please copy and paste this information in your ticket when contacting support:'=>'لطفا در هنگام تماس با پشتیبانی، این اطلاعات را در درخواست تیکت خود کپی و Paste نمائید:','There are currently no logs to view.'=>'در حال حاضر هیچ گزارشی جهت مشاهده وجود ندارد.','Read all about it'=>'مطالعه همه چیز درباره آن','Hide shipping costs until an address is entered'=>'مبالغ حمل و نقل را تا زمانی که خریدار یک آدرس را وارد نکرده است، مخفی کن','Force secure checkout'=>'مجبور به پرداخت امن کن','Itemized'=>'آیتم بندی شده','Optionally control which tax class shipping gets, or leave it so shipping tax is based on the cart items themselves.'=>'به صورت دلخواه، تعیین میکند چه کلاس مالیاتی‌ای روی حمل و نقل تاثیر میگذارد، و یا آنرا به مالیات بر اساس سبد خرید واگذار میکند.','Customer shipping address'=>'آدرس حمل و نقل مشتری','Choose whether or not this tax rate also gets applied to shipping.'=>'انتخاب کنید که مالیات روی حمل و نقل هم اعمال بشود یا خیر.','This controls which shipping address is used by default.'=>'کنترل می کند که کدام آدرس حمل و نقل به صورت پیشفرض استفاده شده است.','Enable the shipping calculator on the cart page'=>'فعال کردن محاسبه گر حمل و نقل در صفحه سبد خرید','Default sorting (custom ordering + name)'=>'مرتب‌ سازی پیشفرض (ترتیب سفارشی + نام)','Force HTTP when leaving the checkout'=>'اجبار به استفاده از HTTP در هنگام ترک کردن تسویه حساب','Created at'=>'ایجاد شده در','ID'=>'شناسه','Compound'=>'آمیختن','Owner of these keys.'=>'صاحب این کلید','Friendly name for identifying this key.'=>'نام دوستانه برای شناسایی این کلید','This sets the decimal separator of displayed prices.'=>'نمایش جداکننده اعشاری در قیمت محصولات','Webhook actions'=>'عملیات وب هوک','Order deleted'=>'سفارش حذف شد','Order updated'=>'سفارش به روز رسانی شد','Order created'=>'سفارش ایجاد شد','Product ratings'=>'امتیازهای محصول','Checkout page'=>'برگه پرداخت','As a single total'=>'به عنوان یک جمع تک','The text to appear in the footer of all WooCommerce emails.'=>'این متن در پابرگ ایمیل‌های ووکامرس نمایش داده می‌شود.','Stock status'=>'وضعیت موجودی انبار','Weight'=>'وزن','Dimensions'=>'ابعاد','Length'=>'طول','Width'=>'عرض','Height'=>'ارتفاع','Expand'=>'گسترش','Close'=>'بستن','Save attributes'=>'ذخیره ویژگی‌ها','Cross-sells'=>'محصولات مشابه (Cross-Sells)','Purchase note'=>'یادداشت خرید','Enter an optional note to send the customer after purchase.'=>'در صورت تمایل یک یادداشت برای مشتری پس از خرید بفرستید','Toggle "Enabled"'=>'تعویض " فعال سازی "','Toggle "Downloadable"'=>'تعویض " دانلودی "','Toggle "Virtual"'=>'تعویض " مجازی "','Pricing'=>'قیمت گذاری','Set regular prices'=>'قیمت عادی','Increase regular prices (fixed amount or percentage)'=>'افزایش قیمت به طور منظم (مقدار ثابت یا درصد)','Decrease regular prices (fixed amount or percentage)'=>'کاهش قیمت به طور منظم (مقدار ثابت یا درصد)','Set sale prices'=>'قیمت فروش ویژه','Toggle "Manage stock"'=>'آمار "مدیریت موجودی"','Downloadable products'=>'محصولات دانلودی','Download limit'=>'محدودیت دانلود','Download expiry'=>'انقضای دانلود','Go'=>'برو','Go to the first page'=>'رفتن به برگه نخست','Go to the previous page'=>'رفتن به برگه پیشین','Select Page'=>'گزینش برگه','Go to the next page'=>'رفتن به برگه پسین','Go to the last page'=>'رفتن به برگه آخر','Add to gallery'=>'افزودن به گالری','Add product gallery images'=>'افزودن گالری تصاویر محصول','Downloads remaining'=>'دانلودهای باقی مونده','Access expires'=>'انقضای دسترسی','Add meta'=>'افزودن توضیحات','Qty'=>'تعداد ','Tax'=>'مالیات','Refund'=>'استرداد','Add product(s)'=>'افزودن محصول','Add fee'=>'افزودن دستمزد','Save'=>'ذخیره','Restock refunded items'=>'موارد برگشتی به انبار','Amount already refunded'=>'مبلغ قبلا مسترد شده است','Total available to refund'=>'مجموع موجود برای استرداد','Refund amount'=>'مبلغ استرداد','You will need to manually issue a refund through your payment gateway after using this.'=>'شما باید به صورت دستی بازگشت وجه را در این دروازه پرداخت پس از استفاده از این مورد انجام دهید.','Add products'=>'افزودن محصولات','Add tax'=>'افزودن مالیات','Rate name'=>'نام نرخ','Rate code'=>'کد نرخ','Rate %'=>'نرخ ٪','Optional'=>'دلخواه','Add new'=>'افزودن جدید','http://'=>'http://','Tax class'=>'کلاس مالیاتی','Choose file'=>'انتخاب فایل','Insert file URL'=>'آدرس اینترنتی فایل را وارد کنید','Remove this image'=>'پاک کردن این عکس','Upload an image'=>'آپلود یک عکس','Enabled'=>'فعال شده','Enable this option if access is given to a downloadable file upon purchase of a product'=>'فعال کردن این گزینه اجازه دانلود محصول به محض پرداخت را فعال میکند.','Cancel schedule'=>'لغو زمان بندی','Year'=>'سال','Show'=>'نمایش','Discount amount'=>'میزان تخفیف','Customer'=>'مشتری','No customers found.'=>'هیچ مشتری یافت نشد.','Refreshed stats for %s'=>'آمار %s نوسازی شد','Search customers'=>'جستجوی مشتریان','Refresh stats'=>'نوسازی وضعیت','View orders'=>'نمایش سفارشات','Link previous orders'=>'لینک سفارشات گذشته','Name (Last, First)'=>'نام (نام،نام خانوادگی)','Username'=>'نام کاربری','Location'=>'جایگاه فروشگاه','Last order'=>'آخرین سفارش','%s signups in this period'=>'%s عضویت در این دوره','guest orders'=>'تمام سفارشات میهمان','new users'=>'کاربران تازه','All'=>'همه','%s gross sales in this period'=>'%s فروش ناخالص در این دوره','%s net sales in this period'=>'%s فروش خالص در این دوره','%s orders placed'=>'%s سفارش ثبت شده','%s items purchased'=>'%s موارد خریداری شده','Number of items sold'=>'تعداد موارد فروخته شده','%s sales for the selected items'=>'%s فروش برای موارد انتخاب شده','%s purchases for the selected items'=>'%s خرید برای موارد انتخاب شده','Showing reports for:'=>'نمایش گزارش برای:','Reset'=>'بازگردانی','No products found in range'=>'محصولی یافت نشد','Sales amount'=>'میزان فروش','No products found.'=>'هیچ محصولی یافت نشد.','Units in stock'=>'موجود در انبار','Rate'=>'نرخ','No taxes found in this period'=>'هیچ مالیاتی در این دوره یافت نشد','Period'=>'دوره','Logout'=>'خروج از سیستم','number of pagesof'=>'از','hash before order number#'=>'#','Shipping methods'=>'روش‌های حمل و نقل','General options'=>'گزینه‌های کلی ','Account creation'=>'ساخت حساب کاربری','Lost password'=>'فراموشی گذرواژه','Edit account'=>'ویرایش حساب کاربری','View order'=>'نمایش سفارش','My account page'=>'برگه حساب من ','This is the sum of the \'Order total\' field within your orders.'=>'این جمع شامل "جمع مبلغ سفارش‌ها" در سفارش‌های شماست','Total tax'=>'مجموع مالیات','Tax amount'=>'مبلغ مالیات','Top earners'=>'بیشترین درآمد','Top freebies'=>'بایگانی بالا','Product search'=>'جستجوی محصول','Net sales amount'=>'مبلغ فروش خالص','Gross sales amount'=>'مبلغ فروش ناخالص','Money spent'=>'پول هزینه','Most discount'=>'بیشترین تخفیف','Last 7 days'=>'7 روز گذشته','This month'=>'این ماه','Last month'=>'ماه گذشته','File name'=>'نام فایل','Shipping name'=>'نام حمل و نقل','Reason for refund (optional):'=>'دلیل استرداد (دلخواه)','Fee name'=>'نام هزینه','Revoke access'=>'لغو دسترسی','Add images to product gallery'=>'افزودن تصویر به گالری تصاویر محصول','Upsells'=>'تشویق برای خرید بیشتر','Upsells are products which you recommend instead of the currently viewed product, for example, products that are more profitable or better quality or more expensive.'=>'پرفروش محصولاتی هستند که شما به مشتری پیشنهاد می‌دهید به جای محصولی که در حال حاضر می‌بینند خریداری کنند که ارزشمندتر و بهتر و یا گران‌تر هستند.','Totals'=>'جمع کل','Product ID.'=>'شناسه محصول.','After pre-tax discounts.'=>'بعد از تخفیف‌های مالیات.','If managing stock, this controls whether or not backorders are allowed. If enabled, stock quantity can go below 0.'=>'اگر موجودی را مدیریت می‌کنید، این کنترل‌ها به شما اجازه پیش فروش محصول و تغییرات آن را می‌دهد. اگر فعال کنید، موجودی انبار می‌تواند زیر 0 هم باشد.','This is the sum of the order totals after any refunds and including shipping and taxes.'=>'این جمع از مجموع سفارش پس از برگشتی‌ها بجز حمل و نقل و مالیات می باشد.','This is the sum of the order totals after any refunds and excluding shipping and taxes.'=>'این جمع از مجموع سفارش پس از هر گونه برگشتی‌ها و بجز حمل و نقل و مالیات‌ها می باشد.','This is the sum of the "Tax rows" shipping tax amount within your orders.'=>'این مجموع "سطرهای مالیات" مبلغ مالیات حمل و نقل در داخل سفارش‌های شما می باشد.','Select categories…'=>'انتخاب دسته‌ها…','Top sellers'=>'پرفروش‌ها','Set scheduled sale dates'=>'پیکربندی تاریخ‌های فروش ویژه','Controls whether or not the product is listed as "in stock" or "out of stock" on the frontend.'=>'کنترل‌هایی که اینکه آیا محصول به صورت "موجود" یا "موجود نیست" در لیست ثبت شوند یا نه','Shipping classes are used by certain shipping methods to group similar products.'=>'کلاس‌های حمل و نقل توسط روش‌های حمل و نقل مشخصی جهت گروه بندی محصولات مشابه، استفاده شده اند.','Total sales minus shipping and tax.'=>'کل فروش‌ها منهای مالیات و حمل و نقل','Signups'=>'نام نویسی‌ها','The downloadable file %1$s cannot be used as it does not have an allowed file type. Allowed types include: %2$s'=>'نمی توان فایل دانلودی %1$s را بکار برد، زیرا از نوع فایل‌های مجاز نیست. انواع فایل‌های مجاز شامل: %2$s ','Endpoint for the triggering logout. You can add this to your menus via a custom link: yoursite.com/?customer-logout=true'=>'مسیر پایانی آدرس برای خروج کاربران را تعیین کنید. شما می توانید با افزودن این لینک به منو‌های وب سایت یک مسیر دلخواه برای خروج بسازید. مانند: yoursite.com/?customer-logout=true','Endpoint for the "My account → Edit account" page.'=>'نقطه پایانی حساب کاربری من ← برگه ویرایش حساب','Endpoint for the "My account → View order" page.'=>'نقطه پایانی حساب کاربری من ← برگه نمایش سفارش','Endpoint for the "My account → Lost password" page.'=>'نقطه پایانی حساب کاربری من ← برگه فراموشی رمز','Endpoint for the "My account → Addresses" page.'=>'نقطه پایانی حساب کاربری من ← آدرس برگه','Customer role.'=>'نقش مشتری.','Most popular'=>'محبوب ترین‌ها','%s discounts in total'=>'مجموع تخفیف‌ها %s ','Number of orders.'=>'تعداد سفارش‌ها.','Number of coupons used'=>'تعداد کدهای تخفیف استفاده شده','No coupons found in range'=>'کدتخفیفی یافت نشد','No used coupons found'=>'کدتخفیف استفاده شده‌ای یافت نشد.','All coupons'=>'همه کدهای تخفیف','Choose coupons…'=>'انتخاب کدهای تخفیف…','%s coupons used in total'=>'کدتخفیف در مجموع %s استفاده شده است','%s worth of coupons used'=>'%s مجموع ارزش کدهای تخفیف استفاده شده','To edit this order change the status back to "Pending payment"'=>'برای ویرایش این سفارش وضعیت آن را به «در انتظار پرداخت» برگردانید','Refunded'=>'مرجوع شده','Order Total'=>'جمع کل سفارش','Filter by coupon'=>'فیلتر بر اساس کدتخفیف','No out of stock products found.'=>'هیچ محصول ناموجودی یافت نشد.','No low in stock products found.'=>'هیچ محصولی که موجودی‌اش کم باشد، یافت نشد.','Number of orders'=>'تعداد سفارش‌ها','customer orders'=>'سفارش‌های مشتریان','This is the sum of the "Tax rows" tax amount within your orders.'=>'این مجموع فیلد "ردیف مالیات" مجموع مقدار مالیات در سفارش‌های شماست.','Guest orders'=>'سفارش‌های میهمانان','Customer orders'=>'سفارش‌های مشتری','orders'=>'سفارش‌ها','%s previous order linked'=>'%s سفارش قبلی مرتبط شد','Sold %1$d item in the last %2$d days'=>'مورد در %1$d در %2$d روز فروخته شده است','Downloaded %s time'=>'%s بار دانلود شده','%s item'=>'%s مورد','Variation description.'=>'توضیحات متغیر','Variation #%1$s of %2$s'=>'تغییر #%1$s از %2$s','Delete all variations'=>'پاک کردن تمامی تغییر‌ات','Variation price (required)'=>'قیمت متغیر (الزامی)','Enable this option to enable stock management at variation level'=>'فعال کردن این گزینه سبب فعال کردن اداره انبار در تراز متغیر می شود','Variation ID:'=>'شناسه متغیر:','LxWxH in decimal form'=>'طول×عرض×ارتفاع به صورت اعشاری','Weight in decimal form'=>'وزن به صورت اعشاری','Menu order'=>'ترتیب فهرست','Custom ordering position.'=>'موقعیت ترتیب سفارشی','Total sales'=>'فروش کل','This is the sum of the \'Shipping total\' field within your orders.'=>'این جمع فیلد "مجموع حمل و نقل" در داخل سفارش‌های شماست.','Total shipping'=>'مجموع حمل و نقل','Shipping tax amount'=>'مبلغ مالیات حمل و نقل','Shipping classes'=>'کلاس‌های حمل و نقل','Default Form Values'=>'مقادیر فرم پیشفرض','Or, enter tax rate ID:'=>'یا، شناسه نرخ مالیات را وارد کنید:','None'=>'هیچ کدام','Enable this option if a product is not shipped or there is no shipping cost'=>'اگر محصولی حمل نشده است یا مبلغ حمل و نقلی وجود ندارد، این گزینه را فعال نمائید','Enable reviews'=>'فعال کردن نقد و بررسی','Item'=>'آیتم','Cost'=>'مبلغ','This is the total tax for the rate (shipping tax + product tax).'=>'این مجموع مالیات برای نرخ می باشد (مالیات حمل و نقل + مالیات محصول).','Shipping amount'=>'مبلغ حمل و نقل','%s charged for shipping'=>'%s برای حمل و نقل هزینه شده است','No shipping class'=>'کلاس حمل و نقلی وجود ندارد','Shipping class'=>'کلاس حمل و نقل','%s average net daily sales'=>'%s میانگین فروش خالص روزانه','%s average net monthly sales'=>'%s میانگین فروش خالص ماهیانه','Average net sales amount'=>'میانگین میزان فروش خالص','Net profit'=>'سود خالص','Tax class.'=>'کلاس مالیات:','Product SKU.'=>'شناسه SKU محصول:','Sold individually'=>'فروش تکی','Regular price'=>'قیمت عادی','Sale price'=>'قیمت فروش ویژه','Sale start date'=>'تاریخ شروع فروش ویژه','Sale end date'=>'تاریخ پایان فروش ویژه','Guest sales'=>'فروش میهمان','Sold %1$s worth in the last %2$d days'=>'%1$s فروخته شده در %2$d روز گذشته','Dimensions (L×W×H) (%s)'=>'ابعاد (L×W×H) (%s)','Payment gateway'=>'درگاه پرداخت','Same as parent'=>'مانند مادر','Parent'=>'مادر','Cross-sells are products which you promote in the cart, based on the current product.'=>'Cross-Sells محصولاتی که به مشتری پیشنهاد میکنید به همراه محصول حاضر، خریداری نمایند.','Increase sale prices (fixed amount or percentage)'=>'افزایش قیمت حراج (مقدار ثابت یا درصد)','Decrease sale prices (fixed amount or percentage)'=>'کاهش قیمت حراج (مقدار ثابت یا درصد)','Current page'=>'برگه کنون','Delete image'=>'پاک کردن تصویر','Learn more'=>'بیشتر بدانید','Export CSV'=>'برون‌بری CSV','Offline Payments'=>'پرداخت آفلاین','Enable cash on delivery'=>'فعال کردن پرداخت هنگام تحویل','Allow'=>'اجازه دادن','Roles successfully reset'=>'نقش‌ها با موفقیت ریست شدند','Terms successfully recounted'=>'دوره‌ها با موفقیت بازشماری شدند.','Tax rates successfully deleted'=>'نرخ‌های مالیاتی با موفقیت پاک شدند','There was an error calling %s'=>'برای تماس با %s خطایی رخ داد','Term counts'=>'تعداد دوره‌ها','Recount terms'=>'بازشماری دوره‌ها','This tool will recount product terms - useful when changing your settings in a way which hides products from the catalog.'=>'این ابزار دوره‌های محصولات را دوباره می‌شمارد - مواقعی که پیکربندی را تغییر می‌دهید در زمانی که محصولاتی را از کاتالوگ پنهان میکنید به کار می‌آید.','This tool will reset the admin, customer and shop_manager roles to default. Use this if your users cannot access all of the WooCommerce admin pages.'=>'این ابزار نقش‌های ادمین، مشتری و مدیریت فروشگاه را به حالت پیش‌فرض تغییر خواهد داد. از این ابزار وقتی کاربران نمی‌توانند به همه بخش‌های مدیریت ووکامرس دسترسی داشته باشند، استفاده کنید. ','Display type'=>'نوع نمایش','Subcategories'=>'زیر دسته‌بندی','Both'=>'هر دو','Thumbnail'=>'تصویر بندانگشتی','Upload/Add image'=>'آپلود/افزودن تصویر','Remove image'=>'پاک کردن تصویر','Use image'=>'استفاده از تصویر','Topic'=>'موضوع','Delivery URL'=>'پیوند تحویل','Products'=>'محصولات','Webhook updated successfully.'=>'وب هوک بخوبی بروزرسانی شد.','Webhook created successfully.'=>'وب هوک بخوبی ساخته شد.','Webhooks'=>'وب هوک‌ها','Docs'=>'مستندات','Thanks :)'=>'سپاس :)','The file does not exist, please try again.'=>'فایل مورد نظر وجود نداره، خواهشمندیم دوباره تلاش کنید','The CSV is invalid.'=>'فایل CSV نا معتبر است','All done!'=>'همه موارد به اتمام رسید','Before you can upload your import file, you will need to fix the following error:'=>'قبل از بارگذاری فایل درون‌ریزی باید خطاهای زیر را برطرف کنید:','Choose a file from your computer:'=>'فایل را از کامپیوتر خود انتخاب کنید','Maximum size: %s'=>'بیشترین حجم مجاز: %s','OR enter path to file:'=>'یا مسیر فایل مورد نظر را وارد کنید','Delimiter'=>'جداکننده','Upload file and import'=>'بارگذاری و درون‌ریزی','Sorry, there has been an error.'=>'ببشخید، ایرادی پیش آمد.','General'=>'همگانی','Discount type'=>'نحوه تخفیف','Allow free shipping'=>'اجازه حمل و نقل رایگان','Minimum spend'=>'حداقل هزینه','No minimum'=>'هیچ حداقلی وجود ندارد','Maximum spend'=>'حداکثر هزینه','No maximum'=>'بدون محدودیت','Individual use only'=>'استفاده فردی','Exclude sale items'=>'به‌جز محصولات فروش ویژه','Search for a product…'=>'جستجو برای یک محصول…','Exclude products'=>'به جز این محصولات','Any category'=>'هر دسته‌بندی','No restrictions'=>'بدون محدودیت','Limit usage to X items'=>'محدودیت استفاده به X مورد','Usage limit per user'=>'محدودیت مصرف برای هر کاربر','Apply'=>'اعمال کردن','Phone'=>'تلفن','Load billing address'=>'آدرس صورتحساب','Other'=>'دیگر','Transaction ID'=>'شناسه تراکنش','File %d'=>'فایل %d','Search for a downloadable product…'=>'جستجو برای یک محصول دانلودی…','by %s'=>'توسط %s','Delete note'=>'حذف یادداشت','N/A'=>'نامعلوم','There are no notes yet.'=>'اینجا هنوز یادداشتی وجود ندارد.','Add note'=>'افزودن یادداشت','Private note'=>'یادداشت خصوصی','Add'=>'افزودن','Product Type'=>'نوع محصول','Downloadable products give access to a file upon purchase.'=>'محصولات دانلود‌شدنی دسترسی به یک فایل را به محض خرید می‌دهند.','Advanced'=>'پیشرفته','Stock Keeping Unit'=>'شناسه اختصاصی محصول','SKU refers to a Stock-keeping unit, a unique identifier for each distinct product and service that can be purchased.'=>'شناسه محصول "SKU" یک واحد انبارداری، برای هر محصول و سرویسی است که می‌تواند خریداری شود.','Product URL'=>'لینک محصول','Enter the external URL to the product.'=>'یک لینک خارجی برای محصول وارد کنید.','Button text'=>'متن دکمه','This text will be shown on the button linking to the external product.'=>'این متن روی دکمه لینک دادن به محصول خارجی نشان داده خواهد شد.','Schedule'=>'زمان بندی فروش','This is the name of the download shown to the customer.'=>'این نام دانلود برای مشتری نمایان می گردد.','Add File'=>'افزودن فایل','Unlimited'=>'بدون محدودیت','Leave blank for unlimited re-downloads.'=>'برای نامحدود بودن دانلود دوباره، خالی بگذارید.','Never'=>'هرگز','Taxable'=>'مشمول مالیات','Standard'=>'استاندارد','Manage stock?'=>'مدیریت موجودی انبار؟','Do not allow'=>'اجازه نده','Allow, but notify customer'=>'اجازه بده اما مشتری را مطلع کن','placeholderBuy product'=>'خرید محصول','placeholderFrom…'=>'از …','placeholderTo…'=>'تا…','Tax statusNone'=>'هیچ کدام','Choose a tax class for this product. Tax classes are used to apply different tax rates specific to certain types of product.'=>'انتخاب کلاس مالیات برای این محصول. کلاس نرخ مالیات برای انواع محصول معرفی شده بکار می رود.','Stock qty'=>'تعداد موجودی','Customer ID.'=>'آی‌پی مشتری','Usage limits'=>'محدودیت استفاده','Import tax rates'=>'درون‌ریزی نرخ‌های مالیاتی','View tax rates'=>'نمایش نرخ‌های مالیاتی','HTML email template'=>'ویرایش قالب ایمیل HTML','Search webhooks'=>'جستجوی وب هوک‌ها','Add webhook'=>'افزودن وب هوک','Cash on delivery'=>'پرداخت هنگام دریافت','Virtual products are intangible and are not shipped.'=>'محصولات مجازی قابلیت ارسال ندارند','Customer notes about the order'=>'یادداشت مشتری در باره سفارش','You do not have permission to edit Webhooks'=>'شما مجوز دسترسی برای ویرایش وب هوک‌ها را ندارید!','Next step'=>'گام بعدی','You do not have permission to update Webhooks'=>'شما مجوز دسترسی برای بروزسانی وب هوک‌ها را ندارید!','Order Status'=>'وضعیت سفارش','Order Date'=>'تاریخ سفارش','Sale price dates'=>'تاریخ‌های فروش ویژه','Hi there! Upload a CSV file containing tax rates to import the contents into your shop. Choose a .csv file to upload, then click "Upload file and import".'=>'سلام! فایل CSV حاوی نرخ‌های مالیاتی فروشگاه را وارد کنید. یک فایل با پسوند csv را برای بارگذاری انتخاب و کلید بارگذاری و درون‌ریزی را بزنید.','Product categories'=>'دسته‌های محصولات','Product categories for your store can be managed here. To change the order of categories on the front-end you can drag and drop to sort them. To see more categories listed click the "screen options" link at the top-right of this page.'=>'دسته‌های محصولات شما از اینجا می‌توانند مدیریت شوند. برای تغییر ترتیب دسته‌ها برای نمایش به کاربران می‌توانید با کشیدن و رها کردن ( drag & drop ) دسته‌ها را مرتب‌سازی کنید. برای دیدن لیست دسته‌های بیشتر روی لینک «تنظیمات نمایش» در سمت راست بالای برگه کلیک کنید.','Delete WooCommerce tax rates'=>'حذف همه نرخ‌های مالیات ووکامرس','Define whether or not the entire product is taxable, or just the cost of shipping it.'=>'تعریف کنید کل محصول شامل مالیات است، یا فقط هزینه ارسال آن.','Reset capabilities'=>'بازنشانی دوباره نقش‌ها','Exclude categories'=>'به جز این دسته‌ها','added on %1$s at %2$s'=>'اضافه شد در تاریخ %1$s ساعت %2$s','Add a note for your reference, or add a customer note (the user will be notified).'=>'اضافه کردن یک یادداشت برای ارجاع، و یا اضافه کردن یک یادداشت خریدار ( به کاربر اطلاع داده خواهد شد ).','This tool will clear ALL expired transients from WordPress.'=>'این ابزار تمامی نشست‌های منقضی شده را پاک میکند.','This tool will clear the product/shop transients cache.'=>'این ابزار کش نشست‌های محصول/فروشگاه را پاک میکند.','Payment via %s'=>'پرداخت به روش %s','Clear transients'=>'پاک‌کردن نشست‌ها','Your changes have been saved.'=>'پیکربندی شما ذخیره شد. ','Product transients cleared'=>'نشست‌های محصول پاک شدند.','Expired transients'=>'نشست‌های منقضی شده','Capabilities'=>'نقش‌ها','Usage restriction'=>'محدودیت‌های دسترسی','Downloadable files'=>'فایل‌های دانلودی','%d transients rows cleared'=>'%d ردیف از نشست‌ها پاک شدند.','Move to Trash'=>'انتقال به زباله‌دان','Coupon code already exists - customers will use the latest coupon with this code.'=>'کدتخفیف وجود دارد - مشتریان از این کدتخفیف استفاده خواهند کرد.','The maximum number of individual items this coupon can apply to when using product discounts. Leave blank to apply to all qualifying items in cart.'=>'حداکثر تعداد آیتم‌های منحصر به فرد این کدتخفیف می تواند به هنگام استفاده از تخفیف محصول اعمال می شود. در صورت خالی گذاشتن برای تمامی محصولات موجود در سبد خرید اعمال می گردد.','How many times this coupon can be used before it is void.'=>'تعداد دفعاتی که این کدتخفیف قابل استفاده است.','Usage limit per coupon'=>'محدودیت استفاده از کدتخفیف','Check this box if the coupon should not apply to items on sale. Per-item coupons will only work if the item is not on sale. Per-cart coupons will only work if there are items in the cart that are not on sale.'=>'اگر کدتخفیف نباید برای اقلام فروش ویژه اعمال شود، این گزینه را علامت بزنید. در هر قلم کدتخفیف تنها بر روی اقلامی که فروش ویژه نیستند اعمال می شود. در هر سبد خرید کدهای تخفیف در صورتی اعمال می شوند که شامل اقلام در حال فروش ویژه نباشد.','Check this box if the coupon cannot be used in conjunction with other coupons.'=>'اگر کدتخفیف مجاز به استفاده همزمان با کدهای تخفیف دیگر نیست، این گزینه را علامت بزنید.','Coupon expiry date'=>'تاریخ انقضای کدتخفیف','Value of the coupon.'=>'ارزش کدتخفیف.','Check this box if the coupon grants free shipping. A free shipping method must be enabled in your shipping zone and be set to require "a valid free shipping coupon" (see the "Free Shipping Requires" setting).'=>'اگر کدتخفیف شامل حمل و نقل رایگان است، این گزینه را علامت بزنید. روش حمل و نقل رایگان در منطقه حمل و نقل تان باید فعال باشد و نیاز به تنظیم «یک کدتخفیف حمل و نقل رایگان معتبر» دارد ( تنظیمات «نیازمندی‌های حمل و نقل رایگان» را ببینید).','There was an error calling %1$s: %2$s'=>'خطایی به نام %1$s رخ داده است: %2$s','Learn More'=>'بیشتر بدانید','Address'=>'آدرس','%d webhook permanently deleted.'=>'وب هوک‌های %d برای همیشه پاک شدند.','Drafts (%s)'=>'پیش‌نویس‌ها (%s)','postsAll (%s)'=>'همه (%s)','Variations'=>'متغیر‌ها','Stock quantity. If this is a variable product this value will be used to control stock for all variations, unless you define stock at variation level.'=>'موجودی انبار. اگر این محصول متغیر است این مقدار برای کنترل انبار برای همه متغیرها استفاده می شود، مگر اینکه در سطح متغیر موجودی تعریف می کنید.','Attribute terms can be assigned to products and variations.

Note: Deleting a term will remove it from all products and variations to which it has been assigned. Recreating a term will not automatically assign it back to products.'=>'شرایط ویژه می تواند به محصولات و متغیرها اختصاص یابد.

نکته: حذف شرط از تمام محصولات و متغیرهایی که به آن اختصاص یافته است حذف می شود. ایجاد مجدد شرط خودکار به آن محصولات اختصاص نمی یابد.','This field allows you to set the minimum spend (subtotal) allowed to use the coupon.'=>'این فیلد به شما اجازه می‌دهد که حداقل هزینه (جمع جزء) مجاز برای استفاده از کوپن را تعیین کنید.','This field allows you to set the maximum spend (subtotal) allowed when using the coupon.'=>'این فیلد به شما اجازه می‌دهد که حداکثر هزینه (جمع جزء) مجاز برای استفاده از کوپن را تعیین کنید.','Empty Trash'=>'خالی کردن زباله‌دان','Linked Products'=>'محصولات پیوند شده','Shipping details'=>'جزئیات حمل و نقل','Customer:'=>'مشتری:','h'=>'h','No shipping address set.'=>'آدرسی برای حمل و نقل تنظیم نشده.','No billing address set.'=>'آدرسی برای صورت حساب تنظیم نشده.','Shipping only'=>'فقط حمل و نقل','Load shipping address'=>'بارگزاری آدرس حمل و نقل','Webhook created on %s'=>'وب هوک در %s ساخته شد','Shipping'=>'حمل و نقل','No categories'=>'بدون دسته','Inventory'=>'فهرست موجودی','Regenerate download permissions'=>'بازسازی مجوز دانلود','This is the URL or absolute path to the file which customers will get access to. URLs entered here should already be encoded.'=>'این آدرس یا مسیر قطعی دسترسی مشتری به پرونده است. آدرس وارد شده باید رمزگذاری شده باشد.','Note to customer'=>'یادداشت برای خریدار','Grant access'=>'ارائه مجوز دسترسی','Billing details'=>'جزئیات صورتحساب','Thank you for selling with WooCommerce.'=>'برای فروش با ووکامرس از شما سپاسگذاریم.','File URL'=>'لینک فایل','Enter the number of days before a download link expires, or leave blank.'=>'خواهشمندیم تعداد روزهایی که مایلید لینک دانلود معتر باقی بماند را وارد کنید، یا خالی بگذارید','Allow backorders?'=>'اجازه پیش‌‌فروش محصول؟','Standard product'=>'محصول استاندارد','Customer provided note'=>'یادداشت ارائه شده مشتری','How many times this coupon can be used by an individual user. Uses billing email for guests, and user ID for logged in users.'=>'این کوپن چند بار می‌تواند توسط یک کاربر استفاده شود. از ایمیل صورت‌حساب برای مهمانان و شناسه کاربری برای کاربران وارد شده استفاده می‌کند.','Custom field updated.'=>'زمینه‌دلخواه به‌روز‌رسانی شد.','Custom field deleted.'=>'زمینه‌دلخواه پاک شد.','Product updated.'=>'محصول به‌روزرسانی شد.','Product saved.'=>'محصول ذخیره شد.','Order updated.'=>'سفارش به روز شد.','Order saved.'=>'سفارش ذخیره شد.','Order submitted.'=>'سفارش گذاشته شد','Order draft updated.'=>'پیش‌نویس سفارش به‌روز‌رسانی شد.','Image'=>'تصویر','Stock'=>'انبار','Price'=>'قیمت','Tags'=>'برچسب‌ها','Code'=>'کد','Usage / Limit'=>'مصرف / محدودیت','Expiry date'=>'تاریخ انقضا','Ship to'=>'ارسال به','Virtual'=>'مجازی','Downloadable'=>'دانلودی','Sample'=>'نمونه','Toggle featured'=>'تبدیل به حالت ویژه','Categories'=>'دسته‌ها','Date'=>'تاریخ','Status'=>'وضعیت','Yes'=>'بله','No'=>'خیر','Restore'=>'بازگردانی','Trash'=>'زباله‌ دان','Preview'=>'پیش‌ نمایش','Y/m/d'=>'Y/m/d','Guest'=>'مهمان','Processing'=>'در حال انجام','Complete'=>'تکمیل شده','Variable product'=>'محصول متغیر','Simple product'=>'محصول ساده','Product name'=>'نام محصول','Catalog'=>'فهرست','Search'=>'جستجو','Hidden'=>'پنهان','Catalog visibility:'=>'قابلیت دیدن کاتالوگ:','OK'=>'تایید','Cancel'=>'لغو','First name'=>'نام','Last name'=>'نام خانوادگی','Company'=>'شرکت','Postcode'=>'کد پستی','State/County'=>'استان','Email'=>'ایمیل','Sales by product'=>'فروش بر اساس محصول','Sales by category'=>'فروش بر اساس دسته‌ بندی','Customers'=>'مشتریان','Low in stock'=>'کمبود در انبار','City'=>'شهر','Taxes'=>'مالیات','Taxes by code'=>'مالیات بر اساس کد','Taxes by date'=>'مالیات بر اساس تاریخ','The changes you made will be lost if you navigate away from this page.'=>'درصورت خارج شدن از این برگه تغییرات ذخیره نخواهند شد.','Select a page…'=>'برگه‌ای انتخاب کنید…','Select all'=>'انتخاب همه','Select none'=>'انتخاب هیچکدام','Ready!'=>'آماده!','WooCommerce › Setup Wizard'=>'راه اندازی سریع › ووکامرس','Not right now'=>'الان نه','Continue'=>'ادامه','Skip this step'=>'از این مرحله بگذر','Where is your store based?'=>'فروشگاه شما در کجا قرار دارد؟','Choose a currency…'=>'گزینش واحد پولی…','Left'=>'چپ','Right'=>'راست','Left with space'=>'چپ (با فاصله)','Right with space'=>'راست (با فاصله)','kg'=>'کیلوگرم','g'=>'گرم','lbs'=>'پوند','oz'=>'اونس','m'=>'متر','cm'=>'سانتیمتر','mm'=>'میلی‌متر','in'=>'اینچ','yd'=>'یارد','State'=>'استان','Page titleShop'=>'فروشگاه','Page titleCart'=>'سبد خرید','PayPal email address'=>'آدرس ایمیل حساب PayPal','Page titleMy account'=>'حساب کاربری من','Page setup'=>'راه اندازی برگه','Customer list'=>'لیست مشتری','State / County or state code'=>'کد استان','Delete permanently'=>'پاک کردن‌ برای همیشه','Order notes'=>'توضیحات سفارش','Product draft updated. Preview product'=>'پیش‌نویس محصول به‌روزرسانی شد. پیش‌نمایش محصول','Product submitted. Preview product'=>'محصول ارسال شد. پیش‌نمایش محصول','Product description'=>'توضیحات محصول','Thousand separator.'=>'جداکننده هزارگان','Decimal separator.'=>'جداکننده اعشاری','Currency position.'=>'موقعیت واحد پولی','Purchase'=>'خریداری شده','Product scheduled for: %1$s. Preview product'=>'ارسال محصول زمان‌بندی شد برای:‌ %1$s. پیش‌نمایش محصول','Most stocked'=>'بیشترین موجودی','Payments'=>'پرداخت‌‌ها','Actions'=>'عملیات‌ها','Product IDs'=>'شناسه‌های محصول','Product Categories'=>'دسته‌های محصولات','Your settings have been saved.'=>'پیکربندی شما ذخیره شد. ','The settings of this image size have been disabled because its values are being overwritten by a filter.'=>'پیکربندی اندازه این نگاره غیرفعال است زیرا یک فیلتر داده‌های آنرا رونویسی کرده است.','Order status changed by bulk edit:'=>'وضعیت سفارش توسط ویرایش توده‌ای تغییر یافت:','Customers vs. guests'=>'مشتریان در مقابل مهمان‌ها','Sales by date'=>'فروش‌ها بر اساس روز','Coupons by date'=>'کدهای تخفیف بر اساس تاریخ','Coupon draft updated.'=>'پیش‌نویس کدتخفیف به‌روزرسانی شد.','Coupon submitted.'=>'کدتخفیف اعمال شد.','Coupon saved.'=>'کدهای تخفیف','Coupon updated.'=>'کدتخفیف به‌روز شد.','Hard crop?'=>'برش سخت تصویر؟','Orders'=>'سفارش‌ها','Plus %d other note'=>'به اضافه %d یادداشت دیگر','%s coupon restored from the Trash.'=>'کدتخفیف %s از زباله‌دان بازیابی شد.','%s coupon moved to the Trash.'=>'کدهای تخفیف %s از زباله‌دان بازیافت شدند.','%s coupon permanently deleted.'=>'کدتخفیف %s برای همیشه پاک شد.','%s coupon not updated, somebody is editing it.'=>'کدتخفیف %s بروز نشد، شخصی دیگر در حال ویرایش است.','%s coupon updated.'=>'کدتخفیف %s به‌روز شد.','%s order restored from the Trash.'=>'%s سفارش‌ها از سطل بازیافت بازیابی شدند.','Order'=>'سفارش','%s order moved to the Trash.'=>'%s سفارش به سطل بازیافت انتقال یافت.','%s order permanently deleted.'=>'%s سفارش‌ها برای همیشه پاک شدند.','%s order not updated, somebody is editing it.'=>'%s سفارش به روز نشد، شخصی دیگر در حال ویرایش آن می باشد.','%s product restored from the Trash.'=>'%s محصول از سطل بازیافت بازیابی شد.','%s product moved to the Trash.'=>'%s محصول به سطل بازیافت منتقل شد.','%s product permanently deleted.'=>'%s محصول برای همیشه حذف شدند.','%s product not updated, somebody is editing it.'=>'%s محصول بروز نشد، ظاهرا شخصی در حال ویرایش میباشد.','%s product updated.'=>'%s محصول بروز شد.','Restore this review from the Trash'=>'بازیابی این دیدگاه از زباله‌دان','Move this review to the Trash'=>'انتقال این دیدگاه به زباله‌‌دان','Delete this review permanently'=>'پاک کردن‌ این دیدگاه برای همیشه','Show all types'=>'نمایش همه نوع','Description (optional)'=>'توضیح (اختیاری)','Grouped product'=>'محصول گروه بندی شده','Coupon type'=>'نوع کد تخفیف','Coupon code'=>'کد تخفیف','M j, Y @ G:i'=>'j M Y در G:i','Page titleCheckout'=>'پرداخت','Let\'s go!'=>'بزن بریم !','Billing'=>'صورت حساب','Total'=>'مجموع','Coupon amount'=>'میزان تخفیف','SKU'=>'شناسه محصول','View'=>'مشاهده','%d note'=>'%d یادداشت','%s order updated.'=>'%s سفارش بروز شد.','External/Affiliate product'=>'محصول افیلیت/خارجی','Description'=>'توضیحات','User'=>'کاربر','View/Edit'=>'نمایش/ویرایش','Revoke'=>'ابطال','Write'=>'نوشتن','Read/Write'=>'خواندن/نوشتن','Unknown'=>'ناشناس','Last warning, are you sure?'=>'آخرین گوشزد، آیا شما مطمئن هستید؟','Choose an image'=>'انتخاب تصویر','Sale start date (YYYY-MM-DD format or leave blank)'=>'تاریخ پایان فروش ( روز- ماه - سال یا خالی بگذارید )','Sale end date (YYYY-MM-DD format or leave blank)'=>'تاریخ اتمام فروش (در قالب YYYY-MM-DD یا خالی بگذارید)','Save changes before changing page?'=>'قبل از تغییر صفحه تغییرات ذخیره شوند؟','Please select some items.'=>'خواهشمندیم چند مورد را انتخاب کنید.','Are you sure you wish to process this refund? This action cannot be undone.'=>'آیا مطمئن هستید که میخواهید این استرداد وجه را انجام دهید؟ این عملیات برگشت ناپذیر است','Are you sure you wish to delete this refund? This action cannot be undone.'=>'آیا مطمئن هستید که میخواهید این استرداد وجه را پاک کنید؟ این عملیات برگشت ناپذیر است','Are you sure you wish to delete this tax column? This action cannot be undone.'=>'آیا مطمئن هستید که میخواهید این ستون مالیات را پاک کنید؟ این عملیات برگشت ناپذیر است','Remove this item meta?'=>'پاک کردن اطلاعات این آیتم؟','Value(s)'=>'مقدار(ها)','Enter some text, or some attributes by pipe (|) separating values.'=>'تعدادی متن یا ویژگی وارد کنید، هرکدام را با کاراکتر | جدا کنید.','Visible on the product page'=>'نمایش در برگه محصول','Name'=>'نام','Enter a name for the new attribute term:'=>'یک نام برای ویژگی جدید وارد کنید:','Load the customer\'s billing information? This will remove any currently entered billing information.'=>'بارگیری اطلاعات پرداخت مشتری؟ این گزینه تمامی اطلاعات پرداختی که در حال حاضر وارد شده را پاک میکند.','Featured'=>'برجسته','No customer selected'=>'هیچ مشتری انتخاب نشده است','Are you sure you want to revoke access to this download?'=>'مطمئنید که میخواهید اجازه دسترسی به این دانلود را ابطال کنید؟','You cannot add the same tax rate twice!'=>'شما نمی توانید یک نرخ مالیات را دو بار ثبت کنید','Slug "%s" is too long (28 characters max). Shorten it, please.'=>'نامک "%s" بسیار طولانی است (بیشینه 28 کاراکتر). خواهشمندیم آنرا کوتاهتر کنید.','Slug "%s" is not allowed because it is a reserved term. Change it, please.'=>'نامک "%s" درست نیست زیرا این مورد پیش از این بکار رفته است. خواهشمند است نامک دیگری بنویسید.','Slug "%s" is already in use. Change it, please.'=>'نامک "%s" پپیش از این بکار رفته است. خواهشمند است آنرا تغییر دهید.','Attribute updated successfully'=>'ویژگی بخوبی بروز رسانی شد','Name for the attribute (shown on the front-end).'=>'نام ویژگی (برای نمایش به کاربران سایت)','Slug'=>'نامک','Enable Archives?'=>'بایگانی فعال شود؟','Enable this if you want this attribute to have product archives in your store.'=>'اگر می خواهید این ویژگی در بایگانی محصولات فروشگاه باشد، این گزینه را فعال کنید.','Type'=>'نوع','Name (numeric)'=>'نام (شمارشی)','Term ID'=>'شناسه دوره','Determines the sort order of the terms on the frontend shop product pages. If using custom ordering, you can drag and drop the terms in this attribute.'=>'نمایش ترتیب سفارش برای کاربر برای این ویژگی. اگر از مرتب‌سازی مرسوم استفاده کنید شما میتوانید با استفاده از کشیدن و رها کردن ترتیب را تغییر دهید.','Attributes'=>'ویژگی‌ها','Edit'=>'ویرایش','Make a duplicate from this product'=>'ساخت یک کپی از این محصول','Copy to a new draft'=>'کپی کردن به پیش‌نویس','No product to duplicate has been supplied!'=>'محصولی برای دوبل‌کردن عرضه نشده است.','Found a bug?'=>'یک اشکال پیدا کردید؟','Report a bug'=>'گزارش یک حفره امنیتی','For more information:'=>'برای اطلاعات بیشتر:','About WooCommerce'=>'درباره ووکامرس','Import tax rates to your store via a csv file.'=>'درون‌ریزی نرخ‌های مالیاتی به فروشگاه شما از طریق فایل csv','Visit Store'=>'نمایش فروشگاه','Rating'=>'امتیازدهی','Default'=>'پیش‌ فرض','enhanced selectNo matches found'=>'یافت نشد','enhanced selectLoading failed'=>'بارگزاری ناموفق','enhanced selectLoading more results…'=>'بارگذاری نتایج بیشتر…','enhanced selectSearching…'=>'جستجو …','Armed Forces (AE)'=>'Armed Forces (AE)','Armed Forces (AP)'=>'Armed Forces (AP)','Eastern Cape'=>'Eastern Cape','Free State'=>'Free State','Gauteng'=>'Gauteng','KwaZulu-Natal'=>'KwaZulu-Natal','Limpopo'=>'Limpopo','Mpumalanga'=>'Mpumalanga','Northern Cape'=>'Northern Cape','North West'=>'North West','Western Cape'=>'Western Cape','Total:'=>'قیمت نهایی:','Download %d'=>'دانلود %d','Expiry (MM/YY)'=>'انقضا (MM/YY)','MM / YY'=>'MM / YY','CVC'=>'CVC','Add to cart'=>'افزودن به سبد خرید','Read more'=>'اطلاعات بیشتر','Only %s left in stock'=>'فقط %s عدد در انبار موجود است','(can be backordered)'=>'(می توان پیش خرید کرد)','full name%1$s %2$s'=>'%1$s %2$s','min_priceFrom:'=>'از:','%s actions'=>'%s اعمال','Downloadable product permissions'=>'دسترسی محصولات دانلودشدنی','%s data'=>'%s داده','Product gallery'=>'گالری محصول','Product data'=>'اطلاعات محصول','Product short description'=>'توضیح کوتاه درباره محصول','Add to menu'=>'افزودن به فهرست','WooCommerce endpoints'=>'گام پایانی ووکامرس','WooCommerce settings'=>'پیکربندی ووکامرس','WordPress.org project'=>'پروژه در وردپرس','Should you need help understanding, using, or extending WooCommerce, please read our documentation. You will find all kinds of resources including snippets, tutorials and much more.'=>'اگر شما نیازمند کمک درک،کاربرد یا توسعه ووکامرس دارید، s بخوانید مستندات مارا. می توانید همه نوع منابع شامل snippets، آموزش‌ها و موارد بیشتر را بیابید.','Local delivery'=>'تحویل محلی','WooCommerce status'=>'وضعیت ووکامرس','Add attribute'=>'افزودن ویژگی ','Add new attribute'=>'افزودن ویژگی جدید','Unique slug/reference for the attribute; must be no more than 28 characters.'=>'نامک یکتا برای ویژگی; باید انگلیسی بوده و کوتاهتر از 28 کاراکتر باشد.','Edit attribute'=>'ویرایش ویژگی','Search key'=>'جستجوی کلید','Add key'=>'افزودن کلید','Revoke API key'=>'ابطال کلید API','API key'=>'کلید API','Last access'=>'آخرین دسترسی','Consumer key ending in'=>'کلید مصرف کننده پایان در','Card code'=>'کد کارت','Card number'=>'شماره کارت','WooCommerce'=>'ووکامرس','Payment method:'=>'روش پرداخت: ','Discount:'=>'تخفیف:','Note: Permissions for order items will automatically be granted when the order status changes to processing/completed.'=>'توضیح: دسترسی برای محصولات، زمانی که وضعیت سفارش به «درحال انجام» یا «تکمیل شده» تغییر پیدا کند به صورت خودکار داده می شود.','Enter a custom base to use. A base must be set or WordPress will use default instead.'=>'برای استفاده به یک پایگاه سفارشی وارد شوید. یک پایگاه باید مشخص شده باشد در غیر این صورت وردپرس پیش‌فرض را استفاده می کند','%s items'=>'ایتم‌های %s','Official extensions'=>'افزونه‌های رسمی','WooCommerce Recent Reviews'=>'آخرین بازبینی‌های ووکامرس ','Sales reports'=>'گزارش فروش‌ها','%s notes'=>'یادداشت‌های %s','Order status changed from %1$s to %2$s.'=>'وضعیت سفارش از %1$s به %2$s تغییر کرد.','There are no product reviews yet.'=>'هنوز هیچ دیدگاهی برای محصول ثبت نشده است.','WooCommerce tax rates (CSV)'=>'نرخ‌های مالیات ووکامرس (CSV)','Reviews'=>'نقد و بررسی‌ها','Order by'=>'مرتب‌سازی بر اساس','Default sort order'=>'مرتب‌سازی پیش‌فرض','PayPal Standard'=>'پی پال استاندارد','Read'=>'خواندن','Shipping settings'=>'تنظیمات حمل و نقل','Coupons'=>'کدهای تخفیف','Coupon data'=>'اطلاعات کدتخفیف','WooCommerce Tax'=>'مالیات ووکامرس','If you find a bug within WooCommerce core you can create a ticket via GitHub issues. Ensure you read the contribution guide prior to submitting your report. To help us solve your issue, please be as descriptive as possible and include your system status report.'=>'اگر از هسته ووکامرس باگی پیداکردید،از طریق گت‌هاب تیکتی ایجاد کنید.قبل از آن راهنمای مشارکت کننده را برای ارسال گزارش مطالعه کنید.لطفا برای کمک به ما جهت رفع مشکل توضیحات کامل و گزارش وضعیت سیستم ارسال کنید.','Out of stock'=>'ناموجود','Available on backorder'=>'اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید','%s in stock'=>'%s عدد در انبار','In stock'=>'موجود','Configure terms'=>'پیکربندی مشخصه ویژگی‌ها','Terms'=>'مشخصه‌‌ها','Admin menu nameOrders'=>'سفارش‌ها','Could not grant access - the user may already have permission for this file or billing email is not set. Ensure the billing email is set, and the order has been saved.'=>'امکان دسترسی وجود ندارد - احتمالا کاربر در حال حاضر دسترسی به این فایل را دارد و یا ایمیل صورتحساب تنظیم نشده است. مطمئن شوید ایمیل به درستی تنظیم شده و سفارش ذخیره شده است.','Reports'=>'گزارش‌ها','Product'=>'محصول','%s product out of stock'=>'%s محصول در انبار موجود نیست','%s product low in stock'=>'%s محصول در انبار کم است.','%s order awaiting processing'=>'%s سفارش در انتظار پردازش','Download'=>'دانلود','Used for variations'=>'استفاده برای متغیر‌ها','Set variation image'=>'انتخاب تصویر متغیر','Are you sure you want to delete all variations? This cannot be undone.'=>'آیا مطمئنید میخواهید تمام متغیرها را پاک کنید؟ این کار بدون بازگشت است.','Are you sure you want to remove this variation?'=>'آیا میخواهید این متغیر را پاک کنید؟','1 variation added'=>'۱ متغیر اضافه شد','%qty% variations'=>'%qty% تغییرات','Variation menu order (determines position in the list of variations)'=>'چینش فهرست متغیرها (تعیین موقعیت در لیست متغیرها)','Do you want to generate all variations? This will create a new variation for each and every possible combination of variation attributes (max %d per run).'=>'آیا می‌خواهید همۀ متغیر‌ها را ایجاد کنید؟ این یک متغیر جدید برای هر ترکیب ممکن از ویژگی‌های متغیر ایجاد می‌کند (حداکثر %d در هر اجرا).','Official themes'=>'پوسته‌های رسمی','Subtotal:'=>'جمع جزء:','GitHub project'=>'گیت‌هاب پروژه','Before asking for help, we recommend checking the system status page to identify any problems with your configuration.'=>'قبل از درخواست کمک، توصیه می‌کنیم صفحه وضعیت سیستم را بررسی کنید تا هرگونه مشکل در پیکربندی خود را شناسایی کنید.','Duplicate'=>'تکثیر','Update'=>'بروزرسانی','Free Shipping'=>'حمل و نقل رایگان','Local pickup'=>'تحویل محلی','slugproduct-category'=>'product-category','slugproduct'=>'product','default-slugproduct'=>'product','default-slugshop'=>'shop','slugproduct-tag'=>'product-tag','Select an option…'=>'یک گزینه انتخاب نمائید…','Enter a value'=>'یک مقدار وارد نمائید','Puerto Rico'=>'پورتوریکو','Northern Mariana Islands'=>'جزایر ماریانای شمالی','Guam'=>'گوآم','American Samoa'=>'ساموآی آمریکا','Enter a value (fixed or %)'=>'مقدار را وارد کنید ( بصورت ثابت یا %)','Delete'=>'حذف','Load the customer\'s shipping information? This will remove any currently entered shipping information.'=>'بارگذاری اطلاعات حمل و نقل مشتری؟ این هرگونه اطلاعات حمل و نقلی که در حال حاضر وارد شده را حذف می کند.','Copy billing information to shipping information? This will remove any currently entered shipping information.'=>'کپی کردن اطلاعات صورت حساب به اطلاعات حمل و نقل؟ این هرگونه اطلاعات حمل و نقل فعلی وارد شده را حذف می کند.','Remove'=>'حذف','Shipping:'=>'حمل و نقل:','Product category base'=>'پایه دسته محصول','Permissions'=>'مجوزها','ID: %d'=>'شناسه: %d','Action failed. Please refresh the page and retry.'=>'عملیات ناموفق شد، لطفا صفحه را تازه‌سازی (refresh) نمایید و مجددا سعی نمایید.','Please enter in a value less than the regular price.'=>'لطفا یک مقدار کمتر از قیمت عادی وارد نمایید.','Product creation failed, could not find original product: %s'=>'ساختن محصول با مشکل مواجه شد، محصول اصلی پیدا نشد: %s','%1$s top seller this month (sold %2$d)'=>'%1$s بیشترین فروش این ماه (%2$d فروش)','enhanced selectPlease enter 1 or more characters'=>'خواهشمند است 1 یا کاراکترهای بیشتری بنویسید','enhanced selectPlease delete 1 character'=>'خواشمند است کاراکتر 1 را پاک کنید','enhanced selectPlease delete %qty% characters'=>'خواشمند است کاراکترهای %qty% را پاک کنید','enhanced selectYou can only select 1 item'=>'شما تنها 1 مورد را می توانید گزینش کنید','enhanced selectYou can only select %qty% items'=>'شما تنها می توانید موارد %qty% را گزینش کنید','Please enter in country code with two capital letters.'=>'خواهشمندیم کد کشور خود را با دو حرف بزرگ وارد کنید.','Click to toggle'=>'باز کردن','Error: non-existing attribute ID.'=>'ایزاد: شناسه ویژگی دیگری وجود ندارد.','Custom ordering'=>'ترتیب مرسوم','No attributes currently exist.'=>'هیچ صفتی موجود نیست.','Are you sure you want to delete this attribute?'=>'آیا میخواهید این ویژگی را پاک کنید؟','Settings'=>'پیکربندی','Backordered'=>'پیش‌خرید شده','Free!'=>'رایگان !','Fee'=>'هزینه نگهداری','Rated %s out of 5'=>'امتیاز %s از 5','enhanced selectPlease enter %qty% or more characters'=>'لطفا %qty% یا کارکترهای بیشتری را وارد کنید','%s order on-hold'=>'%s سفارش در انتظار بررسی','Product tag base'=>'بر اساس برچسب محصول','Product attribute base'=>'بر اساس ویژگی محصول','Please enter a value with one monetary decimal point (%s) without thousand separators and currency symbols.'=>'لطفاً مقداری با یک نقطه اعشاری پولی (%s) بدون جدا‌کننده‌ی هزارگان و نمادهای ارزی وارد کنید.','Custom base'=>'سفارشی‌محور','Shop base with category'=>'فروشگاه‌محور با دسته‌بندی','Shop base'=>'فروشگاه‌محور','Catanduanes'=>'Catanduanes','Cavite'=>'Cavite','Compostela Valley'=>'Compostela Valley','Davao del Norte'=>'Davao del Norte','Davao del Sur'=>'Davao del Sur','Davao Occidental'=>'Davao Occidental','Davao Oriental'=>'Davao Oriental','Dinagat Islands'=>'Dinagat Islands','Eastern Samar'=>'Eastern Samar','Guimaras'=>'Guimaras','Ifugao'=>'Ifugao','Ilocos Norte'=>'Ilocos Norte','Ilocos Sur'=>'Ilocos Sur','La Union'=>'La Union','Lanao del Norte'=>'Lanao del Norte','Lanao del Sur'=>'Lanao del Sur','Leyte'=>'Leyte','Maguindanao'=>'Maguindanao','Marinduque'=>'Marinduque','Masbate'=>'Masbate','Misamis Occidental'=>'Misamis Occidental','Misamis Oriental'=>'Misamis Oriental','Mountain Province'=>'Mountain Province','Negros Occidental'=>'Negros Occidental','Negros Oriental'=>'Negros Oriental','Northern Samar'=>'Northern Samar','Nueva Ecija'=>'Nueva Ecija','Nueva Vizcaya'=>'Nueva Vizcaya','Occidental Mindoro'=>'Occidental Mindoro','Oriental Mindoro'=>'Oriental Mindoro','Palawan'=>'Palawan','Pampanga'=>'Pampanga','Pangasinan'=>'Pangasinan','Quezon'=>'Quezon','Quirino'=>'Quirino','Sarangani'=>'Sarangani','Siquijor'=>'Siquijor','Sorsogon'=>'Sorsogon','Southern Leyte'=>'Southern Leyte','Surigao del Norte'=>'Surigao del Norte','Surigao del Sur'=>'Surigao del Sur','Tarlac'=>'Tarlac','Tawi-Tawi'=>'Tawi-Tawi','Zambales'=>'Zambales','Zamboanga del Norte'=>'Zamboanga del Norte','Zamboanga del Sur'=>'Zamboanga del Sur','Zamboanga Sibugay'=>'Zamboanga Sibugay','Metro Manila'=>'Metro Manila','Adana'=>'Adana','Afyon'=>'Afyon','Amasya'=>'Amasya','Ankara'=>'Ankara','Antalya'=>'Antalya','Artvin'=>'Artvin','Bilecik'=>'Bilecik','Bitlis'=>'Bitlis','Bolu'=>'Bolu','Burdur'=>'Burdur','Bursa'=>'Bursa','Denizli'=>'Denizli','Edirne'=>'Edirne','Erzincan'=>'Erzincan','Erzurum'=>'Erzurum','Gaziantep'=>'Gaziantep','Giresun'=>'Giresun','Hakkari'=>'Hakkari','Hatay'=>'Hatay','Isparta'=>'Isparta','Kars'=>'Kars','Kastamonu'=>'Kastamonu','Kayseri'=>'Kayseri','Kocaeli'=>'Kocaeli','Konya'=>'Konya','Malatya'=>'Malatya','Manisa'=>'Manisa','Mardin'=>'Mardin','Ordu'=>'Ordu','Rize'=>'Rize','Sakarya'=>'Sakarya','Samsun'=>'Samsun','Siirt'=>'Siirt','Sinop'=>'Sinop','Sivas'=>'Sivas','Tokat'=>'Tokat','Trabzon'=>'Trabzon','Tunceli'=>'Tunceli','Van'=>'Van','Yozgat'=>'Yozgat','Zonguldak'=>'Zonguldak','Aksaray'=>'Aksaray','Bayburt'=>'Bayburt','Karaman'=>'Karaman','Batman'=>'Batman','Ardahan'=>'Ardahan','Yalova'=>'Yalova','Kilis'=>'Kilis','Osmaniye'=>'Osmaniye','Alabama'=>'Alabama','Alaska'=>'Alaska','Arizona'=>'Arizona','Arkansas'=>'Arkansas','California'=>'California','Colorado'=>'Colorado','Connecticut'=>'Connecticut','Delaware'=>'Delaware','District Of Columbia'=>'District Of Columbia','Florida'=>'Florida','Hawaii'=>'Hawaii','Idaho'=>'Idaho','Illinois'=>'Illinois','Indiana'=>'Indiana','Iowa'=>'Iowa','Kansas'=>'Kansas','Kentucky'=>'Kentucky','Louisiana'=>'Louisiana','Maine'=>'Maine','Maryland'=>'Maryland','Massachusetts'=>'Massachusetts','Michigan'=>'Michigan','Minnesota'=>'Minnesota','Mississippi'=>'Mississippi','Missouri'=>'Missouri','Nebraska'=>'Nebraska','Nevada'=>'Nevada','New Hampshire'=>'New Hampshire','New Jersey'=>'New Jersey','New Mexico'=>'New Mexico','New York'=>'New York','North Carolina'=>'North Carolina','North Dakota'=>'North Dakota','Ohio'=>'Ohio','Oklahoma'=>'Oklahoma','Oregon'=>'Oregon','Pennsylvania'=>'Pennsylvania','Rhode Island'=>'Rhode Island','South Carolina'=>'South Carolina','South Dakota'=>'South Dakota','Tennessee'=>'Tennessee','Texas'=>'Texas','Utah'=>'Utah','Vermont'=>'Vermont','Virginia'=>'Virginia','Washington'=>'Washington','West Virginia'=>'West Virginia','Wisconsin'=>'Wisconsin','Wyoming'=>'Wyoming','Armed Forces (AA)'=>'Armed Forces (AA)','US state of GeorgiaGeorgia'=>'Georgia','Sulu'=>'Sulu','Sultan Kudarat'=>'Sultan Kudarat','South Cotabato'=>'South Cotabato','Samar'=>'Samar','Romblon'=>'Romblon','Rizal'=>'Rizal','Laguna'=>'Laguna','Kalinga'=>'Kalinga','Isabela'=>'Isabela','Iloilo'=>'Iloilo','Cotabato'=>'Cotabato','Cebu'=>'Cebu','Capiz'=>'Capiz','Camiguin'=>'Camiguin','Camarines Sur'=>'Camarines Sur','Camarines Norte'=>'Camarines Norte','Cagayan'=>'Cagayan','Bulacan'=>'Bulacan','Bukidnon'=>'Bukidnon','Bohol'=>'Bohol','Biliran'=>'Biliran','Benguet'=>'Benguet','Batangas'=>'Batangas','Batanes'=>'Batanes','Bataan'=>'Bataan','Basilan'=>'Basilan','Aurora'=>'Aurora','Apayao'=>'Apayao','Antique'=>'Antique','Albay'=>'Albay','Biella'=>'Biella','Bologna'=>'Bologna','Bolzano'=>'Bolzano','Brescia'=>'Brescia','Brindisi'=>'Brindisi','Cagliari'=>'Cagliari','Caltanissetta'=>'Caltanissetta','Campobasso'=>'Campobasso','Caserta'=>'Caserta','Catania'=>'Catania','Catanzaro'=>'Catanzaro','Chieti'=>'Chieti','Como'=>'Como','Cosenza'=>'Cosenza','Cremona'=>'Cremona','Crotone'=>'Crotone','Cuneo'=>'Cuneo','Enna'=>'Enna','Fermo'=>'Fermo','Ferrara'=>'Ferrara','Firenze'=>'Firenze','Foggia'=>'Foggia','Forlì-Cesena'=>'Forlì-Cesena','Frosinone'=>'Frosinone','Genova'=>'Genova','Gorizia'=>'Gorizia','Grosseto'=>'Grosseto','Imperia'=>'Imperia','Isernia'=>'Isernia','La Spezia'=>'La Spezia','Latina'=>'Latina','Lecce'=>'Lecce','Lecco'=>'Lecco','Livorno'=>'Livorno','Lodi'=>'Lodi','Lucca'=>'Lucca','Macerata'=>'Macerata','Mantova'=>'Mantova','Massa-Carrara'=>'Massa-Carrara','Matera'=>'Matera','Messina'=>'Messina','Milano'=>'Milano','Modena'=>'Modena','Monza e della Brianza'=>'Monza e della Brianza','Napoli'=>'Napoli','Novara'=>'Novara','Nuoro'=>'Nuoro','Oristano'=>'Oristano','Padova'=>'Padova','Palermo'=>'Palermo','Parma'=>'Parma','Pavia'=>'Pavia','Perugia'=>'Perugia','Pesaro e Urbino'=>'Pesaro e Urbino','Pescara'=>'Pescara','Piacenza'=>'Piacenza','Pisa'=>'Pisa','Pistoia'=>'Pistoia','Pordenone'=>'Pordenone','Potenza'=>'Potenza','Prato'=>'Prato','Ragusa'=>'Ragusa','Ravenna'=>'Ravenna','Reggio Calabria'=>'Reggio Calabria','Reggio Emilia'=>'Reggio Emilia','Rieti'=>'Rieti','Rimini'=>'Rimini','Rovigo'=>'Rovigo','Salerno'=>'Salerno','Sassari'=>'Sassari','Savona'=>'Savona','Siena'=>'Siena','Siracusa'=>'Siracusa','Sondrio'=>'Sondrio','Taranto'=>'Taranto','Teramo'=>'Teramo','Terni'=>'Terni','Torino'=>'Torino','Trapani'=>'Trapani','Trento'=>'Trento','Treviso'=>'Treviso','Trieste'=>'Trieste','Udine'=>'Udine','Varese'=>'Varese','Venezia'=>'Venezia','Verbano-Cusio-Ossola'=>'Verbano-Cusio-Ossola','Vercelli'=>'Vercelli','Verona'=>'Verona','Vibo Valentia'=>'Vibo Valentia','Vicenza'=>'Vicenza','Viterbo'=>'Viterbo','Hokkaido'=>'Hokkaido','Aomori'=>'Aomori','Iwate'=>'Iwate','Miyagi'=>'Miyagi','Akita'=>'Akita','Yamagata'=>'Yamagata','Fukushima'=>'Fukushima','Ibaraki'=>'Ibaraki','Tochigi'=>'Tochigi','Gunma'=>'Gunma','Saitama'=>'Saitama','Chiba'=>'Chiba','Tokyo'=>'Tokyo','Kanagawa'=>'Kanagawa','Niigata'=>'Niigata','Toyama'=>'Toyama','Ishikawa'=>'Ishikawa','Fukui'=>'Fukui','Yamanashi'=>'Yamanashi','Nagano'=>'Nagano','Gifu'=>'Gifu','Shizuoka'=>'Shizuoka','Aichi'=>'Aichi','Mie'=>'Mie','Shiga'=>'Shiga','Osaka'=>'Osaka','Nara'=>'Nara','Wakayama'=>'Wakayama','Tottori'=>'Tottori','Shimane'=>'Shimane','Okayama'=>'Okayama','Hiroshima'=>'Hiroshima','Yamaguchi'=>'Yamaguchi','Tokushima'=>'Tokushima','Kagawa'=>'Kagawa','Ehime'=>'Ehime','Kochi'=>'Kochi','Fukuoka'=>'Fukuoka','Saga'=>'Saga','Nagasaki'=>'Nagasaki','Kumamoto'=>'Kumamoto','Oita'=>'Oita','Miyazaki'=>'Miyazaki','Kagoshima'=>'Kagoshima','Okinawa'=>'Okinawa','Jalisco'=>'Jalisco','Nuevo León'=>'Nuevo León','Aguascalientes'=>'Aguascalientes','Baja California Sur'=>'Baja California Sur','Campeche'=>'Campeche','Chiapas'=>'Chiapas','Chihuahua'=>'Chihuahua','Coahuila'=>'Coahuila','Colima'=>'Colima','Durango'=>'Durango','Guanajuato'=>'Guanajuato','Guerrero'=>'Guerrero','Hidalgo'=>'Hidalgo','Michoacán'=>'Michoacán','Morelos'=>'Morelos','Nayarit'=>'Nayarit','Oaxaca'=>'Oaxaca','Puebla'=>'Puebla','Querétaro'=>'Querétaro','Quintana Roo'=>'Quintana Roo','San Luis Potosí'=>'San Luis Potosí','Sinaloa'=>'Sinaloa','Sonora'=>'Sonora','Tabasco'=>'Tabasco','Tamaulipas'=>'Tamaulipas','Tlaxcala'=>'Tlaxcala','Veracruz'=>'Veracruz','Yucatán'=>'Yucatán','Zacatecas'=>'Zacatecas','Johor'=>'Johor','Kedah'=>'Kedah','Kelantan'=>'Kelantan','Negeri Sembilan'=>'Negeri Sembilan','Pahang'=>'Pahang','Perak'=>'Perak','Perlis'=>'Perlis','Sabah'=>'Sabah','Sarawak'=>'Sarawak','Selangor'=>'Selangor','Terengganu'=>'Terengganu','Northland'=>'Northland','Auckland'=>'Auckland','Waikato'=>'Waikato','Bay of Plenty'=>'Bay of Plenty','Taranaki'=>'Taranaki','Manawatu-Wanganui'=>'Manawatu-Wanganui','Wellington'=>'Wellington','Nelson'=>'Nelson','Marlborough'=>'Marlborough','Tasman'=>'Tasman','West Coast'=>'West Coast','Canterbury'=>'Canterbury','Otago'=>'Otago','Southland'=>'Southland','El Callao'=>'El Callao','Municipalidad Metropolitana de Lima'=>'Municipalidad Metropolitana de Lima','Ancash'=>'Ancash','Ayacucho'=>'Ayacucho','Cajamarca'=>'Cajamarca','Cusco'=>'Cusco','Huancavelica'=>'Huancavelica','Ica'=>'Ica','La Libertad'=>'La Libertad','Lambayeque'=>'Lambayeque','Lima'=>'Lima','Loreto'=>'Loreto','Madre de Dios'=>'Madre de Dios','Moquegua'=>'Moquegua','Pasco'=>'Pasco','Piura'=>'Piura','Puno'=>'Puno','Tacna'=>'Tacna','Tumbes'=>'Tumbes','Ucayali'=>'Ucayali','Huíla'=>'Huíla','Aklan'=>'Aklan','Agusan del Sur'=>'Agusan del Sur','Agusan del Norte'=>'Agusan del Norte','Abra'=>'Abra','Gisborne'=>'Gisborne','Baja California'=>'Baja California','Hyogo'=>'Hyogo','Kyoto'=>'Kyoto','Roma'=>'Roma','Arequipa'=>'ضروری','Sherpur'=>'Sherpur','Sirajganj'=>'Sirajganj','Sunamganj'=>'Sunamganj','Sylhet'=>'Sylhet','Tangail'=>'Tangail','Thakurgaon'=>'Thakurgaon','Blagoevgrad'=>'Blagoevgrad','Burgas'=>'Burgas','Dobrich'=>'Dobrich','Gabrovo'=>'Gabrovo','Haskovo'=>'Haskovo','Kardzhali'=>'Kardzhali','Kyustendil'=>'Kyustendil','Lovech'=>'Lovech','Montana'=>'Montana','Pazardzhik'=>'Pazardzhik','Pernik'=>'Pernik','Pleven'=>'Pleven','Plovdiv'=>'Plovdiv','Razgrad'=>'Razgrad','Ruse'=>'Ruse','Shumen'=>'Shumen','Silistra'=>'Silistra','Sliven'=>'Sliven','Smolyan'=>'Smolyan','Sofia'=>'Sofia','Stara Zagora'=>'Stara Zagora','Targovishte'=>'Targovishte','Varna'=>'Varna','Veliko Tarnovo'=>'Veliko Tarnovo','Vidin'=>'Vidin','Vratsa'=>'Vratsa','Yambol'=>'Yambol','Acre'=>'Acre','Alagoas'=>'Alagoas','Amazonas'=>'Amazonas','Bahia'=>'Bahia','Distrito Federal'=>'Distrito Federal','Mato Grosso'=>'Mato Grosso','Mato Grosso do Sul'=>'Mato Grosso do Sul','Minas Gerais'=>'Minas Gerais','Pernambuco'=>'Pernambuco','Rio de Janeiro'=>'Rio de Janeiro','Rio Grande do Norte'=>'Rio Grande do Norte','Rio Grande do Sul'=>'Rio Grande do Sul','Roraima'=>'Roraima','Santa Catarina'=>'Santa Catarina','Sergipe'=>'Sergipe','Tocantins'=>'Tocantins','Alberta'=>'Alberta','British Columbia'=>'British Columbia','Manitoba'=>'Manitoba','New Brunswick'=>'New Brunswick','Newfoundland and Labrador'=>'Newfoundland and Labrador','Northwest Territories'=>'Northwest Territories','Nova Scotia'=>'Nova Scotia','Nunavut'=>'Nunavut','Ontario'=>'Ontario','Prince Edward Island'=>'Prince Edward Island','Quebec'=>'Quebec','Saskatchewan'=>'Saskatchewan','Yukon Territory'=>'Yukon Territory','Albacete'=>'Albacete','Alicante'=>'Alicante','Asturias'=>'Asturias','Badajoz'=>'Badajoz','Baleares'=>'Baleares','Barcelona'=>'Barcelona','Burgos'=>'Burgos','Cantabria'=>'Cantabria','Ceuta'=>'Ceuta','Ciudad Real'=>'Ciudad Real','Cuenca'=>'Cuenca','Girona'=>'Girona','Guadalajara'=>'Guadalajara','Gipuzkoa'=>'Gipuzkoa','Huelva'=>'Huelva','Huesca'=>'Huesca','Las Palmas'=>'Las Palmas','Lleida'=>'Lleida','Lugo'=>'Lugo','Madrid'=>'Madrid','Melilla'=>'Melilla','Murcia'=>'Murcia','Navarra'=>'Navarra','Ourense'=>'Ourense','Palencia'=>'Palencia','Pontevedra'=>'Pontevedra','Salamanca'=>'Salamanca','Santa Cruz de Tenerife'=>'Santa Cruz de Tenerife','Segovia'=>'Segovia','Sevilla'=>'Sevilla','Soria'=>'Soria','Tarragona'=>'Tarragona','Teruel'=>'Teruel','Toledo'=>'Toledo','Valencia'=>'Valencia','Valladolid'=>'Valladolid','Zamora'=>'Zamora','Zaragoza'=>'Zaragoza','Hong Kong Island'=>'Hong Kong Island','Kowloon'=>'Kowloon','New Territories'=>'New Territories','Bács-Kiskun'=>'Bács-Kiskun','Békés'=>'Békés','Baranya'=>'Baranya','Borsod-Abaúj-Zemplén'=>'Borsod-Abaúj-Zemplén','Budapest'=>'Budapest','Fejér'=>'Fejér','Győr-Moson-Sopron'=>'Győr-Moson-Sopron','Hajdú-Bihar'=>'Hajdú-Bihar','Heves'=>'Heves','Jász-Nagykun-Szolnok'=>'Jász-Nagykun-Szolnok','Komárom-Esztergom'=>'Komárom-Esztergom','Nógrád'=>'Nógrád','Somogy'=>'Somogy','Szabolcs-Szatmár-Bereg'=>'Szabolcs-Szatmár-Bereg','Tolna'=>'Tolna','Vas'=>'Vas','Veszprém'=>'Veszprém','Zala'=>'Zala','Daerah Istimewa Aceh'=>'Daerah Istimewa Aceh','Sumatera Utara'=>'Sumatera Utara','Sumatera Barat'=>'Sumatera Barat','Riau'=>'Riau','Kepulauan Riau'=>'Kepulauan Riau','Jambi'=>'Jambi','Sumatera Selatan'=>'Sumatera Selatan','Bangka Belitung'=>'Bangka Belitung','Bengkulu'=>'Bengkulu','Lampung'=>'Lampung','DKI Jakarta'=>'DKI Jakarta','Jawa Barat'=>'Jawa Barat','Banten'=>'Banten','Jawa Tengah'=>'Jawa Tengah','Jawa Timur'=>'Jawa Timur','Daerah Istimewa Yogyakarta'=>'Daerah Istimewa Yogyakarta','Bali'=>'Bali','Nusa Tenggara Barat'=>'Nusa Tenggara Barat','Nusa Tenggara Timur'=>'Nusa Tenggara Timur','Kalimantan Barat'=>'Kalimantan Barat','Kalimantan Tengah'=>'Kalimantan Tengah','Kalimantan Timur'=>'Kalimantan Timur','Kalimantan Selatan'=>'Kalimantan Selatan','Kalimantan Utara'=>'Kalimantan Utara','Sulawesi Utara'=>'Sulawesi Utara','Sulawesi Tengah'=>'Sulawesi Tengah','Sulawesi Tenggara'=>'Sulawesi Tenggara','Sulawesi Barat'=>'Sulawesi Barat','Sulawesi Selatan'=>'Sulawesi Selatan','Gorontalo'=>'Gorontalo','Maluku'=>'Maluku','Maluku Utara'=>'Maluku Utara','Papua'=>'Papua','Papua Barat'=>'Papua Barat','Andhra Pradesh'=>'Andhra Pradesh','Arunachal Pradesh'=>'Arunachal Pradesh','Assam'=>'Assam','Bihar'=>'Bihar','Chhattisgarh'=>'Chhattisgarh','Goa'=>'Goa','Gujarat'=>'Gujarat','Haryana'=>'Haryana','Himachal Pradesh'=>'Himachal Pradesh','Jammu and Kashmir'=>'Jammu and Kashmir','Jharkhand'=>'Jharkhand','Karnataka'=>'Karnataka','Kerala'=>'Kerala','Madhya Pradesh'=>'Madhya Pradesh','Maharashtra'=>'Maharashtra','Manipur'=>'Manipur','Meghalaya'=>'Meghalaya','Mizoram'=>'Mizoram','Nagaland'=>'Nagaland','Punjab'=>'Punjab','Rajasthan'=>'Rajasthan','Sikkim'=>'Sikkim','Tamil Nadu'=>'Tamil Nadu','Telangana'=>'Telangana','Tripura'=>'Tripura','Uttarakhand'=>'Uttarakhand','Uttar Pradesh'=>'Uttar Pradesh','West Bengal'=>'West Bengal','Andaman and Nicobar Islands'=>'Andaman and Nicobar Islands','Chandigarh'=>'Chandigarh','Daman and Diu'=>'Daman and Diu','Delhi'=>'Delhi','Lakshadeep'=>'Lakshadeep','Pondicherry (Puducherry)'=>'Pondicherry (Puducherry)','Ilaam (ایلام)'=>'ایلام','Bushehr (بوشهر)'=>'بوشهر','Ardabil (اردبیل)'=>'اردبیل','Isfahan (اصفهان)'=>'اصفهان','Yazd (یزد)'=>'یزد','Kermanshah (کرمانشاه)'=>'کرمانشاه','Kerman (کرمان)'=>'کرمان','Hamadan (همدان)'=>'همدان','Ghazvin (قزوین)'=>'قزوین','Zanjan (زنجان)'=>'زنجان','Luristan (لرستان)'=>'لرستان','Alborz (البرز)'=>'البرز','East Azarbaijan (آذربایجان شرقی)'=>'آذربایجان شرقی','West Azarbaijan (آذربایجان غربی)'=>'آذربایجان غربی','Chaharmahal and Bakhtiari (چهارمحال و بختیاری)'=>'چهارمحال و بختیاری','South Khorasan (خراسان جنوبی)'=>'خراسان جنوبی','Razavi Khorasan (خراسان رضوی)'=>'خراسان رضوی','Semnan (سمنان)'=>'سمنان','Fars (فارس)'=>'فارس','Qom (قم)'=>'قم','Kurdistan / کردستان)'=>'کردستان','Golestan (گلستان)'=>'گلستان','Gilan (گیلان)'=>'گیلان','Mazandaran (مازندران)'=>'مازندران','Markazi (مرکزی)'=>'مرکزی','Hormozgan (هرمزگان)'=>'هرمزگان','Sistan and Baluchestan (سیستان و بلوچستان)'=>'سیستان و بلوچستان','Agrigento'=>'Agrigento','Alessandria'=>'Alessandria','Ancona'=>'Ancona','Aosta'=>'Aosta','Arezzo'=>'Arezzo','Ascoli Piceno'=>'Ascoli Piceno','Asti'=>'Asti','Avellino'=>'Avellino','Bari'=>'Bari','Barletta-Andria-Trani'=>'Barletta-Andria-Trani','Belluno'=>'Belluno','Benevento'=>'Benevento','Bergamo'=>'Bergamo','Khuzestan (خوزستان)'=>'خوزستان','Tehran (تهران)'=>'تهران','Dadra and Nagar Haveli'=>'Dadra and Nagar Haveli','Pest'=>'Pest','Granada'=>'Granada','North Khorasan (خراسان شمالی)'=>'خراسان شمالی','Kohgiluyeh and BoyerAhmad (کهگیلوییه و بویراحمد)'=>'کهگیلویه و بویراحمد','Turks and Caicos Islands'=>'جزایر تورکس و کایکوس','Tuvalu'=>'تووالو','Uganda'=>'اوگاندا','United Kingdom (UK)'=>'انگلستان','Uruguay'=>'اوروگوئه','Vanuatu'=>'وانواتو','Venezuela'=>'ونزوئلا','Wallis and Futuna'=>'والیس و فوتونا','Western Sahara'=>'صحرای غربی','Zambia'=>'زامبیا','Buenos Aires'=>'Buenos Aires','Catamarca'=>'Catamarca','Chaco'=>'Chaco','Chubut'=>'Chubut','Corrientes'=>'Corrientes','Formosa'=>'Formosa','Jujuy'=>'Jujuy','La Pampa'=>'La Pampa','La Rioja'=>'La Rioja','Misiones'=>'Misiones','Australian Capital Territory'=>'Australian Capital Territory','New South Wales'=>'New South Wales','Northern Territory'=>'Northern Territory','Queensland'=>'Queensland','South Australia'=>'South Australia','Tasmania'=>'Tasmania','Victoria'=>'Victoria','Western Australia'=>'Western Australia','Bagerhat'=>'Bagerhat','Bandarban'=>'Bandarban','Barguna'=>'Barguna','Bhola'=>'Bhola','Brahmanbaria'=>'Brahmanbaria','Chandpur'=>'Chandpur','Chuadanga'=>'Chuadanga','Cox\'s Bazar'=>'Cox\'s Bazar','Dhaka'=>'Dhaka','Dinajpur'=>'Dinajpur','Faridpur '=>'Faridpur ','Feni'=>'Feni','Gaibandha'=>'Gaibandha','Gazipur'=>'Gazipur','Gopalganj'=>'Gopalganj','Habiganj'=>'Habiganj','Jamalpur'=>'Jamalpur','Jhalokati'=>'Jhalokati','Jhenaidah'=>'Jhenaidah','Joypurhat'=>'Joypurhat','Khagrachhari'=>'Khagrachhari','Khulna'=>'Khulna','Kishoreganj'=>'Kishoreganj','Kurigram'=>'Kurigram','Kushtia'=>'Kushtia','Lakshmipur'=>'Lakshmipur','Lalmonirhat'=>'Lalmonirhat','Madaripur'=>'Madaripur','Magura'=>'Magura','Manikganj '=>'Manikganj ','Meherpur'=>'Meherpur','Moulvibazar'=>'Moulvibazar','Munshiganj'=>'Munshiganj','Mymensingh'=>'Mymensingh','Naogaon'=>'Naogaon','Narail'=>'Narail','Narayanganj'=>'Narayanganj','Narsingdi'=>'Narsingdi','Natore'=>'Natore','Nawabganj'=>'Nawabganj','Netrakona'=>'Netrakona','Nilphamari'=>'Nilphamari','Noakhali'=>'Noakhali','Pabna'=>'Pabna','Panchagarh'=>'Panchagarh','Patuakhali'=>'Patuakhali','Pirojpur'=>'Pirojpur','Rajbari'=>'Rajbari','Rajshahi'=>'Rajshahi','Rangamati'=>'Rangamati','Rangpur'=>'Rangpur','Satkhira'=>'Satkhira','Shariatpur'=>'Shariatpur','Cumilla'=>'Cumilla','Bogura'=>'Bogura','Barishal'=>'Barishal','San Luis'=>'سن لوئیس','Tunisia'=>'تونس','Trinidad and Tobago'=>'ترینیداد و توباگو','Tonga'=>'تونگا','Tokelau'=>'توکلائو','Togo'=>'توگو','Sweden'=>'سوئد','Suriname'=>'سورینام','Sudan'=>'سودان','South Sudan'=>'سودان جنوبی','Somalia'=>'سومالی','Slovakia'=>'اسلواکی','Singapore'=>'سنگاپور','Sierra Leone'=>'سیرالئون','Seychelles'=>'سیشل','Serbia'=>'صربستان','Senegal'=>'سنگال','Saudi Arabia'=>'عربستان سعودی','Saint Lucia'=>'سنت لوسیا','Saint Kitts and Nevis'=>'سنت کیتس و نویس','Saint Helena'=>'سنت هلن','Rwanda'=>'رواندا','Reunion'=>'رئونیون','Qatar'=>'قطر','Portugal'=>'پرتغال','Poland'=>'لهستان','Paraguay'=>'پاراگوئه','Panama'=>'پاناما','Oman'=>'عمان','Norway'=>'نروژ','Niger'=>'نیجر','Nicaragua'=>'نیکاراگوئه','New Caledonia'=>'کالدونیای جدید','Netherlands'=>'هلند','Nepal'=>'نپال','Nauru'=>'نائورو','Namibia'=>'نامیبیا','Montserrat'=>'مونتسرات','Mongolia'=>'مغولستان','Monaco'=>'موناکو','Micronesia'=>'میکرونزی','Mayotte'=>'مایوت','Mauritius'=>'موریس','Mauritania'=>'موریتانی','Martinique'=>'مارتینیک','Marshall Islands'=>'جزایر مارشال','Malawi'=>'مالاوی','Liberia'=>'لیبریا','Lesotho'=>'لسوتو','Lebanon'=>'لبنان','Latvia'=>'لتونی','Laos'=>'لائوس','Kyrgyzstan'=>'قرقیزستان','Kazakhstan'=>'قزاقستان','Jordan'=>'اردن','Japan'=>'ژاپن','Ivory Coast'=>'ساحل عاج','Iraq'=>'عراق','Iran'=>'ایران','India'=>'هند','Iceland'=>'ایسلند','Hungary'=>'مجارستان','Honduras'=>'هندوراس','Heard Island and McDonald Islands'=>'جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد','Guyana'=>'گویان','Guernsey'=>'گرنزی','Guatemala'=>'گواتمالا','Greenland'=>'گرینلند','Ghana'=>'غنا','Germany'=>'آلمان','Georgia'=>'گرجستان','French Guiana'=>'گویان فرانسه','France'=>'فرانسه','Finland'=>'فنلاند','Fiji'=>'فیجی','Faroe Islands'=>'جزایر فارو','Falkland Islands'=>'جزایر فالکلند','Eritrea'=>'اریتره','Equatorial Guinea'=>'گینه استوایی','Egypt'=>'مصر','Djibouti'=>'جیبوتی','Cyprus'=>'قبرس','Curaçao'=>'کوراسائو','Cook Islands'=>'جزایر کوک','Congo (Brazzaville)'=>'کنگو (برازاویل)','Comoros'=>'کومور','Christmas Island'=>'جزیره کریسمس','Chad'=>'چاد','Central African Republic'=>'جمهوری آفریقای مرکزی','Cape Verde'=>'کیپ ورد','Cambodia'=>'کامبوج','Burundi'=>'بوروندی','Burkina Faso'=>'بورکینافاسو','Bulgaria'=>'بلغارستان','Brunei'=>'برونئی','Bouvet Island'=>'جزیره بووه','Botswana'=>'بوتسوانا','Bhutan'=>'بوتان','Bermuda'=>'برمودا','Benin'=>'بنین','Belize'=>'بلیز','Belau'=>'پالائو','Belarus'=>'بلاروس','Barbados'=>'باربادوس','Bangladesh'=>'بنگلادش','Bahamas'=>'باهاما','Azerbaijan'=>'آذربایجان','Austria'=>'اتریش','Australia'=>'استرالیا','Aruba'=>'آروبا','Armenia'=>'ارمنستان','Antigua and Barbuda'=>'آنتیگوا و باربودا','Antarctica'=>'قطب جنوب','Anguilla'=>'آنگویلا','Angola'=>'آنگولا','Andorra'=>'آندورا','Afghanistan'=>'افغانستان','Malaysia'=>'مالزی','Tierra del Fuego'=>'Tierra del Fuego','Santiago del Estero'=>'Santiago del Estero','Santa Fe'=>'Santa Fe','Santa Cruz'=>'Santa Cruz','San Juan'=>'San Juan','Salta'=>'Salta','Mendoza'=>'Mendoza','Zimbabwe'=>'زیمبابوه','United Arab Emirates'=>'امارات متحده عربی','Ukraine'=>'اوکراین','Turkmenistan'=>'ترکمنستان','Turkey'=>'ترکیه','Timor-Leste'=>'تیمور شرقی','Thailand'=>'تایلند','Tanzania'=>'تانزانیا','Tajikistan'=>'تاجیکستان','Taiwan'=>'تایوان','Syria'=>'سوریه','Switzerland'=>'سوئیس','Svalbard and Jan Mayen'=>'سوالبارد و یان ماین','Sri Lanka'=>'سری‌لانکا','Spain'=>'اسپانیا','South Korea'=>'کره جنوبی','South Georgia/Sandwich Islands'=>'جزایر ساندویچ/جورجیای جنوبی','South Africa'=>'آفریقای جنوبی','Solomon Islands'=>'جزایر سلیمان','Slovenia'=>'اسلوونی','São Tomé and Príncipe'=>'سائوتومه و پرنسیپ','San Marino'=>'سان مارینو','Saint Vincent and the Grenadines'=>'سنت وینسنت و گرنادین‌ها','Saint Pierre and Miquelon'=>'سن-پیر-ا-میکلون','Saint Martin (Dutch part)'=>'سن مارتن (قسمت هلندی)','Saint Martin (French part)'=>'سن مارتن (قسمت فرانسوی)','Saint Barthélemy'=>'سن بارتلمی','Russia'=>'روسیه','Romania'=>'رومانی','Pitcairn'=>'جزایر پیت‌کرن','Philippines'=>'فیلیپین','Papua New Guinea'=>'پاپوآ گینه نو','Palestinian Territory'=>'فلسطین اشغالی','Pakistan'=>'پاکستان','North Korea'=>'کره شمالی','Norfolk Island'=>'جزیره نورفک','Niue'=>'نیووی','Nigeria'=>'نیجریه','New Zealand'=>'نیوزیلند','Myanmar'=>'میانمار','Mozambique'=>'موزامبیک','Morocco'=>'مراکش','Montenegro'=>'مونته‌نگرو','Moldova'=>'مولداوی','Mexico'=>'مکزیک','Malta'=>'مالت','Mali'=>'مالی','Maldives'=>'مالدیو','Madagascar'=>'ماداگاسکار','Luxembourg'=>'لوکزامبورگ','Lithuania'=>'لیتوانی','Liechtenstein'=>'لیختن‌اشتاین','Libya'=>'لیبی','Kuwait'=>'کویت','Kiribati'=>'کیریباتی','Kenya'=>'کنیا','Jersey'=>'جرزی','Jamaica'=>'جامائیکا','Italy'=>'ایتالیا','Israel'=>'اسرائیل','Isle of Man'=>'جزیره من','Indonesia'=>'اندونزی','Hong Kong'=>'هنگ کنگ','Haiti'=>'هائیتی','Guinea-Bissau'=>'گینه بیسائو','Guinea'=>'گینه','Guadeloupe'=>'گوادلوپ','Grenada'=>'گرنادا','Greece'=>'یونان','Gibraltar'=>'جبل طارق','Gambia'=>'گامبیا','Gabon'=>'گابن','French Southern Territories'=>'سرزمین‌های جنوبی فرانسه','French Polynesia'=>'پلی‌نزی فرانسه','Ethiopia'=>'اتیوپی','Estonia'=>'استونی','El Salvador'=>'السالوادور','Ecuador'=>'اکوادور','Dominican Republic'=>'جمهوری دومینیکن','Dominica'=>'دومینیکا','Denmark'=>'دانمارک','Czech Republic'=>'جمهوری چک','Cuba'=>'کوبا','Croatia'=>'کرواسی','Costa Rica'=>'کاستاریکا','Congo (Kinshasa)'=>'کنگو (کینشاسا)','Colombia'=>'کلمبیا','Cocos (Keeling) Islands'=>'جزایر کوکوس (کیلینگ)','China'=>'چین','Chile'=>'شیلی','Cayman Islands'=>'جزایر کیمن','Canada'=>'کانادا','Cameroon'=>'کامرون','British Indian Ocean Territory'=>'قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند','Brazil'=>'برزیل','Bosnia and Herzegovina'=>'بوسنی و هرزگوین','Bonaire, Saint Eustatius and Saba'=>'سیبا و سینت یوستیشس، بونیر','Bolivia'=>'بولیوی','Belgium'=>'بلژیک','Bahrain'=>'بحرین','Argentina'=>'آرژانتین','Algeria'=>'الجزایر','Albania'=>'آلبانی','Yemen'=>'یمن','Vietnam'=>'ویتنام','Vatican'=>'واتیکان','Uzbekistan'=>'ازبکستان','United States (US)'=>'آمریکا','Peru'=>'پرو']]; بایگانی‌های قرص آرتیشو برای لاغری | گرددانه

نمایش یک نتیجه

%2-
در انبار موجود نمی باشد
Original price was: 47،000 تومان.Current price is: 46،000 تومان.